Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jaké informace mi orgány poskytnou poté, co byl trestný čin spáchán (například policie, státní zástupce), ale i před tím, než trestný čin oznámím?

Při svém prvním kontaktu s policií byste měli dostat tyto informace:

 1. druh podpory, kterou můžete získat, a od koho;
 2. postup pro oznámení trestného činu a role oběti v rámci souvisejících postupů;
 3. jak a za jakých podmínek můžete získat ochranu;
 4. jak a za jakých podmínek můžete vyhledat právní poradenství, právní pomoc a jakékoli další poradenství;
 5. jak a za jakých podmínek můžete získat odškodnění;
 6. jak a za jakých podmínek máte nárok na tlumočení a překlad;
 7. jakákoli opatření, prostupy nebo zvláštní ujednání, která máte v zájmu ochrany svých zájmů na Maltě k dispozici, pobýváte-li v jiném členském státě, než ve kterém došlo k trestnému činu;
 8. dostupné postupy pro podání stížnosti, pokud policie porušila vaše práva jako oběti,
 9. kontaktní údaje pro komunikaci týkající se vašeho případu;
 10. dostupné opravné prostředky.

jak a za jakých podmínek můžete získat náhradu výdajů, které jste vynaložili na účast v trestním řízení.

Nežiji v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán (občané EU a občané třetích zemí). Jak jsou moje práva chráněna?

Žijete-li na Maltě, máte jako oběť trestného činu spáchaného v jiném členském státě právo trestný čin oznámit maltské policii. Jakmile čin oznámíte, má maltská policie povinnost bez prodlení poslat oznámení příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byl trestný čin spáchán, ledaže již sama zahájila řízení.

Jaké informace dostanu, pokud oznámím trestný čin?

Když oznamujete policii trestný čin, měli byste obdržet písemné potvrzení o svém oznámení, v němž budou uvedeny základní skutkové okolnosti daného trestného činu. Dále máte nárok na požádání dostat informace o těchto skutečnostech:

 1. jakékoli rozhodnutí o přerušení nebo úplném zastavení vyšetřování či o nepodniknutí kroků proti pachateli;
 2. místo a čas konání trestního řízení a povaha obvinění vzneseného proti pachateli;
 3. vynesení jakéhokoli pravomocného rozsudku v řízení;
 4. informace o stavu trestního řízení;
 5. propuštění či útěk pachatele z vazby a informace o veškerých opatřeních přijatých k vaší ochraně v případě propuštění či útěku pachatele.

V případech uvedených v bodech a) a c) byste měli obdržet odůvodnění takového rozhodnutí, nebo jeho souhrn.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (při kontaktu s policií nebo jinými orgány, případně během vyšetřování a soudního řízení)?

Policie by měla zajistit, že rozumíte a je vám rozuměno. Pokud nerozumíte maltštině ani angličtině nebo těmito jazyky nemluvíte, máte právo na tlumočení a překlad do jazyka, kterému rozumíte.

Jak orgán zajistí, abych rozuměl a bylo mi rozuměno (pokud jsem nezletilý, pokud mám zdravotní postižení)?

Komunikace musí probíhat v jednoduchém a přístupném jazyce s tím, že by měly být zohledněny vaše osobní vlastnosti, včetně jakéhokoli zdravotního postižení, které by mohlo ovlivnit vaši schopnost rozumět a být vám rozuměno. Dále máte právo na doprovod jakékoli osoby, kterou si při prvním kontaktu s policií vyberete, pokud kvůli dopadům trestného činu potřebujete pomoc, abyste rozuměli nebo aby vám bylo rozuměno. Je-li obětí nezletilý či osoba se zdravotním postižení, policie vždy žádá o pomoc sociální pracovníky z agentury Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) a v případě potřeby může také zažádat o pomoc další odborníků v dané oblasti.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti? Poskytne mi policie služby podpory pro oběti automaticky?

Při prvním kontaktu s policií obdržíte informace o druhu podpory, kterou můžete získat, a od koho, včetně lékařské péče, psychologické podpory a dokonce i alternativního bydlení. Dále by vás policie měla bez prodlení odkázat na služby podpory pro oběti.

