Victims' rights - by country

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie nebo státní zastupitelství neprodleně informuje oběť v souladu s článkem 3 až 7 trestního řádu v jazyce, kterému oběť rozumí:

 • o druhu podpory, kterou může oběť získat, jakož i o tom, kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, odborné pomoci, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 • o postupech souvisejících s podáním trestního oznámení a o úloze oběti v souvislosti s těmito postupy;
 • o způsobech a podmínkách získání ochrany;
 • o způsobech a podmínkách přístupu k advokátním službám a právní pomoci podle zákona a jakémukoli jinému druhu poradenství;
 • o způsobech a podmínkách získání odškodnění;
 • o způsobech a podmínkách uplatnění práva na tlumočení a překlad;
 • o dostupných postupech pro podání stížností v případě, že práva obětí nejsou respektována;
 • o kontaktních údajích pro předávání informací o jejím případu;
 • o možnostech mediace a restorativní justice;
 • o způsobech a podmínkách náhrady výdajů vzniklých oběti v důsledku její účasti v trestním řízení;
 • o právu oběti na individuální posouzení služby podpory pro oběti pro pomoc obětem (Service d’aide aux victimes) s cílem ověřit potřebu zvláštního zacházení, aby se zabránilo sekundární viktimizaci;
 • podle potřeby další informace, které budou případně oběti poskytovány v každé fázi řízení;
 • o právu oběti být doprovázena osobou, kterou si zvolí, neboť kvůli dopadu trestného činu potřebuje pomoc za účelem vzájemně srozumitelné komunikace.

Rady a pomoc Vám mimo to poskytne i služba pro péči a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique), služba podpory pro oběti při ústřední službě sociální pomoci (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale) a Ministerstvo spravedlnosti.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

V případě, že oběť je cizinec (občan Evropské unie nebo třetí země), může využít výše uvedených práv a je informována o způsobech uplatnění svých práv, pokud má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, tj. o svém právu podat trestní oznámení u lucemburských policejních orgánů.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Oběť má právo zejména:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zástupce o datu soudního jednání, při němž bude rozhodováno o jejím případu;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Jako oběť nebo účastník adhezního řízení, který nehovoří jazykem řízení nebo mu nerozumí, má oběť právo na bezplatnou pomoc tlumočníka a na bezplatný překlad všech písemností, které jí budou oznámeny nebo doručeny, případně na přístup k nimž má právo, do jazyka, kterému rozumí.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud oběť nerozumí jazyku řízení, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Pokud je oběť osobou se sluchovým postižením nebo vadou řeči, je jí k dispozici tlumočník do znakového jazyka nebo jakákoli kvalifikovaná osoba, která ovládá jazyk, metodu nebo zařízení umožňující s ní komunikovat.

Pokud je oběť nezletilá, má právo být doprovázena svým zákonným zástupcem nebo osobou dle své vlastní volby.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Oběť má nárok na pomoc různých úřadů poskytujících pomoc obětem trestných činů. Tuto podporu zajišťuje stát prostřednictvím ústřední asistenční služby Nejvyššího státního zastupitelství, která oběť přijme a poskytne jí bezplatnou sociální, psychologickou a právní pomoc. Existují rovněž nevládní organizace, které poskytují pomoc v případě, že je oběť žena nebo dítě, které se staly obětí násilí, zranitelná osoba atd.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Je povinností policie informovat oběť o jejích právech a snažit se fungovat jako prostředník pro sdružení na podporu obětí. Policie systematicky a povinně poskytuje brožuru „Informace a pomoc obětem“ („Informations et aide aux victimes“)(Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), která je dostupná v lucemburském, francouzském, německém, anglickém a portugalském jazyce a informační list  „Infodroit“ Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Jak je chráněno mé soukromí?

Soukromí oběti je chráněno lucemburskou Ústavou. V čl. 11 odst. 3 se uvádí, že „stát zaručuje ochranu soukromí s výhradou zákonem stanovených výjimek“.

Policie a soudní systém jsou povinny poskytnout oběti ochranu v případě vyhrožování nebo aktů pomsty, jichž se mimo jiné dopustí pachatel. Tato ochrana by měla být poskytována od začátku vyšetřování a po celou dobu jeho trvání. Oběť má také právo být chráněna proti veškerým zásahům do soukromí, a to v každém případě ihned poté, co byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Služba pomoci obětem je určena všem obětem (dětem, dospívajícím i dospělým), které v důsledku spáchání trestného činu utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu. Příslušný tým poskytuje následnou psychologickou a psychoterapeutickou péči, informuje oběti o jejich právech a může je doprovázet během soudního řízení. Tato služba rovněž nabízí terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí. Nabízí své služby také všem, kteří byli v důsledku svého vztahu k oběti nuceni sdílet její újmu, případně svědkům trestných činů. Dotčené osoby nemusí podat trestní oznámení, aby získaly přístup ke službě pomoci obětem.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Vzetí obviněného do vazby

 • pokud za daný trestný čin hrozí maximální trest odnětí svobody v délce nejméně dvou let;
 • pokud existuje riziko, že se obviněný dopustí opakování trestné činnosti;
 • pokud existuje riziko, že obviněný uprchne.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu oběti může zajistit policie velkovévodství.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Při rozhodování o případném vzetí pachatele do vazby se zohledňují různé okolnosti.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Podle článku 48-1 trestního řádu mají nezletilé oběti nárok na následující typy ochrany:

