Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak mohu oznámit trestný čin?

Oběť trestného činu může trestný čin oznámit (podat trestní oznámení):

 • policii velkovévodství (Police Grand-Ducale);
 • místně příslušnému státnímu zástupci.

Ačkoli trestný čin může oznámit kdokoli, pokud má oběť v úmyslu stát se účastníkem adhezního řízení, musí podat návrh za tímto účelem osobně nebo prostřednictvím svého právního zástupce.

Oběť může rovněž pachatele nechat předvolat přímo před policejní soud (tribunal de Police) nebo trestní senát okresního soudu (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement).

Trestní oznámení musí být podáno v jednom z úředních jazyků Lucemburska: lucemburštině, francouzštině a němčině. Pokud nehovoříte ani jedním z těchto tří jazyků, máte jako oběť právo na bezplatné služby tlumočníka. Trestní oznámení musí být podáno písemně, přičemž není stanovena žádná konkrétní forma, a musí obsahovat:

 • příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání a místo bydliště oznamovatele trestného činu;
 • skutečnost, jež vedla ke vzniku újmy;
 • povaha této újmy.

Lhůta, během níž musí oběť podat trestní oznámení, závisí zejména na zákonné promlčecí lhůtě pro daný trestný čin. Tato lhůta se pohybuje mezi jedním rokem a deseti lety.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Oběť má právo:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude její případ projednán;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Po předání trestního oznámení státnímu zástupci bude oběť do 18 měsíců od přijetí oznámení nebo od podání výpovědi státním zástupcem informována o vývoji případu, včetně případného odložení případu a příslušného odůvodnění.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

S cílem zajistit přístup k právům v případech, kdy oběť nedisponuje dostatečnými prostředky, zejména s ohledem na zaručený minimální příjem, má dotyčná osoba nárok na bezplatnou právní pomoc v plném rozsahu poskytovanou za účelem zajištění ochrany jejích zájmů. Tuto pomoc zajišťuje rada advokátní komory (Conseil de l’Ordre des avocats), pokud o tuto pomoc oběť požádá a pokud je:

 • lucemburským státním příslušníkem;
 • cizím státním příslušníkem s povolením k pobytu v této zemi;
 • státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU);
 • státním příslušníkem třetí země, který má stejný nárok na právní pomoc jako lucemburský státní příslušník na základě mezinárodní smlouvy.

Při určování finančních zdrojů je brán v úvahu celkový hrubý příjem a majetek, jakož i příjmy osob, které žijí s obětí trestného činu ve společné domácnosti. Kromě případu, kdy nemá dostatečné finanční zdroje, může oběť trestného činu získat právní pomoc tehdy, pokud existují závažné důvody týkající se její sociální, rodinné nebo hmotné situace, které zakládají příslušný nárok.

Žádost o poskytnutí právní pomoci se podává prostřednictvím dotazníku dostupného u Ústřední služby pro sociální pomoc (Service central d’assistance sociale) (http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), který podepíšete a předáte předsedovi místně příslušné advokátní komory (Diekirch nebo Lucemburk).

Dotazník, který je třeba vyplnit, se týká zejména:

 • totožnosti (příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání, bydliště, osobní stav, státní příslušnost) oběti;
 • povahy sporu, pro nějž je vyžadována právní pomoc;
 • rodinné situace oběti;
 • majetkové situace oběti.

Oběť může rovněž uvést jméno právního zástupce nebo právních zástupců, jejichž služeb si přeje využít v rámci právní pomoci, nebo případně jméno právního zástupce, jehož služeb využívá v současnosti.

Doklady, které musí oběť předložit na vyžádání:

 • kopii svého průkazu totožnosti;
 • osvědčení o pojištění u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la Sécurité sociale, CCSS), jakož i osvědčení o pojištění osob, které s ní sdílejí společnou domácnost;
 • pro dotčenou osobu a každého člena domácnosti: výplatní pásky (nebo osvědčení o příjmu od CCSS), doklad o zaručeném minimálním příjmu, podpoře v nezaměstnanosti nebo pobírání důchodu anebo obdobné dokumenty vztahující se k posledním třem měsícům a uvádějící hrubé částky (výpisy z bankovních účtů nestačí);
 • negativní osvědčení vydané Státním fondem solidarity (Fonds national de solidarité) pro každého člena domácnosti, pokud domácnost nepobírá od tohoto fondu žádné příspěvky;
 • pokud domácnost pobírá nebo vyplácí výživné, doklad upřesňující vyplácenou nebo přijatou částku (například bankovní výpisy za poslední tři měsíce);
 • osvědčení o vlastnictví nemovitosti nebo neexistenci vlastnictví vydávané Správou pro přímé příspěvky (Administration des contributions directes) pro každého člena domácnosti;
 • případně doklady o vlastnictví nemovitostí, jež se nacházejí v zahraničí;
 • dokumenty dokládající vlastnictví movitého majetku (peníze v hotovosti, úspory, akcie, dluhopisy atd.);
 • je‑li domácnost nájemcem, kopii nájemní smlouvy a potvrzení o úhradě nájemného za poslední 3 měsíce;
 • splácí‑li domácnost úvěr na nemovitost, doklad o úhradě měsíčních splátek;
 • dokumenty dokládající příjmy z nemovitého a movitého majetku;
 • dokumenty vztahující se k dotčenému případu.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Po ověření nedostatečnosti zdrojů oznámí předseda nebo člen místně příslušné advokátní komory, který byl předsedou za tímto účelem zmocněn, zda byl nárok na právní pomoc přiznán či zamítnut, a to prostřednictvím obyčejného dopisu v případě přiznání právní pomoci a doporučeného dopisu v případě jejího zamítnutí. Předseda přidělí oběti právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo – pokud si sama nezvolí nebo pokud předseda považuje volbu za nevhodnou – ustanoveného právního zástupce.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou jmenováni z moci úřední soudem, který projednává věc v rámci právní pomoci.