Jakým způsobem je chráněno mé soukromí?

Služby podpory jsou důvěrné.

Jsou služby podpory pro oběti dostupné až po oznámení trestného činu?

K těmto službám máte přístup i předtím, než trestný čin formálně oznámíte.

Osobní ochrana v případě nebezpečí.

Jaký druh ochrany mám k dispozici?

Policie by měla okamžitě zajistit, že jste v bezpečí, pokud na základě prvotního posouzení vyjde najevo, že vám hrozí nebezpečí. Pokud policie dojde k závěru, že je pachatel nebezpečný, může jej zatknout a předložit případ soudu ve zrychleném řízení a požádat soud o příkaz k uvalení vazby na pachatele.

Rovněž můžete požádat policistu, který má váš případ na starost, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Budete muset prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního řízení. Pokud se policista bude domnívat, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte, jsou pro případ důležité, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Do programu může být zařazena i vaše rodina a další příbuzní. Většinou spočívá v opatřeních k zajištění vaší osobní bezpečnosti a/nebo bezpečí vašeho majetku.

Kdo mi ochranu může nabídnout?

Policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi od pachatele stále hrozí nebezpečí?

Ano, toto posouzení provádí policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi hrozí jakékoli nebezpečí v rámci systému trestního soudnictví (během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud během řízení vyjde najevo, že nebezpečí stále existuje, může policie soud požádat o vydání ochranného příkazu pro vás a vaši rodinu.

Jaký druh ochrany mají k dispozici zvláště zranitelné oběti?

V případě domácího násilí jsou oběti umisťovány do zvláštního chráněného bydlení.

Jsem nezletilá osoba – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, může trestný čin místo vás oznámit váš rodič nebo opatrovník.

Jste-li nezletilí a váš rodič nebo opatrovník vás z důvodu střetu zájmů nemůže zastupovat, nebo pokud jste nezletilá osoba bez doprovodu nebo jste od své rodiny odloučeni, soud z vlastního podnětu jmenuje advokáta pro nezletilou osobu nebo advokáta poskytujícího právní pomoc při zastupování vašich zájmů.

V důsledku trestného činu mi zemřel rodinný příslušník – jaká mám práva?

Jste považováni za oběť a máte stejná práva jako oběti trestných činů.

Můj rodinný příslušník se stal obětí trestného činu – jaká mám práva?

Jste-li manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník oběti, můžete trestný čin oznámit místo ní.

Mohu získat přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude během mediace zajištěna moje bezpečnost?

Mediace mezi obětí a pachatelem bude během trestního řízení umožněna, pokud se pachatel k trestnému činu přizná nebo bude shledán vinným z tohoto trestného činu. Dojde-li k přiznání viny nebo odsuzujícímu rozsudku, existují různé způsoby, jak prostřednictvím soudů (Qrati tal-Ġustizzja) můžete získat přístup k mediaci. Přístup k mediačním službám můžete získat podáním žádosti soudu, prostřednictvím příslušných právních kroků, od státního zástupce a/nebo obhájce a/nebo probačního úředníka, a následně může být věc předána k mediaci.

Pokud soud žádost příjme, předá věc výboru pro mediaci mezi obětí a pachatelem (dále jen výbor) v rámci oddělení pro podmíněné tresty a propuštění. Výbor na základě prostudování veškerých příslušných informací rozhodne o tom, zda lze daný případ řešit mediací. Pokud se výbor rozhodne nařídit mediaci, bude k případu přiřazen mediátor. Mediátor zkontaktuje oběť i pachatele a s každým z nich se sejde jednotlivě, aby zorganizoval třetí schůzku, které se zúčastní obě strany. V zájmu pokračování mediačního řízení musí mediátor zajistit, že řízení bude prospěšně pro obě dvě strany a neexistuje žádné riziko sekundární viktimizace.

Kde najdu právní předpisy upravující moje práva?

Právní předpis upravující vaše práva je Zákon o obětech trestných činů (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - Kapitola 539 Zákonů Malty

V souvislosti s mediací je příslušný právní předpis Zákon o restorativní justici (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Kapitola 516 Zákonů Malty

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.