Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Orgány činné v trestním řízení a jakékoli další státní instituce, se kterými komunikujete, vám poskytnou informace o službách podpory pro oběti v rámci Generálních ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC) a nevládních organizací poskytujících takovéto služby, jež můžete kontaktovat.

Tyto informace obdržíte ústně i písemně v podobě formuláře, který musíte podepsat a který obsahuje alespoň adresu služby podpory pro oběti v oblasti působnosti instituce, která poskytuje informace, a seznam služeb, které vám může poskytnout.

První orgán činný v trestním řízení (policie/státní zástupce), na který se obrátíte, popřípadě služba podpory pro oběti, vás v průběhu prvního kontaktu informuje o vašich právech a službách podpory a ochrany, které můžete využít.

Obdržíte informace o:

 • druhu podpory, kterou můžete využít a kdo ji může poskytnout, včetně základních informací o přístupu k lékařské pomoci, psychologickému poradenství a náhradnímu ubytování,
 • orgánu činném v trestním řízení, u kterého můžete podat oznámení,
 • právu na právní pomoc a o tom, kterou instituci můžete za tímto účelem kontaktovat,
 • podmínkách a postupu pro získání bezplatné právní pomoci,
 • vašich právech během trestního řízení (včetně ochranných opatření pro ohrožené svědky),
 • podmínkách a postupu pro získání finančního odškodnění od státu,
 • právu využít služeb mediátora,
 • postupu, jak podat trestní oznámení nebo požádat o finanční odškodnění od státu v tomto členském státě v případě, že žijete v jiném členském státě EU, a o způsobu, jak můžete být vyslechnuti rumunskými orgány činnými v trestním řízení, aniž byste byli přítomni v Rumunsku.

Informace vám budou poskytnuty v jazyce, kterému rozumíte. Spolu se všemi těmito informacemi obdržíte rovněž formulář, který musíte podepsat. Při prvním kontaktu s orgány vás může doprovázet osoba, kterou si vyberete.

Pokud podáte oznámení u orgánu činného v trestním řízení, obdržíte písemné potvrzení o přijetí vašeho oznámení. Oznámení lze podat písemně nebo ústně. Můžete rovněž požádat jinou osobu, aby trestný čin oznámila místo vás, v tom případě však musíte této osobě poskytnout písemnou plnou moc. Písemně vyhotovená plná moc, která musí být vámi podepsaná, bude přiložena ke spisu k případu.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Jste-li cizinec a stal/a jste se obětí trestného činu v Rumunsku, máte nárok na veškerá práva jako rumunští občané, kteří se stali oběťmi trestných činů.

Pokud neovládáte rumunský jazyk, máte nárok na bezplatné poskytnutí tlumočníka, který vám bude asistovat při kontaktu s orgány. To znamená, že budete moci podat oznámení a získat informace, na které máte nárok v době oznámení trestného činu, v jazyce, kterému rozumíte.

Pokud žijete v jiném členském státě, můžete podat trestní oznámení nebo požádat o finanční odškodnění v tomto členském státě. Kromě toho vás mohou vyslechnout rumunské orgány činné v trestním řízení, aniž byste byli přítomni v Rumunsku.

Pokud jste obětí obchodování s lidmi, můžete obdržet ubytování ve zvláštních azylových domech, kde vám bude poskytnuta ochrana. Během trestního řízení obdržíte informace o řízení v jazyce, kterému rozumíte; můžete obdržet rovněž psychologické poradenství a lékařskou pomoc. Rumunské orgány vynaloží maximální úsilí, aby vám pomohly se co nejdříve vrátit do vaší domovské země, a zajistí vám bezpečný transport na rumunské hranice.

Jste-li cizinec, můžete požádat o finanční odškodnění od státu, pokud jste se stali obětí některého z následujících trestných činů: pokusu o vraždu nebo pokusu o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku; ublížení na zdraví, jak je stanoveno v článku 194 trestního zákoníku; úmyslných trestných činů majících za následek újmu na zdraví oběti a domácího násilí, jak je stanoveno v článku 199 trestního zákoníku; znásilnění, sexuálního styku s nezletilou osobou nebo sexuálně motivovaného násilí, jak je stanoveno v článcích 218 až 220 trestního zákoníku; obchodování s lidmi nebo s dětmi, jak je stanoveno v článcích 210 a 211 trestního zákoníku, terorismu nebo jakéhokoli jiného úmyslného násilného trestného činu.

