Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jak mohu požadovat od pachatele náhradu škody nebo získat odškodnění od státu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

K řízení se můžete připojit rovněž jako tzv. poškozený. Musíte podat žádost soudu. Soud vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám umožní stát se poškozeným. Jako poškozený se můžete účastnit všech soudních jednání, i když jsou neveřejná.

Vaše práva v průběhu soudního řízení se liší v závislosti na tom, který soud bude vaši věc projednávat:

  • je-li věc stíhána příslušníkem policie u smírčího soudu, máte téměř stejná práva jako obžalovaný: vy nebo váš právní zástupce můžete předložit důkazní prostředky, provést křížový výslech svědků (kladením otázek prostřednictvím příslušníka policie vedoucího trestní stíhání), atd.
  • je-li věc stíhána nejvyšším státním zástupcem, jeho náměstkem nebo státním zástupcem u trestního soudu, můžete se účastnit pouze jednání a předkládat tvrzení související s trestem, pokud porota shledala obžalovaného vinným.

Během soudního řízení se doporučuje (ačkoli to není povinné) využít asistence právního zástupce, za jehož služby musíte zaplatit. Uhradit budete muset rovněž veškeré ostatní výlohy spojené s vaší účastí na soudním řízení (např. cestovní výdaje, neplacená dovolená atd.). Maltské právní předpisy neumožňují náhradu těchto výdajů.

Váš právní zástupce bude moci ověřit veškeré dokumenty obsažené ve vyšetřovacím spise a činit poznámky nebo požádat o kopie dokumentů. Je-li vaše věc projednávána trestním soudem za účasti poroty, bude přístup k vyšetřovacímu spisu povolen pouze nejvyššímu státnímu zástupci, údajnému pachateli a jeho obhájci.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Během soudního řízení budete pravděpodobně předvoláni k výslechu jako svědci. Obdržíte oznámení o čase a místu konání výslechu. Toto oznámení vám předá příslušník policie, nebo vám bude zasláno poštou. Nejste povinni dostavit se k výslechu, doporučuje se však, abyste tak učinili, protože domnívá-li se soud, že vaše svědectví je důležité, přijme opatření, která zajistí vaši přítomnost při příštím jednání.

Na otázky však nemusíte odpovídat ani nemusíte předložit jakýkoli dokument či jiný předmět doličný, který by vás mohl způsobit vaše trestní stíhání.

V určitých případech můžete být:

  • vyslechnuti bez přímého kontaktu s pachatelem;
  • vyslechnuti v místě vašeho trvalého bydliště a/nebo
  • zařazeni do programu na ochranu svědků.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li dítě mladší 16 let a máte-li být vyslechnuti během soudního jednání, můžete požádat o výslech prostřednictvím videokonference. V tomto případě se nemusíte dostavit k soudu a být přítomni v soudní síni.

Jste-li jako dítě závislí na údajném pachateli (pachatel je například vašim rodičem), budete umístěni v bezpečném prostředí, obvykle v zařízení Ministerstva sociální solidarity, kde obdržíte pomoc od sociálních pracovníků a psychologů.

Jako dítě můžete obdržet pomoc rovněž od národní agentury sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appogg. Pomoc může zahrnovat psychologické poradenství, sociální pomoc, rady atd. Tyto služby jsou bezplatné a nesouvisí s trestním řízením.

Mohu obdržet právní pomoc?

Bezplatná právní pomoc není během soudního řízení pro oběti dostupná.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Pokud pachatel nebyl zatčen a vy se jej obáváte, můžete vy nebo váš právní zástupce požádat příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, aby mu zakázal se k vám přiblížit. Příslušník policie pak požádá soud o vydání takovéhoto příkazu. Vydá-li soud příkaz, bude muset pachatel zaplatit určitou peněžní částku (obvykle v rozmezí od 100 do 2 300 EUR) jako záruku. Pokud pachatel soudní příkaz poruší, nebude mu tato částka vrácena.

Jestliže jste byli předvoláni k výslechu během soudního jednání a cítíte-li se v ohrožení, můžete požádat o výslech bez přímého kontaktu s pachatelem. Soud toto může provést tak, že vás od pachatele oddělí (např. neprůhlednou zástěnou) nebo provede výslech prostřednictvím videokonference bez vaší přítomnosti v soudní síni.

Příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, můžete požádat rovněž o zařazení do programu na ochranu svědků. Musíte prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního jednání. Je-li příslušník policie přesvědčen, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte k dispozici, jsou důležité pro danou věc, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program se může vztahovat rovněž na vaše rodinné příslušníky a jiné příbuzné. Obvykle sestává z opatření, která zajišťují vaši osobní bezpečnost a/nebo chrání váš majetek.

Jak mohu požádat o náhradu škody ze strany pachatele nebo obdržet odškodnění od státu?

Podle maltských právních předpisů můžete od pachatele požadovat náhradu škody pouze tak, že u občanskoprávního soudu podáte občanskoprávní žalobu. V rámci trestního řízení nelze náhradu škody požadovat.

Soud projednávající vaši věc však může v určitých případech pachateli nařídit, aby způsobenou škodu nahradil. K tomu může dojít ve dvou případech:

  • Pokud soud pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody, výkon trestu však odloží, může pachateli nařídit, aby vám zaplatil odškodnění za případnou ztrátu, újmu nebo škodu způsobenou trestným činem.
  • Jestliže soud pachateli uloží probaci (povinná opatření bez uložení trestu odnětí svobody), může mu nařídit, aby vám zaplatil náhradu škody až do výše 1 164,69 EUR.

Pokud jste se stali obětí násilného trestného činu, který byl spáchán po 1. lednu 2006, můžete požádat o finanční odškodnění stát. Prostudujte si informační přehled o odškodnění obětí trestných činů na Maltě (brzy k dispozici v angličtině a maltštině) na internetových stránkách Evropské soudní sítě.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Během soudního řízení není možné dosáhnout narovnání nebo zahájit mediaci mezi vámi a pachatelem. Pokud však již z nějakého důvodu nechcete pachatele dále trestně stíhat (například jste mu odpustili), můžete takovéto prohlášení učinit u soudu během jednání. Soud vezme vaše prohlášení v úvahu při vydání rozhodnutí v dané věci.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Jste-li cizím státním příslušníkem, máte všechna výše vysvětlená práva. Maltské právní předpisy nestanoví možnost bezplatného tlumočení nebo překladu dokumentů během soudního řízení. Pomoc tlumočníka však můžete využít, pokud za jeho služby zaplatíte.

Máte-li bydliště v zahraničí, můžete být jako svědci vyslechnuti prostřednictvím telefonní konference nebo videokonference. Máte-li obdržet určitý dokument v zahraničí, bude vám jeho kopie zaslána poštou v jazyce, kterému rozumíte, s vysvětlením vašich práv a povinností ve vztahu k tomuto dokumentu a způsobu, jak můžete obdržet jeho originál.

Další informace:

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.