Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Můžete se obrátit na Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), v jehož obvodu máte bydliště nebo pobyt, nebo přímo na soukromého nebo veřejného poskytovatele sociálních služeb, přičemž v takovém případě musí poskytovatel písemně informovat generální ředitelství.

Můžete se obrátit na různé instituce podle kategorie obětí, k nimž patříte:

Národní agentura pro rovné příležitosti žen a mužů (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Tato agentura nabízí různé druhy služeb, jako například:

  • bezplatnou a anonymní telefonní linku určenou obětem domácího násilí – telefonní středisko s nepřetržitým provozem – 0800 500 333,
  • specializované sociální služby ve střediscích tísňového přijímání pro oběti domácího násilí,
  • poradenství, informace a pokyny pro oběti domácího násilí.

Kontakt:

Adresa: Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, Bukurešť

Telefon: +4 021 313 0059

E-mailová adresa: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/ /> Internetové stránky:

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Národní agentura pro boj proti obchodování s lidmi (ANITP – Agenția Națională împotriva) při Ministerstvu vnitra (Ministerul Afacerilor Interne)

Síť odvolacích soudů zahrnuje 15 regionálních středisek. Každé středisko je přidruženo k odvolacímu soudu.

Nabízí různé druhy služeb, jako například:

  • zajišťuje linky pomoci pro občany, která je k dispozici nepřetržitě, a to pro poskytování informací a pro oznamování potenciálních případů obchodování s lidmi: linka pomoci 0 800 800 678 (vnitrostátní volání bez poplatku) nebo +4 021 313 3100 (pro hovory ze zahraničí), pracovní doba: pondělí až pátek 8:00–16:00,
  • informuje příslušné orgány o potenciálních případech obchodování s lidmi,
  • poskytuje pomoc obětem prostřednictvím 15 regionálních středisek.

Kontakt:

Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, Bukurešť

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mailová adresa: anitp@mai.gov.ro
Internetové stránky: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Národní agentura pro zaměstnanost (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) při Ministerstvu práce a sociální spravedlnosti (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Prostřednictvím svých územních struktur může registrovaným osobám hledajícím zaměstnání poskytnout odborné služby v oblasti zaměstnávání a odborné přípravy, a to včetně osob, které se staly obětí trestných činů, zejména pak obětem obchodování s lidmi.

Kontakt:

Str. Avalanșei, nr. 20–22, sector 4, Bukurešť, 040305

Telefon: +4 021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

E-mail: anofm@anofm.ro
Internetové stránky: https://www.anofm.ro/

Generální inspektorát rumunské policie (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Má územní struktury pouze v příhraničních krajích a na žádost Národní agentury ANITP může poskytovat podporu, aby oběti pomohl účastnit se určitých fází trestního řízení.

O právech, která vám jakožto oběti náleží, vás může informovat policie.

Specializované struktury IGPR navíc mohou poskytnout fyzickou ochranu během řízení.

Národní úřad pro ochranu dětských práv a adopci (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) při Ministerstvu práce a sociální spravedlnosti

ANPDCA je instituce, která zajišťuje dodržování a kontroluje uplatňování nařízení v oblasti ochrany dětských práv a adopce a koordinuje provádění činností právnických osob veřejného nebo soukromého práva v dotčené oblasti.

Systém ochrany dětí je decentralizovaný, jelikož Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPC) jsou podřízena krajským zastupitelstvům nebo místním zastupitelstvům bukurešťských městských částí.

Generální ředitelství DGASPC poskytují různé služby, jako například: posuzování případů násilí na dětech a poskytování/usnadňování služeb v souladu s plánem, komplexní posuzování dětí se zdravotním postižením, komplexní posuzování jiných osob se zdravotním postižením, sociální záchranná služba, sociální telefonická linka, sociální služby pro předcházení domácího násilí a obchodování s lidmi, specializované sociální služby v různých institucích.

Kontakt: http://www.copii.ro/

Nevládní organizace (NGO)

Oblast obchodování s lidmi:

Oblast prevence a kontroly domácího násilí:

Oblast ochrany dětských práv:

Salvați copiii (Zachraňte děti)

Adresa: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bukureš´t, Rumunsko

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Alternative Sociale

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Horká linka podpory pro oběti

Osoby, které v důsledku trestného činu utrpěly újmu, se mohou telefonicky obrátit rovněž na policii, a to prostřednictvím jednotné národní tísňové linky – 112.

Bezplatná a anonymní telefonní linka určená obětem domácího násilí – telefonní středisko s nepřetržitým provozem – 0800 500 333

Zelená linka (Telverde) ANITP: 0800 800 678 (vnitrostátní volání bez poplatku) a 0040213133100 (pro hovory ze zahraničí), pracovní doba: pondělí až pátek 8:00–16:00

Linka pomoci pro děti: 116111. Bezplatná telefonní linka. Pracovní doba: pondělí až neděle 08.00 – 00.00.

Je podpora pro oběti bezplatná?

V souladu s rumunským právem mají oběti trestného činu nárok na bezplatnou ochranu a pomoc.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Viz odpovědi uvedené výše.

Poslední aktualizace: 04/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.