 • Výslech svědka, jakož i jakékoli nezletilé osoby, může být s povolením státního zástupce zaznamenán jako zvuková nebo audiovizuální nahrávka.
 • Tento záznam bude pořízen poté, co k tomu dá svědek nebo nezletilý souhlas, má-li k tomu potřebnou rozlišovací schopnost; jinak vydává souhlas zákonný zástupce nezletilé osoby. V případě, že existuje řádně odůvodněné riziko střetu zájmů mezi zákonným zástupcem nezletilé osoby a touto nezletilou osobou, lze takový záznam pořídit pouze se souhlasem kolizního opatrovníka, pokud byl nezletilému ustaven, a pokud kolizní opatrovník ustaven nebyl, pouze s výslovným a řádně odůvodněným souhlasem státního zástupce.
 • Odchylně od výše uvedených skutečností platí, že pokud se nezletilá osoba stala obětí činů uvedených v článcích 354 až 360, 364, 365, 372 až 379, 382-1 a 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 až 405, 410-1, 410-2 nebo 442-1 trestního zákoníku, případně pokud je nezletilá osoba svědkem činů uvedených v článcích 393 až 397 nebo 400 až 401a) trestního zákoníku, pořizuje se záznam povinně způsobem popsaným v odstavci 1, s výjimkou případů, kdy státní zástupce na základě námitky nezletilé osoby nebo jejího zákonného zástupce, případně jejího kolizního opatrovníka, proti pořízení takového záznamu rozhodne, že takový postup není na místě.
 • Tento záznam slouží jako důkazní prostředek. Originál je zapečetěn. Kopie jsou zaevidovány a přiloženy ke spisu. Tyto záznamy lze poskytnout bez jejich fyzického přemístění k poslechu nebo zhlédnutí stranám sporu a odborníkovi na základě povolení státního zástupce a na místě, které určí.
 • Každá nezletilá osoba uvedená v odstavci 3 má právo být při výslechu doprovázena dospělou osobou podle svého výběru, ledaže by státní zástupce ohledně této osoby důvodně rozhodl jinak v zájmu nezletilé osoby nebo v zájmu vyjevení pravdy.

Oběti obchodování s lidmi nebo domácího násilí mají za určitých podmínek nárok na zvláštní ochranu.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud je oběť nezletilá, má řadu dalších práv:

 • V případě trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění a obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování, usmrcení člověka, které není kvalifikováno jako vražda, úmyslné ublížení na zdraví, zneužití omamné látky a její podání oběti, máte právo na to, aby promlčecí doba, tedy doba, po jejímž uplynutí již za tyto trestné činy nelze stíhat, počala běžet až dnem, kdy dovršíte 18 let;
 • Pokud není ochrana zájmů oběti v plném rozsahu zajištěna alespoň jedním z jejích zákonných zástupců, má právo na ustanovení zvláštního zástupce, tzv. kolizního opatrovníka, kterého určí státní zástupce nebo vyšetřující soudce. Tento zvláštní zástupce zajišťuje ochranu zájmů oběti a uplatňuje její práva jakožto účastníka adhezního řízení;
 • Být informována o zahájení trestního řízení a o právu vznést nárok v adhezním řízení prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo kolizního opatrovníka;
 • Se souhlasem státního zástupce a po obdržení souhlasu oběti nebo jejího zákonného zástupce či kolizního opatrovníka zhlédnout záznam svého výslechu pořízeného kamerou nebo přístrojem pro záznam zvuku, aby se vyhnula traumatu způsobenému tím, že by svou výpověď musela v průběhu řízení vícekrát opakovat. Pořízení záznamu je povinné u trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění, prostituce, vykořisťování a obchodování s lidmi, vražda, úmyslné zabití a ublížení na zdraví, ledaže by státní zástupce v důsledku Vaší námitky nebo námitky Vašeho zástupce rozhodl, že takový záznam pořízen nebude.
 • Pro účely výslechu máte právo být doprovázeni svým zákonným zástupcem nebo jinou osobou dle vlastního výběru.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen Vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu a pokud se tím cítíte poškozen(a), máte právo podat trestní oznámení a uplatnit nárok v adhezním řízení před příslušným vyšetřujícím soudcem.

V tomto případě máte právo zejména:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnuti jen tehdy, pokud si to přejete;
 • být v případě potřeby konfrontováni s obviněným;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Třetí strana dotčená trestným činem spáchaným na členu své rodiny má právo:

 • požádat státní zastupitelství o kopii protokolu vztahujícího se k trestnému činu, který se týká této osoby jako třetí strany;
 • být automaticky informována státním zastupitelstvím o datu jednání, během něhož bude daná věc projednána;
 • požádat soudní kancelář senátu obvodního soudu, respektive policejního soudu, o rozsudek, který byl v dané věci vynesen.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v rámci trestního řízení představuje alternativu k trestnímu stíhání, která v zásadě umožňuje vyřešení sporu bez zásahu soudu. Mediace mezi pachatelem a Vámi je možná pouze před zahájením trestního řízení. Státní zástupce může rozhodnout o využití mediace, pokud se mu jeví, že takové opatření může zajistit nápravu způsobené škody, případně ukončit obtíže vyplývající z trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele. Mediace není možná, pokud je pachatel osobou, s níž oběť žije ve společné domácnosti. Tato alternativa vyžaduje souhlas pachatele trestného činu i oběti.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

V trestním řádu na stránkách Legilux.

