Práva obětí trestných činů – podle zemí

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kde se vám dostane bezplatného a důvěrného poradenství i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Jako oběť trestného činu máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Informace, na které máte jako oběť trestného činu právo a které vám budou poskytnuty od prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během pomoci ze strany asistenčních služeb, se týkají hlavně:

 • postupu, jak podat trestní oznámení a získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, ve kterých to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat o náhradu nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit.

V případě potřeby můžete získat rovněž informace o dostupných tlumočnických a překladatelských službách a službách na podporu komunikace.

Nejste-li rezidentem ve Španělsku, máte nárok na informace o postupu, jak svá práva uplatnit.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Jste-li obětí trestného činu a máte-li pobyt ve Španělsku, můžete španělským orgánům oznámit trestné činy, ke kterým došlo v jiných zemích Evropské unie.

V případě, že španělské orgány rozhodnou, že z důvodu nedostatečné pravomoci vyšetřování nezahájí, předají okamžitě oznámení příslušným orgánům státu, v němž k trestným činům došlo, a vás jako stranu, která oznámení podala, o tom informují.

Jste-li občanem členského státu EU s obvyklým pobytem ve Španělsku a obětí trestného činu, který byl spáchán v jiném členském státě EU než Španělsku (oběť trestného činu v přeshraničních případech), máte možnost obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů, kde vám poskytnou informace o tom, jak postupovat v zemi, v níž byl trestný čin spáchán, a o vašich případných nárocích na odškodnění. Jedná-li se o teroristický čin, musíte se obrátit na Generální ředitelství podpory obětem terorismu Ministerstva vnitra (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřady pro podporu obětem trestných činů. Pokud nejste rezidentem ve Španělsku, máte dále nárok na informace o postupu, jak uplatnit svá práva.

Jste-li pod ochranným příkazem vydaným v jednom z členských států, můžete si zažádat o vydání evropského ochranného příkazu. Zjednodušeným a zrychleným postupem získáte ochranu prostřednictvím nového ochranného opatření, které přijal členský stát, do něhož cestujete nebo se stěhujete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při podání trestního oznámení máte právo na jeho řádně ověřenou kopii. V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde byl trestný čin nahlášen, máte nárok na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali.

Máte rovněž nárok na informace o:

 • pečovatelských a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup, včetně – je-li to nutné a odpovídá-li to situaci – informací o možnostech alternativního ubytování;
 • právu předkládat důkazy vyšetřujícím orgánům;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských službách;
 • všech dostupných službách na podporu komunikace;
 • postupech uplatnění vašich práv, pokud žijete mimo Španělsko;
 • odvoláních, která můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajích orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálech, které s ním můžete používat;
 • dostupných službách restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcech, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • právu podat obecnou žádost o oznamování určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznamování možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko.

Budete dále informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a podstatě obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví, bude vám oznámeno rozhodnutí uvěznit nebo následně propustit pachatele, či možný útěk pachatele z vazby, vedle rozhodnutí, kterými se schvalují osobní bezpečnostní opatření nebo změny již přiznaných opatření, jejichž záměrem je zajistit vaši bezpečnost, a to aniž byste si o taková oznámení museli zažádat, s výjimkou případů, kdy vyjádříte přání tato oznámení nedostávat.

Budete mít rovněž přístup k bezplatným a důvěrným asistenčním a podpůrným službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů. Podle závažnosti trestného činu nebo na vaši žádost můžete být v případě potřeby posláni na tyto úřady.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, úřady pro podporu obětí trestných činů vám poskytnou informace o vašem právu na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení.

Máte nárok zejména na:

 • bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte, když během vyšetřování vypovídáte před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie, či když vystupujete jako svědek při soudním jednání nebo každém veřejném slyšení.

