Victims' rights - by country

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 05/10/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mi orgány poskytnou poté, co byl trestný čin spáchán (například policie, státní zástupce), ale i před tím, než trestný čin oznámím?

Při svém prvním kontaktu s policií byste měli dostat tyto informace:

 1. druh podpory, kterou můžete získat, a od koho;
 2. postup pro oznámení trestného činu a role oběti v rámci souvisejících postupů;
 3. jak a za jakých podmínek můžete získat ochranu;
 4. jak a za jakých podmínek můžete vyhledat právní poradenství, právní pomoc a jakékoli další poradenství;
 5. jak a za jakých podmínek můžete získat odškodnění;
 6. jak a za jakých podmínek máte nárok na tlumočení a překlad;
 7. jakákoli opatření, prostupy nebo zvláštní ujednání, která máte v zájmu ochrany svých zájmů na Maltě k dispozici, pobýváte-li v jiném členském státě, než ve kterém došlo k trestnému činu;
 8. dostupné postupy pro podání stížnosti, pokud policie porušila vaše práva jako oběti,
 9. kontaktní údaje pro komunikaci týkající se vašeho případu;
 10. dostupné opravné prostředky.

jak a za jakých podmínek můžete získat náhradu výdajů, které jste vynaložili na účast v trestním řízení.

Nežiji v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán (občané EU a občané třetích zemí). Jak jsou moje práva chráněna?

Žijete-li na Maltě, máte jako oběť trestného činu spáchaného v jiném členském státě právo trestný čin oznámit maltské policii. Jakmile čin oznámíte, má maltská policie povinnost bez prodlení poslat oznámení příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byl trestný čin spáchán, ledaže již sama zahájila řízení.

Jaké informace dostanu, pokud oznámím trestný čin?

Když oznamujete policii trestný čin, měli byste obdržet písemné potvrzení o svém oznámení, v němž budou uvedeny základní skutkové okolnosti daného trestného činu. Dále máte nárok na požádání dostat informace o těchto skutečnostech:

 1. jakékoli rozhodnutí o přerušení nebo úplném zastavení vyšetřování či o nepodniknutí kroků proti pachateli;
 2. místo a čas konání trestního řízení a povaha obvinění vzneseného proti pachateli;
 3. vynesení jakéhokoli pravomocného rozsudku v řízení;
 4. informace o stavu trestního řízení;
 5. propuštění či útěk pachatele z vazby a informace o veškerých opatřeních přijatých k vaší ochraně v případě propuštění či útěku pachatele.

V případech uvedených v bodech a) a c) byste měli obdržet odůvodnění takového rozhodnutí, nebo jeho souhrn.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (při kontaktu s policií nebo jinými orgány, případně během vyšetřování a soudního řízení)?

Policie by měla zajistit, že rozumíte a je vám rozuměno. Pokud nerozumíte maltštině ani angličtině nebo těmito jazyky nemluvíte, máte právo na tlumočení a překlad do jazyka, kterému rozumíte.

Jak orgán zajistí, abych rozuměl a bylo mi rozuměno (pokud jsem nezletilý, pokud mám zdravotní postižení)?

Komunikace musí probíhat v jednoduchém a přístupném jazyce s tím, že by měly být zohledněny vaše osobní vlastnosti, včetně jakéhokoli zdravotního postižení, které by mohlo ovlivnit vaši schopnost rozumět a být vám rozuměno. Dále máte právo na doprovod jakékoli osoby, kterou si při prvním kontaktu s policií vyberete, pokud kvůli dopadům trestného činu potřebujete pomoc, abyste rozuměli nebo aby vám bylo rozuměno. Je-li obětí nezletilý či osoba se zdravotním postižení, policie vždy žádá o pomoc sociální pracovníky z agentury Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) a v případě potřeby může také zažádat o pomoc další odborníků v dané oblasti.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti? Poskytne mi policie služby podpory pro oběti automaticky?

Při prvním kontaktu s policií obdržíte informace o druhu podpory, kterou můžete získat, a od koho, včetně lékařské péče, psychologické podpory a dokonce i alternativního bydlení. Dále by vás policie měla bez prodlení odkázat na služby podpory pro oběti.

