V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Victims' rights - by country

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Máte právo obdržet písemné informace o tom, co můžete od systému trestního soudnictví očekávat, například „leták s informacemi pro oběti trestných činů“ nebo údaje o webových stránkách, které takové informace uvádí.

Podle druhu trestného činu, vaší osobní situace nebo významu informací pro konkrétní fázi vyšetřování nebo trestního řízení vám musí být od prvního kontaktu s policií nabídnut přístup k následujícím informacím:

 • kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a k náhradnímu ubytování,
 • co musíte učinit pro oznámení trestného činu a na koho byste se měli obrátit v případě, že budete mít k dané věci jakékoli dotazy,
 • jak požádat o odškodnění,
 • opatření, jež jsou k dispozici pro případ, že se oběť nenachází v Severním Irsku,
 • dostupnost tlumočnických a překladatelských služeb,
 • jak podat stížnost na poskytovatele služeb,
 • dostupnost služeb restorativní justice,
 • jak získat náhradu výdajů, které vám vzniknou jako svědkovi v trestním procesu.

Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Máte právo získat služby stanovené v Chartě obětí (Victim Charter), pokud k trestnému činu došlo v Severním Irsku nebo pokud se tyto služby týkají trestního řízení, které probíhá v Severním Irsku. [1]

[1] Způsobilost k odškodnění ze strany služeb pro odškodňování (Compensation Services) může záviset na místě vašeho bydliště nebo státní příslušnosti, pokud nejste s konečnou platností určeni jako oběť obchodování s lidmi nebo pokud vám není přiznán azyl, humanitární ochrana nebo dočasné povolení k pobytu.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Máte právo od policie získat následující informace:

 • písemné potvrzení o tom, že jste oznámili trestný čin, včetně základních údajů o trestném činu. Písemné potvrzení by mohlo mít podobu dopisu, elektronického oznámení, například formou e-mailu nebo textové zprávy, nebo by mohlo být psáno rukou. Můžete požádat, aby vám takové potvrzení nebylo doručeno. Jestliže má policie za to, že zaslání písemného potvrzení může být pro vás spojeno s rizikem újmy (například v případech domácího násilí), může se s vámi dohodnout na tom, že žádné potvrzení nezašle,
 • jasné vysvětlení toho, co můžete očekávat ze strany systému trestního soudnictví v případě, že oznámíte trestný čin nebo jste osloveni jako oběť v průběhu vyšetřování,
 • posouzení toho, zda si přejete podporu, a pokud ano, jakou pomoc nebo podporu můžete případně potřebovat. To vám pomůže určit, zda patříte do jedné ze tří kategorií obětí, které mohou potřebovat zvýšenou podporu, a rozhodnout, zda a do jaké míry můžete využít zvláštních opatření. Služby podpory pro oběti mohou v zastoupení policie provést podrobnější posouzení,
 • buď písemné informace o tom, co lze očekávat ze strany systému trestního soudnictví, například leták „informace pro oběti trestných činů“ nebo údaje o webových stránkách, které tyto informace obsahují, a to co nejdříve, nejpozději pět pracovních dnů poté, co oznámíte trestný čin nebo jste osloveni jako oběť v průběhu vyšetřování,
 • máte právo být informováni o tom, jak často budete dostávat aktualizované informace o stavu případu po rozhovoru s policií,
 • máte právo obdržet vysvětlení rozhodnutí o nezahájení vyšetřování trestného činu bez zbytečného odkladu,
 • máte právo být informováni, pokud je vyšetřování případu uzavřeno, aniž by byl někdo obviněn, a získat vysvětlení příslušných důvodů.

Máte právo od policie obdržet informace o službách podpory pro oběti včetně jejich kontaktních údajů, abyste měli kdykoli přístup k podpoře od těchto služeb.

Máte právo, aby vás policie informovala a vysvětlila vám příslušné důvody bez zbytečného prodlení poté, co je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo co došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Jestliže nerozumíte nebo nehovoříte anglicky, máte právo požádat o tlumočení do jazyka, kterému rozumíte:

 • při oznamování trestného činu [1],
 • při výslechu na policii a
 • při poskytování svědecké výpovědi.

Jestliže nerozumíte nebo nehovoříte anglicky, máte právo na požádání obdržet překlad těchto informací:

 • písemného potvrzení o oznámeném trestném činu,
 • je-li pro účely výslechu nebo soudního jednání nezbytné vidět konkrétní dokument, který vám je předložen, kopie příslušných částí dokumentu,
 • dokumentu, který vás informuje o datu, čase a místě soudního řízení a
 • výsledku trestního řízení, jste-li k tomu oprávněni podle níže uvedeného kodexu, a alespoň stručných důvodů rozhodnutí, jsou-li k dispozici.