Toto právo platí také v případě, že máte potíže se sluchem nebo s mluvením;

 • bezplatný překlad určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznámení možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko, a rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Můžete požádat, aby překlad zahrnoval krátké shrnutí důvodů přijatého rozhodnutí;

 • bezplatný překlad všech informací, které jsou zásadní, abyste se mohli účastnit trestního řízení. Za tímto účelem můžete podat odůvodněnou žádost, aby byl určitý dokument pokládán za zásadní;
 • být informován v jazyce, kterému rozumíte, o dni, hodině a místě konání soudního jednání.

Pomoc tlumočníka může být poskytnuta prostřednictvím videokonference nebo pomocí jiného telekomunikačního média, pokud soudce nebo soud nerozhodne z moci úřední či na žádost jedné ze stran o fyzické přítomnosti tlumočníka z důvodu zajištění vašich práv.

Aby bylo zajištěno spravedlivé řízení, lze v mimořádných případech nahradit písemný překlad dokumentů ústním shrnutím jejich obsahu v jazyce, kterému rozumíte.

Pokud si přejete, aby byly úkony policie přetlumočeny nebo přeloženy, a nedojde k tomu, můžete se odvolat k vyšetřujícímu soudci. Odvolání je považováno za podané v okamžiku, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se skutečností, že vám byly požadované tlumočení či překlad odepřeny.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Pokud se stanete obětí trestného činu, máte právo na bezplatný a důvěrný přístup ke službám pomoci a podpory, které poskytují jak orgány veřejné správy, tak úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů byly zřízeny ministerstvem spravedlnosti a zajišťují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu pomoci obětem.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich specifických právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete kontaktovat úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Právo na přístup trvá po celou dobu poskytování asistenčních a podpůrných služeb a případně služeb restorativní justice, po celé trestní řízení a po přiměřené období po jeho skončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a jaký je výsledek řízení, včetně doby před oznámením trestného činu.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Máte-li nezletilé děti nebo jste-li sám nezletilou osobou s opatrovníkem, v péči svěřené ženské oběti násilí na základě pohlaví nebo osobám, které jsou oběťmi domácího násilí, máte nárok na zvláštní opatření pomoci a ochrany stanovená právními předpisy.

Pokud jste obětí teroristických činů či násilí na základě pohlaví nebo jste nezletilou osobou, máte navíc práva stanovená zvláštními právními předpisy pro každý typ trestného činu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

V závislosti na závažnosti trestného činu a v každém případě na vaši žádost vás musí každý orgán nebo úředně pověřená osoba, s nimiž přijdete do kontaktu, poslat na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Jak je chráněno mé soukromí?

Přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů zůstane ve všech případech důvěrný.

Informace, které poskytnete policistům nebo jinému orgánu či úředně pověřené osobě, která vám pomáhá od prvního okamžiku, se smí předávat jiným poskytovatelům služeb pomoci a podpory, jako jsou např. úřady pro podporu obětem trestných činů, pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Poskytovatelé služeb podpory obětem smí předávat získané informace třetím stranám pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Pokud jde o soudní oblast, soudci, soudy, státní zástupci a jiné orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním trestných činů a rovněž všechny ostatní subjekty, které jsou tak či onak zapojeny do řízení nebo se ho účastní, přijmou v souladu s právními předpisy nutná opatření na ochranu vašeho soukromí a soukromí členů vaší rodiny, a zejména, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu, zabraňující šíření informací, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Soudní orgán může navíc zakázat získávání, poskytování nebo zveřejňování fotografií vaší osoby nebo členů vaší rodiny, a to zejména v případech, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Každá oběť má právo na přístup k službám pomoci a podpory poskytovaným bezplatně a důvěrně úřady pro podporu obětem trestných činů.

Přístup k službám pomoci a podpory není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním, stíháním a souzením trestných činů přijmou nezbytná opatření stanovená právními předpisy, aby chránily život oběti a členů její rodiny, jejich tělesné a duševní zdraví, svobodu, bezpečí, sexuální svobodu a integritu a aby dostatečně ochránily jejich soukromí a důstojnost, zejména v případech, kdy vypovídají nebo mají svědčit u soudu.