Jakým způsobem je chráněno mé soukromí?

Služby podpory jsou důvěrné.

Jsou služby podpory pro oběti dostupné až po oznámení trestného činu?

K těmto službám máte přístup i předtím, než trestný čin formálně oznámíte.

Osobní ochrana v případě nebezpečí.

Jaký druh ochrany mám k dispozici?

Policie by měla okamžitě zajistit, že jste v bezpečí, pokud na základě prvotního posouzení vyjde najevo, že vám hrozí nebezpečí. Pokud policie dojde k závěru, že je pachatel nebezpečný, může jej zatknout a předložit případ soudu ve zrychleném řízení a požádat soud o příkaz k uvalení vazby na pachatele.

Rovněž můžete požádat policistu, který má váš případ na starost, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Budete muset prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního řízení. Pokud se policista bude domnívat, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte, jsou pro případ důležité, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Do programu může být zařazena i vaše rodina a další příbuzní. Většinou spočívá v opatřeních k zajištění vaší osobní bezpečnosti a/nebo bezpečí vašeho majetku.

Kdo mi ochranu může nabídnout?

Policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi od pachatele stále hrozí nebezpečí?

Ano, toto posouzení provádí policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi hrozí jakékoli nebezpečí v rámci systému trestního soudnictví (během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud během řízení vyjde najevo, že nebezpečí stále existuje, může policie soud požádat o vydání ochranného příkazu pro vás a vaši rodinu.

Jaký druh ochrany mají k dispozici zvláště zranitelné oběti?

V případě domácího násilí jsou oběti umisťovány do zvláštního chráněného bydlení.

Jsem nezletilá osoba – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, může trestný čin místo vás oznámit váš rodič nebo opatrovník.

Jste-li nezletilí a váš rodič nebo opatrovník vás z důvodu střetu zájmů nemůže zastupovat, nebo pokud jste nezletilá osoba bez doprovodu nebo jste od své rodiny odloučeni, soud z vlastního podnětu jmenuje advokáta pro nezletilou osobu nebo advokáta poskytujícího právní pomoc při zastupování vašich zájmů.

V důsledku trestného činu mi zemřel rodinný příslušník – jaká mám práva?

Jste považováni za oběť a máte stejná práva jako oběti trestných činů.

Můj rodinný příslušník se stal obětí trestného činu – jaká mám práva?

Jste-li manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník oběti, můžete trestný čin oznámit místo ní.

Mohu získat přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude během mediace zajištěna moje bezpečnost?

Mediace mezi obětí a pachatelem bude během trestního řízení umožněna, pokud se pachatel k trestnému činu přizná nebo bude shledán vinným z tohoto trestného činu. Dojde-li k přiznání viny nebo odsuzujícímu rozsudku, existují různé způsoby, jak prostřednictvím soudů (Qrati tal-Ġustizzja) můžete získat přístup k mediaci. Přístup k mediačním službám můžete získat podáním žádosti soudu, prostřednictvím příslušných právních kroků, od státního zástupce a/nebo obhájce a/nebo probačního úředníka, a následně může být věc předána k mediaci.

Pokud soud žádost příjme, předá věc výboru pro mediaci mezi obětí a pachatelem (dále jen výbor) v rámci oddělení pro podmíněné tresty a propuštění. Výbor na základě prostudování veškerých příslušných informací rozhodne o tom, zda lze daný případ řešit mediací. Pokud se výbor rozhodne nařídit mediaci, bude k případu přiřazen mediátor. Mediátor zkontaktuje oběť i pachatele a s každým z nich se sejde jednotlivě, aby zorganizoval třetí schůzku, které se zúčastní obě strany. V zájmu pokračování mediačního řízení musí mediátor zajistit, že řízení bude prospěšně pro obě dvě strany a neexistuje žádné riziko sekundární viktimizace.

Kde najdu právní předpisy upravující moje práva?