[1] Pokud nehovoříte anglicky, máte právo oznámit trestný čin v jazyce, kterému rozumíte, nebo s potřebnou jazykovou pomocí.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Poskytovatelé služeb podle Charty obětí s vámi musí komunikovat jednoduchým a zrozumitelným jazykem a musí přijmout vhodná opatření, která vám pomohou, abyste rozuměli vy sami a aby bylo rozuměno i vám (např. EasyRead, Braillovo písmo nebo využití registrovaného prostředníka). Při zvažování vhodných opatření musí poskytovatelé služeb zohlednit každou případnou významnou osobní charakteristiku, jež může ovlivnit vaši schopnost rozumět a zajistit, aby ostatní rozuměli vám.

Je k dispozici celá řada jednoduchým jazykem psaných informačních letáků v nejrůznějších formátech.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Odstavec 76 Charty obětí stanoví právo obětí na přístup ke službám podpory pro oběti bez ohledu na to, zda oběti oznámily nebo neoznámily trestný čin policii. Charta zahrnuje organizaci podpory pro oběti v Severním Irsku (Victim Support NI) a službu Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech pro mladé svědky (NSPCC Young Witness Service). V případě Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech uvedené nároky platí pouze v případě, že dítě nebo mladý člověk svědčí u soudu. Mimo působnost charty mohou být k dispozici i jiné služby Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech, například služby dětské linky bezpečí.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vám vysvětlí, že vaše údaje automaticky předá službám podpory pro oběti, jakmile oznámíte trestný čin. Máte právo policii požádat, aby vaše osobní údaje službám podpory pro oběti nepředávala.

Jak je chráněno mé soukromí?

Jsou-li podle Charty obětí poskytovatelé služeb povinni sdílet údaje, musí tak činit efektivně a v souladu se svými povinnostmi podle zákona o ochraně údajů z roku 1998 (Data Protection Act 1998 ) a ostatních příslušných právních předpisů.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne – máte právo se na služby podpory pro oběti obrátit kdykoli bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Jestliže oběť oznámí trestný čin poskytovateli služeb, který odpovídá za vyšetřování trestné činnosti, musí tento poskytovatel služeb zajistit individuální posouzení oběti, aby byly zjištěny případné potřeby zvláštní ochrany a aby bylo určeno, zda a v jaké míře by mohla oběť využít opatření zvláštní ochrany nebo zvláštních opatření v průběhu výslechu oběti nebo zvláštních opatření při podávání výpovědi.

Povaha posouzení bude záviset na všech okolnostech včetně závažnosti trestného činu a míry zjevné újmy, kterou oběť utrpěla. Posouzení musí zohlednit osobní charakteristiku oběti, názory oběti a povahu a okolnosti trestného činu.

Jestliže na základě individuálního posouzení poskytovatel služeb zjistil, že oběť potřebuje zvláštní ochranu a měla by prospěch z opatření zvláštní ochrany v průběhu výslechu, musí poskytovatel služeb odpovědný za vyšetřování trestného činu také zajistit, s výhradou provozních a praktických omezení, aby byla k dispozici následující opatření:

 • je-li to možné, zajistit, aby všechny výslechy oběti vedla tatáž osoba, ledaže by to bylo na újmu řádného vedení vyšetřování,
 • aby se výslech v případě potřeby konal v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • aby byly výslechy vedeny odborníky vyškolenými k tomuto účelu nebo s jejich pomocí a
 • aby byla v případech sexuálního násilí, genderově podmíněného násilí nebo domácího násilí obětem nabídnuta možnost, aby jejich výslech vedla osoba stejného pohlaví. Každá taková žádost by měla být schválena, je-li to možné, ledaže by to bylo na újmu řádného vedení vyšetřování.

