Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Mohu podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu?

Každý pravomocný rozsudek, jakmile je vydán, zakládá překážku věci pravomocně rozsouzené. Z tohoto titulu se považuje za platný, dokud není zrušen podáním opravného prostředku stanoveného zákonem. Soud zpravidla rozhoduje v témže rozsudku o trestním stíhání i občanskoprávním nároku.

Z důvodu práva na spravedlivé řízení se tato překážka věci pravomocně rozsouzené vztahuje pouze na osoby, které byly účastníky trestního řízení, a na aspekty rozhodnutí, vůči nimž mohli tito účastníci uplatnit důvody na svoji obhajobu. Jako oběť můžete podat odvolání pouze v případě, že jste uplatnili své občanskoprávní nároky v rámci adhezního řízení.

Z tohoto titulu máte možnost podat odvolání, avšak pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky a pokud máte na podání opravného prostředku právní zájem, tj. jestliže soud zamítl vaši žádost o náhradu škody nebo domníváte‑li se, že výše přiznané částky je nedostatečná.

Nemůžete tedy podat odvolání z důvodu, že nesouhlasíte s uloženým trestem nebo se zproštěním obžaloby. Odvolání týkající se trestněprávního aspektu může podat pouze státní zástupce (Procureur d’Etat).

Poraďte se se svým právním zástupcem, zda je rozumné podat odvolání. Pokud ano, odvolání je třeba podat do 40 dnů v soudní kanceláři soudu, který rozsudek vydal.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po vydání rozsudku můžete obdržet jeho kopii.

Máte rovněž možnost podat odvolání, avšak pouze v případě, že jste byli účastníkem adhezního řízení, a pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky (viz pododstavec 1).

Můžete informovat vrchního státního zástupce (Procureur général d’Etat), který je pověřen dohledem nad výkonem trestu, že vznášíte námitku, pokud se předpokládá podmínečné propuštění.

Můžete být nadále zastoupeni svým právním zástupcem.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Jakožto účastník uplatňující občanskoprávní nárok máte právo využít právní pomoc, pokud jde o veškeré otázky týkající se výkonu rozhodnutí.

Jako oběť úmyslně spáchaného trestného činu, který měl za následek újmu na zdraví, můžete za určitých podmínek podat žádost o odškodnění ze strany státu na Ministerstvu spravedlnosti, pokud nemůžete získat náhradu škody od pachatele trestného činu.

Policie a soud jsou povinni vám jakožto oběti zajistit ochranu. Každé rozhodnutí týkající se podmínečného propuštění odsouzeného může být doprovázeno zvláštními podmínkami, které se vztahují zejména k ochraně společnosti a k ochraně vaší osoby.

Jaké informace mi budou sděleny, pokud je pachatel odsouzen?

Máte právo obdržet na vyžádání informace o všech pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Pokud jde o to, jaký trest byl uložen pachateli trestného činu, vězte, že v odsuzujícím rozsudku musí být uvedena ustanovení zákona, která jsou uplatňována, aniž je reprodukován obsah, skutkové okolnosti trestného činu, které byly pachateli dokázány a uložený trest / uložené tresty (článek 195 trestního řádu). Pokud jde o jakékoli další otázky týkající se výkonu trestů, můžete kontaktovat oddělení výkonu trestů Nejvyššího státního zastupitelství (Parquet général).

Osoba pravomocně odsouzená v Lucembursku pravděpodobně nastoupí do výkonu trestu buď ve vězení v Schrassigu, nebo ve vězení v Givenichu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na základě čl. 4 odst. 1 trestního řádu můžete být na svou výslovnou žádost podanou Nejvyššímu státnímu zastupitelství informováni o propuštění pachatele trestného činu na svobodu nebo o jeho útěku z věznice, pokud vám hrozí nebezpečí nebo konkrétní riziko újmy, s výjimkou případů, kdy s sebou toto oznámení nese riziko újmy rovněž pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.