V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Opravný prostředek proti rozsudku může podat pouze odsouzený nebo obžaloba.

Obžaloba může podat opravný prostředek pouze za určitých okolností. Obžaloba může:

  • podat opravný prostředek proti osvobozujícímu rozsudku (výrok „nevinen“ nebo „neprokázáno“), ale pouze ve zkráceném řízení (v soudním řízení bez poroty) a pouze v otázce práva,
  • podat opravný prostředek proti výroku o trestu - avšak pouze v případě, že je trest považován za „nepřiměřené mírný“.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po výroku o vině může soudce rozhodující o trestu, který má být uložen, přihlédnout k vašemu prohlášení oběti.

Pokud výsledek řízení (označovaný jako rozsudek) nesplnil vaše očekávání nebo pokud po vynesení rozsudku potřebujete určitou podporu, existuje mnoho organizací, které vám mohou pomoci. Victim Support Scotland má telefonní linku, která je v provozu od pondělí do pátku, od 8:00 to 20:00. Jedná se o národní dobročinnou organizaci, která podporuje osoby zasažené trestným činem kdekoli ve Skotsku, bez ohledu na druh trestného činu, jehož obětí se staly. Tuto organizaci můžete kontaktovat na telefonním čísle +44 03456039213. Podpora, kterou poskytují, je bezplatná.

Existuje řada jiných organizací včetně specializovaných služeb, které jsou schopny poskytnout bezplatnou důvěrnou citovou podporu, praktickou pomoc a základní informace pro oběti, svědky a jiné osoby zasažené trestným činem. Informace o těchto službách lze najít zde.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Ano, existuje řada organizací na podporu obětí, které mohou nabídnout podporu před soudním řízením, v jeho průběhu a po jeho skončení a jejichž podpora je bezplatná. Victim Support Scotland je národní dobročinnou organizací, která obětem nabízí citovou podporu, praktickou pomoc a základní informace. Tyto služby jsou bezplatné a důvěrné.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Pokud jste učinili prohlášení oběti, může být k němu přihlédnuto v okamžiku, kdy soudce rozhoduje o trestu. Po výroku o vině musí soudce rozhodnout o tom, jaký postih pachateli uloží. Tento postih se nazývá trest. Soudce toto rozhodnutí učiní po vyslechnutí všech důkazů a s přihlédnutím k jakýmkoli podkladovým informacím. To zahrnuje věci, jako jsou věk pachatele, jakékoli záležitosti lékařské povahy a skutečnost, zda již pachatel má záznam v rejstříku trestů. Soudce může trest vybrat z celé řady možností.

Více informací o ukládání trestu lze najít zde.

Máte právo požadovat informace o konečném rozhodnutí soudu v soudním řízení a souvisejících důvodech. Tyto informace si lze vyžádat od skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ve všech trestních věcech mají oběti právo být informovány o propuštění vězně. Mohou mít také právo být informovány, pokud se uvažuje o podmíněném propuštění vězně, a právo předložit písemné vyjádření (připomínky) v souvislosti s jeho propuštěním skotské komisi pro podmíněné propouštění (Parole Board for Scotland). To se nazývá program informování obětí (Victims Notification Scheme).

Oběti pachatelů odsouzených k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu osmnáct měsíců mají právo vědět pouze o propuštění nebo útěku pachatele. Pokud chcete získat tyto informace, nemusíte se do programu registrovat, můžete jednoduše kontaktovat skotskou vězeňskou službu (Scottish Prison Service).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit vyjádření nebo podat opravný prostředek?

V situacích, kdy se uvažuje o podmíněném propuštění, můžete skotské komisi pro podmíněné propouštění předložit své prohlášení. Oběti, které se zaregistrují podle části 2 programu, se mohou zaregistrovat k předložení písemného vyjádření skotské vězeňské službě, jakmile bude mít pachatel poprvé nárok na dočasné přerušení výkonu trestu nebo propuštění do domácího vězení, a skotské komisi pro podmíněné propouštění, pokud se uvažuje o podmíněném propuštění pachatele. Organizace Victim Support Scotland může být schopna vám tato vyjádření pomoci připravit.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.