V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Skotsko

Obsah zajišťuje
Skotsko

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Trestní řízení

A. „Příkaz k odškodnění“

Podle ustanovení článků 249 až 253 zákona o trestním řízení (Skotsko) z roku 1995 (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) má jakýkoli trestní soud ve Skotsku pravomoc v odůvodněných případech nařídit pachateli, aby uhradil určité odškodnění oběti svého trestného činu za jakoukoli újmu na zdraví, ztrátu nebo škodu, kterou oběť utrpěla v důsledku trestného činu, aniž by se vyžadovala samostatná občanskoprávní žaloba.

Zákon z roku 1995 nestanoví možnost oběti osobně podat k soudu návrh na vydání „příkazu k odškodnění“; v odůvodněných případech však státní zástupce může tuto záležitost soudu předložit a v každém případě by státní zástupce měl soudu poskytnout veškeré dostupné informace o rozsahu a hodnotě vzniklé újmy na zdraví, ztráty nebo škody.

Podle stávajících právních předpisů má oběť právo pachatele žalovat o náhradu škody u občanskoprávního soudu (pokud utrpěla fyzickou nebo duševní újmu), o které rozhodne Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Nařízení odškodnění trestními soudy tato práva neovlivňuje, ačkoli jakákoli částka přiznaná oběti občanskoprávními soudy nebo úřadem CICA bude snížena o částku vyplacenou na základě „příkazu k odškodnění“.

V trestních řízeních týkajících se závažných trestných činů není částka, která může být na základě „příkazu k odškodnění“ přiznána, nijak omezena.

Ve zkráceném trestním řízení platí tato omezení:

  • U nejvyššího soudu hrabství (Sheriff Court) je pro každý trestný čin stanovena maximální částka (10 000 liber šterlinků) (avšak pro trestné činy uvedené v zákoně spáchané od 28. března 2011 včetně, u nichž maximální pokuta, která může být uložena, převyšuje stanovenou částku, je maximální odškodnění, které může být uloženo na základě příkazu, stejné jako maximální pokuta).
  • U smírčího soudu je maximum pro každý trestný čin na úrovni 4 standardní stupnice (2 500 liber šterlinků).

Úhrada jakékoli částky na základě „příkazu k odškodnění“ se provádí soudnímu úředníkovi, který pak danou částku vyplatí oprávněné osobě.

B. „Požadavek na odškodnění“ v rámci příkazu, jímž má být nahrazena újma společnosti (Community Payback Order, CPO)

Pokud je obžalovaný odsouzen za trestný čin, soud může za určitých okolností uložit příkaz, jímž má být nahrazena újma společnosti. Podle článku 227 H zákona o trestním řízení (Skotsko) z roku 1995 může být jedním z požadavků uvedeného příkazu úhrada odškodnění (společně s požadavkem na dohled nad pachatelem).

Omezení platná pro „příkazy k odškodnění“ (podrobnosti viz výše), pokud jde o přiznané částky, platí stejně tak i pro „požadavky na odškodnění“.

Odškodnění může být uhrazeno buď jednorázově, nebo ve splátkách soudnímu úředníkovi, který pak danou částku vyplatí oprávněné osobě. Odškodnění musí být uhrazeno v plné výši nejpozději 18 měsíců poté, co je uložen příkaz, jímž má být nahrazena újma společnosti, nebo alespoň dva měsíce před koncem období dohledu podle toho, která okolnost nastane dříve. Pokud pachatel platbu neprovede, může to představovat porušení příkazu, jímž má být nahrazena újma společnosti.

C. „Nabídka odškodnění“ z podnětu státního zástupce

Ve smyslu článku 302A zákona o trestním řízení (Skotsko) z roku 1995 může státní zástupce zaslat „nabídku odškodnění“ údajnému pachateli, pokud se zdá, že příslušný trestný čin byl spáchán. „Nabídka odškodnění“ je účinným přímým opatřením pro trestné činy, které fyzické osobě způsobily finanční ztrátu nebo osobní ztrátu nebo v ní vyvolaly strach nebo tíseň.

