Práva obětí trestných činů – podle zemí

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Za oběť trestného činu budete považován v případě, že jste byl poškozen v důsledku konání, které podle trestního zákoníku podléhá trestnímu postihu. To se například stane, když utrpíte zranění nebo když přijdete o majetek v důsledku jeho zničení nebo krádeže. Jako oběť trestného činu máte zákonem stanovená práva v průběhu trestního řízení i po jeho skončení. Máte také nárok na pomoc a podporu v různých podobách a na náhradu a nápravu škody vzniklé v důsledku trestného činu.

Trestní řízení v Polsku sestává z přípravného řízení a soudního řízení. Přípravné řízení předchází soudnímu řízení. Jeho cílem je zjistit skutečnosti související se spáchaným trestným činem a označit pachatele. Zajištění důkazů mají na starosti policie a prokuratura. Je-li důkazní materiál zajištěný policií a prokuraturou dostatečný, je na pachatele podána obžaloba. V opačném případě se věc odloží. Prokuraturou formulovaná obžaloba bude přezkoumána soudem.

Soud během soudního líčení zkoumá nashromážděný důkazní materiál s cílem zjistit vinu obžalovaného. Obžalovanému, který je shledán vinným z činů uvedených v obžalobě, bude uložen trest podle zákona. V opačném případě je zproštěn obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete:

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 20/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.