Práva obětí trestných činů – podle zemí

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či zcizen váš majetek atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a posléze přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení v Lucembursku sestává ze dvou fází: vyšetřování a soudního řízení. Vyšetřování obvykle provádí policie a/nebo vyšetřující soudce. Poté, co vyšetřování skončilo, bude daná věc postoupena soudním senátům. Senáty rozhodnou, zda bude věc předána soudu, nebo ji v této fázi uzavřou.

Je-li věc předána soudu, uspořádá soud jednání za účelem přezkoumání nashromážděných důkazů, a rozhodne, zda je pachatel vinen, či nikoli. Je-li pachatel shledán vinným, soud jej odsoudí a uloží mu trest. Pokud nashromážděné důkazy nepostačují k tomu, aby byl obžalovaný shledán vinným, soud jej zprostí viny.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.