Práva obětí trestných činů – podle zemí

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Jak mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete ho oznámit na policii. Vaším jménem může trestný čin rovněž oznámit váš manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník. Policii můžete rovněž informovat, pokud jste se o nějakém trestném činu dozvěděli, i když nejste jeho obětí.

Trestný čin můžete oznámit ústně na nejbližší policejní stanici, nebo zavoláním na nouzové číslo 112 v případech vyžadujících okamžitou pomoc, nebo podáním oznámení na policejní stanici nebo jeho zasláním poštou. Pokud se rozhodnete podat písemné oznámení, můžete jej napsat sami nebo požádat o pomoc právníka. Neexistuje žádná jednotná forma, kterou byste museli dodržet. Zpravidla se oznámení podává v angličtině nebo maltštině, ale pokud těmto jazykům nerozumíte nebo jimi nemluvíte, máte právo oznámení podat v jazyce, kterému rozumíte, nebo využít služeb tlumočníka. Je třeba v něm uvést své osobní údaje. Anonymní oznámení jsou v zásadě přijímána, ale policie zahájí vyšetřování na základě takového oznámení jen v případě zvlášť závažných trestných činů.

Pro oznamování trestných činů neexistuje žádná lhůta. Uběhne-li však od okamžiku spáchání trestného činu jistá doba, podle zákona již nemůže být pachatel stíhán. Tato lhůta se liší podle druhu trestného činu a pohybuje se od tří měsíců u nejméně závažných trestných činů (např. ústní urážka) do dvaceti let u zvlášť závažných trestných činů (např. zabití). Oznámení můžete podat i po uplynutí této lhůty, ale policie nebude trestný čin vyšetřovat. I kdyby policie případ vyšetřovala, soud pachatele osvobodí.

U některých méně závažných trestných činů musíte na policii podat zvláštní stížnost, konkrétně v případech, kdy policie zahájí vyšetřování pouze na základě podané stížnosti. Stížnosti se zpravidla, ale ne nutně, podávají písemně. Při psaní stížnosti můžete požádat o pomoc právníka. Stížnost musí obsahovat tyto informace: vaše osobní údaje (jméno, bydliště, číslo průkazu totožnosti), informace o pachateli, popis události a seznam svědků, které má podle vás policie vyslechnout, včetně jejich adres. Také se doporučuje, ale není to povinnost, uvést odkaz na právní ustanovení, které podle vás pachatel porušil.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při oznámení trestného činu dostanete referenční číslo. Toto číslo pak můžete použít, abyste se dozvěděli informace a aktuálním stavu svého případu. V praxi si tento stav také můžete zkontrolovat pomocí data, kdy jste oznámení podali. Informace o vyšetřování dostanete na policejní stanici nebo po telefonu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti trestných činů mají nárok na právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Ano, můžete žádat o náhradu vynaložených nákladů.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se policie po vyšetřování rozhodne věc odložit, aniž by bylo zahájeno soudní řízení, můžete se proti takovému rozhodnutí odvolat u magistrátního soudu (Qorti tal-Maġistrati, soud první instance). Magistrátní soud vás požádá, abyste pod přísahou potvrdili informace, které jste poskytli ve svém oznámení a prohlásili, že jste připraveni svědčit před soudem. Také budete muset zaplatit jistou částku stanovenou soudem jako záruku, že váš záměr stíhat pachatele je vážný. Magistrátní soud přezkoumá důkazy, a pokud je shledá dostatečnými, nařídí policii, aby v řízení pokračovala.

Mohu se účastnit soudního řízení?

V řízení můžete vystupovat jako poškozený. Abyste se do řízení mohli zapojit jako poškozený, musíte podat žádost soudu. Soud vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám dovolí účastnit se řízení jako poškozený. Jako poškozený se můžete účastnit všech soudních jednání, včetně neveřejných, i jednání, během nichž budete v rámci řízení svědčit.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Řízení se můžete účastnit jako svědek nebo poškozený, jak je vysvětleno výše.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti v průběhu trestního řízení před trestním soudem závisí na soudu, který vaši věc projednává:

  • Pokud ji projednává policista před magistrátním soudem, máte téměř stejná práva jako obviněný: vy nebo váš právník můžete předkládat důkazy, křížově vyslýchat svědky (pokládáním otázek prostřednictvím projednávajícího policisty) atd.
  • Pokud ji projednává nejvyšší státní zástupce, zástupce nejvyššího státního zástupce nebo státní zástupce před trestním soudem, můžete se zúčastnit jednání a předkládat argumenty související s trestem pouze v případě, že porota shledá pachatele vinným.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

V průběhu trestního řízení budete pravděpodobně kontaktováni, abyste svědčili, protože soud bude chtít vyslechnout vaše svědectví jakožto oběti trestného činu.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Budete mít právo být informováni o aktuálním stavu soudního řízení i o pravomocném rozsudku.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jakožto poškozený budete mít přístup k soudním rozhodnutím a dokumentům.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.