V nepravděpodobném případě útěku podezřelé osoby z vazby vás policie o tomto útěku uvědomí, bude-li to možné, jakmile se o něm dozví nebo jakmile ji informuje vězeňské zařízení. Policie vám také sdělí opatření přijatá na vaši ochranu, bude-li vyhodnoceno, že podezřelá osoba pro vás představuje významné riziko újmy.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Jestliže oběť oznámí trestný čin, je poskytovatel služeb, který odpovídá za vyšetřování trestných činů, povinen zajistit individuální posouzení oběti, které určí případnou zvláštní ochranu. Ve většině případů tímto poskytovatelem služeb bude policie.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Všechny oběti trestného činu mají právo na posouzení, které provede policie, aby určila případné potřeby nebo požadovanou podporu, a to včetně toho, zda a do jaké míry mohou oběti využít zvláštních opatření. Délka a obsah tohoto posouzení závisí na závažnosti trestného činu a na vašich individuálních potřebách. Posouzení zohlední vaši osobní charakteristiku, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím více informací budete schopni během posouzení poskytnout, tím více bude míra podpory přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Všechny oběti trestného činu mají právo na posouzení, které provede policie, aby určila případné potřeby nebo požadovanou podporu, a to včetně toho, zda a do jaké míry mohou oběti využít zvláštních opatření. Délka a obsah tohoto posouzení závisí na závažnosti trestného činu a na vašich individuálních potřebách. Posouzení zohlední vaši osobní charakteristiku, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím více informací budete schopni během posouzení poskytnout, tím více bude míra podpory přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Podmínky zvýšených práv podle Charty obětí jakožto zranitelná oběť [1] splňujete v případě, že kvalita vaší výpovědi by pravděpodobně mohla být ovlivněna, neboť trpíte:

 • problémy v oblasti duševního zdraví,
 • problémy v oblasti učení nebo komunikace,
 • neurologickou poruchou nebo
 • tělesným postižením.

[1] Odvozeno z kritérií v článku 4 nařízení o důkazech v trestním řízení (Severní Irsko) z roku 1999 (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1999), podle nichž soud určuje způsobilost svědka ke zvláštním opatřením.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Podmínky zvýšených práv podle Charty obětí jakožto zranitelná oběť [1] splňujete, jste-li v době spáchání trestného činu mladší osmnácti let. Tato práva zahrnují způsobilost ke zvláštním opatřením, jestliže podáváte svědectví před soudem.

[1] Odvozeno z kritérií v článku 4 nařízení o důkazech v trestním řízení (Severní Irsko) z roku 1999, podle nichž soud určuje způsobilost svědka ke zvláštním opatřením.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Blízcí příbuzní zemřelého jsou podle Charty obětí oprávněni získat služby jako oběti nejzávažnější trestné činnosti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Rodinný mluvčí pro oběti trestného činu se zdravotním postižením nebo pro oběti, které byly v důsledku trestného činu tak závažně zraněny, že nejsou schopny komunikovat.

Máte-li zdravotní postižení nebo jste-li v důsledku trestného činu tak závažně zraněni, že nejste schopni komunikovat, máte vy nebo vaši blízcí příbuzní právo jmenovat rodinného mluvčího, který bude vystupovat jako jediná kontaktní osoba pro získání služeb podle Charty obětí.

Rodič nebo opatrovník oběti, která je mladší osmnácti let

Jste-li obětí, která je mladší osmnácti let, máte vy a obvykle váš rodič nebo opatrovník právo získat služby podle Charty obětí. [1]

[1] Pokud proti vašemu rodiči není vedeno vyšetřování nebo pokud jej policie neobvinila v souvislosti s daným trestným činem nebo pokud se zúčastněný poskytovatel služeb důvodně nedomnívá, že není ve vašem nejlepším zájmu, aby byly takové služby vašemu rodiči nebo opatrovníkovi poskytnuty.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Cílem restorativní justice je pokusit se pomoci při nápravě škody (včetně psychické a citové újmy) způsobené trestným činem. Veškeré postupy restorativní justice jsou plně dobrovolné (nemusíte se do nich zapojit) a je při nich nápomocen školený facilitátor. Restorativní justice může zahrnovat přímý a nepřímý kontakt mezi vámi a pachatelem. Může se jednat o kontakt písemný či slovní nebo o skutečné osobní setkání. Všechny strany mají možnost uvést, co se stalo, a vysvětlit dopad protiprávního činu. Příslušný poskytovatel služeb s vámi předem uskuteční přípravné kroky, aby se ujistil, že budete cítit podporu.

Budou přijata odpovídající opatření, která zajistí, aby jakékoli postupy, s nimiž budete souhlasit, byly bezpečné; během každého setkání mezi vámi a pachatelem bude vždy přítomen školený facilitátor. Pokud pachatel přiznal vinu a je ochoten se zúčastnit setkání nebo s vámi komunikovat, můžete mu vysvětlit, jakým způsobem vás incident zasáhl. Pak se můžete rozhodnout požadovat omluvu nebo můžete souhlasit s činností, kterou musí pachatel vykonat v rámci nápravy způsobené újmy.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Charta obětí byla Ministerstvem spravedlnosti předložena Shromáždění Severního Irska podle čl. 31 odst. 2 zákona o justici (Severní Irsko) z roku 2015 (Justice (Northern Ireland) Act 2015).

