Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie
Internetové stránky: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appoġġ
Internetové stránky: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Soudní odbor – pro pomoc týkající se odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu
Kontakty:
E-mail: info.justicedepartment@gov.mt
Telefon: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentura pro právní pomoc
Internetové stránky: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Telefonní linka podpory pro oběti

Linka podpory 179

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Máte právo na tyto služby podpory:

  1. informace a poradenství týkající se práv obětí, včetně přístupu do programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu, a informace o své úloze v trestním řízení, včetně přípravy na účast v trestním řízení;
  2. informace o jakýchkoli příslušných službách podpory, nebo přímé doporučení na tyto služby;
  3. emocionální, případně psychologická podpora, je-li dostupná;
  4. poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí;
  5. poradenství týkající se rizika a prevence sekundární či opakované viktimizace, zastrašování a odplaty.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Organizace Victim Support Malta vám může poskytnout emocionální podporu při překonávání traumatu, které jste utrpěli v důsledku trestného činu, právní informace o postupech v trestním řízení týkající se oběti trestného činu a praktickou podporu, například pomoc při komunikaci s policií.
Internetové stránky: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.