Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Za oběť trestného činu jste považováni tehdy, byla-li vám v důsledku události, která je podle platného vnitrostátního práva trestným činem, způsobena fyzická nebo morální újma či majetková škoda. Za oběti trestného činu se považují také rodinní příslušníci osoby, která zemřela v důsledku trestného činu, kteří utrpěli újmu v důsledku úmrtí dotčené osoby.

Jako oběti trestného činu vám právní předpisy před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení přiznávají určitá práva.

Trestní řízení v Rumunsku má dvě stadia: vyšetřování a soudní řízení. Během trestního vyšetřování vyšetřující orgány pod dozorem státního zástupce provádějí vyšetřování a shromažďují důkazy s cílem zjistit skutkový stav. Po skončení vyšetřování postoupí policejní orgán věc státnímu zastupitelství, kterému předloží spis s veškerými shromážděnými údaji a důkazy. Po obdržení spisu státní zástupce věc přezkoumá a rozhodne, zda se přistoupí k druhému stadiu, tj. soudnímu řízení, nebo zda se věc uzavře.

Pokud se věc dostane k soudu, senát posoudí důkazy a vyslechne příslušné strany, aby mohl rozhodnout o vině obžalovaného. Je-li obžalovaný shledán vinným, je odsouzen. Jestliže soud shledá, že obžalovaný není vinen, je osvobozen.

Pro informace, které potřebujete, klikněte na níže uvedené odkazy:

1 – Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 – Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 – Má práva po skončení soudního řízení

4 – Náhrada škody

5 – Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 04/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.