Práva obětí trestných činů – podle zemí

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Mohu se proti rozhodnutí soudu odvolat?

Proti rozhodnutí máte právo podat opravný prostředek v části, která se týká nároku na náhradu škody nebo nákladů řízení. V závislosti na typu rozhodnutí je možné podat odvolání (do 15 dnů), stížnost (do 3 pracovních dnů) nebo odpor (do 8 dnů). V doručeném rozhodnutí bude přesně uvedeno, jaký opravný prostředek máte k dispozici a kde a do kdy jej můžete podat.

Jaká jsou moje práva po odsouzení pachatele?

Odsouzený pachatel je povinen Vám nahradit škodu, jak bylo stanoveno v rozhodnutí. Pokud odsouzený tuto svou povinnost poté, co rozhodnutí nabylo právní moci, nesplní, můžete vymáhat její plnění prostřednictvím exekutora. Exekutor následně provede úkony potřebné k tomu, aby Vám byla škoda uhrazena, například prodá majetek odsouzeného nebo mu bude srážet ze mzdy určitou částku. Po skončení trestního řízení však jako oběť/poškozený trestného činu máte ještě další práva. Tato práva se týkají jak Vaší bezpečnosti, tak odškodnění.

Pokud jste se stal(a) obětí násilného trestného činu, můžete požádat na Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky o odškodnění, které Vám poskytne stát. Odškodnění se poskytuje za újmu na zdraví a v případě některých trestných činů i za nemajetkovou újmu. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že bylo zahájeno trestní řízení, v němž jste uplatnil(a) nárok na náhradu škody od pachatele a škoda Vám nebyla uhrazena jiným způsobem. Žádost o odškodnění je možné podat již v průběhu trestního řízení, avšak nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, proto je důležité, abyste tuto lhůtu nepromeškal(a).

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jak dlouhou dobu?

I po skončení trestního řízení máte právo na odbornou pomoc. Pokud i nadále potřebujete zejména psychologickou pomoc nebo pomoc, abyste mohli uplatnit svá práva jako oběť, máte právo na její poskytnutí.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

V rozsudku, který Vám bude doručen, budou uvedeny informace o trestu, který byl pachateli uložen, včetně jeho délky a věznice, v níž bude pachatel trest vykonávat, pokud mu byl uložen trest odnětí svobody.

Budu informován(a) o tom, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo z vězení uprchne?

Máte právo se rozhodnout, zda chcete být informován(a) o propuštění nebo útěku pachatele z daného zařízení. Informace o těchto skutečnostech slouží zejména k Vaší ochraně pro případ, že by Vás pachatel chtěl vyhledat (například se jedná o osobu Vám blízkou nebo o rodinného příslušníka). Toto rozhodnutí můžete kdykoli změnit a policie, státní zástupce a soud k němu přihlédnou. Pokud by Vám však hrozilo nebezpečí nebo byl ohrožen Váš život či zdraví, bude Vás policie / státní zástupce / soud o propuštění nebo útěku informovat i v případě, že jste si to nepřál(a).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o podmíněném propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat odvolání?

Odvolání můžete podat pouze v části, která se týká náhrady škody. Proti samotnému trestu nebo jeho výši mohou podat odvolání pouze obžalovaný a státní zástupce.

Poslední aktualizace: 27/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.