Charta obětí stanoví služby, které mají být poskytovány v Severním Irsku obětem trestných činů ze strany hlavních organizací trestního soudnictví a ostatních organizací s příslušnými funkcemi. Tyto organizace jsou označovány jako „poskytovatelé služeb“.

Práva stanovená v Chartě obětí platí pro všechny oběti, a to bez ohledu na jejich pobytový status.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

V první řadě byste měli trestný čin oznámit policii.

Můžete tak učinit různým způsobem:

Tísňová situace: V tísňové situaci vytočte 999 nebo 18000 pro uživatele textových telefonů. O tísňovou situaci se jedná v případě, že došlo k závažné újmě nebo trestná činnost dosud probíhá a podezřelé osoby jsou přítomny na místě činu.

Tísňová SMS služba: Policie provozuje systém registrace k zasílání tísňových SMS zpráv, který má osobám s určitým zdravotním postižením pomoci při kontaktování policie v tísňové situaci. Tato služba také policii umožňuje předávat žádosti o pomoc hasičskému sboru a záchranné službě. Služba je k dispozici pouze předem zaregistrovaným uživatelům, kteří vyplnili přihlášku (další podrobnosti a přihláška jsou k dispozici na webových stránkách policie na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.psni.police.uk/).

Jiná než tísňová situace: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, volejte telefonní číslo 101.

Trestné činy z nenávisti: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, volejte telefonní číslo 101 a pak zvolte 2.

Tento postup doplňuje další způsoby oznamování trestných činů uvedené v této části.

Oznámení prostřednictvím třetí strany: Pokud skutečně nechcete nebo nemůžete oznámit trestný čin sami, může za vás oznámení podat někdo jiný, například rodinný příslušník nebo dobrovolnická organizace. Tento subjekt zajistí první kontakt s policií. V pozdější fázi budete nadále zapojeni do řízení.

Návštěva na vaší místní policejní stanici: Jestliže incident nevyžaduje naléhavý zásah, můžete jej oznámit i na místní policejní stanici během úředních hodin.

Trestný čin lze oznámit i těmito způsoby:

Crimestoppers: Pokud nechcete uvádět své jméno, můžete trestný čin oznámit anonymně na bezplatné lince pomoci dobročinné organizace Crimestoppers na čísle +44 0800555111. Tato služba není součástí policie.

Incident v přístavu nebo na letišti: Pokud k incidentu došlo v prostorách mezinárodního letiště Belfast nebo přístavu Belfast, měli byste se obrátit na policejní sbor mezinárodního letiště Belfast na tel. +44 02894484400 (linka 4412) / mobil +44 07710819183 nebo na policejní služebnu v přístavu Belfast na tel. +44 02890553000. Jestliže došlo k velkému nebo závažnému incidentu, jako je vražda, teroristický čin nebo ozbrojená loupež, lze tento trestný čin oznámit i policejnímu sboru Severního Irska. Incidenty na městském letišti Belfast se bude zabývat policejní sbor Severního Irska dostupný na kontaktních číslech uvedených výše.

Policejní veřejný ochránce práv: Jestliže jste přesvědčeni, že se trestného činu dopustil příslušník policie, měli byste to oznámit policejnímu veřejnému ochránci práv, který věc vyšetří a může vydat doporučení řediteli úřadu státního zástupce (Director of Public Prosecutions) k zahájení trestního stíhání.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Jste-li obětí trestného činu, máte právo, aby vám policie sdělila následující informace a vysvětlila vám příslušné důvody bez zbytečného prodlení poté, co je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo co došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Máte právo, aby vám policie sdělila následující informace bez zbytečného prodlení poté, co tyto informace obdrží:

 • datum, čas a místo konání prvního soudního jednání,
 • je-li podezřelá osoba propuštěna na policejní kauci a má se dostavit k soudu, veškeré podmínky kauce a případné změny těchto podmínek kauce.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci nejsou účastníky trestního řízení, a tudíž v Severním Irsku nesplňují podmínky pro poskytnutí právní pomoci.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud se musíte dostavit k soudu k podání svědectví, je možné, že budete muset hradit určité výdaje, například výdaje na cestu. Můžete požádat o náhradu těchto výdajů. Tato náhrada podléhá lhůtám pro podání žádosti o náhradu a paušálním sazbám pro hrazení výdajů spojených s cestou a pobytem a maximálním denním částkám pro vyrovnání ušlého zisku. Výdaje za podání oznámení o trestném činu na policii nejsou hrazeny.