Pokud je „nabídka odškodnění“ přijata nebo se považuje za přijatou (pokud údajný pachatel nabídku formálně neodmítne), nemůže být zahájeno trestní stíhání a nebude existovat žádný záznam o odsouzení.

Maximální částka dostupná jako nabídka odškodnění činí 5 000 liber šterlinků podle nařízení z roku 2008 vydaného na základě příkazu k odškodnění (maximální částka) podle zákona o trestním řízení (Skotsko) z roku 1995.

Úhrada jakékoli částky na základě „nabídky odškodnění“ se provádí soudnímu úředníkovi, který pak danou částku vyplatí oprávněné osobě.

Občanskoprávní řízení:

Podle stávajících právních předpisů má oběť právo žalovat pachatele o náhradu škody u občanskoprávního soudu. V případě, že se oběť rozhodne podat žalobu u občanskoprávních soudů, existují různé postupy, které se řídí různými soubory soudních pravidel, a ty závisí také na tom, zda nejvyšší soud v hrabství (Sheriff Court) nebo nejvyšší civilní soud (Court of Session) podniknou kroky. Tato různá pravidla jsou dostupná na webových stránkách skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service) v sekci „Pravidla a praxe.

Vypracování soudního příkazu nebo návrhu a různé soudní postupy jsou dosti složité a doporučuje se právní poradenství.

Adhezní řízení - ve Skotsku se nepoužívá:

Jedná se o řízení, kterým může soud rozhodnout o odškodnění pro oběť trestného činu. Namísto uplatňování náhrady škod v samostatné občanskoprávní žalobě oběť vznese občanskoprávní nárok vůči pachateli v rámci trestního řízení. Je třeba uvést, že zatímco tento systém v některých občanskoprávních jurisdikcích existuje, ve Skotsku není.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Vymáhání odškodnění v trestním řízení

Úhrada jakékoli částky na základě:

  • „příkazu k odškodnění“,
  • „požadavku na odškodnění“ v rámci příkazu, jímž má být nahrazena újma společnosti nebo
  • „nabídky odškodnění“ z podnětu státního zástupce

se provede soudnímu úředníkovi, který pak danou částku vyplatí oprávněné osobě.

Úhradu může vymáhat pouze soud a oprávněná osoba by v žádném případě neměla pachatele kontaktovat nebo se pokusit jej kontaktovat nebo od něj přijmout platbu osobně.

Pokud není provedena platba na základě „příkazu k odškodnění“ nebo „nabídky odškodnění“, soud může podniknout další kroky a částku vymáhat využitím řady sankcí, mezi které patří:

  • příkazy ke srážkám z dávek,
  • příkazy k zadržení výdělku,
  • příkazy k zadržení finančních prostředků a
  • příkazy k zabavení vozidla.

Pokud není provedena platba na základě „požadavku na odškodnění“ v rámci příkazu, jímž má být nahrazena újma společnosti, může to představovat porušení uvedeného příkazu a pachatel může být znovu předveden před soud. Článek 227ZC zákona o trestním řízení (Skotsko) z roku 1995 obsahuje ustanovení týkající se porušení příkazu, jímž má být nahrazena újma společnosti, a stanoví opatření, která může soud přijmout.

Vymáhání odškodnění v občanskoprávním řízení:

Pokud oběť podá úspěšnou žalobu k občanskoprávnímu soudu a soud jí nařízením přizná určitou finanční částku, měla by oběť kontaktovat tým úředníků nejvyššího soudce hrabství, kteří ji seznámí s postupem pro vymáhání dluhu. Více informací lze nalézt na webových stránkách Společnosti soudních úředníků nejvyššího civilního soudu a úředníků nejvyššího soudce hrabství (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Úhrada odškodnění od Úřadu pro náhradu újmy způsobené trestným činem

Pokud bylo pachateli soudem nařízeno, aby zaplatil, ale pachatel tak neučinil, stát žádnou zálohu oběti trestného činu nevyplatí. Viz také výše uvedené vymáhání odškodnění.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem se zabývá žádostmi o odškodnění podanými osobami, které utrpěly fyzickou nebo duševní újmu, neboť se staly nevinnou obětí násilného trestného činu v Anglii, Skotsku nebo Walesu. Státní program náhrady újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme) stanoví kritéria a částky odškodnění.

