Práva obětí trestných činů – podle zemí

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

V okamžiku, kdy se poprvé obrátíte na orgány kriminální policie nebo státní zastupitelství (Ministério Público), máte právo být informováni o tom:

 • jakou podporu máte k dispozici a kdo ji může poskytnout, např. lékařskou pomoc, psychologickou podporu, odbornou podporu a případně přístřeší,
 • jak a kde podat trestní oznámení nebo ohlásit trestný čin,
 • jak a za jakých podmínek můžete získat ochranu,
 • jak požádat o právní pomoc a poradenství,
 • jak a za jakých podmínek můžete od pachatele požadovat náhradu škody,
 • jak a za jakých podmínek můžete požadovat odškodnění od státu v případě násilného trestného činu nebo domácího násilí,
 • jak můžete využít tlumočnických a překladatelských služeb,
 • které kontaktní údaje orgánů musí oběti využít k poskytnutí nebo získání informací o případu,
 • jak a za jakých podmínek vám mohou být proplaceny výdaje vzniklé v souvislosti s účastí v trestním řízení.

Tyto informace se mohou lišit podle vašich specifických potřeb, osobních poměrů a druhu trestného činu, přičemž další informace mohou být poskytnuty v dalších částech řízení.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud máte bydliště v některé ze zemí EU a stali jste se obětí trestného činu v Portugalsku, kde jste jej neoznámili, můžete podat trestní oznámení orgánům v zemi vašeho bydliště. Orgány v zemi vašeho bydliště neprodleně postoupí trestní oznámení příslušným orgánům země, ve které byl trestný čin spáchán.

Pokud máte bydliště v jiné zemi, ať už v EU nebo mimo ni, můžete učinit výpověď pro budoucí uplatnění, tj. výpověď, kterou lze použít jako důkaz při soudním řízení, abyste se nemuseli vracet do Portugalska. Pokud však bude nutné, abyste poskytli další výpovědi v době, kdy se již nenacházíte v zemi, ve které k trestnému činu došlo, můžete být ze země vašeho bydliště vyslýcháni telefonicky nebo pomocí videokonference.

Pokud oznámím trestný čin, jaké informace mi budou poskytnuty?

Výše uvedené informace, a pokud uvedete, že si přejete být informováni o všech rozhodnutích přijatých v trestním řízení, máte rovněž právo být informováni o opatřeních přijatých v návaznosti na trestní oznámení, včetně rozhodnutí obžalovat obviněného nebo případ uzavřít či dočasně pozastavit, a o uložených omezujících opatřeních. Máte rovněž nárok na to být informováni o dni, čase a místě konání hlavního líčení a o rozsudku.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. Pokud neovládáte jazyk a musíte se účastnit procesního úkonu, máte na žádost orgánu odpovědného za tento procesní úkon nárok na přidělení tlumočníka, který rozumí portugalštině a jazyku, kterým mluvíte.

Přidělení tlumočníka je bezplatné.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl(a) a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Poté, co obdržíte standardní dokument (uvádějící, jaká máte jako oběť práva a povinnosti), vám je poskytnuto jasné a srozumitelné vysvětlení uzpůsobené vašim individuálním charakteristikám (kulturním, intelektuálním atd.) týkající se vašich práv a povinností, přičemž se například zdůrazní, že lze uplatnit platné právní předpisy o přidělení tlumočníka, pokud neovládáte portugalský jazyk, nebo pokud máte jiné komunikační potřeby z důvodu zdravotního postižení nebo nezpůsobilosti.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Orgány kriminální policie, státní zastupitelství a různá zařízení na podporu obětí.

Odkáže mě policie automaticky na podporu pro oběti?

Budete informováni o možnostech podpory, které máte k dispozici, abyste je mohli využít, pokud si tak budete přát.

Jste-li obětí domácího násilí, budete informováni o svém právu na pomoc od zařízení, které se specializuje na podporu obětí domácího násilí. Poté, co vyjádříte souhlas s tím, že obdržíte specializovanou pomoc od podpůrného zařízení v oblasti, kde máte bydliště (nebo pracoviště nebo v jiné oblasti), kontaktují orgány kriminální policie uvedené zařízení.

Jak je chráněno mé soukromí?

Bude vám zajištěna odpovídající úroveň ochrany, zejména pokud jde o vaši bezpečnost a ochranu soukromí, pokud se příslušné orgány domnívají, že existuje vážné nebezpečí odvety a opětovné viktimizace nebo jasné náznaky, že by vaše soukromí mohlo být narušeno. Dbá se proto na to, aby se zabránilo kontaktu mezi vámi, vaší rodinou a podezřelým(i) nebo obviněným(i) na všech místech, kde jste během řízení přítomni, zejména v soudních budovách. Máte právo být vyslechnuti v neformálním i soukromém prostředí a můžete být vyslechnuti prostřednictvím videokonference.

