Victims' rights - by country

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

You will be considered a victim of crime if you have suffered as the result of an offence which carries a penalty under criminal law; for example, if you suffer injury or your property is lost due to damage or theft. As a victim of crime, you have certain legal rights both during and after criminal proceedings. You may also receive various forms of assistance and support and receive compensation or damages arising from the offence.

In Poland, criminal proceedings consist of a preliminary investigation and court proceedings. Preliminary investigations are undertaken before court proceedings. Their purpose is to determine the facts of the offence committed and identify the perpetrators. The police and the prosecution service gather evidence. If the evidence they gather is sufficient, the perpetrators will be charged. If not, the case will be dropped. The prosecution service’s indictment will be examined by the court.

During the trial, the court examines the evidence gathered to establish whether the accused is guilty. If the accused is found guilty as charged, he or she will be subject to the penalty provided for by law. If not, he or she will be cleared of all charges.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 20/11/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od orgánů (např. policie, státní zastupitelství) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Oběti jsou před prvním výslechem, který se koná po ohlášení trestného činu, písemně poskytnuty informace o jejích právech. Předtím může orgán poskytnout oběti informace o jejích právech, jež budou za daných okolností užitečné.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Práva občanů třetích zemí jsou chráněna stejným způsobem jako práva občanů EU s výjimkou odškodnění hrazeného státem, na něž mají nárok oběti určitých trestných činů – odškodnění se poskytuje pouze občanům EU.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Před prvním výslechem obdrží oběť písemně informace o svých základních právech včetně svého postavení v přípravném řízení, o tom, zda může požádat, aby byly provedeny některé úkony (např. vyslechnutí svědků), o pomoci právního zástupce včetně žádosti o soudem přiděleného zástupce, o právu postoupit případ k mediaci, právu na přístup ke spisu, právu na odvolání proti rozhodnutí zastavit řízení, o možnosti náhrady škody uhrazené žalovaným nebo obdržení odškodnění od státu, o přístupu k právní pomoci, dostupných opatřeních na ochranu a pomoc, přístupu k pomoci financované z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), o možnosti vydání evropského ochranného příkazu, o organizacích nabízejících podporu obětem a o náhradě výdajů vynaložených ve spojitosti s řízením.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Při řízení, jehož se účastní oběť, která nemluví polsky, pomáhá tlumočník. Dopisy zasílané oběti nebo obětí jsou překládány. Oběť nenese náklady na překlad.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Děti, které jsou oběťmi trestných činů, jsou zastupovány svými rodiči nebo osobami, jež o ně pečují. Za jednotlivce vyžadující pomoc (např. seniory) mohou jejich práva vykonávat osoby, které o ně pečují. Rodiče nebo opatrovníci by měli zajistit, aby se oběti v jejich péči účastnily řízení, jak je požadováno, a mají-li pochybnosti ohledně pochopení významu těchto řízení jejich svěřenci, mohou o tom informovat orgány, které řízení vedou.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

V Polsku shromažďuje finanční zdroje pro účely pomoci obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným fond na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. Fond spravuje ministr spravedlnosti, který uděluje dotace nevládním organizacím, jež se specializují na podporu obětí, vybraným na základě výběrového řízení. Podpora financovaná fondem pokrývá právní, psychologickou a hmotnou pomoc.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Orgán provádějící řízení je povinen informovat oběť před prvním výslechem, že je k dispozici pomoc hrazená z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu.

Jak je chráněno mé soukromí?

Údaje o místě bydliště a pracoviště oběti nejsou pachateli dostupné.

Co se týče svědků – jinými slovy zpravidla všech obětí –, státní zástupce nebo soud se může ve zvláště závažných případech rozhodnout anonymizovat jejich osobní údaje a jiné okolnosti, které umožňují jejich identifikaci. To je možné v případě důvodných obav týkajících se ohrožení života, zdraví, svobody nebo významné části majetku dané osoby nebo jejích nejbližších příbuzných.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup k podpoře obětí není podmíněn ohlášením trestného činu. Osoba, která si přeje získat přístup k podpoře, musí pouze prokázat, že vůči ní byl spáchán trestný čin.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

V případě ohrožení života nebo zdraví mají oběť a její nejbližší příbuzní nárok na:

  • ochranu v průběhu řízení;
  • fyzickou ochranu;
  • pomoc s přestěhováním.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu přiznává velitel policejního sboru s vojvodskou působností.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Posouzení potřeby zajistit ochranu a pomoc a pokračovat v jejich poskytování provádí velitel policejního sboru s vojvodskou působností.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Orgán odpovědný za řízení je povinen vést řízení týkající se oběti způsobem, který nemá negativní důsledky. Měl by vždy zareagovat, jestliže s obětí není zacházeno s náležitou úctou nebo se oběť necítí bezpečně.