Pokud je právní pomoc poskytnuta v průběhu řízení, náklady, které oběť vynaložila, jí budou proplaceny.

Nehrazené náklady

Jestliže oběť využívá právní pomoci a je jí uložena náhrada nákladů řízení, bude tyto náklady hradit stát.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným osobám.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud je případ uzavřen, aniž byl předán soudu, oznámení upřesňuje podmínky, za nichž oběť může zahájit trestní stíhání prostřednictvím přímého předvolání nebo trestního oznámení s návrhem na účast v adhezním řízení.

Pokud jsou tresty ukládané zákonem z důvodu skutků tresty za trestný čin nebo přečin, oznámení obsahuje informaci, že se oběť může obrátit na vrchního státního zástupce, který má právo uložit státnímu zástupci, aby zahájil trestní stíhání.

Pokud vyšetřovací senát rozhodne, že daná trestní věc nebude postoupena soudu, může oběť proti rozhodnutí podat opravný prostředek u vyšetřovacího senátu odvolacího soudu (Chambre du conseil de la Cour d’appel). V takovém případě má právo předložit tomuto senátu dotazy a připomínky.

Pokud soudní senát věc odloží ze skutkových důvodů, a nikoli z právních důvodů, může se oběť za účelem získání náhrady škody, která jí byla způsobena, rovněž obrátit na občanskoprávní soud.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Stejně jako během vyšetřování/dokazování se oběť může zúčastnit řízení, aniž by měla zvláštní postavení, nebo se jej může zúčastnit jako strana uplatňující občanskoprávní nárok.

Oběť se může účastnit jak veřejných, tak neveřejných jednání, avšak pouze v případě, že je předvolána jako svědek. Může být rovněž předvolána jako svědek na jednání, během něhož jsou předneseny řeči účastníků řízení. Za tímto účelem obdrží od státního zástupce písemné předvolání a musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky právního zástupce protistrany. Během soudního řízení je oběť usazena v zadní části místnosti, aby se zabránilo jejímu přímému kontaktu s obžalovanými.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok obdrží písemné předvolání k jednání. Má rovněž právo účastnit se veřejných a neveřejných jednání a musí být přítomna pro předložení své žaloby. Předstupuje zpravidla po výslechu svědků. Kromě toho může nechat věc projednat, pokud jde o veškeré otázky týkající se jejích občanskoprávních zájmů, a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oficiální úlohou v soudním systému je úloha oběti bez konkrétního statusu. Oběť má právo uplatnit své občanskoprávní nároky v adhezním řízení.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Oběť má zejména právo:

 • na užívání jazyka, kterému rozumí; jinak může v případě trestního oznámení podaného na policejní služebně využit služeb tlumočníka;
 • bezplatně obdržet kopii svého trestního oznámení a podpůrných dokumentů;
 • obdržet potvrzení v jazyce, kterému rozumí, na němž je uvedena spisová značka a datum a místo podání výpovědi; obdržet potvrzení o přijetí trestního oznámení, které bylo podáno státnímu zástupci;
 • využít pomoc právního zástupce nebo jím být zastoupena;
 • být automaticky informována o odložení případu a odůvodnění takového rozhodnutí;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována službami státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude v její věci vyneseno rozhodnutí;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání;
 • požádat soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních, aby jí přiznal nárok na zálohu, za předpokladu, že existence povinnosti protistrany není závažně zpochybnitelná.

Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky má mimo jiné právo:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnut pouze, pokud si to přeje;
 • být konfrontován s obviněným, pokud je to nezbytné;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu;

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Svědek se může účastnit soudních jednání a pod přísahou sdělit soudci vše, co ví o předmětných skutcích. Musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky položené právním zástupcem protistrany.

Účastník adhezního řízení může ve věci uplatňovat veškeré důvody týkající se jeho občanskoprávních nároků a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností; právní zástupce této osoby může pokládat otázky znalcům a svědkům obhajoby.

Každý důkaz je v zásadě přijatelný za předpokladu, že lze na základě rozumné úvahy a zkušenosti učinit závěr, že může soudce přesvědčit. Důkazy lze předkládat za podmínky, že mohly být projednány v kontradiktorní diskusi zúčastněných stran.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Oběti budou sděleny následující informace:

 • na vyžádání: stav trestního řízení;
 • automaticky: datum jednání, během něhož bude věc projednána;
 • na vyžádání: veškerá pravomocná rozhodnutí o trestním stíhání.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Když je na policii podáno trestní oznámení, oznamovatel bezplatně obdrží jeho kopii, a to ihned nebo ve lhůtě jednoho měsíce poté, co toto trestní oznámení podal. Oznamovatel si rovněž může od soudu, který se případem zabývá, vyžádat konkrétní procesní písemnosti.

Pokud oznamovatel uplatní občanskoprávní nárok, má právo v kanceláři vyšetřujícího soudce nahlédnout do spisu po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc.

Když je řízení uzavřeno, vyšetřující soudce předá spis státnímu zástupci. Jakožto strana uplatňující občanskoprávní nárok máte právo nahlížet do spisu nejpozději 8 pracovních dnů předtím, než bude věc přezkoumána soudním senátem.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok nebo osoba, která doloží osobní legitimní zájem, má právo obdržet kopii spisu, s výjimkou zabavených dokladů a dokumentů, v rozumné lhůtě před datem stanoveným pro konání jednání. Za tímto účelem musí podat žádost státnímu zástupci.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.