Máte rovněž nárok na bezplatnou právní pomoc, pokud jste se stali obětí pokusu o vraždu, pokusu o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, ublížení na zdraví, úmyslného trestného činu majícího za následek újmu na zdraví, znásilnění, sexuálně motivovaného násilí, sexuálního styku s nezletilou osobou nebo sexuální korupce nezletilých osob. Manžel nebo manželka či děti osob, které zemřely v důsledku vraždy, vraždy s přitěžujícími okolnostmi a úmyslných trestných činů majících za následek smrt oběti, a osoby na těchto zemřelých osobách závislé, mají rovněž nárok na bezplatnou právní pomoc.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při oznámení trestného činu vám policista, který vaše oznámení přijme, vysvětlí, jaký bude další postup. Budete informováni o svých právech a službách, které vám mohou být poskytnuty. Policie je povinna vypracovat písemnou zprávu uvádějící, jaké informace vám byly poskytnuty.

Budou vám poskytnuty informace o:

 • vašich právech v průběhu trestního řízení;
 • organizacích, na které se můžete obrátit pro pomoc, a o službách, které poskytují;
 • jak můžete obdržet ochranu;
 • podmínkách a postupu pro získání finančního odškodnění od státu;
 • podmínkách a postupu pro získání bezplatného právního zastoupení,
 • podmínkách a postupu pro získání bezplatné právní pomoci,
 • právu využít služeb mediátora,
 • vašem právu být informován o propuštění obžalovaného, pokud byl zbaven svobody nebo mu byl uložen trest odnětí svobody,
 • postupu, jak můžete požádat o finanční odškodnění od státu v tomto členském státě v případě, že žijete v jiném členském státě, a o způsobu, jak můžete být vyslechnuti rumunskými orgány činnými v trestním řízení, aniž byste byli přítomni v Rumunsku.

Následně můžete během řízení obdržet informace o pokroku ve vyšetřování, a pokud se státní zástupce rozhodne nepostoupit případ k soudu, také kopii tohoto rozhodnutí. Chcete-li tyto informace obdržet, budete muset předložit žádost policistovi nebo státnímu zástupci řešícímu váš případ a uvést poštovní adresu v Rumunsku, případně e-mailovou adresu nebo adresu elektronické aplikace na zasílání zpráv, kde vás lze kontaktovat.

Pokud se státní zástupce rozhodne postoupit případ k soudu za účelem soudního řízení, budete předvoláni k soudu.

Pokud máte být vyslechnuti před soudem, budete rovněž informováni o vašich níže uvedených právech a povinnostech:

 • právo využít pomoci právníka nebo případně právo na získání bezplatného právního zastoupení,
 • právo v případech povolených zákonem využít služeb mediátora,
 • právo v souladu se zákonem navrhovat důkazy, které mají být předloženy, vznášet námitky a předkládat závěry,
 • právo být informován o pokroku v řízení,
 • právo v případě potřeby podat předběžné oznámení/stížnost (u některých druhů trestných činů je vaše žádost v podobě předběžného oznámení nezbytná, aby bylo možné pokračovat v řízení proti pachateli). Orgány činné v trestním řízení vám v případě potřeby tuto záležitost objasní. Podáním předběžného oznámení požadujete pokračování trestního řízení proti pachateli. Předběžné oznámení je odlišné od oznámení, které podáte na policii nebo na úřadu státního zástupce a v němž jim oznamujete, že byl proti vám spáchán trestný čin.
 • právo stát účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky,
 • povinnost dostavit se k soudním orgánům, kdykoli budete předvoláni,
 • povinnost oznámit jakoukoliv změnu adresy
 • právo být informován o propuštění pachatele, pokud byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, nebo vzat do vyšetřovací vazby.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. V průběhu trestního řízení máte nárok na překladatelské a tlumočnické služby.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Soudní orgán může nařídit, aby výslechy obětí, které vyžadují zákonnou ochranu, byly prováděny prostřednictvím nebo za přítomnosti psychologa nebo jiné osoby specializující se na poradenství obětem.

Oběti s poruchami řeči nebo sluchu budou vyslýchány za přítomnosti osob, které umí komunikovat ve znakovém jazyce. V takových případech můžete také komunikovat písemně.

