V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele?  (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Jste-li obětí násilného trestného činu, můžete mít právo vymáhat odškodnění. Pokud nemáte dobré důvody pro jiný postup, měli byste incident oznámit policii co nejdříve poté, co k němu došlo, a žádost o odškodnění byste měli podat do dvou let (od data incidentu, který způsobil příslušnou újmu). Tato dvouletá lhůta může být prominuta, pokud služby pro odškodňování (Compensation Services) usoudí, že k prodlení existuje oprávněný důvod a že je v zájmu spravedlnosti lhůtu prominout. Další informace o odškodňování obětí násilných trestných činů jsou k dispozici na adrese http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Soudem nařízená náhrada škody

Nižší soud (Magistrates’ Court) může vydat příkaz k k náhradě škody do výše 5 000 GBP za jedno obvinění. Korunní soud (Crown Court) má v tomto smyslu neomezené pravomoci, měl by však přihlédnout k majetkové situaci pachatele.

Příkazy k náhradě škody mohou znít na částku, jakou soud považuje za přiměřenou s přihlédnutím ke všem důkazním informacím a prohlášením obžaloby a obhajoby.

Soudy přikládají vydávání příkazů k náhradě škody značnou důležitost a musí odůvodňovat, proč takový příkaz nevydají.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Výkon příkazů k náhradě škody náleží do pravomoci soudů.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Ne – v Severním Irsku neexistuje zálohová platba soudem nařízené náhrady škody.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Můžete být k odškodnění způsobilí na základě programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme), více informací je k dispozici na adrese https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Podle programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem můžete mít na odškodnění nárok i v případě, že příslušný útočník není znám nebo není odsouzen. Více informací je k dispozici na adrese https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jestliže služby pro odškodňování rozhodnou, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale nejsou pak schopny dojít ke konečnému rozhodnutí, mohou zvážit zálohovou platbu. Nejsou-li schopny dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že vyčkávají, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.