Práva obětí trestných činů – podle zemí

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Jaké informace mohu obdržet od orgánů (např. policie, státní zastupitelství) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Oběti jsou před prvním výslechem, který se koná po ohlášení trestného činu, písemně poskytnuty informace o jejích právech. Předtím může orgán poskytnout oběti informace o jejích právech, jež budou za daných okolností užitečné.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Práva občanů třetích zemí jsou chráněna stejným způsobem jako práva občanů EU s výjimkou odškodnění hrazeného státem, na něž mají nárok oběti určitých trestných činů – odškodnění se poskytuje pouze občanům EU.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Před prvním výslechem obdrží oběť písemně informace o svých základních právech včetně svého postavení v přípravném řízení, o tom, zda může požádat, aby byly provedeny některé úkony (např. vyslechnutí svědků), o pomoci právního zástupce včetně žádosti o soudem přiděleného zástupce, o právu postoupit případ k mediaci, právu na přístup ke spisu, právu na odvolání proti rozhodnutí zastavit řízení, o možnosti náhrady škody uhrazené žalovaným nebo obdržení odškodnění od státu, o přístupu k právní pomoci, dostupných opatřeních na ochranu a pomoc, přístupu k pomoci financované z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), o možnosti vydání evropského ochranného příkazu, o organizacích nabízejících podporu obětem a o náhradě výdajů vynaložených ve spojitosti s řízením.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Při řízení, jehož se účastní oběť, která nemluví polsky, pomáhá tlumočník. Dopisy zasílané oběti nebo obětí jsou překládány. Oběť nenese náklady na překlad.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Děti, které jsou oběťmi trestných činů, jsou zastupovány svými rodiči nebo osobami, jež o ně pečují. Za jednotlivce vyžadující pomoc (např. seniory) mohou jejich práva vykonávat osoby, které o ně pečují. Rodiče nebo opatrovníci by měli zajistit, aby se oběti v jejich péči účastnily řízení, jak je požadováno, a mají-li pochybnosti ohledně pochopení významu těchto řízení jejich svěřenci, mohou o tom informovat orgány, které řízení vedou.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

V Polsku shromažďuje finanční zdroje pro účely pomoci obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným fond na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. Fond spravuje ministr spravedlnosti, který uděluje dotace nevládním organizacím, jež se specializují na podporu obětí, vybraným na základě výběrového řízení. Podpora financovaná fondem pokrývá právní, psychologickou a hmotnou pomoc.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Orgán provádějící řízení je povinen informovat oběť před prvním výslechem, že je k dispozici pomoc hrazená z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu.

Jak je chráněno mé soukromí?

Údaje o místě bydliště a pracoviště oběti nejsou pachateli dostupné.

Co se týče svědků – jinými slovy zpravidla všech obětí –, státní zástupce nebo soud se může ve zvláště závažných případech rozhodnout anonymizovat jejich osobní údaje a jiné okolnosti, které umožňují jejich identifikaci. To je možné v případě důvodných obav týkajících se ohrožení života, zdraví, svobody nebo významné části majetku dané osoby nebo jejích nejbližších příbuzných.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup k podpoře obětí není podmíněn ohlášením trestného činu. Osoba, která si přeje získat přístup k podpoře, musí pouze prokázat, že vůči ní byl spáchán trestný čin.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

V případě ohrožení života nebo zdraví mají oběť a její nejbližší příbuzní nárok na:

  • ochranu v průběhu řízení;
  • fyzickou ochranu;
  • pomoc s přestěhováním.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu přiznává velitel policejního sboru s vojvodskou působností.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Posouzení potřeby zajistit ochranu a pomoc a pokračovat v jejich poskytování provádí velitel policejního sboru s vojvodskou působností.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Orgán odpovědný za řízení je povinen vést řízení týkající se oběti způsobem, který nemá negativní důsledky. Měl by vždy zareagovat, jestliže s obětí není zacházeno s náležitou úctou nebo se oběť necítí bezpečně.

Při znásilnění a v podobných případech je oběť vyslýchána ve zvláštní místnosti bez přítomnosti pachatele.

Během soudního řízení může předsedající soudce nařídit, aby obžalovaný opustil místnost, když oběť podává svědectví.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Potřebuje-li oběť pomoc, protože není schopna se aktivně účastnit soudního řízení, např. kvůli svému věku nebo zdravotním problémům, její práva může vykonávat osoba, která o ni pečuje.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Práva obětí, které jsou nezletilé, vykonávají jejich statutární zástupci nebo osoba, která o ně pečuje. Byl-li trestný čin spáchán rodiči, nezletilý je v soudním řízení zastoupen opatrovníkem.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud oběť zemře, její nejbližší příbuzní se mohou účastnit řízení namísto ní. V takovém případě mají všechna práva oběti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Nejbližší příbuzní obětí mají nárok na právní, psychologickou a materiální pomoc financovanou z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. V nejzávažnějších případech, které zahrnují riziko pro zdraví nebo život těchto osob, jim mohou být poskytnuty prostředky ochrany a pomoci (ochrana v průběhu řízení, fyzická ochrana, pomoc s přestěhováním).

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Případ může být se souhlasem oběti a žalovaného předán k mediaci v přípravné fázi nebo během soudního řízení. Mediační řízení vede nestranným a důvěrným způsobem mediátor. V průběhu mediace může oběť vyjádřit svůj postoj, tj. uvést, co od pachatele očekává. Mediací není ukončeno trestní řízení, ale její výsledek zohlední jak státní zástupce, tak soud.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Ustanovení upravující práva obětí trestných činů naleznete v trestním řádu (Kodeks postępowania karnego), trestním zákoníku (Kodeks karny), zákoníku výkonu trestních rozhodnutí (Kodeks karny wykonawczy), zákoně o odškodnění obětí některých trestných činů státem ze dne 7. července 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, konsolidované znění, Sbírka zákonů 2016, položka 325), zákoně o ochraně a podpoře obětí a svědků ze dne 28. listopadu 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Sbírka zákonů 2015, položka 21), nařízení ze dne 29. září 2015 o fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Sbírka zákonů 2015, položka 1544) a zákoně ze dne 17. června 2004 o stížnostech ohledně porušení práva strany na přezkoumání jejího případu bez zbytečného odkladu v přípravném řízení vedeném nebo dohlíženém státním zástupcem a v soudním řízení (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, konsolidované znění, Sbírka zákonů 2016, položka 1259, ve znění pozdějších předpisů).

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.