Při znásilnění a v podobných případech je oběť vyslýchána ve zvláštní místnosti bez přítomnosti pachatele.

Během soudního řízení může předsedající soudce nařídit, aby obžalovaný opustil místnost, když oběť podává svědectví.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Potřebuje-li oběť pomoc, protože není schopna se aktivně účastnit soudního řízení, např. kvůli svému věku nebo zdravotním problémům, její práva může vykonávat osoba, která o ni pečuje.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Práva obětí, které jsou nezletilé, vykonávají jejich statutární zástupci nebo osoba, která o ně pečuje. Byl-li trestný čin spáchán rodiči, nezletilý je v soudním řízení zastoupen opatrovníkem.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud oběť zemře, její nejbližší příbuzní se mohou účastnit řízení namísto ní. V takovém případě mají všechna práva oběti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Nejbližší příbuzní obětí mají nárok na právní, psychologickou a materiální pomoc financovanou z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. V nejzávažnějších případech, které zahrnují riziko pro zdraví nebo život těchto osob, jim mohou být poskytnuty prostředky ochrany a pomoci (ochrana v průběhu řízení, fyzická ochrana, pomoc s přestěhováním).

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Případ může být se souhlasem oběti a žalovaného předán k mediaci v přípravné fázi nebo během soudního řízení. Mediační řízení vede nestranným a důvěrným způsobem mediátor. V průběhu mediace může oběť vyjádřit svůj postoj, tj. uvést, co od pachatele očekává. Mediací není ukončeno trestní řízení, ale její výsledek zohlední jak státní zástupce, tak soud.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Ustanovení upravující práva obětí trestných činů naleznete v trestním řádu (Kodeks postępowania karnego), trestním zákoníku (Kodeks karny), zákoníku výkonu trestních rozhodnutí (Kodeks karny wykonawczy), zákoně o odškodnění obětí některých trestných činů státem ze dne 7. července 2005 (ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, konsolidované znění, Sbírka zákonů 2016, položka 325), zákoně o ochraně a podpoře obětí a svědků ze dne 28. listopadu 2014 (ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Sbírka zákonů 2015, položka 21), nařízení ze dne 29. září 2015 o fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu (rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Sbírka zákonů 2015, položka 1544) a zákoně ze dne 17. června 2004 o stížnostech ohledně porušení práva strany na přezkoumání jejího případu bez zbytečného odkladu v přípravném řízení vedeném nebo dohlíženém státním zástupcem a v soudním řízení (ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, konsolidované znění, Sbírka zákonů 2016, položka 1259, ve znění pozdějších předpisů).

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestné činy se ohlašují písemně nebo ústně na státním zastupitelství nebo na policejní stanici. Písemné ohlášení trestného činu lze podat osobně nebo zaslat poštou (či e-mailem).

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Osoba, která ohlásila trestný čin, by měla být do šesti týdnů informována, že bylo zahájeno vyšetřování. Pokud takové oznámení neobdrží, může podat stížnost nadřízenému státnímu zástupci.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

V přípravném a soudním řízení může obětem pomáhat profesionální zástupce – advokát nebo právní poradce. Oběti mohou jmenovat svého zástupce samy nebo – pokud jim to jejich finanční situace nedovoluje – mohou požádat o zástupce přiděleného soudem. Za tímto účelem by oběť měla předložit soudu nebo státnímu zástupci dokument prokazující, že není schopna uhradit honorář zástupce sama.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud se oběť účastnila řízení pouze jako svědek, má právo na náhradu cestovních a ubytovacích nákladů a diet nebo veškerého ušlého výdělku.

Vystupovala-li oběť jako přidružený nebo soukromý žalobce, má právo na náhradu přiměřených nákladů, včetně nákladů spojených se jmenováním zástupce.

Pro získání náhrady výdajů je nutné podat žádost a pokud možno předložit dokumenty potvrzující vynaložené výdaje.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Oběti se mohou odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na konání přípravného řízení a rozhodnutí o ukončení přípravného řízení. Informace o tom, jak se odvolat, jsou poskytovány spolu s rozhodnutími.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Oběti se účastní přípravného řízení jako účastníci, aniž by musely předložit zvláštní prohlášení.

Ve veřejnoprávních trestních řízeních mohou oběti vystupovat jako účastník (přidružený žalobce), pokud předloží prohlášení, že mají v úmyslu tak učinit.

V případech soukromých žalob je oběť účastníkem jako soukromý žalobce.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce??

Oběti jsou osoby postižené trestným činem.

Oběť je účastníkem přípravného řízení ze zákona.

Ve veřejnoprávních trestních řízeních mohou oběti vystupovat jako účastník, pokud se tak rozhodnou; v takovém případě vystupují jako přidružený žalobce.

