V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Jak mohu trestný čin oznámit?

V první řadě byste měli trestný čin oznámit policii.

Můžete tak učinit různým způsobem:

Tísňová situace: V tísňové situaci vytočte 999 nebo 18000 pro uživatele textových telefonů. O tísňovou situaci se jedná v případě, že došlo k závažné újmě nebo trestná činnost dosud probíhá a podezřelé osoby jsou přítomny na místě činu.

Tísňová SMS služba: Policie provozuje systém registrace k zasílání tísňových SMS zpráv, který má osobám s určitým zdravotním postižením pomoci při kontaktování policie v tísňové situaci. Tato služba také policii umožňuje předávat žádosti o pomoc hasičskému sboru a záchranné službě. Služba je k dispozici pouze předem zaregistrovaným uživatelům, kteří vyplnili přihlášku (další podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na webových stránkách policie na adrese http://www.psni.police.uk/).

Jiná než tísňová situace: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, volejte telefonní číslo 101.

Trestné činy z nenávisti: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, volejte telefonní číslo 101 a pak zvolte 2.

Tento postup doplňuje další způsoby oznamování trestných činů uvedené v této části.

Oznámení prostřednictvím třetí strany: Pokud skutečně nechcete nebo nemůžete oznámit trestný čin sami, může za vás oznámení podat někdo jiný, například rodinný příslušník nebo dobrovolnická organizace. Tento subjekt zajistí první kontakt s policií. V pozdější fázi budete nadále zapojeni do řízení.

Návštěva na vaší místní policejní stanici: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, můžete jej oznámit i na místní policejní stanici během úředních hodin.

Trestný čin lze oznámit i těmito způsoby:

Crimestoppers: Pokud nechcete uvádět své jméno, můžete trestný čin oznámit anonymně na bezplatné lince pomoci dobročinné organizace Crimestoppers na čísle +44 0800555111. Tato služba není součástí policie.

Incident v přístavu nebo na letišti: Pokud k incidentu došlo v prostorách mezinárodního letiště Belfast nebo přístavu Belfast, měli byste se obrátit na policejní sbor mezinárodního letiště Belfast na tel. +44 02894484400 (linka 4412) / mobil +44 07710819183 nebo na policejní služebnu v přístavu Belfast na tel. +44 02890553000. Jestliže došlo k velkému nebo závažnému incidentu, jako je vražda, teroristický čin nebo ozbrojená loupež, lze tento trestný čin oznámit i policejnímu sboru Severního Irska. Incidenty na městském letišti Belfast se bude zabývat policejní sbor Severního Irska dostupný na kontaktních číslech uvedených výše.

Policejní veřejný ochránce práv: Jestliže jste přesvědčeni, že se trestného činu dopustil příslušník policie, měli byste to oznámit policejnímu veřejnému ochránci práv, který věc vyšetří a může vydat doporučení řediteli úřadu státního zástupce (Director of Public Prosecutions) k zahájení trestního stíhání.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Jste-li obětí trestného činu, máte právo, aby vám policie sdělila následující informace a vysvětlila vám příslušné důvody bez zbytečného prodlení poté, co je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo co došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Máte právo, aby vám policie sdělila následující informace bez zbytečného prodlení poté, co tyto informace obdrží:

 • datum, čas a místo konání prvního soudního jednání,
 • je-li podezřelá osoba propuštěna na policejní kauci a má se dostavit k soudu, veškeré podmínky kauce a případné změny těchto podmínek kauce.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci nejsou účastníky trestního řízení, a tudíž v Severním Irsku nesplňují podmínky pro poskytnutí právní pomoci.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud se musíte dostavit k soudu k podání svědectví, je možné, že budete muset hradit určité výdaje, například výdaje na cestu. Můžete požádat o náhradu těchto výdajů. Tato náhrada podléhá lhůtám pro podání žádosti o náhradu a paušálním sazbám pro hrazení výdajů spojených s cestou a pobytem a maximálním denním částkám pro vyrovnání ušlého zisku. Výdaje za podání oznámení o trestném činu na policii nejsou hrazeny.

Podrobnosti o způsobu a podmínkách náhrady výdajů ze strany úřadu státního zástupce (Public Prosecution Service) a příslušných sazbách lze získat na adrese http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže se úřad státního zástupce rozhodne nezahájit trestní stíhání a vy s tímto rozhodnutím nebudete souhlasit, máte právo požádat o přezkum rozhodnutí úřadu státního zástupce.