Podrobnosti o způsobu a podmínkách náhrady výdajů ze strany úřadu státního zástupce (Public Prosecution Service) a příslušných sazbách lze získat na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže se úřad státního zástupce rozhodne nezahájit trestní stíhání a vy s tímto rozhodnutím nebudete souhlasit, máte právo požádat o přezkum rozhodnutí úřadu státního zástupce.

Právo na přezkum rozhodnutí úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání platí bez ohledu na druh trestné činnosti nebo případný stupeň soudního řízení. Jestliže rozhodnutí nezahájit trestní stíhání přijme ředitel úřadu státního zástupce a toto rozhodnutí nemůže přezkoumat orgán vyššího stupně, může přezkum provést ředitel úřadu státního zástupce. Další podrobnosti o právu na přezkum a příslušných postupech naleznete na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ppsni.gov.uk/.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pro účely Charty obětí (Victim Charter) se „obětí“ rozumí:

 • osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem,
 • blízký příbuzný osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem.

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby. V každém případě může mít vaše svědecká výpověď zásadní význam z hlediska postupu vedoucího k odsouzení nebo osvobození obžalovaného.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Charta obětí stanoví nároky obětí. Je k dispozici na této adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Pokud jste se stali svědkem trestného činu, ale nejste obětí, můžete využít služeb stanovených Chartou svědků (Witness Charter). Je k dispozici na této adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být vyzváni, abyste před soudem poskytli svědeckou výpověď pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby.

Jste-li obětí trestného činu, poskytuje vám osobní prohlášení oběti příležitost vysvětlit vlastními slovy, jak vás trestný čin zasáhl, zda fyzicky, citově, finančně či jakkoli jinak. V tom se prohlášení liší od svědecké výpovědi o tom, co se v daném okamžiku stalo, například co jste viděli nebo slyšeli.

Máte právo, aby vám byla nabídnuta možnost učinit osobní prohlášení oběti, jakmile je přijato rozhodnutí zahájit vůči určité osobě trestní stíhání za spáchání trestného činu.

Osobní prohlášení oběti vám dává možnost vyslovit se v rámci trestního řízení. Neměli byste však uvádět své názory týkající se obžalovaného, jakýchkoli jiných nebo domnělých trestných činů nebo trestu, který by měl být podle vás uložen. Důvodem je skutečnost, že tyto názory nejsou u soudu přípustné. Nežli bude prohlášení předáno soudci, úřad státního zástupce z něj odstraní veškeré údaje, které by v něm neměly být uvedeny.

Osobní prohlášení oběti bude použito u soudu, jestliže bude obžalovaný shledán vinným nebo přizná vinu. Osobní prohlášení bude číst státní zástupce, obžalovaný, jeho právní zástupce a soudce. Je-li osoba odsouzena za trestný čin, musí soud při stanovování trestu přihlédnout k příslušným částem osobního prohlášení oběti. V některých případech nemusí být možné k prohlášení přihlédnout, pokud soudy projednají danou věc velmi rychle, například pokud dojde k brzkému přiznání viny nebo pokud je věc rozhodnuta na prvním soudním jednání.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Máte právo:

 • být bez zbytečného prodlení informováni o výsledku jakýchkoli soudních jednání o kauci (o případných významných podmínkách kauce a případných změnách těchto podmínek kauce) a obdržet odůvodnění,
 • být příslušným útvarem péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) informováni o datu, místě a výsledku jakýchkoli jednání trestního soudu v dané věci,
 • být informováni, pokud je vydán příkaz k zatčení podezřelé osoby, a obdržet informace o výsledku jednání, pokud je podezřelá osoba znovu zadržena. Je-li podezřelá osoba znovu zadržena poté, co byl vydán příkaz k zatčení, dostaví se pak obvykle brzy k soudu,
 • v případech, kdy podezřelá osoba nepřizná vinu, projednejte veškeré své případné potřeby s útvarem péče o oběti a svědky. Dle potřeby vám bude poskytnut kontakt na příslušnou podpůrnou skupinu nebo agenturu.

Pokud v soudním jednání vystupujete jako svědek, máte právo:

 • požádat pracovníky soudu, zda byste mohli do soudní budovy vstoupit jiným vchodem než podezřelá osoba a její rodina a přátelé,
 • pokud to okolnosti dovolí, setkat se s žalobcem z úřadu státního zástupce a položit mu otázky týkající se soudního řízení. Pokud je to možné, státní zástupce vám sdělí, jak dlouho budete muset před podáním svědecké výpovědi čekat,
 • je-li to možné, obdržet od žalobce z úřadu státního zástupce vysvětlení, pokud v řízení dojde v daný den ke zdržení, a informaci o odhadované době čekání,
 • čekat a být usazeni v prostoru odděleném od podezřelé osoby a její rodiny a přátel – soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • aby vám byla zajištěna případná zvláštní opatření, pokud je soud nařídí,
 • získat u soudu kontaktní osobu, abyste mohli zjistit, co se v dané věci děje během jejího projednávání.
Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběti nemají právo podat opravný prostředek proti odsouzení pachatele nebo proti trestu, který mu byl uložen.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po soudním řízení máte právo:

