Práva obetí – podľa krajín

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Je možné ďalšie odvolanie?

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Viac informácií

Môžem sa odvolať proti odsudzujúcemu rozsudku alebo proti rozsudku, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby?

Môžete sa odvolať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, nie proti výroku o vine a treste obžalovaného.

Je možné ďalšie odvolanie?

Nemôžete podať odvolanie proti rozsudku odvolacieho (druhostupňového) súdu.

Aké práva mám po tom, ako rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť?

Ak vám hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, máte právo byť informovaný o prepustení/úteku obvineného alebo odsúdeného, hneď ako o to požiadate, alebo ako máte informácie o tom, že vám hrozí nebezpečenstvo.

Nemáte osobitné právo odvolať sa alebo inak ovplyvniť prepustenie odsúdeného alebo nazerať do súdneho spisu týkajúceho sa výkonu trestu odsúdeného.

Ak ste nedosiahli náhradu škody, spôsobenej trestným činom, v trestnom konaní, môžete podať žalobu na náhradu škody v občianskoprávnom konaní. V tomto konaní môžete požiadať o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, ak nemáte dostatok prostriedkov na pokrytie výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb právnikom (advokátom).

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 30/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.