Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie nebo státní zastupitelství neprodleně informuje oběť v souladu s článkem 3 až 7 trestního řádu v jazyce, kterému oběť rozumí:

 • o druhu podpory, kterou může oběť získat, jakož i o tom, kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, odborné pomoci, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 • o postupech souvisejících s podáním trestního oznámení a o úloze oběti v souvislosti s těmito postupy;
 • o způsobech a podmínkách získání ochrany;
 • o způsobech a podmínkách přístupu k advokátním službám a právní pomoci podle zákona a jakémukoli jinému druhu poradenství;
 • o způsobech a podmínkách získání odškodnění;
 • o způsobech a podmínkách uplatnění práva na tlumočení a překlad;
 • o dostupných postupech pro podání stížností v případě, že práva obětí nejsou respektována;
 • o kontaktních údajích pro předávání informací o jejím případu;
 • o možnostech mediace a restorativní justice;
 • o způsobech a podmínkách náhrady výdajů vzniklých oběti v důsledku její účasti v trestním řízení;
 • o právu oběti na individuální posouzení služby podpory pro oběti pro pomoc obětem (Service d’aide aux victimes) s cílem ověřit potřebu zvláštního zacházení, aby se zabránilo sekundární viktimizaci;
 • podle potřeby další informace, které budou případně oběti poskytovány v každé fázi řízení;
 • o právu oběti být doprovázena osobou, kterou si zvolí, neboť kvůli dopadu trestného činu potřebuje pomoc za účelem vzájemně srozumitelné komunikace.

Rady a pomoc Vám mimo to poskytne i služba pro péči a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique), služba podpory pro oběti při ústřední službě sociální pomoci (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale) a Ministerstvo spravedlnosti.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

V případě, že oběť je cizinec (občan Evropské unie nebo třetí země), může využít výše uvedených práv a je informována o způsobech uplatnění svých práv, pokud má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, tj. o svém právu podat trestní oznámení u lucemburských policejních orgánů.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Oběť má právo zejména:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zástupce o datu soudního jednání, při němž bude rozhodováno o jejím případu;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Jako oběť nebo účastník adhezního řízení, který nehovoří jazykem řízení nebo mu nerozumí, má oběť právo na bezplatnou pomoc tlumočníka a na bezplatný překlad všech písemností, které jí budou oznámeny nebo doručeny, případně na přístup k nimž má právo, do jazyka, kterému rozumí.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud oběť nerozumí jazyku řízení, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Pokud je oběť osobou se sluchovým postižením nebo vadou řeči, je jí k dispozici tlumočník do znakového jazyka nebo jakákoli kvalifikovaná osoba, která ovládá jazyk, metodu nebo zařízení umožňující s ní komunikovat.

Pokud je oběť nezletilá, má právo být doprovázena svým zákonným zástupcem nebo osobou dle své vlastní volby.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Oběť má nárok na pomoc různých úřadů poskytujících pomoc obětem trestných činů. Tuto podporu zajišťuje stát prostřednictvím ústřední asistenční služby Nejvyššího státního zastupitelství, která oběť přijme a poskytne jí bezplatnou sociální, psychologickou a právní pomoc. Existují rovněž nevládní organizace, které poskytují pomoc v případě, že je oběť žena nebo dítě, které se staly obětí násilí, zranitelná osoba atd.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Je povinností policie informovat oběť o jejích právech a snažit se fungovat jako prostředník pro sdružení na podporu obětí. Policie systematicky a povinně poskytuje brožuru „Informace a pomoc obětem“ („Informations et aide aux victimes“)(http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), která je dostupná v lucemburském, francouzském, německém, anglickém a portugalském jazyce a informační list  „Infodroit“ http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Jak je chráněno mé soukromí?

Soukromí oběti je chráněno lucemburskou Ústavou. V čl. 11 odst. 3 se uvádí, že „stát zaručuje ochranu soukromí s výhradou zákonem stanovených výjimek“.

Policie a soudní systém jsou povinny poskytnout oběti ochranu v případě vyhrožování nebo aktů pomsty, jichž se mimo jiné dopustí pachatel. Tato ochrana by měla být poskytována od začátku vyšetřování a po celou dobu jeho trvání. Oběť má také právo být chráněna proti veškerým zásahům do soukromí, a to v každém případě ihned poté, co byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Služba pomoci obětem je určena všem obětem (dětem, dospívajícím i dospělým), které v důsledku spáchání trestného činu utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu. Příslušný tým poskytuje následnou psychologickou a psychoterapeutickou péči, informuje oběti o jejich právech a může je doprovázet během soudního řízení. Tato služba rovněž nabízí terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí. Nabízí své služby také všem, kteří byli v důsledku svého vztahu k oběti nuceni sdílet její újmu, případně svědkům trestných činů. Dotčené osoby nemusí podat trestní oznámení, aby získaly přístup ke službě pomoci obětem.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Vzetí obviněného do vazby

 • pokud za daný trestný čin hrozí maximální trest odnětí svobody v délce nejméně dvou let;
 • pokud existuje riziko, že se obviněný dopustí opakování trestné činnosti;
 • pokud existuje riziko, že obviněný uprchne.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu oběti může zajistit policie velkovévodství.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Při rozhodování o případném vzetí pachatele do vazby se zohledňují různé okolnosti.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Podle článku 48-1 trestního řádu mají nezletilé oběti nárok na následující typy ochrany:

 • Výslech svědka, jakož i jakékoli nezletilé osoby, může být s povolením státního zástupce zaznamenán jako zvuková nebo audiovizuální nahrávka.
 • Tento záznam bude pořízen poté, co k tomu dá svědek nebo nezletilý souhlas, má-li k tomu potřebnou rozlišovací schopnost; jinak vydává souhlas zákonný zástupce nezletilé osoby. V případě, že existuje řádně odůvodněné riziko střetu zájmů mezi zákonným zástupcem nezletilé osoby a touto nezletilou osobou, lze takový záznam pořídit pouze se souhlasem kolizního opatrovníka, pokud byl nezletilému ustaven, a pokud kolizní opatrovník ustaven nebyl, pouze s výslovným a řádně odůvodněným souhlasem státního zástupce.
 • Odchylně od výše uvedených skutečností platí, že pokud se nezletilá osoba stala obětí činů uvedených v článcích 354 až 360, 364, 365, 372 až 379, 382-1 a 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 až 405, 410-1, 410-2 nebo 442-1 trestního zákoníku, případně pokud je nezletilá osoba svědkem činů uvedených v článcích 393 až 397 nebo 400 až 401a) trestního zákoníku, pořizuje se záznam povinně způsobem popsaným v odstavci 1, s výjimkou případů, kdy státní zástupce na základě námitky nezletilé osoby nebo jejího zákonného zástupce, případně jejího kolizního opatrovníka, proti pořízení takového záznamu rozhodne, že takový postup není na místě.
 • Tento záznam slouží jako důkazní prostředek. Originál je zapečetěn. Kopie jsou zaevidovány a přiloženy ke spisu. Tyto záznamy lze poskytnout bez jejich fyzického přemístění k poslechu nebo zhlédnutí stranám sporu a odborníkovi na základě povolení státního zástupce a na místě, které určí.
 • Každá nezletilá osoba uvedená v odstavci 3 má právo být při výslechu doprovázena dospělou osobou podle svého výběru, ledaže by státní zástupce ohledně této osoby důvodně rozhodl jinak v zájmu nezletilé osoby nebo v zájmu vyjevení pravdy.

Oběti obchodování s lidmi nebo domácího násilí mají za určitých podmínek nárok na zvláštní ochranu.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud je oběť nezletilá, má řadu dalších práv:

 • V případě trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění a obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování, usmrcení člověka, které není kvalifikováno jako vražda, úmyslné ublížení na zdraví, zneužití omamné látky a její podání oběti, máte právo na to, aby promlčecí doba, tedy doba, po jejímž uplynutí již za tyto trestné činy nelze stíhat, počala běžet až dnem, kdy dovršíte 18 let;
 • Pokud není ochrana zájmů oběti v plném rozsahu zajištěna alespoň jedním z jejích zákonných zástupců, má právo na ustanovení zvláštního zástupce, tzv. kolizního opatrovníka, kterého určí státní zástupce nebo vyšetřující soudce. Tento zvláštní zástupce zajišťuje ochranu zájmů oběti a uplatňuje její práva jakožto účastníka adhezního řízení;
 • Být informována o zahájení trestního řízení a o právu vznést nárok v adhezním řízení prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo kolizního opatrovníka;
 • Se souhlasem státního zástupce a po obdržení souhlasu oběti nebo jejího zákonného zástupce či kolizního opatrovníka zhlédnout záznam svého výslechu pořízeného kamerou nebo přístrojem pro záznam zvuku, aby se vyhnula traumatu způsobenému tím, že by svou výpověď musela v průběhu řízení vícekrát opakovat. Pořízení záznamu je povinné u trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění, prostituce, vykořisťování a obchodování s lidmi, vražda, úmyslné zabití a ublížení na zdraví, ledaže by státní zástupce v důsledku Vaší námitky nebo námitky Vašeho zástupce rozhodl, že takový záznam pořízen nebude.
 • Pro účely výslechu máte právo být doprovázeni svým zákonným zástupcem nebo jinou osobou dle vlastního výběru.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen Vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu a pokud se tím cítíte poškozen(a), máte právo podat trestní oznámení a uplatnit nárok v adhezním řízení před příslušným vyšetřujícím soudcem.

V tomto případě máte právo zejména:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnuti jen tehdy, pokud si to přejete;
 • být v případě potřeby konfrontováni s obviněným;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Třetí strana dotčená trestným činem spáchaným na členu své rodiny má právo:

 • požádat státní zastupitelství o kopii protokolu vztahujícího se k trestnému činu, který se týká této osoby jako třetí strany;
 • být automaticky informována státním zastupitelstvím o datu jednání, během něhož bude daná věc projednána;
 • požádat soudní kancelář senátu obvodního soudu, respektive policejního soudu, o rozsudek, který byl v dané věci vynesen.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v rámci trestního řízení představuje alternativu k trestnímu stíhání, která v zásadě umožňuje vyřešení sporu bez zásahu soudu. Mediace mezi pachatelem a Vámi je možná pouze před zahájením trestního řízení. Státní zástupce může rozhodnout o využití mediace, pokud se mu jeví, že takové opatření může zajistit nápravu způsobené škody, případně ukončit obtíže vyplývající z trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele. Mediace není možná, pokud je pachatel osobou, s níž oběť žije ve společné domácnosti. Tato alternativa vyžaduje souhlas pachatele trestného činu i oběti.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

V trestním řádu na stránkách Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.