Podpora pro oběti

Pro účely poskytnutí odpovídající podpory a ochrany budou oběti posuzovány individuálně. Oběti jsou posuzovány službami podpory pro oběti nebo soukromými poskytovateli sociálních služeb. Je-li to vhodné, tyto služby spolupracují s veřejnými nebo soukromými poskytovateli zdravotní péče, pokud jim k tomu oběť dá souhlas.

Služby podpory a ochrany poskytované obětem trestných činů i jejich rodinným příslušníkům mohou zahrnovat:

 • informace o právech oběti,
 • psychologické poradenství, poradenství týkající se rizik sekundární a opakované viktimizace nebo zastrašování a odplaty,
 • poradenství týkající se finančních a praktických otázek vyplývajících z trestného činu,
 • služby sociálního začleňování nebo opětovného sociálního začleňování
 • emoční a sociální podpora pro sociální reintegraci,
 • informace a rady týkající se role oběti během trestního řízení, včetně přípravy na účast v soudním řízení,
 • odkázání oběti na jiné specializované služby, je-li to vhodné: sociální služby, zdravotnické služby, služby zaměstnanosti, vzdělávací služby nebo jiné služby obecného zájmu poskytované podle zákona.

Služby podpory a ochrany mohou být poskytovány v:

 1. denních centrech, která poskytují zejména informace, poradenství, emoční a sociální podporu pro sociální reintegraci, psychologické poradenství, právní poradenství, finanční poradenství, služby sociálního začleňování nebo opětovného sociálního začleňování atd.;
 2. pobytových centrech, která poskytují vhodné dočasné ubytování obětem, které potřebují bezpečné místo kvůli bezprostřednímu riziku sekundární a opakované viktimizace, zastrašování a odplaty.

Oběti domácího násilí nebo obchodování s lidmi mohou být po omezenou dobu ubytovány v pobytových přijímacích centrech, kde jim a nezletilým osobám v jejich péči bude bezplatně poskytnuta pomoc pro rodiny, ochrana před pachatelem, lékařská péče a pečovatelské služby, strava, ubytování, psychologické poradenství a právní pomoc.

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

V rámci každého Generálního ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPC) existuje služba podpory pro oběti.

Podporu pro oběti mohou poskytovat také soukromí poskytovatelé sociálních služeb.

Jste-li obětí domácího násilí, můžete se obrátit na Národní agenturu pro rovné příležitosti žen a mužů (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) a na Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPCs).

Je-li vám méně než 18 let a stali jste se obětí trestného činu, můžete kontaktovat Národní úřad pro ochranu dětských práv a adopci (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) a Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPCs).

Pokud jste se stali obětí obchodování s lidmi, můžete kontaktovat Národní agenturu pro boj proti obchodování s lidmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) při Ministerstvu vnitra (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Rumunským asistenčním orgánem odpovědným za postup při vyplácení finančního odškodnění obětem úmyslných násilných trestných činů spáchaných na území jiného členského státu, než je stát, kde oběť legálně pobývá, je Ministerstvo spravedlnosti.

Existuje rovněž řada nevládních organizací poskytujících různé druhy podpory pro oběti. Instituce, na kterou se obrátíte, vás odkáže na příslušnou nevládní organizaci.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano, orgány činné v trestním řízení jsou povinny vás na tyto služby odkázat.

Jak je chráněno mé soukromí?

Informace, podpora a ochrana jsou poskytovány obětem trestných činů způsobem, který zajišťuje důvěrnost osobních údajů a veškerých informací o soukromém životě oběti a obtížích, kterým oběť čelí. Služby podpory jsou poskytovány anonymně a není vyžadováno uzavření smlouvy s příjemci.

Údaje týkající se obětí trestných činů se uchovávají po dobu jednoho roku. Mohou být použity pro účely podpory pro oběti a jejich ochrany nebo mohou být poskytnuty soudním orgánům, pokud o ně požádají. Po uplynutí jednoroční lhůty budou uložená data odstraněna.

Pokud vám bude poskytnuta podpora pro oběti a ochrana, budou vaše identifikační údaje uchovávány po celou dobu platnosti těchto opatření a po dobu tří měsíců od jejich skončení.