Odkaz se otevře v novém okně.http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu oznámit trestný čin?

Oběť trestného činu může trestný čin oznámit (podat trestní oznámení):

 • policii velkovévodství (Police Grand-Ducale);
 • místně příslušnému státnímu zástupci.

Ačkoli trestný čin může oznámit kdokoli, pokud má oběť v úmyslu stát se účastníkem adhezního řízení, musí podat návrh za tímto účelem osobně nebo prostřednictvím svého právního zástupce.

Oběť může rovněž pachatele nechat předvolat přímo před policejní soud (tribunal de Police) nebo trestní senát okresního soudu (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement).

Trestní oznámení musí být podáno v jednom z úředních jazyků Lucemburska: lucemburštině, francouzštině a němčině. Pokud nehovoříte ani jedním z těchto tří jazyků, máte jako oběť právo na bezplatné služby tlumočníka. Trestní oznámení musí být podáno písemně, přičemž není stanovena žádná konkrétní forma, a musí obsahovat:

 • příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání a místo bydliště oznamovatele trestného činu;
 • skutečnost, jež vedla ke vzniku újmy;
 • povaha této újmy.

Lhůta, během níž musí oběť podat trestní oznámení, závisí zejména na zákonné promlčecí lhůtě pro daný trestný čin. Tato lhůta se pohybuje mezi jedním rokem a deseti lety.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Oběť má právo:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude její případ projednán;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Po předání trestního oznámení státnímu zástupci bude oběť do 18 měsíců od přijetí oznámení nebo od podání výpovědi státním zástupcem informována o vývoji případu, včetně případného odložení případu a příslušného odůvodnění.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

S cílem zajistit přístup k právům v případech, kdy oběť nedisponuje dostatečnými prostředky, zejména s ohledem na zaručený minimální příjem, má dotyčná osoba nárok na bezplatnou právní pomoc v plném rozsahu poskytovanou za účelem zajištění ochrany jejích zájmů. Tuto pomoc zajišťuje rada advokátní komory (Conseil de l’Ordre des avocats), pokud o tuto pomoc oběť požádá a pokud je:

 • lucemburským státním příslušníkem;
 • cizím státním příslušníkem s povolením k pobytu v této zemi;
 • státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU);
 • státním příslušníkem třetí země, který má stejný nárok na právní pomoc jako lucemburský státní příslušník na základě mezinárodní smlouvy.

Při určování finančních zdrojů je brán v úvahu celkový hrubý příjem a majetek, jakož i příjmy osob, které žijí s obětí trestného činu ve společné domácnosti. Kromě případu, kdy nemá dostatečné finanční zdroje, může oběť trestného činu získat právní pomoc tehdy, pokud existují závažné důvody týkající se její sociální, rodinné nebo hmotné situace, které zakládají příslušný nárok.

Žádost o poskytnutí právní pomoci se podává prostřednictvím dotazníku dostupného u Ústřední služby pro sociální pomoc (Service central d’assistance sociale) (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), který podepíšete a předáte předsedovi místně příslušné advokátní komory (Diekirch nebo Lucemburk).

Dotazník, který je třeba vyplnit, se týká zejména:

 • totožnosti (příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání, bydliště, osobní stav, státní příslušnost) oběti;
 • povahy sporu, pro nějž je vyžadována právní pomoc;
 • rodinné situace oběti;
 • Odkaz se otevře v novém okně.majetkové situace oběti.

Oběť může rovněž uvést jméno právního zástupce nebo právních zástupců, jejichž služeb si přeje využít v rámci právní pomoci, nebo případně jméno právního zástupce, jehož služeb využívá v současnosti.

Doklady, které musí oběť předložit na vyžádání:

