Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele trestného činu? (například trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Ve většině případů stanoví výši odškodného přiznaného oběti jakožto náhradu škody, která jí byla způsobena soud, který stíhá pachatele trestného činu, pokud obžalovaného shledá vinným .

K tomu, aby soud mohl rozhodnout o odškodnění, je nezbytně nutné, aby oběť vstoupila do trestního řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nárok v adhezním řízení. Tento krok může učinit kdykoli v průběhu vyšetřování. Oběť není povinna účastnit se soudního řízení. Může se nechat zastoupit právním zástupcem a předložit své návrhy písemně před zahájením řízení.

V případě, že oběť neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení a nepředloží žádné návrhy, soud jí nebude moci přiznat náhradu škody z moci úřední.

Oběť, která v rámci trestního řízení neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení, však přesto neztrácí nárok na odškodnění.

Stále totiž může podat k občanskoprávnímu soudu žalobu na pachatele trestného činu za předpokladu, že nepřekročí zákonné promlčecí lhůty platné pro občanskoprávní řízení a prokáže, že dotčené činy zakládají občanskoprávní zavinění.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Trestní soud má za úkol vyčíslit škodu, která oběti vznikla, nezabývá se však vymáháním přiznané náhrady škody.

Je na oběti, aby po vydání pravomocného rozsudku podnikla kroky k tomu, aby od pachatele získala náhradu škody.

Nejčastěji se postupuje tak, že je dohledem nad zaplacením náhrady škody pověřen právní zástupce oběti, který uplatní nejprve smírný postup, při němž spolupracuje s právním zástupcem odsouzeného, nebo dojde k nucenému výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudního vykonavatele.

Pokud soud uložil podmíněný trest zahrnující povinnost odškodnění, dohlíží vrchní státní zástupce (Procureur général d’Etat) pověřený dohledem nad výkonem trestů na to, zda odsouzený náležitě dodržuje svoji povinnost.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

V rámci řízení může soud přiznat zálohu například během čekání na výsledky znaleckého posudku. Pokud pachatel odmítá nebo není s to tuto zálohu zaplatit, může na sebe tuto povinnost převzít v případě, že je řádně prokázáno, že je to nezbytné, Ministerstvo spravedlnosti.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Novela zákona ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí, které utrpěly újmu na zdraví v důsledku trestného činu, přiznává některým obětem trestných činů právo na odškodnění ze státního rozpočtu. Jedná se důležité opatření ve prospěch obětí, které se uplatní v těchto případech:

totožnost pachatele násilného trestného činu nebyla zjištěna; jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel násilného trestného činu se zdržuje na neznámém místě; pachatel trestného činu je insolventní.

Oběť, která si přeje uplatnit nárok na odškodnění, musí žádost o odškodnění předložit Ministerstvu spravedlnosti, jež v dané věci rozhodne do šesti měsíců. Tato žádost musí být vyhotovena ve francouzštině, němčině nebo lucemburštině a musí uvádět datum, místo a přesnou povahu skutků. K žádosti je třeba přiložit podpůrné dokumenty týkající se předmětných skutků a škody, kterou oběť utrpěla.

Právo na odškodnění podléhá určitým podmínkám, které musí oběť nutně splnit:

Oběť buď musí mít oprávněný a obvyklý pobyt v Lucemburském velkovévodství, nebo být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo Rady Evropy. Kromě toho je nutné, aby oběť v době spáchání trestného činu oprávněně pobývala v Lucemburském velkovévodství nebo aby se jednalo o trestný čin uvedený v čl. 382-1 trestního řádu [obchodování s lidmi];

Způsobená újma musí být důsledkem úmyslného jednání, které má povahu trestného činu.

Musí se jednat o újmu na zdraví, nikoli o pouhou škodu na majetku (je tedy vyloučeno například odškodnění v případě pouhé krádeže).

Tato újma musí vést k závažným potížím, pokud jde o životní podmínky, přičemž tyto závažné problémy mohou vyplývat ze ztráty či snížení příjmů nebo ze zvýšení nákladů či výjimečných výdajů anebo z nezpůsobilosti k výkonu pracovní činnosti, ze zameškání školního roku, z fyzické nebo duševní újmy či z nemajetkové nebo estetické újmy, jakož i z fyzického či psychického utrpení. V případě, že se jednotlivec stane obětí trestného činu uvedeného v článcích 372 až 376 trestního zákoníku, je osvobozen od povinnosti předložit důkaz o fyzické nebo duševní újmě, ke které údajně došlo.

Stát je pověřen odškodněním pouze za situace, kdy oběť není s to získat z jakéhokoli titulu (například od pachatele, od úřadu sociálního zabezpečení nebo v rámci soukromého pojištění), účinnou náhradu škody v dostatečné výši.

Je důležité vzít na vědomí, že odškodnění může být zamítnuto nebo přiznáno v nižší výši z důvodu chování oběti za daných skutkových okolností nebo z důvodu jejích vztahů s pachatelem.

Pokud je oběť odškodněna státem, může tato osoba i tak požadovat po pachateli zaplacení dodatečné částky uplatněním svého občanskoprávního nároku v adhezním řízení, pokud se jí výše odškodnění zdá nedostatečná. V tomto případě má oběť povinnost informovat soud o tom, že předložila žádost o odškodnění státu, případně o tom, že takové odškodnění od státu obdržela.

Mám právo na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Oběť má právo na odškodnění, pokud pachatel není odsouzen, za podmínky, že je obětí trestného činu a že totožnost pachatele útoku nebyla zjištěna, nebo jestliže jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel se zdržuje na neznámém místě nebo je insolventní.

Pokud se nekonalo soudní řízení a soud proto nestanovil odškodnění, může Ministerstvo spravedlnosti přiznat paušální částku a/nebo nařídit provedení znaleckého posudku na své vlastní náklady s cílem stanovit výši odškodného, jež bude oběti poskytnuto.

Mám v době, kdy čekám na rozhodnutí o mé žádosti o odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V případě, že je náležitě prokázáno, že je to nezbytné, může Ministerstvo spravedlnosti v průběhu posuzování žádosti poskytnout zálohu.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.