Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jednání před soudem končí soudním rozhodnutím, kterým soud obviněného odsoudí, nebo zprostí všech obvinění. Pokud je obviněný shledán vinným, vynese soudce rozsudek. Podle maltských zákonů mají právo na odvolání proti odsuzujícímu/zprošťujícímu rozsudku a/nebo rozsudku soudu před trestním odvolacím soudem pouze obviněný a nejvyšší státní zástupce.

Pokud však bylo podáno odvolání a vy jste se prvního jednání účastnili jako poškozený, váš právník bude mít možnost přezkoumat veškeré dokumenty týkající se odvolacího řízení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jakmile rozsudek vstoupí v platnost, máte právo obdržet soudní rozhodnutí. Pokud soud pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody, máte právo být informováni o jeho propuštění, případně útěku.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Právo na podporu a ochranu máte v průběhu soudního řízení a po přiměřenou dobu po jeho skončení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Dostanete kopii pravomocného rozsudku.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, budete informování v případě, že bude pachatel propuštěn nebo uteče.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Do těchto rozhodnutí zapojeni nebudete, ale budete o nich informování.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.