Umístění ubytovacích středisek pro oběti domácího násilí a obchodování s lidmi je tajné.

Pokud budou mít orgány činné v trestním řízení během trestního vyšetřování i soudního řízení za to, že vaše soukromí nebo důstojnost mohou být vzhledem k informacím, které poskytujete, nebo vzhledem k jiným důvodům, ovlivněny, mohou se ze své vlastní iniciativy nebo na vaši žádost uchýlit k řadě opatření na ochranu vašeho soukromí, jako například:

 • ochrana informací o vaší totožnosti,
 • nejsou-li ostatní opatření dostatečná, nemusíte být u výslechu osobně přítomni a výslech proběhne prostřednictvím audiovizuálních prostředků, při jejichž užití bude zkreslen váš hlas a podoba,
 • zajištění toho, že soudní jednání bude během vašeho výslechu neveřejné.

Kromě toho může soud během soudního řízení zakázat jakékoliv zveřejňování textů, kreseb, fotografií nebo jiných obrazových záznamů, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Soud může rovněž rozhodnout o neveřejném jednání, pokud by se veřejné jednání mohlo dotýkat vaší důstojnosti nebo soukromí.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Abyste měli přístup k informacím, podpoře a ochraně obětí trestného činu, nemusíte podávat oznámení u orgánů činných v trestním řízení.

Osobní ochrana v případě, že mi hrozí nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud budou mít orgány činné v trestním řízení za to, že byste mohli být ohroženi, máte během trestního vyšetřování i soudního řízení nárok na ochranná opatření.

Je pro vás velmi důležité vědět, že pokud mají orgány činné v trestním řízení za to, že byste mohli být vzhledem k informacím, které poskytujete, nebo vzhledem k jiným důvodům ohroženi, mohou buď na vaši žádost nebo ze své vlastní iniciativy přijmout určitá opatření na zjištění vaší ochrany, jako například:

 • zajistit dozor ve vašem domově nebo zajistit dočasné ubytování,
 • poskytnout vám nebo členům vaší rodiny doprovod a ochranu během cest,
 • ochránit informace o vaší totožnosti (vaše osobní údaje mohou být ze spisu vynechány za účelem ochrany vaší totožnosti tím, že budou utajeny),
 • nejsou-li ostatní opatření dostatečná, nemusíte být u výslechu osobně přítomni a výslech proběhne prostřednictvím audiovizuálních prostředků, při jejichž užití bude zkreslen váš hlas a podoba (takto se nebudete muset dostavit k policistovi, státnímu zástupci nebo k soudci a nebudete se tak nacházet na stejném místě jako pachatel),
 • zajištění toho, že soudní jednání bude během vašeho výslechu neveřejné.

Kromě toho může soud během soudního řízení zakázat jakékoliv zveřejňování textů, kreseb, fotografií nebo jiných obrazových záznamů, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Dále, jste-li v trestním řízení svědkem, a dokonce i tehdy, pokud nejste do případu zapojeni, ale poskytnete informace, které orgánům činným v trestním řízení pomohou vyřešit případy související se závažnými trestnými činy, nebo které mohou předejít závažné újmě, můžete policistu nebo státního zástupce provádějícího vyšetřování požádat, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program zahrnuje řadu opatření, jako například:

 • utajenou totožnost včetně účasti na výslechu, kdy bude zkreslen váš hlas nebo podoba,
 • policejní ochrana vašeho domova a policejní doprovod v případech, kdy jste vyzváni, abyste se dostavili k orgánům provádějícím trestní vyšetřování,
 • přemístění,
 • v případě potřeby změna vaší totožnosti včetně změny vašeho vzhledu.

Pokud vstoupíte do programu na ochranu svědků, budete moci využívat další pomoc, jako například:

 • umístění do odlišného sociálního prostředí,
 • získání nové profesní kvalifikace,
 • nové zaměstnání,
 • finanční podpora do doby, než si najdete nové zaměstnání.

V případě potřeby mohou do programu na ochranu svědků vstoupit rovněž vaši příbuzní v prvním stupni (např. vaše děti nebo rodiče) a váš manžel nebo manželka.

Pokud jste do programu na ochranu svědků nevstoupili během trestního vyšetřování, můžete o zařazení do tohoto programu požádat soud.

