Práva obětí trestných činů – podle zemí

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Jak mohu trestný čin oznámit?

Jste-li obětí trestného činu, máte od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami nárok obdržet informace o vašem právu trestný čin oznámit a případně o postupu, jak tak učinit.

Trestný čin můžete oznámit policii a stanete se svědkem v řízení, které bude následovat. Můžete rovněž policii požádat, aby vás odkázala na příslušný úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kde získáte informace o tom, jak při oznámení trestného činu postupovat.

Přístup k pečovatelským a podpůrným službám, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste trestný čin nejprve oznámili.

Jako oznamovatel trestného činu máte tato práva:

 • obdržet řádně ověřenou kopii oznámení;
 • v případě, že nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, nebo jím nemluvíte, obdržet bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali. Nemluvíte-li španělsky nebo úředním jazykem, v němž probíhá řízení, či jim nerozumíte, máte nárok při podávání svědectví před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie během fáze vyšetřování na bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte;
 • požádali-li jste o to, aby vám byla oznamována určitá rozhodnutí, jako je rozhodnutí nezahájit trestní řízení či pravomocný rozsudek v řízení, máte právo být vyrozuměni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Můžete rovněž podat žalobu na pachatele a stát se tím účastníkem řízení v postavení soukromého žalobce, který má velmi podobná práva jako státní zástupce.

Kromě obvyklých případů, při nichž státní zástupce předkládá obžalobu proti pachateli, existují dva druhy trestných činů, při nichž je vaše role pro zahájení řízení velmi důležitá:

 • řízení u tzv. poloveřejných trestných činů lze zahájit pouze v případě, že jste oznámili spáchání trestného činu nebo podali žalobu; státní zástupce je potom odpovědný za podání obžaloby proti pachateli. V řízeních u tzv. soukromých trestných činů (např. pomluva) vše závisí jen na vás: státní zástupce nenese žádnou odpovědnost za vznesení obžaloby proti pachateli a vy můžete kdykoli stáhnout své oznámení, čímž je řízení ukončeno.

Spáchání trestného činu můžete oznámit v jakémkoliv jazyce a nemluvíte-li španělsky či příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatnou tlumočnickou službu. V praxi to probíhá tak, že pokud na policejní stanici nemluví nikdo vaším jazykem, policie vám nabídne:

 • podat oznámení vyplněním formuláře ve vašem jazyce v případě méně závažného trestného činu;
 • u závažnějšího trestného činu zajistit tlumočnické služby pomocí telefonu nebo osobní přítomností tlumočníka.

Na některých policejních stanicích působí, zejména v létě, anglicky, francouzsky a německy hovořící tlumočníci.

Pro podání oznámení o spáchání trestného činu není žádné časové omezení, ale existují časové lhůty, po jejichž uplynutí nebude možné trestný čin stíhat: v závislosti na závažnosti trestného činu se jedná o lhůtu 10 až 20 let. Příslušné orgány nevyžadují žádný zvláštní způsob oznámení trestného činu. Oznámení můžete podat písemně nebo ústně, a v tom případě sepíše příslušný orgány o oznámení protokol. Do něho musíte uvést své jméno, adresu, identifikační číslo, telefonní číslo atd. a protokol podepsat.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete při oznámení trestného činu požádat policii o vydání ochranného příkazu. O vydání ochranného příkazu můžete rovněž požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

V každém případě vám budou předloženy formuláře žádosti o vydání ochranného příkazu a obdržíte informace o tomto příkazu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při podání oznámení obdržíte ověřenou kopii se spisovou značkou.

Jako oběť můžete od policie dostávat informace o průběhu řízení, pokud takové informace neohrožují vyšetřování. V praxi je lepší zavolat na příslušný policejní útvar a požádat o informace.

Obecně řečeno máte v případě podání příslušné žádosti právo být informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele, možném útěku pachatele z vazby a rozhodnutích o přijetí předběžných opatření na vaši ochranu.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Jste-li obětí násilného trestného činu proti sexuální svobodě, máte právo na informace o náhradě škody ze strany státu, na niž máte nárok v případě, že vám agresor neposkytne odškodnění, nebo je toto odškodnění nedostatečné.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami máte nárok na informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za nichž je možno je získat bezplatně. Tyto informace vám poskytnou také úřady pro podporu obětem trestných činů.

Budete mít možnost podat žádost o uznání nároku na právní pomoc úřední osobě nebo orgánu, který vám poskytl informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně jak je získat bezplatně. Úřední osoba nebo orgán žádost společně s poskytnutými podklady předá příslušné advokátní komoře.

Svou žádost můžete rovněž podat u úřadů pro podporu obětem trestných činů provozovaných orgány justiční správy, které ji předají příslušné advokátní komoře.

Obecně platí, že můžete využít služeb právního poradenství, které nabízejí informace o právu všem občanům. Tyto služby organizují advokátní komory v oblasti působnosti každého soudu.

