Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Náhradu škody od pachatele můžete vymáhat tak, že se stanete účastníkem, který v trestním řízení uplatňuje občanskoprávní nároky. Toto rozhodnutí byste měli učinit před zahájením dokazování. Soudní orgány vás musí o tomto právu informovat. V rámci trestního řízení můžete podat občanskoprávní žalobu, a to buď ústně nebo písemně. Musíte však upřesnit vymáhanou náhradu škody, důvody a důkazy dokládající váš nárok.

Tuto žádost o náhradu škody lze předložit buď úřadu státního zástupce, nebo soudu, který bude rozhodovat ve věci samé.

Rozsudek soudu bude zahrnovat rovněž náhradu škody, kterou soud pachateli nařídil.

Nejste-li účastníkem, který v trestním řízení uplatňuje občanskoprávní nároky, můžete za účelem vymáhání náhrady škody i tak podat zvláštní žalobu u občanského soudu.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody / odškodnění. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Existuje-li rozsudek přikazující pachateli zaplatit náhradu škody, je pachatel povinen tak učinit, aniž byste vy museli učinit další kroky. Pokud pachatel nezaplatí, můžete usilovat o vymáhání rozsudku.

Za tím účelem musíte rozsudek, kterým se vám přiznává náhrada škody, předložit soudnímu vykonavateli. Soudní vykonavatel zajistí výkon rozhodnutí soudu a sdělí vám, jak máte dál postupovat.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Stát vám za určitých podmínek může vyplatit odškodnění.

Je-li pachatel v platební neschopnosti nebo je nezvěstný, může vám stát vyplatit odškodnění za předpokladu, že jste podali žádost o finanční odškodnění. Žádost je třeba podat do jednoho roku. Datum, od něhož tato lhůta začíná běžet, závisí na řešení nařízeném soudními orgány.

Je-li pachatel neznámý, měli byste žádost o finanční odškodnění podat do tří let od spáchání trestného činu, ledaže jste již obdrželi plné odškodnění od pojistitele.

Můžete předložit žádost o vyplacení zálohy finančního odškodnění. Za tím účelem musíte nejprve předložit žádost o finanční odškodnění, jak je uvedeno výše. Vyplacení zálohy může být požadováno v žádosti o finanční odškodnění, nebo následně ve lhůtě 30 dní. Na vyplacení zálohy máte nárok v případě, že se nacházíte v obtížné finanční situaci.

Je-li vaše žádost o náhradu škody / odškodnění zamítnuta, musíte již vyplacenou zálohu vrátit. Žádost o finanční odškodnění musí být podána u tribunálu, který je příslušný podle vašeho místa bydliště.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano. Viz odpovědi uvedené výše.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Pokud vám trestní soud v souvislosti s vaším občanskoprávním nárokem odškodnění nepřizná, můžete za účelem vymáhání náhrady škody podat zvláštní žalobu u občanského soudu.

Pokud trestní soud rozhodne, že ke spáchání trestného činu nedošlo, nebo že tento trestný čin nebyl spáchán osobou, proti níž svou stížnost podáváte, nebudete mít nárok na náhradu škody / odškodnění ani u trestního soudu, ani v rámci zvláštní občanskoprávní žaloby, jelikož rozhodnutí trestního soudu nabývá u občanského soudu platnost res judicata .

Pokud nejste účastníkem, který v trestním řízení uplatňuje občanskoprávní nároky, můžete podat zvláštní žalobu u občanského soudu, a to během trestního soudního řízení i po jeho skončení, ovšem v souladu s obecnými promlčecími lhůtami.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Za určitých podmínek ano. Můžete předložit žádost o vyplacení zálohy finančního odškodnění. Viz odpověď na otázku týkající se vyplácení záloh.

Poslední aktualizace: 04/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.