Práva obětí trestných činů – podle zemí

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí soudu o žalobě předložené státním zástupcem se oběti mohou odvolat, pokud jednaly jako účastníci řízení uplatňující občanskoprávní nároky.

Bylo-li trestní řízení proti pachateli podmíněně zastaveno a rozhodnutí je vyneseno před soudem, oběť se proti němu může odvolat, i když nejednala jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky.

Oběti se mohou odvolat proti rozsudku v soukromé žalobě, neboť v těchto případech jednají jako žalobci.

Jaká jsou má práva po odsouzení?

Pokud je pachateli nařízeno, aby nahradil škodu, soud předá oběti kopii rozsudku. Pokud pachatel, který byl odsouzen k podmíněnému odnětí svobody, škodu nenahradí, může oběť požádat o výkon rozsudku.

Pokud bylo trestní řízení proti pachateli podmíněně zastaveno, oběť má právo zúčastnit se slyšení o obnovení řízení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení řízení mají oběti právo na ochranu a podporu, pokud je ohrožen jejich život nebo zdraví nebo život či zdraví jejich nejbližších osob. Ochrana a podpora se poskytují tak dlouho, dokud existuje riziko.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Soud poskytne oběti informace uvedené v rozsudku – k jakému trestu byl pachatel odsouzen, jaká je délka trestu a zda byl podmíněně odložen a jaké povinnosti, včetně náhrady škody, byly pachateli uloženy.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Oběti mohou požádat, aby byly informovány, když je pachatel propuštěn z vězení. Oběť pak bude upozorněna, jakmile bude pachatel propuštěn z vězení po vykonání trestu, je-li pachateli povoleno vykonat trest pod elektronickým dozorem nebo uteče-li z vězení, je mu povolena propustka či podmíněné propuštění nebo je dočasně propuštěn.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Oběti se neúčastní slyšení o podmíněném propuštění a nemohou se proti těmto rozhodnutím odvolat.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.