 • kopii svého průkazu totožnosti;
 • Odkaz se otevře v novém okně.osvědčení o pojištění u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la Sécurité sociale, CCSS), jakož i osvědčení o pojištění osob, které s ní sdílejí společnou domácnost;
 • pro dotčenou osobu a každého člena domácnosti: výplatní pásky (nebo osvědčení o příjmu od CCSS), doklad o zaručeném minimálním příjmu, podpoře v nezaměstnanosti nebo pobírání důchodu anebo obdobné dokumenty vztahující se k posledním třem měsícům a uvádějící hrubé částky (výpisy z bankovních účtů nestačí);
 • negativní osvědčení vydané Státním fondem solidarity (Fonds national de solidarité) pro každého člena domácnosti, pokud domácnost nepobírá od tohoto fondu žádné příspěvky;
 • pokud domácnost pobírá nebo vyplácí výživné, doklad upřesňující vyplácenou nebo přijatou částku (například bankovní výpisy za poslední tři měsíce);
 • osvědčení o vlastnictví nemovitosti nebo neexistenci vlastnictví vydávané Správou pro přímé příspěvky (Administration des contributions directes) pro každého člena domácnosti;
 • případně doklady o vlastnictví nemovitostí, jež se nacházejí v zahraničí;
 • dokumenty dokládající vlastnictví movitého majetku (peníze v hotovosti, úspory, akcie, dluhopisy atd.);
 • je‑li domácnost nájemcem, kopii nájemní smlouvy a potvrzení o úhradě nájemného za poslední 3 měsíce;
 • splácí‑li domácnost úvěr na nemovitost, doklad o úhradě měsíčních splátek;
 • dokumenty dokládající příjmy z nemovitého a movitého majetku;
 • dokumenty vztahující se k dotčenému případu.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Po ověření nedostatečnosti zdrojů oznámí předseda nebo člen místně příslušné advokátní komory, který byl předsedou za tímto účelem zmocněn, zda byl nárok na právní pomoc přiznán či zamítnut, a to prostřednictvím obyčejného dopisu v případě přiznání právní pomoci a doporučeného dopisu v případě jejího zamítnutí. Předseda přidělí oběti právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo – pokud si sama nezvolí nebo pokud předseda považuje volbu za nevhodnou – ustanoveného právního zástupce.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou jmenováni z moci úřední soudem, který projednává věc v rámci právní pomoci.

Pokud je právní pomoc poskytnuta v průběhu řízení, náklady, které oběť vynaložila, jí budou proplaceny.

Nehrazené náklady

Jestliže oběť využívá právní pomoci a je jí uložena náhrada nákladů řízení, bude tyto náklady hradit stát.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným osobám.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud je případ uzavřen, aniž byl předán soudu, oznámení upřesňuje podmínky, za nichž oběť může zahájit trestní stíhání prostřednictvím přímého předvolání nebo trestního oznámení s návrhem na účast v adhezním řízení.

Pokud jsou tresty ukládané zákonem z důvodu skutků tresty za trestný čin nebo přečin, oznámení obsahuje informaci, že se oběť může obrátit na vrchního státního zástupce, který má právo uložit státnímu zástupci, aby zahájil trestní stíhání.

Pokud vyšetřovací senát rozhodne, že daná trestní věc nebude postoupena soudu, může oběť proti rozhodnutí podat opravný prostředek u vyšetřovacího senátu odvolacího soudu (Chambre du conseil de la Cour d’appel). V takovém případě má právo předložit tomuto senátu dotazy a připomínky.

Pokud soudní senát věc odloží ze skutkových důvodů, a nikoli z právních důvodů, může se oběť za účelem získání náhrady škody, která jí byla způsobena, rovněž obrátit na občanskoprávní soud.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Stejně jako během vyšetřování/dokazování se oběť může zúčastnit řízení, aniž by měla zvláštní postavení, nebo se jej může zúčastnit jako strana uplatňující občanskoprávní nárok.

Oběť se může účastnit jak veřejných, tak neveřejných jednání, avšak pouze v případě, že je předvolána jako svědek. Může být rovněž předvolána jako svědek na jednání, během něhož jsou předneseny řeči účastníků řízení. Za tímto účelem obdrží od státního zástupce písemné předvolání a musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky právního zástupce protistrany. Během soudního řízení je oběť usazena v zadní části místnosti, aby se zabránilo jejímu přímému kontaktu s obžalovanými.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok obdrží písemné předvolání k jednání. Má rovněž právo účastnit se veřejných a neveřejných jednání a musí být přítomna pro předložení své žaloby. Předstupuje zpravidla po výslechu svědků. Kromě toho může nechat věc projednat, pokud jde o veškeré otázky týkající se jejích občanskoprávních zájmů, a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oficiální úlohou v soudním systému je úloha oběti bez konkrétního statusu. Oběť má právo uplatnit své občanskoprávní nároky v adhezním řízení.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Oběť má zejména právo:

 • na užívání jazyka, kterému rozumí; jinak může v případě trestního oznámení podaného na policejní služebně využit služeb tlumočníka;
 • bezplatně obdržet kopii svého trestního oznámení a podpůrných dokumentů;
 • obdržet potvrzení v jazyce, kterému rozumí, na němž je uvedena spisová značka a datum a místo podání výpovědi; obdržet potvrzení o přijetí trestního oznámení, které bylo podáno státnímu zástupci;
 • využít pomoc právního zástupce nebo jím být zastoupena;
 • být automaticky informována o odložení případu a odůvodnění takového rozhodnutí;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována službami státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude v její věci vyneseno rozhodnutí;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání;
 • požádat soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních, aby jí přiznal nárok na zálohu, za předpokladu, že existence povinnosti protistrany není závažně zpochybnitelná.

Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky má mimo jiné právo:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnut pouze, pokud si to přeje;
 • být konfrontován s obviněným, pokud je to nezbytné;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu;

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Svědek se může účastnit soudních jednání a pod přísahou sdělit soudci vše, co ví o předmětných skutcích. Musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky položené právním zástupcem protistrany.

Účastník adhezního řízení může ve věci uplatňovat veškeré důvody týkající se jeho občanskoprávních nároků a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností; právní zástupce této osoby může pokládat otázky znalcům a svědkům obhajoby.

