Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Chcete-li po pachateli vymáhat náhradu škody, můžete proti němu podat občanskoprávní žalobu o náhradu škody, ledaže trestní soud již vydal příkaz, aby pachatel škodu oběti nahradil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud existuje soudní příkaz, máte právo na jeho výkon, jako kdyby občanskoprávní soud rozhodl ve váš prospěch: následně můžete dokonce zažádat o vydání příkazu k zabavení nebo k zajištění.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud pachatel nezaplatí, může stát oběti zaplatit předem za určitých podmínek, které může stanovit dle svého uvážení nejvyšší státní zástupce.

Mám nárok na oškodnění od státu?

Ano, máte právo zažádat si o odškodnění od státu z programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulář je k dispozici zde: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Právo na odškodnění máte i v případě, že pachatel nebyl odsouzen nebo je neznámý.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ve výjimečných případech mohou být vyplaceny mimořádné platby před vydáním konečného rozhodnutí v řízení o náhradu škody/odškodnění.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.