Další ochrana je k dispozici v závislosti na druhu trestného činu:

 • Pokud jste obětí domácího násilí, můžete požádat policii, aby pachatele okamžitě vykázala z vašeho společného domova prostřednictvím dočasného ochranného příkazu, který zůstane v platnosti, dokud soud nevydá ochranný příkaz. Případně můžete být jako oběť ubytována v centru pro oběti domácího násilí. Toto ubytování je dostupné pouze v naléhavých případech nebo se souhlasem vedení centra. Jakmile budete do centra přijati, můžete zde obdržet bezplatné ubytování, stravu, lékařskou péči, psychologické poradenství a právní pomoc.
 • Jste-li obětí obchodování s lidmi, můžete být ubytováni v centru na ochranu obětí. Podle zákona je ubytování k dispozici maximálně po dobu 90 dnů, soud však může váš pobyt prodloužit až do konce řízení. V případech týkajících se obchodování s dětmi jsou soudní jednání neveřejná. Kromě toho budou v takových případech nezletilí mladší 14 let vyslechnuti za přítomnosti psychologa a zástupce Generálního ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí.

Máte-li za to, že vám hrozí nebezpečí, informujte o tom policistu, státního zástupce nebo soudce a poskytněte jim co nejvíce informací.

Výše uvedená opatření jsou k dispozici jak ve fázi trestního vyšetřování, tak i během soudního řízení.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Budete chráněni rumunskou policií.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Aby se zabránilo sekundární viktimizaci, budete posouzeni co nejdříve po vaší identifikaci, aby byl počet výpovědí a lékařských/psychologických/sociálních hodnocení omezen na minimum.

Oddělení podpory obětí/poskytovatelé služeb podpory pro oběti vám nabídnou poradenství ohledně rizik zastrašování a odplaty. Abyste se vyhnuli riziku zastrašování a odplaty, můžete být dočasně ubytováni v pobytových centrech.

Pokud vám po ukončení trestního řízení stále hrozí nebezpečí, orgány činné v trestním řízení zváží, zda byste neměli být zahrnuti do programu na ochranu svědků, pokud již nejste součástí tohoto programu.

Pokud jste se stali obětí obchodování s lidmi, násilí mezi osobami blízkými, organizovaného zločinu, terorismu nebo jiných kategorií trestných činů, budete považováni za zranitelnou oběť a bude vám poskytnuta ochrana stanovená zákonem pro ohrožené nebo zranitelné svědky.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další újma ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano, váš případ může být posouzen. Například pokud jste se stali obětí určitých kategorií trestných činů (domácí násilí, znásilnění, sexuálně motivované násilí atd.), budete vyslýcháni pouze osobami stejného pohlaví, pokud o to požádáte.

Druhý výslech oběti proběhne pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro účely trestního řízení, aby se předešlo způsobení další újmy oběti.

Aby se předešlo sekundární viktimizaci v důsledku opakovaných výslechů oběti ze strany soudních orgánů, trestní řád rovněž vyžaduje, aby byl poškozený, který oznámil trestný čin, vyslechnut neprodleně, nebo není-li to možné, bez zbytečného odkladu po podání žaloby.

Obětem trestných činů jsou u soudu k dispozici oddělené čekárny.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Pokud jste zranitelnou obětí, můžete využít ochranných opatření popsaných ve výše uvedených odpovědích týkajících se ochrany svědků.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste dítětem a stali jste se obětí vykořisťování, násilí, zneužívání, nedbalého nebo špatného zacházení či jakéhokoliv jiného trestného činu, může tento trestný čin policii oznámit kdokoliv včetně vás.

Nezletilé osoby jsou od počátku považovány za zranitelné oběti a orgány vás budou informovat o ochranných opatřeních, kterých můžete využít.

Děti, které se staly oběťmi násilí, budou posouzeny a bude jim poskytnuta zákonná podpora a ochrana ze strany specializovaných útvarů Generálního ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí, které jsou odpovědné za intervenci v případech zneužívání, nedbalého zacházení, obchodování s lidmi, migrace a repatriace.

Nezletilé osoby mohou obdržet pomoc od Národního úřadu pro ochranu dětských práv a adopci.

Zneužívané nebo zanedbávané dítě nebo dítě, které zažilo jakoukoli formu násilí, může být v mimořádných případech dočasně umístěno do jiné rodiny, do pěstounské péče nebo do zvláštního centra.