Právo na přezkum rozhodnutí úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání platí bez ohledu na druh trestné činnosti nebo případný stupeň soudního řízení. Jestliže rozhodnutí nezahájit trestní stíhání přijme ředitel úřadu státního zástupce a toto rozhodnutí nemůže přezkoumat orgán vyššího stupně, může přezkum provést ředitel úřadu státního zástupce. Další podrobnosti o právu na přezkum a příslušných postupech naleznete na adrese http://www.ppsni.gov.uk/.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pro účely Charty obětí (Victim Charter) se „obětí“ rozumí:

 • osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem,
 • blízký příbuzný osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem.

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby. V každém případě může mít vaše svědecká výpověď zásadní význam z hlediska postupu vedoucího k odsouzení nebo osvobození obžalovaného.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Charta obětí stanoví nároky obětí. Je k dispozici na této adrese: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Pokud jste se stali svědkem trestného činu, ale nejste obětí, můžete využít služeb stanovených Chartou svědků (Witness Charter). Je k dispozici na této adrese: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být vyzváni, abyste před soudem poskytli svědeckou výpověď pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby.

Jste-li obětí trestného činu, poskytuje vám osobní prohlášení oběti příležitost vysvětlit vlastními slovy, jak vás trestný čin zasáhl, zda fyzicky, citově, finančně či jakkoli jinak. V tom se prohlášení liší od svědecké výpovědi o tom, co se v daném okamžiku stalo, například co jste viděli nebo slyšeli.

Máte právo, aby vám byla nabídnuta možnost učinit osobní prohlášení oběti, jakmile je přijato rozhodnutí zahájit vůči určité osobě trestní stíhání za spáchání trestného činu.

Osobní prohlášení oběti vám dává možnost vyslovit se v rámci trestního řízení. Neměli byste však uvádět své názory týkající se obžalovaného, jakýchkoli jiných nebo domnělých trestných činů nebo trestu, který by měl být podle vás uložen. Důvodem je skutečnost, že tyto názory nejsou u soudu přípustné. Nežli bude prohlášení předáno soudci, úřad státního zástupce z něj odstraní veškeré údaje, které by v něm neměly být uvedeny.

Osobní prohlášení oběti bude použito u soudu, jestliže bude obžalovaný shledán vinným nebo přizná vinu. Osobní prohlášení bude číst státní zástupce, obžalovaný, jeho právní zástupce a soudce. Je-li osoba odsouzena za trestný čin, musí soud při stanovování trestu přihlédnout k příslušným částem osobního prohlášení oběti. V některých případech nemusí být možné k prohlášení přihlédnout, pokud soudy projednají danou věc velmi rychle, například pokud dojde k brzkému přiznání viny nebo pokud je věc rozhodnuta na prvním soudním jednání.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Máte právo:

 • být bez zbytečného prodlení informováni o výsledku jakýchkoli soudních jednání o kauci (o případných významných podmínkách kauce a případných změnách těchto podmínek kauce) a obdržet odůvodnění,
 • být příslušným útvarem péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) informováni o datu, místě a výsledku jakýchkoli jednání trestního soudu v dané věci,
 • být informováni, pokud je vydán příkaz k zatčení podezřelé osoby, a obdržet informace o výsledku jednání, pokud je podezřelá osoba znovu zadržena. Je-li podezřelá osoba znovu zadržena poté, co byl vydán příkaz k zatčení, dostaví se pak obvykle brzy k soudu,
 • v případech, kdy podezřelá osoba nepřizná vinu, projednejte veškeré své případné potřeby s útvarem péče o oběti a svědky. Dle potřeby vám bude poskytnut kontakt na příslušnou podpůrnou skupinu nebo agenturu.

Pokud v soudním jednání vystupujete jako svědek, máte právo:

 • požádat pracovníky soudu, zda byste mohli do soudní budovy vstoupit jiným vchodem než podezřelá osoba a její rodina a přátelé,
 • pokud to okolnosti dovolí, setkat se s žalobcem z úřadu státního zástupce a položit mu otázky týkající se soudního řízení. Pokud je to možné, státní zástupce vám sdělí, jak dlouho budete muset před podáním svědecké výpovědi čekat,
 • je-li to možné, obdržet od žalobce z úřadu státního zástupce vysvětlení, pokud v řízení dojde v daný den ke zdržení, a informaci o odhadované době čekání,
 • čekat a být usazeni v prostoru odděleném od podezřelé osoby a její rodiny a přátel – soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • aby vám byla zajištěna případná zvláštní opatření, pokud je soud nařídí,
 • získat u soudu kontaktní osobu, abyste mohli zjistit, co se v dané věci děje během jejího projednávání.
Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.