Státní zastupitelství zajistí plnění tohoto nároku na ochranu zejména v případech nezletilých obětí a přijme odpovídající opatření v jejich nejlepším zájmu, je-li nutno zabránit újmě, která jim může vzniknout při probíhajícím řízení, nebo ji omezit.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Nejprve se provede posouzení vašeho konkrétního případu, aby se určila ochranná opatření, která je nutno přijmout.

Za posouzení a rozhodnutí o těchto druzích opatření nesou odpovědnost:

 • v průběhu vyšetřování trestného činu vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách, aniž je tím dotčeno předběžné posouzení a rozhodnutí, která provádí a přijímá:
 • státní zastupitelství během vyšetřování nebo v trestních řízeních, která se týkají nezletilých obětí, nebo
 • příslušníci policie zapojení do počáteční fáze vyšetřování;
 • během soudního jednání soudce nebo soud, který věc soudí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ano, protože váš konkrétní případ bude nejprve posouzen, aby se zjistilo, jaká ochranná opatření je nutno přijmout.

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Pokud vám pomáhá úřad pro podporu obětem trestných činů, provede také on individuální posouzení vašeho případu. S vaším souhlasem mohou být uvedenému úřadu předány informace shromážděné v posouzení policie.

Při individuálním posouzení se zváží potřeby, které projevíte, a vaše přání při plném dodržení vaší tělesné, duševní a morální integrity.

Zvláště se při něm zohlední:

 • vaše osobní charakteristiky, situace, okamžité potřeby, pohlaví, postižení a úroveň vyspělosti a zejména se posoudí, zda jste osoba se zdravotním postižením nebo zda jste ve vztahu závislosti s domnělým pachatelem trestného činu, zda jste nezletilou obětí nebo zda potřebujete zvláštní ochranu či zda existují další faktory zvláštní zranitelnosti;
 • povaha trestného činu, jehož jste obětí, závažnost způsobené újmy a riziko opakování trestné činnosti. Vaše potřeby ochrany budou obzvláště posouzeny, jste-li obětí teroristických činů, trestných činů spáchaných zločinnou organizací, násilí založeného na pohlaví a domácího násilí, trestných činů proti sexuální svobodě a integritě, obchodování s lidmi, násilného zmizení a trestných činů spáchaných z rasistických, antisemitských nebo jiných důvodů, které se týkají ideologie, náboženství či přesvědčení, rodinného stavu, etnické, rasové nebo národnostní příslušnosti, vaší země původu, vašeho pohlaví, sexuální orientace či identity, nebo z důvodů pohlaví, nemoci či postižení;
 • okolnosti trestného činu, zejména v případě násilných trestných činů.

Pokud jste nezletilou nebo zdravotně postiženou osobou a potřebujete zvláštní ochranu, budou rovněž zohledněny vaše názory a zájmy stejně jako vaše osobní situace a budou zejména dodrženy zásady nejlepšího zájmu nezletilých nebo postižených osob vyžadujících zvláštní ochranu, jejich právo na informace, rovné zacházení, důvěrnost, soukromí a právo na ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. Během vyšetřování trestného činu to bude vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách či v případě trestného činu násilí na základě pohlaví státní zástupce nebo policisté zapojení do počáteční fáze vyšetřování, kdo posoudí a určí ochranná opatření, která mohou být pro vás vhodná.

Jste-li v nebezpečí obdržíte policejní ochranu.

Z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku, prospěšnosti nebo zachování vaší důstojnosti budete vypovídat prostřednictvím videokonference.

Jste-li obětí některých specifických trestných činů provázených zvláštními ochrannými opatřeními, která se poskytují jejich obětem, jako je násilí na základě pohlaví, domácí násilí, obchodování s lidmi za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování, ublížení na zdraví, trestné činy proti svobodě, mučení, trestné činy proti osobní důstojnosti, sexuální svobodě, soukromí, právu na vnímání sebe sama, nedotknutelnosti obydlí, trestné činy proti cti a společenskohospodářskému pořádku, máte právo, vyžaduje-li to výslovně vaše ochrana, na uložení těchto zákazů: zákaz pobytu nebo zákaz vstupu na místo, do blízkosti, města či oblasti, zákaz styku s vámi nebo zákaz komunikace s určitými osobami.

