V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Pokud jste se stali obětí trestného činu, máte ze zákona před soudním řízením (procesem), během něj a po něm určitá individuální práva. Můžete také využít různých forem pomoci a můžete mít i nárok požádat o náhradu škody způsobené trestným činem.

Trestní řízení v Severním Irsku začíná vyšetřováním, v jehož průběhu policie shromažďuje důkazní informace. Jakmile policie své vyšetřování dokončí, je věc předána úřadu státního zástupce. Státní zástupce šetří, zda proti podezřelé osobě existuje dostatek důkazních informací pro důvodný předpoklad pravděpodobného odsouzení a zda je trestní stíhání této osoby ve veřejném zájmu. Jestliže státní zástupce rozhodne, že trestní stíhání by nemělo být zahájeno, bude věc uzavřena. V opačném případě státní zástupce připraví věc k soudnímu jednání a podá obžalobu k soudu. V každé z uvedených situací budete informováni o rozhodnutí o trestním stíhání a pokud bude věc předána soudu, budete vyrozuměni o datu soudního jednání.

Věci týkající se méně závažných trestných činů projednávají nižší soudy (Magistrates’ Courts). Věci týkající se závažnějších trestných činů (např. znásilnění nebo loupeže) projednává korunní soud (Crown Court) před soudcem a porotou. Porota je složena z dvanácti osob náhodně vybraných z rejstříku voličů. Tyto osoby vyslechnou důkazní informace předkládané během soudního jednání a rozhodnou, zda je osoba vinna daným trestným činem. Soudce rozhoduje během soudního jednání o právních otázkách, například zda je dovoleno předložit určité důkazy. Pokud porota shledá obžalovaného vinným, soudce na konci soudního jednání rozhodne o trestu za daný trestný čin podle ustanovení právních předpisů.

Pro informace, které potřebujete, klikněte na níže uvedené odkazy

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.