V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Informace o podpůrných službách v blízkém okolí nabízí organizace na podporu obětí Victim Support NI. Viz Charta obětí (Victim Charter) a Charta svědků (Witness Charter). http://www.victimsupportni.com/

Telefonní linka podpory pro oběti

Služba informací pro oběti (Victim Information Service) zahrnuje informační linku pro oběti: +44 8081689293.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Policie a útvar péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) vám musí poskytnout informace o tom, kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a alternativnímu ubytování.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Mnoho nevládních a dobročinných organizací poskytuje obětem trestných činů pomoc, podporu, poradenství a další obecné i specializované služby, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.