V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Přístup k informacím týkajícím se trestného činu můžete získat také kontaktováním příslušných organizací: skotské policie (Police Scotland), státního zastupitelství (Crown Office and Procurator Fiscal Service), skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service), skotské vězeňské služby (Scottish Prison Service) a skotské komise pro podmíněné propouštění (Parole Scotland). Více informací naleznete na webových stránkách skotské vlády, v sekci věnované trestným činům, spravedlnosti a právu.

Pokud se rozhodnete oznámit trestný čin policii, vystaví vám kartu péče o oběti. Ta potvrdí vaše oznámení a poskytne další informace.

Kodex pro oběti ve Skotsku (Victims’s Code for Scotland) také uvádí řadu práv, jichž můžete využít v závislosti na tom, v jaké fázi se v systému trestního soudnictví nacházíte.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

I když nebyl trestný čin spáchán ve Skotsku, máte přesto právo na ochranu, pokud ve Skotsku žijete, a to formou opatření jako například:

evropský ochranný příkaz. Evropský ochranný příkaz umožňuje, aby příkaz vydaný soudem kdekoli v EU (například zákaz, aby se k vám konkrétní osoba přibližovala) byl uznán a vykonán ve Skotsku. Nebo pokud byl příkaz vydán ve Skotsku, může být předán do země, ve které žijete.

Více informací o evropském ochranném příkazu lze získat na webových stránkách skotské soudní služby.

Podle zákona o obětech a svědcích z roku 2014 (Victims and Witnesses Act 2014) můžete trestný čin spáchaný v jiném členském státě EU oznámit skotské policii, která je povinna zajistit, aby bylo oznámení bezodkladně předáno příslušnému orgánu členského státu, v němž byl trestný čin nebo údajný trestný čin spáchán.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Pokud se rozhodnete trestný čin oznámit, obdržíte kartu péče o oběti. Máte rovněž právo požadovat informace ke konkrétní věci od níže uvedených orgánů.

 • Od skotské policie - informace o rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování trestného činu a jakýchkoli souvisejících důvodech a o rozhodnutí zastavit vyšetřování trestného činu a jakýchkoli souvisejících důvodech.
 • Od státního zastupitelství - pokud ve vaší věci není vedeno trestní stíhání, máte právo, aby vám byly sděleny důvody proč, a právo požadovat přezkum takovéhoto rozhodnutí.
 • Od skotské soudní služby - termíny jakýchkoli soudních jednání, konečné rozhodnutí soudu v soudním řízení nebo jakýkoli opravný prostředek vyplývající ze soudního řízení a jakékoli související důvody.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Během trestního řízení máte právo, abyste při komunikaci rozuměli a bylo vám rozuměno. Pokud máte potíže rozumět nebo mluvit anglicky, můžete požádat, aby vám tlumočník pomohl:

 • porozumět otázkám, které jsou vám kladeny,
 • porozumět informacím, které jsou vám poskytovány,
 • odpovídat a poskytovat informace a jinak účinně komunikovat.

Můžete si také vyžádat překlad dokumentu, pokud je vám poskytnut ze zákona nebo pokud je zásadní pro vaši účast ve vyšetřování nebo v řízení.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Informace jsou na vyžádání dostupné v různých formátech a brzy bude dostupná i snadno čitelná verze Kodexu pro oběti.

Vhodní dospělí pomáhají usnadňovat komunikaci mezi policií a oběťmi od věku šestnácti let, které mají problémy s komunikací v důsledku duševní poruchy, včetně poruchy učení. To se týká především policejních výslechů, ale může to zahrnovat také forenzní šetření a postupy identifikace.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Existuje řada organizací na podporu obětí v závislosti na povaze trestného činu.

 • Victim Support Scotland (VSS) je největší dobročinnou organizací poskytující podporu a informační služby obětem a svědkům trestné činnosti ve Skotsku. VSS používá metodiku hodnocení založenou na naplňování potřeb jednotlivců poskytovat individualizovanou podporu.
 • Community Safety Glasgow (TARA), která zajišťuje podporu pro osoby, které přežily obchodování s lidmi, v podobě krizového ubytování v závislosti na individuálních potřebách a až na 45 dní, plánování péče, následné předávání a podporu přístupu k právnímu poradenství.
 • Migrant Help podporuje zranitelné migranty poskytováním poradenství a pokynů žadatelům o azyl, službám pro zadržené cizí státní příslušníky (Foreign National Detainee Services) a poradenství organizaci Foreign National Prisoners.
 • Mezi další organizace patří PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women’s Aid, ChildLine.
 • Kontaktní údaje všech organizací na podporu obětí naleznete v Kodexu pro oběti ve Skotsku.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie se vás zeptá, zda chcete být zkontaktováni se službami podpory pro oběti, a informace o vás jim předá pouze v případě, že k tomu dáte souhlas.