Každý důkaz je v zásadě přijatelný za předpokladu, že lze na základě rozumné úvahy a zkušenosti učinit závěr, že může soudce přesvědčit. Důkazy lze předkládat za podmínky, že mohly být projednány v kontradiktorní diskusi zúčastněných stran.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Oběti budou sděleny následující informace:

 • na vyžádání: stav trestního řízení;
 • automaticky: datum jednání, během něhož bude věc projednána;
 • na vyžádání: veškerá pravomocná rozhodnutí o trestním stíhání.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Když je na policii podáno trestní oznámení, oznamovatel bezplatně obdrží jeho kopii, a to ihned nebo ve lhůtě jednoho měsíce poté, co toto trestní oznámení podal. Oznamovatel si rovněž může od soudu, který se případem zabývá, vyžádat konkrétní procesní písemnosti.

Pokud oznamovatel uplatní občanskoprávní nárok, má právo v kanceláři vyšetřujícího soudce nahlédnout do spisu po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc.

Když je řízení uzavřeno, vyšetřující soudce předá spis státnímu zástupci. Jakožto strana uplatňující občanskoprávní nárok máte právo nahlížet do spisu nejpozději 8 pracovních dnů předtím, než bude věc přezkoumána soudním senátem.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok nebo osoba, která doloží osobní legitimní zájem, má právo obdržet kopii spisu, s výjimkou zabavených dokladů a dokumentů, v rozumné lhůtě před datem stanoveným pro konání jednání. Za tímto účelem musí podat žádost státnímu zástupci.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu?

Každý pravomocný rozsudek, jakmile je vydán, zakládá překážku věci pravomocně rozsouzené. Z tohoto titulu se považuje za platný, dokud není zrušen podáním opravného prostředku stanoveného zákonem. Soud zpravidla rozhoduje v témže rozsudku o trestním stíhání i občanskoprávním nároku.

Z důvodu práva na spravedlivé řízení se tato překážka věci pravomocně rozsouzené vztahuje pouze na osoby, které byly účastníky trestního řízení, a na aspekty rozhodnutí, vůči nimž mohli tito účastníci uplatnit důvody na svoji obhajobu. Jako oběť můžete podat odvolání pouze v případě, že jste uplatnili své občanskoprávní nároky v rámci adhezního řízení.

Z tohoto titulu máte možnost podat odvolání, avšak pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky a pokud máte na podání opravného prostředku právní zájem, tj. jestliže soud zamítl vaši žádost o náhradu škody nebo domníváte‑li se, že výše přiznané částky je nedostatečná.

Nemůžete tedy podat odvolání z důvodu, že nesouhlasíte s uloženým trestem nebo se zproštěním obžaloby. Odvolání týkající se trestněprávního aspektu může podat pouze státní zástupce (Procureur d’Etat).

Poraďte se se svým právním zástupcem, zda je rozumné podat odvolání. Pokud ano, odvolání je třeba podat do 40 dnů v soudní kanceláři soudu, který rozsudek vydal.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po vydání rozsudku můžete obdržet jeho kopii.

Máte rovněž možnost podat odvolání, avšak pouze v případě, že jste byli účastníkem adhezního řízení, a pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky (viz pododstavec 1).

Můžete informovat vrchního státního zástupce (Procureur général d’Etat), který je pověřen dohledem nad výkonem trestu, že vznášíte námitku, pokud se předpokládá podmínečné propuštění.

Můžete být nadále zastoupeni svým právním zástupcem.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Jakožto účastník uplatňující občanskoprávní nárok máte právo využít právní pomoc, pokud jde o veškeré otázky týkající se výkonu rozhodnutí.

Jako oběť úmyslně spáchaného trestného činu, který měl za následek újmu na zdraví, můžete za určitých podmínek podat žádost o odškodnění ze strany státu na Ministerstvu spravedlnosti, pokud nemůžete získat náhradu škody od pachatele trestného činu.

Policie a soud jsou povinni vám jakožto oběti zajistit ochranu. Každé rozhodnutí týkající se podmínečného propuštění odsouzeného může být doprovázeno zvláštními podmínkami, které se vztahují zejména k ochraně společnosti a k ochraně vaší osoby.

Jaké informace mi budou sděleny, pokud je pachatel odsouzen?

Máte právo obdržet na vyžádání informace o všech pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Pokud jde o to, jaký trest byl uložen pachateli trestného činu, vězte, že v odsuzujícím rozsudku musí být uvedena ustanovení zákona, která jsou uplatňována, aniž je reprodukován obsah, skutkové okolnosti trestného činu, které byly pachateli dokázány a uložený trest / uložené tresty (článek 195 trestního řádu). Pokud jde o jakékoli další otázky týkající se výkonu trestů, můžete kontaktovat oddělení výkonu trestů Nejvyššího státního zastupitelství (Parquet général).