Právní předpis upravující vaše práva je Zákon o obětech trestných činů (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - Odkaz se otevře v novém okně.Kapitola 539 Zákonů Malty

V souvislosti s mediací je příslušný právní předpis Zákon o restorativní justici (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Odkaz se otevře v novém okně.Kapitola 516 Zákonů Malty

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete ho oznámit na policii. Vaším jménem může trestný čin rovněž oznámit váš manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník. Policii můžete rovněž informovat, pokud jste se o nějakém trestném činu dozvěděli, i když nejste jeho obětí.

Trestný čin můžete oznámit ústně na nejbližší policejní stanici, nebo zavoláním na nouzové číslo 112 v případech vyžadujících okamžitou pomoc, nebo podáním oznámení na policejní stanici nebo jeho zasláním poštou. Pokud se rozhodnete podat písemné oznámení, můžete jej napsat sami nebo požádat o pomoc právníka. Neexistuje žádná jednotná forma, kterou byste museli dodržet. Zpravidla se oznámení podává v angličtině nebo maltštině, ale pokud těmto jazykům nerozumíte nebo jimi nemluvíte, máte právo oznámení podat v jazyce, kterému rozumíte, nebo využít služeb tlumočníka. Je třeba v něm uvést své osobní údaje. Anonymní oznámení jsou v zásadě přijímána, ale policie zahájí vyšetřování na základě takového oznámení jen v případě zvlášť závažných trestných činů.

Pro oznamování trestných činů neexistuje žádná lhůta. Uběhne-li však od okamžiku spáchání trestného činu jistá doba, podle zákona již nemůže být pachatel stíhán. Tato lhůta se liší podle druhu trestného činu a pohybuje se od tří měsíců u nejméně závažných trestných činů (např. ústní urážka) do dvaceti let u zvlášť závažných trestných činů (např. zabití). Oznámení můžete podat i po uplynutí této lhůty, ale policie nebude trestný čin vyšetřovat. I kdyby policie případ vyšetřovala, soud pachatele osvobodí.

U některých méně závažných trestných činů musíte na policii podat zvláštní stížnost, konkrétně v případech, kdy policie zahájí vyšetřování pouze na základě podané stížnosti. Stížnosti se zpravidla, ale ne nutně, podávají písemně. Při psaní stížnosti můžete požádat o pomoc právníka. Stížnost musí obsahovat tyto informace: vaše osobní údaje (jméno, bydliště, číslo průkazu totožnosti), informace o pachateli, popis události a seznam svědků, které má podle vás policie vyslechnout, včetně jejich adres. Také se doporučuje, ale není to povinnost, uvést odkaz na právní ustanovení, které podle vás pachatel porušil.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při oznámení trestného činu dostanete referenční číslo. Toto číslo pak můžete použít, abyste se dozvěděli informace a aktuálním stavu svého případu. V praxi si tento stav také můžete zkontrolovat pomocí data, kdy jste oznámení podali. Informace o vyšetřování dostanete na policejní stanici nebo po telefonu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti trestných činů mají nárok na právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Ano, můžete žádat o náhradu vynaložených nákladů.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se policie po vyšetřování rozhodne věc odložit, aniž by bylo zahájeno soudní řízení, můžete se proti takovému rozhodnutí odvolat u magistrátního soudu (Qorti tal-Maġistrati, soud první instance). Magistrátní soud vás požádá, abyste pod přísahou potvrdili informace, které jste poskytli ve svém oznámení a prohlásili, že jste připraveni svědčit před soudem. Také budete muset zaplatit jistou částku stanovenou soudem jako záruku, že váš záměr stíhat pachatele je vážný. Magistrátní soud přezkoumá důkazy, a pokud je shledá dostatečnými, nařídí policii, aby v řízení pokračovala.

Mohu se účastnit soudního řízení?