 • aby vám byly uhrazeny výdaje, na které máte podle rozhodnutí úřadu státního zástupce nárok, pokud jste se dostavili k soudu k podání svědecké výpovědi,
 • aby vás útvar péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) informoval o výsledku soudního řízení, a to včetně stručného odůvodnění rozhodnutí, je-li k dispozici,
 • aby vás útvar péče o oběti a svědky v případě potřeby předal do péče služeb podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

i) Pokud je u korunního soudu (Crown Court) podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu, o němž rozhodl nižší soud (Magistrates’ Court).

Máte právo, aby vám útvar péče o oběti a svědky předal tyto informace:

 • informace o jakémkoli podaném opravném prostředku,
 • datum, čas a místo konání jakéhokoli soudního jednání,
 • výsledek opravného prostředku včetně veškerých změn původního trestu.

Máte rovněž právo:

 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • získat u korunního soudu kontaktní osobu,
 • obdržet informace o službách podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

ii) Pokud je podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu u odvolacího soudu (Court of Appeal) nebo je v trestní věci podán návrh či opravný prostředek u Nejvyššího soudu Spojeného království (Supreme Court) v otázce práva.

Máte právo, aby vám útvar péče o oběti a svědky předal tyto informace:

 • být informován o tom, že osobě podávající opravný prostředek bylo přiznáno připuštění opravného prostředku,
 • získat informace o datu, čase a místě konání jakéhokoli soudního jednání,
 • být informováni, má-li být osoba, která podala opravný prostředek, před rozhodnutím o opravném prostředku propuštěna na kauci nebo došlo ke změně podmínek kauce,
 • obdržet aktualizované informace o jakýchkoli změnách termínů soudního jednání,
 • získat kontaktní osobu u Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office) nebo Nejvyššího soudu Spojeného království (UK Supreme Court),
 • obdržet informaci o výsledku podání opravného prostředku. To zahrnuje veškeré změny původního trestu,
 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné. Je velmi vzácné, aby se osoba, která podala opravný prostředek, dostavila na jednání u Nejvyššího soudu. Bude-li tato osoba přítomna a vy nebudete chtít sedět v soudní síni, bude vám zajištěn zvláštní režim,
 • vyžádat si od pracovníků Úřadu pro odvolání v trestních věcech nebo Nejvyššího soudu Spojeného království kopii rozsudku, jakmile bude zveřejněn.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte právo, aby vám po připuštění opravného prostředku byla nabídnuta schůzka s úřadem státního zástupce, který vám vysvětlí povahu opravného prostředku a soudní postupy.

Komise pro přezkum trestních věcí (Criminal Cases Review Commission)

Na žádost pachatele provádí Komise pro přezkum trestních věcí přezkumy odsouzení a trestů uložených na základě trestného činu pachatele. Komise může odsouzení nebo trest postoupit k podání nového opravného prostředku, pokud se objeví nové informace nebo nový argument, které by mohly znamenat, že odsouzení je nejisté nebo že trest je příliš dlouhý. Komise každoročně obdrží přibližně 1 000 žádostí odsouzených a k podání nového opravného prostředku postoupí přibližně 30–40 věcí. Při přezkumu případu bude komise posuzovat případný dopad na vaši osobu a rozhodne, zda byste měli být vyrozuměni. Komise bude evidovat důvody svých rozhodnutí, pokud jde o formu kontaktu s vámi, a ve vhodných případech tato rozhodnutí oznámí policii.

 • Máte právo, aby vás komise informovala, pokud bude mít za to, že existuje důvodný předpoklad, že se o přezkumu dozvíte.
 • Pokud komise rozhodne, že je vhodné vás během přezkumu kontaktovat, vyrozumí vás, že byla obdržena žádost a že je daná věc přezkoumávána. Po přezkumu komise rozhodne, zda je třeba odsouzení nebo trest postoupit soudu, a o svém rozhodnutí vás bude informovat, pokud jste výslovně nepožádali, abyste nebyli informováni.
 • Jestliže komise rozhodne, že není vhodné vás během přezkumu kontaktovat, ale následně se rozhodne odsouzení nebo trest postoupit soudu, předpokládá se, že vás komise o tomto postoupení vyrozumí.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

 • Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

 • Máte právo, aby vás útvar péče o oběti a svědky informoval o trestu, který byl podezřelé osobě uložen (pokud byla odsouzena). Tyto informace zahrnují stručné vysvětlení smyslu a účinku trestu.
 • Máte právo získat kontakt na úřad státního zástupce, který vám zodpoví veškeré vaše případné otázky týkající se trestu, které vám nebude schopen zodpovědět útvar péče o oběti a svědky.
 • Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte kromě výše uvedených práv také právo, aby vám byla nabídnuta schůzka se zástupcem úřadu státního zástupce, který vám uložený trest vysvětlí. Tato schůzka se obvykle koná v prostorách soudu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Pokud je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, je mu uložena ochranná ústavní léčba nebo je podroben dohledu probační komise (Probation Board), máte právo, aby vás útvar péče o oběti a svědky informoval o přístupu k příslušnému programu informování obětí po odsouzení pachatelů. Máte také právo požádat útvar pro informování obětí (Victim Information Unit) o poskytnutí určitých informací. Tento útvar, který je řízen Probační komisí pro Severní Irsko (Probation Board for Northern Ireland), koordinuje jednotnou službu pro oběti, která zahrnuje všechny tři programy informování obětí. Těmito třemi programy jsou program informování obětí o propouštění vězňů (Prisoner Release Victim Information Scheme, PRVIS), program Probační komise pro Severní Irsko pro informování obětí a program informování obětí týkající se pachatelů trpících duševní poruchou. Tyto programy zahrnují:

 • mladé pachatele, kterým korunní soud uložil trest rovnocenný trestu odnětí svobody na doživotí, odsoudil je za zvláště závažný trestný čin nebo je odsoudil do nápravného zařízení pro mladé pachatele (Young Offenders Centre) (jakmile mladý pachatel dosáhne věku osmnácti let). Systém vězeňských zařízení zahrnuje i dospělé pachatele (od dosažení věku osmnácti let), kteří jsou odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce šest či více měsíců,
 • pachatele, kterým byl uložen trest zahrnující dohled Probační komise pro Severní Irsko, a
 • pachatele, kterým byla uložena ochranná ústavní léčba s dozorem (Hospital Order with a Restriction Order).

Program informování obětí o propouštění vězňů (PRVIS)

Jestliže se zaregistrujete do tohoto programu, budete mít právo, aby vám útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) sdělil:

 • rok a měsíc, kdy se očekává propuštění vězně z výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy bude mít nárok požádat o přerušení výkonu trestu,
 • že probíhá posouzení žádosti vězně o přerušení výkonu trestu,
 • jakékoli rozhodnutí přijaté v souvislosti s přerušením výkonu trestu a
 • veškeré známé podmínky podmíněného propuštění vězně nebo podmínky stanovené při přerušení výkonu trestu, u nichž jakékoli jejich porušení povede k vrácení vězně do výkonu trestu odnětí svobody, ledaže by sdílení takových informací ohrozilo určitou osobu nebo existuje zjištěné riziko újmy na straně pachatele, které by ze sdílení informací plynulo.

V případech vězňů, kterým byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, trest odnětí svobody odnětí svobody na dobu neurčitou nebo prodloužený trest odnětí svobody a u nichž komisaři pro podmíněné propouštění (Parole Commissioners) posuzují možné propuštění, máte právo, aby vás útvar pro informování obětí informoval, pokud je u vězně zvažováno propuštění. Budete mít také právo sdělit komisařům pro podmíněné propouštění (prostřednictvím útvaru pro informování obětí) své názory na propuštění předtím, nežli bude posouzeno možné propuštění takového vězně. Máte právo být informováni, jak komisaři pro podmíněné propouštění rozhodnou, a rozhodnou-li vězně propustit, máte právo být informováni o režimu podmíněného propuštění.

Máte rovněž právo dostat příležitost předložit vyjádření útvaru pro informování obětí nebo nechat zaznamenat obavy o vaši osobní bezpečnost, aby k nim bylo přihlédnuto v rámci procesu posouzení, pokud pachatel požádá o přerušení výkonu trestu nebo má být podmíněně propuštěn.

Velmi zřídka může být možné vás o propuštění informovat až poté, co k němu dojde. Ve velmi nepravděpodobném případě, že pachatel ve věci, která se vás dotýká, uprchne z věznice, budete mít právo, aby vás policie nebo vězeňská služba bez zbytečného prodlení o takovém útěku informovala, ledaže by sdílení takových informací ohrozilo určitou osobu nebo existuje zjištěné riziko újmy na straně pachatele, které by ze sdílení informací plynulo. Máte také právo, aby vás policie nebo vězeňská služba informovala o veškerých opatřeních přijatých na vaši ochranu.