Musíte vyplnit formulář, který dostanete u soudů, na ministerstvu spravedlnosti nebo jiném státním úřadě, a prokázat, že nemáte dostatečné prostředky. Svou žádost musíte podat u advokátní komory v oblasti působnosti příslušného soudu nebo u soudu příslušného pro oblast, v níž bydlíte, pokud nebylo trestní řízení dosud zahájeno.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, nemusíte pro získání právní pomoci nejdříve prokázat, že nemáte dostatečné prostředky.

Právní pomoc můžete rovněž získat, jste-li obětí terorismu.

Požádat si o právní pomoc ve Španělsku můžete, jste-li mimo jiné v jednom z těchto postavení:

 • jste občanem jednoho z členských států EU a prokážete, že nemáte dostatečné prostředky;
 • jste občanem třetí země a oprávněně pobýváte ve Španělsku nebo máte právo, které je uznáno v mezinárodních dohodách (např. dohodách o mezinárodních únosech dětí). V tomto případě máte přístup k právní pomoci ve Španělsku za stejných podmínek jako občané EU;
 • bez ohledu na existenci prostředků pro zahájení soudního řízení bude vaše právo na právní pomoc uznáno a tato pomoc vám bude okamžitě poskytnuta, jste-li obětí násilí na základě pohlaví, terorismu nebo obchodování s lidmi, ve všech řízeních, která souvisejí s vaším postavením oběti, jsou od něho odvozena nebo z něj vyplývají, nebo jste-li obětí zneužití nebo týrání v případě, že jste nezletilá osoba nebo máte snížené poznávací schopnosti či trpíte duševním onemocněním.

Toto právo platí rovněž pro nástupce oběti v případě jejího úmrtí za podmínky, že nebyli do trestného činu zapojeni.

Pro účely poskytnutí právní pomoci budete považováni za oběť u všech uvedených trestných činů, jakmile je podáno oznámení nebo proveden úkon či zahájeno trestní řízení, a toto postavení si zachováte po celý průběh trestního řízení nebo až do vynesení odsuzujícího rozsudku po ukončení řízení.

Právo na právní pomoc zaniká v okamžiku, kdy se stane osvobozující rozsudek pravomocným, nebo následkem dočasného pozastavení či zrušení řízení z důvodu neprokázání trestných činů, aniž by vznikla povinnost uhradit náklady na její bezplatné využívání, které byly do té doby vynaloženy.

V různých řízeních zahájených na základě vašeho postavení oběti stanovených trestných činů, a zejména řízeních ve věcech násilí na základě pohlaví, vám musí pomáhat přímo právník, aby bylo řádně zaručeno vaše právo na obhajobu.

Na právní pomoc máte právo, pokud váš roční příjem a příjem na příslušníka rodiny nepřesahují:

 • dvojnásobek veřejného indexu příjmů (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) platného v době podání žádosti, pokud dotčená osoba není členem žádné rodiny. IPREM je index, který se stanoví ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahových hodnot pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám;
 • dva a půl násobek indexu IPREM platného v době podání žádosti, pokud je dotčená osoba členem jakéhokoli typu rodiny o méně než čtyřech členech;
 • trojnásobek indexu IPREM, pokud dotčenou rodinu tvoří čtyři nebo více členů.

Roční index IPREM na rok 2016 dosahoval výše 6 390,13 EUR.

Je-li vám přiznána právní pomoc, nemusíte hradit tyto výdaje:

 1. služby předběžného právního poradenství;
 2. honoráře právníkovi a právnímu zástupci (procurador);
 3. náklady vzniklé zveřejněním oznámení v úředním tisku;
 4. zálohy požadované při podání určitých opravných prostředků;
 5. platby soudním znalcům;
 6. budete mít slevu ve výši 80 % u poplatků za notářské listiny a osvědčení z pozemkového a obchodního rejstříku.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Obecně platí, že pokud jste se jako oběť trestného činu účastnili řízení, budete mít nárok na proplacení výdajů nutných pro uplatnění vašich práv a vzniklých právních nákladů přednostně před uhrazením nákladů vzniklých státu.

Za tímto účelem musí být úhrada uložena výrokem rozsudku a obžalovaný k tomu musí být na vaši žádost uznán vinným z trestných činů, u nichž státní zastupitelství nevzneslo obžalobu, nebo být uznán vinným po zrušení rozhodnutí věc uzavřít na základě odvolání, které jste podali.

Poskytovatelé služeb pomoci a podpory, a zejména úřady pro podporu obětem trestných činů, vám poskytnou informace o případech, kdy vám mohou být proplaceny právní výdaje, a případně o postupu, jak si o to požádat.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jste-li obětí, která nebyla účastníkem řízení, a rozhodne-li se státní zástupce stáhnout obžalobu proti pachateli, může vás soudce o tom informovat a vyzvat vás, abyste do 15 dnů podali žalobu sami a stali se soukromým žalobcem. V případě zrychleného řízení je vás soudce informovat a vyzvat povinen.