Osoba pravomocně odsouzená v Lucembursku pravděpodobně nastoupí do výkonu trestu buď ve vězení v Schrassigu, nebo ve vězení v Givenichu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na základě čl. 4 odst. 1 trestního řádu můžete být na svou výslovnou žádost podanou Nejvyššímu státnímu zastupitelství informováni o propuštění pachatele trestného činu na svobodu nebo o jeho útěku z věznice, pokud vám hrozí nebezpečí nebo konkrétní riziko újmy, s výjimkou případů, kdy s sebou toto oznámení nese riziko újmy rovněž pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele trestného činu? (například trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Ve většině případů stanoví výši odškodného přiznaného oběti jakožto náhradu škody, která jí byla způsobena soud, který stíhá pachatele trestného činu, pokud obžalovaného shledá vinným .

K tomu, aby soud mohl rozhodnout o odškodnění, je nezbytně nutné, aby oběť vstoupila do trestního řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nárok v adhezním řízení. Tento krok může učinit kdykoli v průběhu vyšetřování. Oběť není povinna účastnit se soudního řízení. Může se nechat zastoupit právním zástupcem a předložit své návrhy písemně před zahájením řízení.

V případě, že oběť neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení a nepředloží žádné návrhy, soud jí nebude moci přiznat náhradu škody z moci úřední.

Oběť, která v rámci trestního řízení neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení, však přesto neztrácí nárok na odškodnění.

Stále totiž může podat k občanskoprávnímu soudu žalobu na pachatele trestného činu za předpokladu, že nepřekročí zákonné promlčecí lhůty platné pro občanskoprávní řízení a prokáže, že dotčené činy zakládají občanskoprávní zavinění.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Trestní soud má za úkol vyčíslit škodu, která oběti vznikla, nezabývá se však vymáháním přiznané náhrady škody.

Je na oběti, aby po vydání pravomocného rozsudku podnikla kroky k tomu, aby od pachatele získala náhradu škody.

Nejčastěji se postupuje tak, že je dohledem nad zaplacením náhrady škody pověřen právní zástupce oběti, který uplatní nejprve smírný postup, při němž spolupracuje s právním zástupcem odsouzeného, nebo dojde k nucenému výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudního vykonavatele.

Pokud soud uložil podmíněný trest zahrnující povinnost odškodnění, dohlíží vrchní státní zástupce (Procureur général d’Etat) pověřený dohledem nad výkonem trestů na to, zda odsouzený náležitě dodržuje svoji povinnost.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

V rámci řízení může soud přiznat zálohu například během čekání na výsledky znaleckého posudku. Pokud pachatel odmítá nebo není s to tuto zálohu zaplatit, může na sebe tuto povinnost převzít v případě, že je řádně prokázáno, že je to nezbytné, Ministerstvo spravedlnosti.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Novela zákona ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí, které utrpěly újmu na zdraví v důsledku trestného činu, přiznává některým obětem trestných činů právo na odškodnění ze státního rozpočtu. Jedná se důležité opatření ve prospěch obětí, které se uplatní v těchto případech:

totožnost pachatele násilného trestného činu nebyla zjištěna; jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel násilného trestného činu se zdržuje na neznámém místě; pachatel trestného činu je insolventní.

Oběť, která si přeje uplatnit nárok na odškodnění, musí žádost o odškodnění předložit Ministerstvu spravedlnosti, jež v dané věci rozhodne do šesti měsíců. Tato žádost musí být vyhotovena ve francouzštině, němčině nebo lucemburštině a musí uvádět datum, místo a přesnou povahu skutků. K žádosti je třeba přiložit podpůrné dokumenty týkající se předmětných skutků a škody, kterou oběť utrpěla.

Právo na odškodnění podléhá určitým podmínkám, které musí oběť nutně splnit:

Oběť buď musí mít oprávněný a obvyklý pobyt v Lucemburském velkovévodství, nebo být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo Rady Evropy. Kromě toho je nutné, aby oběť v době spáchání trestného činu oprávněně pobývala v Lucemburském velkovévodství nebo aby se jednalo o trestný čin uvedený v čl. 382-1 trestního řádu [obchodování s lidmi];

Způsobená újma musí být důsledkem úmyslného jednání, které má povahu trestného činu.

Musí se jednat o újmu na zdraví, nikoli o pouhou škodu na majetku (je tedy vyloučeno například odškodnění v případě pouhé krádeže).

Tato újma musí vést k závažným potížím, pokud jde o životní podmínky, přičemž tyto závažné problémy mohou vyplývat ze ztráty či snížení příjmů nebo ze zvýšení nákladů či výjimečných výdajů anebo z nezpůsobilosti k výkonu pracovní činnosti, ze zameškání školního roku, z fyzické nebo duševní újmy či z nemajetkové nebo estetické újmy, jakož i z fyzického či psychického utrpení. V případě, že se jednotlivec stane obětí trestného činu uvedeného v článcích 372 až 376 trestního zákoníku, je osvobozen od povinnosti předložit důkaz o fyzické nebo duševní újmě, ke které údajně došlo.

Stát je pověřen odškodněním pouze za situace, kdy oběť není s to získat z jakéhokoli titulu (například od pachatele, od úřadu sociálního zabezpečení nebo v rámci soukromého pojištění), účinnou náhradu škody v dostatečné výši.

Je důležité vzít na vědomí, že odškodnění může být zamítnuto nebo přiznáno v nižší výši z důvodu chování oběti za daných skutkových okolností nebo z důvodu jejích vztahů s pachatelem.

