Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jak mohu požadovat od pachatele náhradu škody nebo získat odškodnění od státu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Soudního řízení se můžete účastnit jako oběť bez zvláštního právního postavení a jako soukromý žalobce. Jako soukromý žalobce můžete požadovat od pachatele náhradu škody a v porovnání s obětí máte některá dodatečná práva.

Jako oběť můžete:

 • získat bezplatný překlad dokumentů a tlumočení rozprav u soudu, pokud nerozumíte jazyku, který se při soudním jednání používá; účastnit se všech veřejných jednání; můžete se účastnit neveřejných jednání, jste-li předvoláni jako svědci; dostavit se musíte pouze v případě, máte-li svědčit;
 • být předvoláni jako svědci na jednání, během něhož se podává ústní zdůvodnění – od státního zástupce obdržíte písemné předvolání a budete odpovídat na dotazy soudu a obhájců;
 • obdržet bezplatně kopii své svědecké výpovědi, a to ihned, nebo do jednoho měsíce ode dne konání jednání;
 • být zastoupeni právním zástupcem;
 • získat pomoc od úřadů, které poskytují pomoc obětem;
 • před vznesením obžaloby státním zástupcem se připojit k řízení jako soukromý žalobce.

Jako soukromý žalobce:

 • obdržíte písemné předvolání na jednání, během něhož se podává ústní zdůvodnění;
 • máte právo účastnit se všech veřejných a neveřejných jednání; jste povinni dostavit se k soudu, abyste předložili svou věc, a obvykle budete hovořit po výslechu svědků;
 • můžete svou věc obhajovat s ohledem na veškeré záležitosti, které se týkají vašeho občanskoprávního nároku, a dosvědčit skutkovou podstatu; váš právní zástupce může klást otázky znalcům a svědkům obhajoby;
 • prostřednictvím svého právního zástupce máte právo obdržet kopii vyšetřovacího spisu, abyste se mohli připravit na své vystoupení před soudem;
 • během svého vystoupení před soudem a dříve, než soudce v dané věci rozhodne, máte právo požádat o úhradu výdajů v souvislosti s řízením a nákladů, zejména na znalce a svědky; je-li pachatel zproštěn viny, nebo pokud od řízení odstoupíte, hradíte své vlastní výlohy, s ohledem na vaši finanční situaci vás však soud může této povinnosti zprostit, a to zcela nebo částečně.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jste-li během soudního řízení předvoláni k výslechu jako svědek, musíte se dostavit k soudnímu jednání a sdělit soudci vše, co je vám o dotyčné události známo.

Během soudního řízení sedíte v soudní síni vzadu, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s obžalovanými.

Jako svědek můžete požádat o úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vaší svědeckou výpovědí.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Pokud jste nezletilou osobou, máte některá dodatečná práva:

 • není-li ochrana vašich zájmů zcela zajištěna přinejmenším jedním z vašich zákonných zástupců, máte nárok na zvláštního zástupce, který zajišťuje ochranu vašich zájmů a který uplatňuje vaše práva jakožto soukromého žalobce;
 • může vás k jednáním doprovázet dospělá osoba, kterou si zvolíte.

Mohu obdržet právní pomoc?

Nemáte-li dostatek finančních prostředků, máte nárok na bezplatnou právní pomoc, kterou poskytuje advokátní komora, pokud o to požádáte a jste-li:

 • lucemburským občanem;
 • cizím státním příslušníkem s povolením k pobytu v této zemi;
 • občanem členského státu EU;
 • občanem třetí země, který má nárok na právní pomoc v Lucembursku v souladu s mezinárodní smlouvou.

Za účelem určení vašich prostředků se bere v úvahu váš hrubý příjem a rovněž prostředky osob, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Kromě nedostatečných finančních prostředků vám může být právní pomoc poskytnuta i z jiných vážných důvodů, které se týkají vaší sociální, rodinné nebo hmotné situace.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Během soudního řízení neexistují žádná zvláštní ochranná opatření.

Při jednáních sedí obžalovaní v blízkosti právních zástupců, zatímco vy budete jako svědek nebo soukromý žalobce sedět v soudní síni vzadu, takže se nedostanete do přímého kontaktu s obžalovaným.

Jak mohu požádat o náhradu škody ze strany pachatele nebo obdržet odškodnění od státu?

Abyste mohli požadovat od pachatele náhradu škody, musíte se účastnit soudního řízení jako soukromý žalobce. Jestliže se k soudnímu řízení připojíte během jednání, musíte tak učinit formou prohlášení, které kromě vás podepíše i soudní úředník, nebo podáním soudu. Během vystoupení před soudem vy a váš právní zástupce požadujete odsouzení obžalovaného a náhradu škody, jež vám byla způsobena.

Můžete požadovat rovněž odškodnění od státu. Prostudujte informační přehled Evropské soudní sítě o odškodnění obětí trestných činů v Lucembursku (k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a jiných jazycích).

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jakmile bylo zahájeno trestní stíhání, není mediace možná.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Jste-li cizím státním příslušníkem, můžete využít zejména tato dodatečná práva:

 • získat bezplatně služby tlumočníka, pokud nehovoříte žádným z lucemburských úředních jazyků, kterými jsou lucemburština, francouzština a němčina;
 • obdržet bezplatnou právní pomoc, nemáte-li dostatek finančních prostředků a jste-li cizím státním příslušníkem s povolením k pobytu v této zemi, občanem členského státu EU nebo občanem třetí země, který má nárok na právní pomoc v Lucembursku v souladu s mezinárodní smlouvou.

Další informace:

 • Trestní řád (Code d’Instruction Criminelle) – ve francouzštině
 • Zákon ze dne 12. března 1984 o odškodnění obětí násilných trestných činů majících za následek ublížení na zdraví a o trestání podvodné platební neschopnosti (Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse) – ve francouzštině
Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.