V případech soukromých žalob vystupují oběti jako soukromý žalobce.

Oběti jsou prakticky vždy vyslýchány jako svědek bez ohledu na to, zda vystupují jako účastníci řízení.

Trestní řízení v současnosti obětem neumožňuje, aby jednaly jako účastník uplatňující občanskoprávní nárok.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Oběti se mohou účastnit soudních řízení, která jsou významná pro ochranu jejich zájmů, i když nevystupují před soudem jako účastník řízení. Oběti se mohou účastnit soudního řízení a soudního zasedání týkajícího se podmíněného zastavení řízení, odsouzení bez soudního řízení a zastavení řízení z důvodu, že žalovaný je duševně nemocný, nebo v případech týkajících se ochranných opatření z důvodu, že žalovaný je duševně nemocný. Během soudního řízení může oběť vznést námitku proti návrhu žalovaného o vynesení odsuzujícího rozsudku bez dokazování a může zažádat, aby obžalovanému bylo uloženo, aby nahradil škodu nebo zaplatil odškodnění.

Je-li trestní řízení podmínečně zastaveno, oběť může zažádat o jeho obnovení.

Pokud se rozhodne vystupovat jako účastník soudního řízení, může oběť činit určité procesní úkony: podávat návrhy na provedení důkazu, klást otázky svědkům a znalcům, vyjádřit svůj postoj, např. uvést, jaké rozhodnutí od soudu očekává. Může se odvolat proti rozsudku.

Oběti předvolané jako svědci se musí dostavit k soudu a svědčit. Nedostavení se k soudu bez řádného důvodu je trestné.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Oběti mohou navrhovat provedení důkazu, pokud jednají jako přidružený nebo jako soukromý žalobce.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Před prvním slyšením jsou oběti písemně informovány o svém postavení jako účastník přípravného řízení a o svých právech v této situaci.

Oběti jsou písemně informovány o obžalobě předané soudu a o datech a místech soudních slyšení nebo zasedání, kterých se mohou účastnit.

Nařídí-li soud náhradu škody, zašle oběti kopii rozsudku.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

V průběhu přípravného řízení mají oběti přístup ke spisu se souhlasem orgánu, který vede řízení.

V průběhu soudního řízení mají oběti přístup ke spisu, pokud jednají jako soukromý žalobce nebo přidružený žalobce. Nemá-li oběť toto postavení, spis jí bude zpřístupněn se souhlasem předsedy soudu.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí soudu o žalobě předložené státním zástupcem se oběti mohou odvolat, pokud jednaly jako účastníci řízení uplatňující občanskoprávní nároky.

Bylo-li trestní řízení proti pachateli podmíněně zastaveno a rozhodnutí je vyneseno před soudem, oběť se proti němu může odvolat, i když nejednala jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky.

Oběti se mohou odvolat proti rozsudku v soukromé žalobě, neboť v těchto případech jednají jako žalobci.

Jaká jsou má práva po odsouzení?

Pokud je pachateli nařízeno, aby nahradil škodu, soud předá oběti kopii rozsudku. Pokud pachatel, který byl odsouzen k podmíněnému odnětí svobody, škodu nenahradí, může oběť požádat o výkon rozsudku.

Pokud bylo trestní řízení proti pachateli podmíněně zastaveno, oběť má právo zúčastnit se slyšení o obnovení řízení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení řízení mají oběti právo na ochranu a podporu, pokud je ohrožen jejich život nebo zdraví nebo život či zdraví jejich nejbližších osob. Ochrana a podpora se poskytují tak dlouho, dokud existuje riziko.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Soud poskytne oběti informace uvedené v rozsudku – k jakému trestu byl pachatel odsouzen, jaká je délka trestu a zda byl podmíněně odložen a jaké povinnosti, včetně náhrady škody, byly pachateli uloženy.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Oběti mohou požádat, aby byly informovány, když je pachatel propuštěn z vězení. Oběť pak bude upozorněna, jakmile bude pachatel propuštěn z vězení po vykonání trestu, je-li pachateli povoleno vykonat trest pod elektronickým dozorem nebo uteče-li z vězení, je mu povolena propustka či podmíněné propuštění nebo je dočasně propuštěn.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Oběti se neúčastní slyšení o podmíněném propuštění a nemohou se proti těmto rozhodnutím odvolat.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele (např. soudní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)?