Pokud je oběť odškodněna státem, může tato osoba i tak požadovat po pachateli zaplacení dodatečné částky uplatněním svého občanskoprávního nároku v adhezním řízení, pokud se jí výše odškodnění zdá nedostatečná. V tomto případě má oběť povinnost informovat soud o tom, že předložila žádost o odškodnění státu, případně o tom, že takové odškodnění od státu obdržela.

Mám právo na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Oběť má právo na odškodnění, pokud pachatel není odsouzen, za podmínky, že je obětí trestného činu a že totožnost pachatele útoku nebyla zjištěna, nebo jestliže jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel se zdržuje na neznámém místě nebo je insolventní.

Pokud se nekonalo soudní řízení a soud proto nestanovil odškodnění, může Ministerstvo spravedlnosti přiznat paušální částku a/nebo nařídit provedení znaleckého posudku na své vlastní náklady s cílem stanovit výši odškodného, jež bude oběti poskytnuto.

Mám v době, kdy čekám na rozhodnutí o mé žádosti o odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V případě, že je náležitě prokázáno, že je to nezbytné, může Ministerstvo spravedlnosti v průběhu posuzování žádosti poskytnout zálohu.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Stal jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

– Jako oběť trestného činu se můžete obrátit na následující hlavní služby pro poskytování pomoci obětem:

A. Vládní služba:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV (Ústřední služba sociální pomoci – Služba pomoci obětem) v Lucemburku

Druhy pomoci:

 • Psychologická a psychoterapeutická péče
 • Služba poskytování právních informací
 • Terapeutická skupina pro oběti partnerského násilí
 • Asistence během celého právního řízení

KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobilní telefon: (+352) 621 32 65 95

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.scas-sav@justice.etat.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevládní organizace (NGO):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité (Pomoc obětem trestných činů) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Druhy pomoci:

 • Služba právní konzultace
 • Psychická, finanční a hmotná podpora

KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.wrl@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Schválené služby pomoci obětem domácího násilí

Existují celkem tři:

– SAVVD v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Druhy pomoci:

 • Psychosociální konzultace
 • Právní informace a podpora
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy po vykázání pachatele trestného činu státním zastupitelstvím
 • Plánování právních kroků
 • Asistence u soudu, u právního zástupce, u lékaře atd.
 • Poradenství
 • Konzultace a ochranná opatření proti obtěžování
 • Vytvoření plánu na ochranu obětí

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@savvd.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání
 • Psychologické služby pro děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí. Psychologická podpora pro děti a nezletilou i zletilou mládež, která je obětí domácího násilí, a jejich rodiny

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@psyea.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Služba pomoci dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Schválené konzultační služby pro ženy, které jsou oběťmi násilí

Druhy pomoci:

 • Telefonické konzultace
 • Psychosociální konzultace
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy
 • Plánování právních kroků
 • Poradenství při jednání s dalšími subjekty: právní zástupce, soud, policie
 • Pohovory za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro ženy
 • Vzdělávání a konference na téma domácího násilí
 • Semináře a skupinové terapie

Existují celkem čtyři:

– VISAVI (Vivre Sans violence) (Život bez násilí) v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační středisko pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí.

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.feminfo@visavi.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/visavi/

– F0YER SUD v Esch-sur-Alzette – středisko zřízené Národní radou lucemburských žen (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.foyersud@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centre OZANAM v Lucemburku

– Centre OZANAM Nord ve Wiltzu – středisko zřízené nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Konzultační střediska pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.ozanam@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.ozanam.nord@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange – středisko zřízené nadací Pro Familia

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.femmes@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cnfl.lu/

4. Schválené konzultační středisko pro děti a mládež, které jsou oběťmi násilí

Existují celkem čtyři:

– PSY EA v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Psychologická služba pro děti a mládež ve věku od 3 do 21 let, které se staly oběťmi nebo svědky domácího násilí, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora pro děti a zletilou i nezletilou mládež, která se stala obětí nebo svědkem domácího násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@psyea.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Konzultační služba pro děti a mládež ve věku od 0 do 27 let, které se staly oběťmi nebo svědky fyzického a psychického násilí, včetně domácího, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora poskytovaná dítěti a jeho rodině
 • Podpora vřelých rodinných vztahů založených na vzájemné úctě
 • Zvyšování povědomí a prevence násilí

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační a informační středisko pro dívky a mladé ženy (12 až 21 let) v tísni, které jsou oběťmi fyzického, psychického nebo sexuálního násilí.

