Práva obětí trestných činů – podle zemí

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Za oběť trestného činu jste považován(a), pokud jste trestným činem utrpěl(a) újmu, tedy pokud Vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, byla Vám způsobena majetková, nemajetková nebo jiná újma atd. v důsledku události, která je trestným činem podle vnitrostátního práva. Jako oběti trestného činu Vám zákon poskytuje před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení určitá individuální práva.

Jako oběť trestného činu máte v průběhu celého trestního řízení vlastní výsady, které můžete kdykoli v průběhu řízení uplatnit.

Trestní řízení ve Slovenské republice sestává z fáze vyšetřování trestného činu, vedeného policií, při němž jsou shromažďovány důkazy o spáchaném činu a obviněném pachateli. Pokud jsou důkazy dostatečné, pokračuje tento proces v řízení před soudem. Řízení před soudem končí buď výrokem soudu o vině, nebo o osvobození obžalovaného a může zahrnovat i rozhodnutí o Vaší žádosti o náhradu škody, kterou jste utrpěl(a). Proti rozhodnutí soudu je možné podat odvolání k soudu vyššího stupně.

Více informací získáte kliknutím na níže uvedené odkazy.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Moje práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Moje práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 27/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.