V řízení můžete vystupovat jako poškozený. Abyste se do řízení mohli zapojit jako poškozený, musíte podat žádost soudu. Soud vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám dovolí účastnit se řízení jako poškozený. Jako poškozený se můžete účastnit všech soudních jednání, včetně neveřejných, i jednání, během nichž budete v rámci řízení svědčit.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Řízení se můžete účastnit jako svědek nebo poškozený, jak je vysvětleno výše.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti v průběhu trestního řízení před trestním soudem závisí na soudu, který vaši věc projednává:

 • Pokud ji projednává policista před magistrátním soudem, máte téměř stejná práva jako obviněný: vy nebo váš právník můžete předkládat důkazy, křížově vyslýchat svědky (pokládáním otázek prostřednictvím projednávajícího policisty) atd.
 • Pokud ji projednává nejvyšší státní zástupce, zástupce nejvyššího státního zástupce nebo státní zástupce před trestním soudem, můžete se zúčastnit jednání a předkládat argumenty související s trestem pouze v případě, že porota shledá pachatele vinným.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

V průběhu trestního řízení budete pravděpodobně kontaktováni, abyste svědčili, protože soud bude chtít vyslechnout vaše svědectví jakožto oběti trestného činu.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Budete mít právo být informováni o aktuálním stavu soudního řízení i o pravomocném rozsudku.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jakožto poškozený budete mít přístup k soudním rozhodnutím a dokumentům.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jednání před soudem končí soudním rozhodnutím, kterým soud obviněného odsoudí, nebo zprostí všech obvinění. Pokud je obviněný shledán vinným, vynese soudce rozsudek. Podle maltských zákonů mají právo na odvolání proti odsuzujícímu/zprošťujícímu rozsudku a/nebo rozsudku soudu před trestním odvolacím soudem pouze obviněný a nejvyšší státní zástupce.

Pokud však bylo podáno odvolání a vy jste se prvního jednání účastnili jako poškozený, váš právník bude mít možnost přezkoumat veškeré dokumenty týkající se odvolacího řízení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jakmile rozsudek vstoupí v platnost, máte právo obdržet soudní rozhodnutí. Pokud soud pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody, máte právo být informováni o jeho propuštění, případně útěku.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Právo na podporu a ochranu máte v průběhu soudního řízení a po přiměřenou dobu po jeho skončení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Dostanete kopii pravomocného rozsudku.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, budete informování v případě, že bude pachatel propuštěn nebo uteče.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Do těchto rozhodnutí zapojeni nebudete, ale budete o nich informování.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Chcete-li po pachateli vymáhat náhradu škody, můžete proti němu podat občanskoprávní žalobu o náhradu škody, ledaže trestní soud již vydal příkaz, aby pachatel škodu oběti nahradil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud existuje soudní příkaz, máte právo na jeho výkon, jako kdyby občanskoprávní soud rozhodl ve váš prospěch: následně můžete dokonce zažádat o vydání příkazu k zabavení nebo k zajištění.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud pachatel nezaplatí, může stát oběti zaplatit předem za určitých podmínek, které může stanovit dle svého uvážení nejvyšší státní zástupce.

Mám nárok na oškodnění od státu?

Ano, máte právo zažádat si o odškodnění od státu z programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu.

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulář je k dispozici zde: Odkaz se otevře v novém okně.https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Právo na odškodnění máte i v případě, že pachatel nebyl odsouzen nebo je neznámý.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ve výjimečných případech mohou být vyplaceny mimořádné platby před vydáním konečného rozhodnutí v řízení o náhradu škody/odškodnění.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appoġġ
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Soudní odbor – pro pomoc týkající se odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu
Kontakty:
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info.justicedepartment@gov.mt
Telefon: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentura pro právní pomoc
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Telefonní linka podpory pro oběti

Linka podpory 179

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Máte právo na tyto služby podpory:

 1. informace a poradenství týkající se práv obětí, včetně přístupu do programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu, a informace o své úloze v trestním řízení, včetně přípravy na účast v trestním řízení;
 2. informace o jakýchkoli příslušných službách podpory, nebo přímé doporučení na tyto služby;
 3. emocionální, případně psychologická podpora, je-li dostupná;
 4. poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí;
 5. poradenství týkající se rizika a prevence sekundární či opakované viktimizace, zastrašování a odplaty.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Organizace Victim Support Malta vám může poskytnout emocionální podporu při překonávání traumatu, které jste utrpěli v důsledku trestného činu, právní informace o postupech v trestním řízení týkající se oběti trestného činu a praktickou podporu, například pomoc při komunikaci s policií.
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://victimsupport.org.mt/
Odkaz se otevře v novém okně.St Jeanne Antide Foundation

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.