Oběti trestných činů se mohou domáhat náhrady škody od pachatele těmito způsoby:

  1. mohou podat žalobu proti pachateli u občanskoprávního soudu; občanskoprávní řízení jsou podmíněna uhrazením soudních poplatků a lze je zahájit bez ohledu na to, zda byla vznesena obžaloba u soudu, řízení však může být pozastaveno do vydání konečného soudního rozhodnutí v trestním řízení. Je-li žaloba podaná obětí úspěšná, vymáhání provádí donucovací orgán, tj. soudní vykonavatel (komornik);
  2. v průběhu trestního řízení mohou oběti požádat, aby bylo obžalovanému uloženo vyrovnávací opatření (środek kompensacyjny) – povinnost nahradit škodu nebo poskytnout odškodnění. Soud může namísto toho nařídit platbu dodatečné náhrady škody (nawiązka), žádosti oběti však bude vyhověno pouze tehdy, pokud bude pachatel odsouzen;
  3. je-li pachatel usvědčen a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, soud mu může nařídit, aby nahradil škodu plynoucí z trestného činu;
  4. je-li řízení podmíněně zastaveno, soud musí pachateli nařídit, aby škodu plně nebo částečně nahradil .

Soud pachateli nařídil, aby mi zaplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

  1. Nařídí-li soud pachateli, aby nahradil škodu, a pachatel nařízení dobrovolně nevyhoví, oběť může využít vykonávací řízení vedené soudním vykonavatelem.
  2. Odsoudí-li soud pachatele k podmíněnému trestu odnětí svobody nebo je-li řízení proti němu podmíněně zastaveno a pachatel nenahradí škodu, mohou být přijata opatření s cílem zajistit výkon trestu nebo obnovit řízení. Tato opatření, zvláště skutečná hrozba uvěznění, obvykle pachatele podnítí k tomu, aby našli způsob jak nároky obětí uspokojit, i když je vymáhání neúčinné. Pro přijetí takových opatření stačí, aby oběť oznámila soudu nebo probačnímu úředníkovi (kurator sądowy), že pachatel nesplnil své povinnosti.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud pachatel nenahradí škodu, oběť nemůže obdržet tuto platbu od státu.

Oběť může využít pomoc v nouzi financovanou z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu, kterou nabízí organizace specializující se na pomoc obětem trestných činů.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Oběti nejzávažnějších trestných činů nebo jejich nejbližší příbuzní mají právo na zvláštní dávky vyplácené ze státní pokladny. To platí pro osoby s bydlištěm v Polsku nebo v jiném členském státě EU, které v důsledku trestného činu utrpěly závažné zranění nebo zhoršení zdravotního stavu trvající více než sedm dní a pro nejbližší příbuzné osob, jež zemřely v důsledku trestného činu.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Na odškodnění máte nárok, i když pachatel nebyl odsouzen.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Oběti, které mají nárok na odškodnění, mohou obdržet záruku, tj. jednorázovou platbu provedenou před uzavřením případu. Tuto částku lze částečně použít na pokrytí nákladů na léčbu, rekonvalescenci nebo pohřeb.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mám obrátit pro podporu a pomoc?

Obětem trestných činů a jejich nejbližším příbuzným pomáhají nevládní organizace, které na tyto účely získávají dotace z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu. Dotace uděluje ministr spravedlnosti.

Oběti jsou informovány, že je tato pomoc k dispozici, ještě předtím, než učiní své první prohlášení.

Seznam všech organizací, které získaly dotace pro oběti a jejich nejbližší příbuzné, a informace (v polštině) o tom, co pomoc zahrnuje, lze nalézt na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/ v oddílu „Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji“.

Horká linka na podporu obětí

V současné době neexistuje v Polsku žádná celostátní linka na podporu obětí. Existuje však horká linka pro oběti domácího násilí.

Je podpora obětí zdarma?

Podpora obětí je nabízena bezplatně.

Jaké druhy podpory mohu obdržet od státních služeb nebo orgánů?

Orgány poskytují obětem informace o místech, kde je podpora dostupná.  Některé kategorie obětí mají nárok na bezplatnou právní pomoc vzhledem k jejich věku a finanční situaci. Oběti trestných činů mají právo na lékařskou pomoc podle obecných pravidel.

Jaké druhy podpory mohu obdržet od nevládních organizací?

Nevládní organizace financované z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu nabízí obětem právní, psychologickou a finanční pomoc, např. stravenky nebo pomoc s výdaji na jídlo a oblečení, spodní prádlo, obuv, čisticí prostředky a prostředky osobní hygieny, dočasné ubytování nebo přístřeší, vzdělávání a školení, opatření na přizpůsobení bytu či domu potřebám obětí trestné činnosti a cestovní výdaje.

Jiným druhem podpory je financování služeb tlumočníka včetně tlumočníka do znakové řeči.

Lékařská pomoc zahrnuje pokrytí nákladů na zdravotní péči, léky a zdravotnické vybavení nezbytné k léčbě poškození zdraví utrpěného v důsledku trestného činu.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.