Musím nejdříve podat trestní oznámení, abych mohl(a) využít podporu pro oběti?

Ne. Službu podpory pro oběti můžete využít bez ohledu na to, zda jste trestný čin ohlásili nebo zda jste podali trestní oznámení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Vaše ochrana a bezpečnost jsou zajištěny uložením jednoho nebo více omezujících opatření obviněnému. Omezujícím opatřením je omezení osobní svobody obviněného, které může být uloženo v průběhu trestního řízení v případě nebezpečí skrývání se obviněného, ohrožení shromažďování a uchovávání důkazů o trestném činu, ohrožení veřejného pořádku a/nebo nebezpečí pokračování trestné činnosti.

Uplatňování zvláštního systému ochrany svědků, zejména pokud jde o vaši ochranu jako oběti a vaší rodiny před odvetnými činy, zastrašováním nebo další trestnou činností, včetně činů, které mohou ohrozit vaše životy, tělesnou integritu a emocionální a psychickou pohodu a vaši důstojnost při poskytování výpovědi.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Orgány kriminální policie, státní zastupitelství a soud.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Podle fáze řízení váš případ posoudí orgány kriminální policie, státní zastupitelství nebo soud.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano, jak již bylo uvedeno, a s ohledem na fázi řízení, pokud se orgány domnívají, že existuje vážné ohrožení nebo jasné známky toho, že vaše bezpečnost a soukromí mohou být vážně a záměrně ohroženy, bude vám i vaší rodině nebo dalším osobám blízkým poskytnuta odpovídající úroveň ochrany.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

 • Oběti jsou vyslýchány co nejdříve a na místě, kde se cítí pohodlně. Je-li třeba oběti vyslechnout více než jednou, výslechy provede stejná osoba, pokud si tak oběť přeje.
 • Je třeba dbát na to, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu s obviněným, a například pro účely podání svědectví jsou použity vhodné technologické prostředky, zejména videokonference nebo telekonference.
 • Výpovědi se poskytují tak, aby se daly v budoucnu použít jako důkaz.
 • Ve věcech týkajících se obětí sexuálního násilí, genderově podmíněného násilí nebo partnerského násilí jsou výslechy vedeny osobou stejného pohlaví, jako je oběť, pokud si to oběť přeje, s výjimkou případů, kdy jsou vedeny soudcem nebo smírčím soudcem.
 • Soud může nařídit neveřejné zasedání.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Bez ohledu na to, jakého trestného činu jste se stali obětí, jste jako nezletilá osoba považováni za zvlášť zranitelnou oběť.

Kromě práv, která mají jako zvláště zranitelné oběti, jsou děti, které se staly oběťmi, vždy doprovázeny zákonným zástupcem nebo v případě střetu zájmů s jejich zákonnými zástupci advokátem. Budete vždy vyslýcháni v neformálním prostředí a může Vás doprovázet osoba poskytující podporu obětem a/nebo psycholog.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

V případě úmrtí se právo na odškodnění rozšiřuje na osoby, kterým je podle občanského práva přiznáno právo na výživné, a na osoby, které žily s obětí v mimomanželském svazku, a mohou mít rovněž nárok na zálohové odškodnění od státu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Oběti a jejich rodiny mají právo na ochranu před odvetou, zastrašováním nebo další trestnou činností namířenou proti nim. Máte právo na ochranu před činy, které mohou ohrozit váš život, tělesnou integritu, emocionální a psychickou pohodu a důstojnost při poskytování svědectví. Pokud se orgány domnívají, že existuje závažná hrozba odvetných činů nebo jasné známky toho, že vaše bezpečnost a soukromí mohou být vážně a záměrně ohroženy, bude vám, jakož i vaší rodině nebo dalším osobám blízkým, poskytnuta odpovídající úroveň ochrany.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Ano. V případech přečinů a méně závažných zločinů, jako jsou mimo jiné vyhrožování, drobné škody a napadení, zákon stanoví řešení prostřednictvím mediace mezi obětí a obviněným za předpokladu, že obviněný již uznal spáchání trestného činu.

V souladu s tím může státní zastupitelství ve fázi vyšetřování ze své vlastní vůle, nebo na žádost oběti a obviněného postoupit věc k mediaci a informovat je o tomto postoupení a o tom, že budou kontaktováni mediátorem.

Mediace je bezplatná, důvěrná a dobrovolná, tj. účastníte se jí pouze v případě, že chcete, a můžete od ní kdykoli odstoupit.

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, trestní řízení bude pokračovat.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Na stránkách: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_main.php

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.