Program Probační komise pro Severní Irsko pro informování obětí (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Jestliže se zaregistrujete do tohoto programu, budete mít právo, aby vám útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) sdělil:

 • jak má být věc řešena,
 • druh a délku dohledu nad pachatelem a obecné podmínky dohledu (včetně veškerých změn),
 • jakékoli mimořádné podmínky týkající se dohledu včetně informací v případě změny těchto podmínek,
 • počet hodin obecně prospěšných prací, jsou-li uloženy, a
 • jakékoli další tresty týkající se dané věci.

Také máte právo si zvolit způsob, jakým tyto informace budete dostávat (například osobně, telefonicky nebo písemně) a projednat jakékoli své případné obavy s členem útvaru pro informování obětí. V některých případech vám útvar rovněž nabídne možnost vyjádřit vaše názory a obavy ve zprávě oběti, aby k nim mohli komisaři pro podmíněné propouštění přihlédnout.

Program informování obětí týkající se pachatelů trpících duševní poruchou (Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme)

Tento program poskytuje informace o veškerých dočasných propuštěních z ústavní léčby, o nichž se u pachatele uvažuje, a o jeho podmíněném nebo nepodmíněném propuštění z ústavní léčby. Jestliže se do tohoto programu zaregistrujete, budete mít právo, aby vás útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) informoval:

 • že se má dočasné propuštění posuzovat,
 • že má být povoleno dočasné propuštění nebo že má být pachatel během několika příštích týdnů propuštěn z ústavní léčby, a jaké jsou veškeré obecné podmínky, které jsou pro vás významné, a
 • o jakýchkoli významných podmínkách, které platí pro pachatele po propuštění z ústavní léčby.

Máte také právo písemně předat útvaru pro informování obětí své vyjádření k tomu, jak může navrhované dočasné nebo trvalé propuštění z ústavní léčby ovlivnit vaši bezpečnost nebo duševní pohodu a jaké podmínky by pro pachatele mohly při propuštění z ústavní léčby platit.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele?  (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Jste-li obětí násilného trestného činu, můžete mít právo vymáhat odškodnění. Pokud nemáte dobré důvody pro jiný postup, měli byste incident oznámit policii co nejdříve poté, co k němu došlo, a žádost o odškodnění byste měli podat do dvou let (od data incidentu, který způsobil příslušnou újmu). Tato dvouletá lhůta může být prominuta, pokud služby pro odškodňování (Compensation Services) usoudí, že k prodlení existuje oprávněný důvod a že je v zájmu spravedlnosti lhůtu prominout. Další informace o odškodňování obětí násilných trestných činů jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Soudem nařízená náhrada škody

Nižší soud (Magistrates’ Court) může vydat příkaz k k náhradě škody do výše 5 000 GBP za jedno obvinění. Korunní soud (Crown Court) má v tomto smyslu neomezené pravomoci, měl by však přihlédnout k majetkové situaci pachatele.

Příkazy k náhradě škody mohou znít na částku, jakou soud považuje za přiměřenou s přihlédnutím ke všem důkazním informacím a prohlášením obžaloby a obhajoby.

Soudy přikládají vydávání příkazů k náhradě škody značnou důležitost a musí odůvodňovat, proč takový příkaz nevydají.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Výkon příkazů k náhradě škody náleží do pravomoci soudů.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Ne – v Severním Irsku neexistuje zálohová platba soudem nařízené náhrady škody.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Můžete být k odškodnění způsobilí na základě programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme), více informací je k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Podle programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem můžete mít na odškodnění nárok i v případě, že příslušný útočník není znám nebo není odsouzen. Více informací je k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jestliže služby pro odškodňování rozhodnou, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale nejsou pak schopny dojít ke konečnému rozhodnutí, mohou zvážit zálohovou platbu. Nejsou-li schopny dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že vyčkávají, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Informace o podpůrných službách v blízkém okolí nabízí organizace na podporu obětí Victim Support NI. Viz Charta obětí (Victim Charter) a Charta svědků (Witness Charter). Odkaz se otevře v novém okně.http://www.victimsupportni.com/

Telefonní linka podpory pro oběti

Služba informací pro oběti (Victim Information Service) zahrnuje informační linku pro oběti: +44 8081689293.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Policie a útvar péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) vám musí poskytnout informace o tom, kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a alternativnímu ubytování.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Mnoho nevládních a dobročinných organizací poskytuje obětem trestných činů pomoc, podporu, poradenství a další obecné i specializované služby, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.