Pokud jste předvoláni, abyste se dostavili k orgánům provádějícím trestní vyšetřování a je vám méně než 14 let, musíte přijít v doprovodu svých rodičů nebo opatrovníka. Jsou-li vaši rodiče nebo opatrovníci zapojeni do trestního řízení, nebo mohou-li mít zájem na ovlivnění vašeho prohlášení, proběhne pohovor za přítomnosti příbuzného nebo jiné osoby jmenované policií/státním zástupcem/soudcem.

Kromě toho mohou orgány činné v trestním řízení rozhodnout, že by se měl účastnit i psycholog, aby vám během pohovorů pomohl. Můžete požádat orgány činné v trestním řízení, aby vám s tím pomohly.

Pohovor musí být nahrán. Pokud to není možné, musí to být uvedeno ve vaší výpovědi společně s uvedením důvodů.

Můžete být vyslechnuti stejnou osobou ve speciálně navržených/upravených místnostech, jsou-li tyto místnosti k dispozici.

Při vyšetřování určitých kategorií trestných činů mohou být pohovory prováděny osobou stejného pohlaví, jako je oběť. Může vás rovněž doprovázet osoba dle vašeho výběru.

Během řízení máte nárok na právního zástupce. Pokud žádného právního zástupce nemáte, soud vám pomůže právního zástupce najít. Pokud si vaše rodina nemůže dovolit služby právního zástupce uhradit, máte nárok na bezplatnou právní pomoc.

V případech týkajících se trestných činů obchodování s lidmi budou nezletilé osoby mladší 14 let vyslechnuty za přítomnosti alespoň jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Kromě toho musí být rovněž předvolán psycholog a zástupce Generálního ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

V tomto případě jste obětí trestného činu a máte nárok na všechny výše uvedené služby podpory a ochrany, včetně informací, psychologického poradenství, právní pomoci, odkázání na zdravotnické služby, služby sociálního začleňování nebo opětovného sociálního začleňování atd.

Manžel nebo manželka či děti osoby, která zemřela v důsledku vraždy nebo vraždy s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku, jakož i v důsledku úmyslných trestných činů s následkem smrti oběti, a osoby na této zemřelé osobě závislé, mají nárok na bezplatnou právní pomoc a na finanční odškodnění od státu.

Bezplatná právní pomoc je k dispozici rovněž pro další kategorie trestných činů, pokud měsíční příjem oběti na člena rodiny nepřesahuje celostátní základní minimální hrubou mzdu stanovenou pro rok, kdy je žádost o bezplatnou právní pomoc podána.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Viz výše.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace je možná v případě trestných činů, které jsou trestním právem považovány za méně závažné. Tento postup lze uplatnit pouze tehdy, pokud vy i pachatel souhlasíte s účastí. Během postupu mediace budete pozváni na řadu setkání s pachatelem, abyste zjistili, zda je usmíření možné. Průběh setkání bude usnadňovat osoba zvaná mediátor. Pokud tento postup skončí dosažením dohody s pachatelem, můžete své oznámení vzít zpět a případ bude uzavřen. Pokud postup nebude úspěšný, trestní řízení bude pokračovat, jako kdyby k žádné mediaci nikdy nedošlo.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Zákon č. 135/2010, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Zákon č. 678/2001 o prevenci a boji proti obchodování s lidmi, ve znění pozdějších předpisů (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Rozhodnutí vlády č. 1216/2001, kterým se schvaluje národní akční plán pro boj proti obchodování s lidmi (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Zákon č. 211/2004 o některých opatřeních k zajištění ochrany obětí trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Rozhodnutí vlády č. 1238/10 z října 2007, kterým se schvalují národní specifické standardy pro specializovanou pomoc obětem obchodování s lidmi (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Zákon č. 217/2003 o předcházení a boji proti domácímu násilí, ve znění pozdějších předpisů (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Zákon č. 272/2004 o podpoře a ochraně dětských práv, ve znění pozdějších předpisů (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Zákon č. 682/2002 o ochraně svědků, ve znění pozdějších předpisů (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Zákon č. 192/2006 o mediaci a organizaci mediátorské profese, ve znění pozdějších předpisů (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Poslední aktualizace: 04/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.