Na vaši ochranu lze během vyšetřování přijmout tato opatření:

 • můžete svědčit před zvlášť vyškolenými odborníky ve zvlášť určených nebo přizpůsobených zařízeních;
 • musíte-li vypovídat opakovaně, může vaši výpověď přijmout ta samá osoba, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;
 • jste-li obětí násilí na základě pohlaví, domácího násilí nebo trestného činu proti sexuální svobodě či integritě, může na vaši žádost vypovídat za vás jiná osoba stejného pohlaví, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout tato opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • v mimořádných případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit bydliště nebo práci.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete získat „ochranný příkaz“, který zahrnuje obecná předběžná opatření vůči agresorovi (zákaz pobytu nebo přístupu na určitá místa, do blízkosti, měst nebo oblastí, zákaz styku nebo komunikace s určitými osobami).

Během soudního řízení může soudce nebo předseda soudního dvora nařídit neveřejné jednání, při kterém je omezena účast audiovizuálních médií při soudních jednáních a zakázáno nahrávat všechny nebo některé výpovědi, z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Mohou rovněž zakázat zveřejnění totožnosti soudních znalců nebo každé jiné osoby, která se účastní soudního jednání.

Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Během řízení mohou být na vaši ochranu přijata tato opatření:

 • opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu mezi vámi a domnělým pachatelem a umožňující vaši výpověď, aniž byste museli být přítomni v soudním sále; za tímto účelem lze použít komunikační technologie (umístit v soudním sále obrazovku a vypovídat pomocí videokonference);
 • opatření zabraňující kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, aniž by byly relevantní pro stíhanou trestnou činnost, pokud soudce nebo soud výjimečně neusoudí, že musí být položeny;
 • uskutečnění ústního jednání v soukromých prostorách, avšak soudce nebo předseda soudního dvora může při něm povolit účast osob, které mohou doložit zvláštní zájem na věci.

Opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu s domnělým pachatelem a kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, mohou být přijata také během vyšetřování.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

V případě zranitelných obětí, jako jsou nezletilí a oběti s postižením vyžadující zvláštní ochranu, se kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Jste-li nezletilou osobou, bude s vámi během fáze vyšetřování trestného činu zacházeno podle protokolů, které byly zvlášť vypracovány pro vaši ochranu. Máte-li svědčit, budou přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Státní zástupce, který má ochranu nezletilých speciálně na starost, musí být vždy přítomen. Všemi technickými prostředky musí být zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a agresorem.

Budete vyslýcháni speciálně vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti, která na vás nebude působit zastrašujícím dojmem, a je zde také možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a jeho nahrání.

Můžete vypovídat pouze jednou v přítomnosti vyšetřujícího soudce, soudního tajemníka a všech účastníků řízení a svou výpověď nemusíte opakovat během soudního jednání.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba během soudního řízení, bude všemi technickými prostředky zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a obžalovaným.

Konfrontace je tak omezena.

Kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ se použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, s vyloučením všech případů osoby odpovědné za trestný čin se stáváte nepřímou obětí trestného činu spáchaného na členu vaší rodiny (přímá oběť), odpovídá-li vaše postavení některému ze zákonných postavení, stejně jako, mimo jiné, v případech, byl(a)-li jste s přímou obětí oddán(a) a nebyli jste soudně rozloučeni či nežili odděleně; byl(a)-li jste dítětem přímé oběti nebo jejího manžela/její manželky, kteří nebyli soudně rozloučeni nebo nežili odděleně, a žil(a) jste s nimi ve společné domácnosti; byl(a)-li jste spojen(a) s přímou obětí podobným svazkem a žili jste společně.

Připomínáme, že každá oběť má ze zákona právo podat trestní a občanskoprávní žalobu a předstoupit před orgány pověřené vyšetřováním, aby jim podala důkazy a informace považované za relevantní pro objasnění skutečností.

