Práva obětí trestných činů – podle zemí

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele (např. soudní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)?

Oběti trestných činů se mohou domáhat náhrady škody od pachatele těmito způsoby:

  1. mohou podat žalobu proti pachateli u občanskoprávního soudu; občanskoprávní řízení jsou podmíněna uhrazením soudních poplatků a lze je zahájit bez ohledu na to, zda byla vznesena obžaloba u soudu, řízení však může být pozastaveno do vydání konečného soudního rozhodnutí v trestním řízení. Je-li žaloba podaná obětí úspěšná, vymáhání provádí donucovací orgán, tj. soudní vykonavatel (komornik);
  2. v průběhu trestního řízení mohou oběti požádat, aby bylo obžalovanému uloženo vyrovnávací opatření (środek kompensacyjny) – povinnost nahradit škodu nebo poskytnout odškodnění. Soud může namísto toho nařídit platbu dodatečné náhrady škody (nawiązka), žádosti oběti však bude vyhověno pouze tehdy, pokud bude pachatel odsouzen;
  3. je-li pachatel usvědčen a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, soud mu může nařídit, aby nahradil škodu plynoucí z trestného činu;
  4. je-li řízení podmíněně zastaveno, soud musí pachateli nařídit, aby škodu plně nebo částečně nahradil .

Soud pachateli nařídil, aby mi zaplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

  1. Nařídí-li soud pachateli, aby nahradil škodu, a pachatel nařízení dobrovolně nevyhoví, oběť může využít vykonávací řízení vedené soudním vykonavatelem.
  2. Odsoudí-li soud pachatele k podmíněnému trestu odnětí svobody nebo je-li řízení proti němu podmíněně zastaveno a pachatel nenahradí škodu, mohou být přijata opatření s cílem zajistit výkon trestu nebo obnovit řízení. Tato opatření, zvláště skutečná hrozba uvěznění, obvykle pachatele podnítí k tomu, aby našli způsob jak nároky obětí uspokojit, i když je vymáhání neúčinné. Pro přijetí takových opatření stačí, aby oběť oznámila soudu nebo probačnímu úředníkovi (kurator sądowy), že pachatel nesplnil své povinnosti.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud pachatel nenahradí škodu, oběť nemůže obdržet tuto platbu od státu.

Oběť může využít pomoc v nouzi financovanou z fondu na podporu obětí a pomoc po výkonu trestu, kterou nabízí organizace specializující se na pomoc obětem trestných činů.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Oběti nejzávažnějších trestných činů nebo jejich nejbližší příbuzní mají právo na zvláštní dávky vyplácené ze státní pokladny. To platí pro osoby s bydlištěm v Polsku nebo v jiném členském státě EU, které v důsledku trestného činu utrpěly závažné zranění nebo zhoršení zdravotního stavu trvající více než sedm dní a pro nejbližší příbuzné osob, jež zemřely v důsledku trestného činu.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Na odškodnění máte nárok, i když pachatel nebyl odsouzen.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Oběti, které mají nárok na odškodnění, mohou obdržet záruku, tj. jednorázovou platbu provedenou před uzavřením případu. Tuto částku lze částečně použít na pokrytí nákladů na léčbu, rekonvalescenci nebo pohřeb.

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.