Druhy pomoci:

 • Individuální pohovory
 • Podpora při plnění správních formalit
 • Pomoc při hledání bydlení ve specializovaných zařízeních
 • Pomoc za účelem případného přijetí do ubytovacího střediska Foyer Meederchershaus

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.infofilles@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Lucemburku – středisko zřízené organizací Alupse

Služba psychologické konzultace a terapie pro děti od 0 do 21 let, které jsou obětí fyzického, psychického a sexuálního násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alupse@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Schválené středisko pro konzultace, informování a pomoc pro muže a chlapce v tísni, kteří jsou oběťmi násilí – infoMann v Lucemburku, provozované organizací actTogether

Druhy pomoci:

 • Psychologická a sociální podpora a konzultace
 • Informační a dokumentační služba
 • Osvěta a vzdělávání
 • Poradenství a podpora za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro muže

KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@infomann.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.infomann.lu/

6. Schválené středisko poskytující konzultace a pomoc pachatelům násilí včetně domácího – Riicht eraus v Lucemburku, provozované Lucemburským červeným křížem

Druhy pomoci:

 • Služby konzultace, naslouchání, pomoci, asistence a poradenství poskytované pachatelům (mužům i ženám) domácího násilí v souvislosti s vykázáním na základě výkonu soudního rozhodnutí nebo na základě jejich dobrovolného rozhodnutí
 • Získání povědomí a přijetí odpovědnosti pachatelů
 • Krátkodobá ochrana obětí
 • Řízení konfliktů a sebedůvěra
 • Podpora osoby, která si přeje se změnit, v jejím úsilí
 • Pomoc při rozvoji praktických strategií, které umožňují trvale změnit postoj a chování pachatelů
 • Podpora osob, které si přejí změnit své násilné chování
 • Skupinová terapie

KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Poradenská linka („Helpline“) Červeného kříže: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55 5801

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.riichteraus@croix-rouge.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Schválená služba pomoci pro oběti obchodování s lidmi

Ambulanční a stacionární péče poskytovaná všem obětem obchodování s lidmi – ženám, mužům a dětem.

Existují dvě služby pomoci, které vzájemně spolupracují:

– SAVTEH v Lucemburku zřízená organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

– COTEH v Lucemburku zřízená nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Druhy pomoci:

 • Telefonické a individuální konzultace
 • Psychosociální pomoc a poradenství
 • Psychologická podpora a stabilizace
 • Zajištění lékařského dohledu a péče
 • Pomoc poskytovaná oběti při spolupráci se soudní policií za účelem zjištění totožnosti pachatele
 • Podpora při spolupráci oběti s policií a státním zastupitelstvím
 • Pomoc poskytovaná oběti při vyřizování formalit, zejména v právní, správní a sociální oblasti
 • Koordinace stacionární péče a zajištění ubytování oběti v ubytovacím středisku v závislosti na jejím pohlaví a věku
 • Hmotná a finanční pomoc
 • Informace o právech obětí obchodování s lidmi, právních a správních postupech a dávkách, které mají tyto oběti k dispozici
 • Navázání kontaktu s nevládními organizacemi v zemích původu obětí při jejich dobrovolném návratu

KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax : (+352) 26 48 26 82
Mobil: (+352) 621 316 919

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.traite.humains@visavi.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
Mobil: (+352) 621 351 884

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.coteh@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policie:

Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)
Direction Générale (Generální ředitelství) 
L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Telefonní číslo pro naléhavé případy: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@police.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Místní orgány:

Service d’accueil et d’information juridique (Středisko pro přijímání obětí a poskytování právních informací):

– DIEKIRCH

Justice de paix (smírčí soud)
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix (smírčí soud)
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

– LUCEMBURK

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba poskytování právních informací „Droits de la femme“ (Práva žen):

PARQUET GÉNÉRAL (NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ)

Cité judiciaire
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstva:

– Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Oblast působnosti:

 • Občanské záležitosti
 • Trestní věci: Odškodňování obětí, právní pomoc, mediace v trestních věcech
 • Obchodní záležitosti
 • Soudní organizace
 • Obecná koordinace správních sporů před správními soudy
 • Vězeňská zařízení

– -Ministère de l’Intérieur (Ministerstvo vnitra)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@miat.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mi.public.lu/

Pravomoci v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Koordinace v oblasti záchranných služeb
 • Spolupráce s nevládními organizacemi

– Ministère de la Sécurité intérieure (Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.secretariat@msi.etat.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Pomoc obětem v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství), Inspection générale de la Police (Generální inspektorát policie), evropská politika v oblasti soudnictví a vnitřních věcí, politika mezinárodní policejní spolupráce

– Ministère de l’Égalité des Chances (Ministerstvo pro rovné příležitosti)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mega.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Oblast působnosti:

 • Domácí násilí
 • Výbor pro spolupráci mezi odborníky v oblasti boje proti násilí
 • Partnerství a řízení s nevládními organizacemi schválenými ministerstvem pro rovné příležitosti v oblasti ambulanční a stacionární péče o oběti a pachatele domácího násilí, ženy a muže v tísni a v oblasti boje proti násilí na základě pohlaví a obchodování s lidmi
 • Partnerství a spolupráce schválených nevládních organizací se státem v oblasti péče o osoby v tísni, které jsou oběťmi násilí.

Telefonická linka důvěry určená pro pomoc obětem

– Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)

Horká linka: 113

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Croix-Rouge luxembourgeoise (Lucemburský červený kříž)

Horká linka: 2755

Od pondělí do neděle 7–22 h

– Fraenhaus (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Fraentelefon (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do pátku 9–15 h

Je pomoc obětem bezplatná?

Jaké druhy pomoci mohu získat od státních útvarů nebo orgánů?

Ano, pomoc obětem je poskytována zdarma.

Jaké druhy pomoci mohu získat od nevládních organizací?

Viz odpověď na první otázku pod písmenem B.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.