Jako nepřímá oběť budete mít důvěrný a bezplatný přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů za předpokladu, že se usoudí za náležité rozšířit toto právo na členy rodiny přímé oběti vzhledem k tomu, že trestnými činy byla způsobena mimořádně závažná újma. Za tímto účelem se členy rodiny budou rozumět pouze osoby, které jsou s přímou obětí spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Jako nepřímá oběť můžete obdržet informace o dostupných asistenčních a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, a postupu, jak k nim získat přístup, a rovněž o náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou poradenství ohledně materiálních nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně finanční podpory za újmy způsobené trestným činem a postupu, jak si o ni zažádat, a poskytnou vám také emocionální podporu a terapeutickou pomoc, jež potřebujete, a tím zajistí vhodnou psychologickou pomoc pro překonání traumatických následků trestného činu.

Pokud jde o finanční podporu, na niž máte nárok jako nepřímá oběť trestného činu, ve Španělsku existuje systém veřejných podpor pro nepřímé oběti úmyslných a násilných trestných činů spáchaných na území Španělska s následkem smrti nebo vážné újmy na vašem duševním zdraví.

Abyste pro účely finanční podpory byli považováni za nepřímou oběť (příjemce podpory), musíte splnit určité podmínky:

 • být španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, a jestliže se na vás nevztahuje žádný z těchto případů, mít obvyklé bydliště ve Španělsku nebo být státním příslušníkem státu, který španělským občanům poskytuje na svém území podobnou podporu. V případě úmrtí na státní příslušnosti nebo obvyklém bydlišti zesnulého nezáleží;
 • být manželem/manželkou zesnulé osoby, se kterou jste nebyl(a) soudně rozloučen(a) nebo nežil(a) odděleně, nebo osobou, která s ní žila trvale v podobném svazku nejméně dva roky přes její smrtí, pokud jste spolu neměli děti, kdy jen stačí, že jste žili ve společné domácnosti. To zahrnuje také děti zmíněných osob, které nutně nemusí být dětmi zesnulé osoby, pokud na ní byly finančně závislé a žily s ní ve společné domácnosti;
 • příjemcem se v žádném případě nemůže stát osoba odsouzená za jakoukoliv formu úmyslného zabití, pokud zesnulá osoba byla jeho manželkou/jejím manželem nebo osobou, s níž byla stabilně spojena podobným svazkem;
 • být dítětem zesnulé osoby, které bylo na této osobě finančně závislé a žilo s ním ve společné domácnosti, s tím, že se předpokládá, že nezletilé děti nebo postižené dospělé osoby jsou finančně závislé;
 • být rodičem zesnulé osoby, na které jste byli finančně závislí, za předpokladu, že nenastala žádná z výše uvedených situací;
 • pro účely finanční podpory stanovené španělskými právními předpisy se za nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilých osob, které zemřely v přímém důsledku trestného činu.

O podporu si musíte zažádat do jednoho roku ode dne spáchání trestného činu. V případě, že k úmrtí dojde přímým následkem tělesného poranění nebo újmy na zdraví, je pro podání žádosti o podporu aktivována nová lhůta o stejné délce.

Obecně platí, že poskytnutí podpory je podmíněno pravomocným soudním rozhodnutím, kterým se ukončuje provedené trestní řízení.

Podporu nelze kombinovat s náhradou škody stanovenou v rozsudku. Lze ji ale vyplatit v plné výši nebo částečně, pokud je osoba vinná z trestného činu prohlášena za částečně insolventní. Nelze ji také kombinovat s náhradou nebo podporou ze soukromého pojištění, pokud přesahují částku stanovenou v rozsudku, nebo s dávkami sociálního zabezpečení, které mohou být vyplaceny na základě dočasné invalidity oběti.

Výše podpory nemůže v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Jako oběť máte nárok na informace o alternativním řešení sporu za případného využití mediačních služeb nebo jiných opatření restorativní justice a o dostupných službách restorativní justice v případech, kdy je to právně možné. Tyto informace vám poskytnou úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů mohou také navrhnout soudnímu orgánu mediaci v trestním řízení tam, kde je to pro vás považováno za výhodné, a poskytnou podporu službám restorativní justice a jiným způsobům mimosoudního vyrovnání stanoveným právními předpisy.