Program náhrady újmy způsobené trestným činem z roku 2012 je vládou financovaný program, který má odškodňovat nevinné oběti násilných trestných činů, které utrpěly vážnou fyzikou nebo psychickou újmu, kterou lze přímo přisoudit skutečnosti, že se staly obětí násilného trestného činu. Pravidla programu a hodnotu vyplácených přiznaných částek schvaluje Parlament Spojeného království a Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem zodpovídá za správu programu a všechna rozhodnutí učiněná ve věci jednotlivých žádostí. Program zahrnuje sazebník újmy, který stanoví odškodnění, které má být vyplaceno za vzniklou újmu.

Existují dva typy odškodnění - odškodnění úrazu a úmrtí - s doplňujícím odškodněním, které je v některých případech splatné v souvislosti s ušlým výdělkem, závislostí, případně zvláštními výdaji.

Platby mohou být přiznány nejvážněji zraněným obětem, obětem znásilnění a jiného sexuálního zneužívání, obětem zneužívání dětí a pozůstalým. Program nevyplácí odškodnění v případě méně závažné újmy.

Ne všechny nároky na odškodnění budou úspěšné. Žadatel musí být způsobilý podle pravidel programu. Musí být splněna kritéria státní příslušnosti a místa pobytu (body 10 až 16 programu). Žádosti musí být předloženy, jakmile je to přiměřeně proveditelné, a v každém případě do dvou let od incidentu, který vedl k újmě způsobené trestným činem (ačkoli ve výjimečných případech může být lhůta prodloužena, viz body 87 až 89). Existují také pravidla, která vyžadují, aby žadatel oznámil incident, který vedl k újmě způsobené trestným činem, jakmile je to přiměřeně proveditelné, a aby v přiměřeně proveditelné míře spolupracoval na tom, aby útočník mohl být postaven před soud (body 22 a 23). Odškodnění mohou být zadržena nebo snížena v různých jiných případech, např. pokud by z důvodu chování žadatele bylo nepřiměřené odškodnění přiznat (bod 25) a pokud byl žadatel v době podání žádosti k Úřadu pro náhradu újmy způsobené trestným činem odsouzen za spáchání trestného činu, ale trest si zatím neodpykal (bod 26 a příloha D). Více informací o programu lze najít zde.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Program náhrady újmy způsobené trestným činem z roku 2012 je navržen jako program představující poslední možnost. Odškodnění přiznané podle tohoto programu nejsou určena na pokrytí okamžitých potřeb; ve většině případů bude žádost žadatele vyřízena až po uplynutí určité doby po incidentu. Žádná platba nebude provedena, dokud Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem nebude spokojen s tím, že žadatel je podle programu způsobilý; bude provádět policejní šetření, aby získal informace o incidentu a žadateli, aby se zajistilo, že žádost splňuje kritéria způsobilosti. Pokud je Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem spokojen s tím, že žadatel je způsobilý pro výplatu náhrady, ale není schopen učinit konečné rozhodnutí, může platbu zvážit. To může nastat v případě, že Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem čeká, dokud nebude jasný dlouhodobý dopad újmy žadatele.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Aby měla oběť násilného trestného činu nárok na odškodnění (bod 9 programu náhrady újmy způsobené trestným činem), nemusí být pachatel identifikován ani odsouzen. Program však vyžaduje, aby žadatel oznámil incident policii, jakmile je to přiměřeně proveditelné, a spolupracoval v přiměřeně proveditelné míře na tom, aby mohl být pachatel postaven před soud (body 22 a 23). Žadatelé tedy nebudou mít na odškodnění nárok, pokud plně nespolupracovali při vyšetřování trestného činu a jakémkoli následném trestním stíhání.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.