Jak je chráněno mé soukromí?

Pokud oznámíte trestný čin, policie podnikne kroky na vaši podporu a ochranu před opakovanou viktimizací, zastrašováním a odvetou. Pokud jde o podporu, tyto kroky mohou zahrnovat:

 • váš výslech pouze v případě potřeby,
 • omezení výslechů na minimum,
 • používání specializovaných zařízení pro výslechy,
 • soud může za určitých okolností uložit omezení na zpravodajství sdělovacích prostředků ve věci, do níž jste zapojeni.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, máte právo využít služeb podpory pro oběti, i když trestný čin nebyl policii oznámen.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud oznámíte trestný čin, policie podnikne kroky na vaši podporu a ochranu před opakovanou viktimizací, zastrašováním a odvetou.

Pokud jde o podporu, tyto kroky mohou zahrnovat:

 • váš výslech pouze v případě potřeby,
 • omezení výslechů na minimum,
 • používání specializovaných zařízení pro výslechy.

Soud může za určitých okolností uložit omezení na zpravodajství sdělovacích prostředků ve věci, do níž jste zapojeni. Soud může případně uložit zvláštní podmínky kauce pro obviněné osoby.

Více informací o ochranných opatřeních lze získat od skotské policie nebo od státního zastupitelství.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Viz výše.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Viz výše.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Viz výše.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Viz výše.

Jsem nezletilý - mám nějaká zvláštní práva?

Některé osoby mohou být zvláště zranitelné nebo ohrožené z důvodu okolností nebo povahy výpovědi, k jejímuž podání před soudem mohou být vyzvány. Existuje několik možností, jak pomoci zranitelnému svědkovi vypovídat před soudem, například živé televizní připojení nebo za přepážkou tak, abyste neviděli obžalovaného. Tyto možnosti se označují jako „zvláštní opatření“.

Více informací o zvláštních opatřeních poskytnou státní zastupitelství a skotská soudní služba. Příslušné orgány by se vás rovněž měly zeptat, zda máte obavu vypovídat, a mohou vám pomoci s možnostmi podání svědecké výpovědi.

Všechny děti (mladší osmnácti let) jsou ze zákona považovány za zranitelné a společně s údajnými oběťmi domácího zneužívání, sexuálních trestných činů, obchodování s lidmi a pronásledování mají automaticky nárok na využití určitých standardních zvláštních opatření. Svědek, který trpí duševní poruchou, poruchou učení nebo pociťuje strach a tíseň při pomyšlení na to, že bude vypovídat, by mohl být rovněž považován za zranitelného. Posouzení ke stanovení zranitelnosti provede státní zastupitelství.

Skotská soudní služba rovněž zajistí, aby oběti, zatímco čekají na podání výpovědi, měly čekací místnost oddělenou od čekací místnosti pro svědky obhajoby.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu - jaká jsou má práva?

Příbuzní obětí trestného činu mají rovněž přístup k organizacím na podporu obětí, včetně organizace Victim Support Scotland.

Pokud se blízký člen rodiny stane obětí trestného činu, můžete mít stejná práva, jako byste byli obětí trestného činu (například právo na informace o případu). Pokud máte například příbuzného, který zemřel, máte právo na přístup k informacím od policie.

Více informací lze najít v Kodexu pro oběti a také ve standardech služeb (Standards of Service), které společně vytvořila skotská policie, státní zastupitelství, skotská soudní služba, skotská vězeňská služba a skotská komise pro podmíněné propouštění (viz níže uvedený odkaz).

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu - jaká jsou má práva?

Příbuzní obětí trestného činu mají rovněž přístup k organizacím na podporu obětí, včetně organizace Victim Support Scotland.

Za určitých okolností (např. pokud oběť zemře) může mít člen rodiny práva (např. právo na informace o případu), jako by byl obětí trestného činu.

Pokud máte například příbuzného, který zemřel, máte právo na přístup k informacím od policie. Více informací lze získat v Kodexu pro oběti ve Skotsku a také ve standardech služeb vytvořených skotskou soudní službou.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Sacro je skotská organizace pro komunitní spravedlnost, která usiluje o vytváření bezpečnějších a soudržnějších komunit v celém Skotsku. Poskytují mediační služby. Více informací je k dispozici na jejich webových stránkách.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Nejaktuálnější informace o právech obětí si můžete přečíst v Kodexu pro oběti ve Skotsku, který je dostupný zde.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.