Práva obětí trestných činů – podle zemí

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestné činy se ohlašují písemně nebo ústně na státním zastupitelství nebo na policejní stanici. Písemné ohlášení trestného činu lze podat osobně nebo zaslat poštou (či e-mailem).

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Osoba, která ohlásila trestný čin, by měla být do šesti týdnů informována, že bylo zahájeno vyšetřování. Pokud takové oznámení neobdrží, může podat stížnost nadřízenému státnímu zástupci.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

V přípravném a soudním řízení může obětem pomáhat profesionální zástupce – advokát nebo právní poradce. Oběti mohou jmenovat svého zástupce samy nebo – pokud jim to jejich finanční situace nedovoluje – mohou požádat o zástupce přiděleného soudem. Za tímto účelem by oběť měla předložit soudu nebo státnímu zástupci dokument prokazující, že není schopna uhradit honorář zástupce sama.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud se oběť účastnila řízení pouze jako svědek, má právo na náhradu cestovních a ubytovacích nákladů a diet nebo veškerého ušlého výdělku.

Vystupovala-li oběť jako přidružený nebo soukromý žalobce, má právo na náhradu přiměřených nákladů, včetně nákladů spojených se jmenováním zástupce.

Pro získání náhrady výdajů je nutné podat žádost a pokud možno předložit dokumenty potvrzující vynaložené výdaje.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Oběti se mohou odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na konání přípravného řízení a rozhodnutí o ukončení přípravného řízení. Informace o tom, jak se odvolat, jsou poskytovány spolu s rozhodnutími.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Oběti se účastní přípravného řízení jako účastníci, aniž by musely předložit zvláštní prohlášení.

Ve veřejnoprávních trestních řízeních mohou oběti vystupovat jako účastník (přidružený žalobce), pokud předloží prohlášení, že mají v úmyslu tak učinit.

V případech soukromých žalob je oběť účastníkem jako soukromý žalobce.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce??

Oběti jsou osoby postižené trestným činem.

Oběť je účastníkem přípravného řízení ze zákona.

Ve veřejnoprávních trestních řízeních mohou oběti vystupovat jako účastník, pokud se tak rozhodnou; v takovém případě vystupují jako přidružený žalobce.

V případech soukromých žalob vystupují oběti jako soukromý žalobce.

Oběti jsou prakticky vždy vyslýchány jako svědek bez ohledu na to, zda vystupují jako účastníci řízení.

Trestní řízení v současnosti obětem neumožňuje, aby jednaly jako účastník uplatňující občanskoprávní nárok.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Oběti se mohou účastnit soudních řízení, která jsou významná pro ochranu jejich zájmů, i když nevystupují před soudem jako účastník řízení. Oběti se mohou účastnit soudního řízení a soudního zasedání týkajícího se podmíněného zastavení řízení, odsouzení bez soudního řízení a zastavení řízení z důvodu, že žalovaný je duševně nemocný, nebo v případech týkajících se ochranných opatření z důvodu, že žalovaný je duševně nemocný. Během soudního řízení může oběť vznést námitku proti návrhu žalovaného o vynesení odsuzujícího rozsudku bez dokazování a může zažádat, aby obžalovanému bylo uloženo, aby nahradil škodu nebo zaplatil odškodnění.

Je-li trestní řízení podmínečně zastaveno, oběť může zažádat o jeho obnovení.

Pokud se rozhodne vystupovat jako účastník soudního řízení, může oběť činit určité procesní úkony: podávat návrhy na provedení důkazu, klást otázky svědkům a znalcům, vyjádřit svůj postoj, např. uvést, jaké rozhodnutí od soudu očekává. Může se odvolat proti rozsudku.

Oběti předvolané jako svědci se musí dostavit k soudu a svědčit. Nedostavení se k soudu bez řádného důvodu je trestné.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Oběti mohou navrhovat provedení důkazu, pokud jednají jako přidružený nebo jako soukromý žalobce.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Před prvním slyšením jsou oběti písemně informovány o svém postavení jako účastník přípravného řízení a o svých právech v této situaci.

Oběti jsou písemně informovány o obžalobě předané soudu a o datech a místech soudních slyšení nebo zasedání, kterých se mohou účastnit.

Nařídí-li soud náhradu škody, zašle oběti kopii rozsudku.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

V průběhu přípravného řízení mají oběti přístup ke spisu se souhlasem orgánu, který vede řízení.

V průběhu soudního řízení mají oběti přístup ke spisu, pokud jednají jako soukromý žalobce nebo přidružený žalobce. Nemá-li oběť toto postavení, spis jí bude zpřístupněn se souhlasem předsedy soudu.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.