Služeb restorativní justice můžete využít k získání příslušné náhrady za materiální a nemateriální ztráty vzniklé trestným činem, jsou-li splněny tyto požadavky:

 • pachatel přiznal zásadní činy, z nichž vyplývá jeho odpovědnost;
 • po obdržení vyčerpávajících a nestranných informacích o jejich obsahu, možných výsledcích a postupech, jež jsou zavedeny s cílem zajistit dodržení, dáte svůj souhlas;
 • pachatel vysloví svůj souhlas;
 • mediační řízení nepředstavuje riziko pro vaši bezpečnost ani nebezpečí, že by vám jeho provedením mohly vzniknout nové hmotné nebo nehmotné újmy;
 • právní předpisy mediaci u spáchaného trestného činu nezakazují.

Rozpravy v rámci mediačního řízení zůstanou důvěrné a bez vašeho souhlasu a souhlasu pachatele nesmí být šířeny.

Zprostředkovatelé mediace a ostatní odborníci, kteří se na mediačním řízení podílejí, podléhají povinnosti služebního tajemství v souvislosti s událostmi a výpověďmi, se kterými se v rámci výkonu svých povinností seznámili.

Jak vy, tak i pachatel můžete kdykoli odvolat souhlas s účastí na mediačním řízení.

Mediace se obvykle využívá v případě méně závažných trestných činů.

V soudním systému pro mladistvé (věk od 14 do 18 let) je mediace výslovně stanovena jako prostředek převýchovy nezletilých. V této oblasti zajišťují mediaci týmy, které pomáhají oddělení trestního stíhání mladistvých, ale mohou ji provádět také agentury autonomních oblastí a jiné subjekty, jako jsou některá specializovaná sdružení.

V soudnictví pro dospělé je mediace součástí služeb restorativní justice a již několik let probíhají různé pilotní programy.

Pokud jde o bezpečnost mediace ve vašem případě, vždy vám budou k dispozici požadovaná opatření na vaši fyzickou ochranu a všechna ostatní opatření vyžadovaná okolnostmi, která může soudní orgán poskytnout.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Código Penal (španělský trestní zákoník) – španělsky
 • Código Civil (španělský občanský soudní řád) – španělsky
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (trestněprávní předpisy) – španělsky
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů) – španělsky
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (královské nařízení 1109/2015 ze dne 11. prosince 2015, kterým se provádí zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů a úpravě úřadů pro podporu obětní trestných činů) – španělsky
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (organický zákon 8/2015 ze dne 22. července 2015 a zákon 26/2015 ze dne 22. července 2015, kterými se mění systém ochrany dětí a mladistvých) – španělsky
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zákon 23/2014 ze dne 20. listopadu 2014 o vzájemném uznávání rozhodnutí v trestních věcech v Evropské unii) – španělsky
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (královské nařízení 671/2013 ze dne 6. září 2013, kterým se stanoví podrobná opatření pro provedení zákona 29/2011) – španělsky
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zákon 29/2011 ze dne 22. září 2011 o uznáním a komplexní ochraně obětí terorismu) – španělsky
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (organický zákon 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních komplexní ochrany proti násilí na základě pohlaví) – španělsky
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (organický zákon 5/2000 ze dne 12. ledna 2000, kterým se upravuje trestní odpovědnost nezletilých) – španělsky
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (organický zákon 1/1996 ze dne 15. ledna 1996 o právní ochraně nezletilých) – španělsky
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zákon 1/1996 ze dne 10. ledna 1996 o bezplatné právní pomoci) – španělsky
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zákon 35/1995 ze dne 11. prosince 1995 o pomoci a podpoře obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – španělsky
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (královské nařízení 738/1997 ze dne 23. května 1997, kterým se schvaluje nařízení o pomoci obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – španělsky
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (organický zákon 19/1994 ze dne 23. prosince 1994 o ochraně svědků a soudních znalců v rámci trestních řízení) – španělsky
Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.