Pokud vznáší obžalobu proti pachateli státní zástupce, jako oběť nemůžete s výjimkou soukromých trestných činů svým procesním úkonem vyvolat ukončení řízení.

Pokud jste v řízení již vystoupili a jste-li soukromým žalobcem, můžete požádat o zahájení ústního řízení a vznést proti pachateli obžalobu. Pokud se vyšetřující soudce rozhodne řízení ukončit, tj. věc odložit, můžete podat odvolání.

Pokud vznese státní zástupce proti pachateli obžalobu, máte možnost požádat o zamítnutí věci a odstoupit ze svého postavení soukromého žalobce. Pokud se ale státní zástupce rozhodne, může v řízení pokračovat.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Při vašem prvním vystoupení před soudem vás právní zástupce informuje jasným, jednoduchým a pochopitelným jazykem a při zohlednění vašich charakteristik a potřeb o vašich právech jako oběti v trestním řízení a nabídne vám možnost vstoupit do řízení jako vedlejší účastník uplatňující občanskoprávní nárok.

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

Při tomto prvním předstoupení budete dále dotázáni, zda si přejete dostávat vyrozumění nebo oznámení stanovená právními předpisy, a pokud ano, tak budete muset pro zasílání poskytnout svou e-mailovou adresu nebo případně svou domácí či poštovní adresu.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když nejsou veřejná. Vaší jedinou povinností je vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním návrhu obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Obžalobu vypracovává státní zástupce, obhájce a soukromý žalobce, pokud existuje. Tento dokument obsahuje kvalifikaci trestného činu podle názoru těchto osob a navrhovaný trest. V praxi má každá strana pět dnů na předložení svého písemného vyjádření.

Obvykle budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě více obětí budete moci vystupovat odděleně, ačkoli soudce může nařídit, abyste se seskupili do jedné nebo několika stran. V trestním řízení mohou vystupovat také sdružení obětí za podmínky, že jim k tomu jako oběť trestného činu dáte svůj souhlas.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

V rámci trestního řízení můžete podat občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), pokud žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za újmy jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě rozhodnutí o ukončení vyšetřování budou o zamítnutí věci vyrozuměny přímé oběti trestného činu, které čin oznámily, a také ostatní přímé oběti, jejichž totožnost a místo pobytu jsou známy. V případě úmrtí nebo zmizení osoby v přímém důsledku trestného činu budou o rozhodnutí vyrozuměny nepřímé oběti tohoto trestného činu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

V soudním systému můžete mít tato různá postavení:

 • přímá nebo nepřímá oběť: podle oznámeného trestného činu nebo, v případě žádosti o přístup k službám pomoci a podpory, bez předchozího oznámení trestného činu, protože přístup k těmto službám není podmíněn podáním oznámení;
 • svědek: byl-li trestný čin oznámen. Do řízení vstupujete okamžikem obdržení předvolání;
 • soukromý žalobce: rozhodnete-li se vystupovat v trestním řízení jako soukromý žalobce podáním žaloby na pachatele (v případě poloveřejných a soukromých trestných činů) před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou;
 • účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky: obvykle v případě, že se rámci trestního řízení rozhodnete podat občanskoprávní žalobu, tj. žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za škody jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem.

Obvykle je vyžadována vaše přítomnost při ústním jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Obecně platí, že jako oběť máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále jako oběť právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení. V případech, kdy to bude nutné, vám bude poskytnuto tlumočení v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace bude probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlední vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Jako oběť máte právo na informace, které se týkají zejména:

 • dostupných asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy a postupu, jak k nim získat přístup. Tato opatření budou případně zahrnovat informace o možnostech získat náhradní ubytování;
 • práva oznámit trestný čin a případně způsobu, jako při tom postupovat, a práva na předkládání důkazů orgánům pověřeným vyšetřováním;
 • postupu, jak získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských služeb;
 • dostupných komunikačních služeb a asistenční pomoci;
 • postupu, jak můžete uplatnit svá práva, pokud žijete mimo Španělsko;
 • opravných prostředků, které můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajů orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálů, které s ním můžete používat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • práva zažádat o zasílání vyrozumění o určitých rozhodnutích v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení atd.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystupuje v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

V řízení můžete vystupovat jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního soudního jednání, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit kontaktu očima s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Policie vám může nabídnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Přejete-li si podat v rámci trestního řízení občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), musíte vystupovat v doprovodu právníka a zmocněnce soudu v okamžiku nabídky možnosti vstoupit do řízení jako soukromá strana a vždy před tím, než je trestný čin kvalifikován. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Obdrželi-li jste dávku nebo podporu na základě vašeho postavení oběti a byli-li jste předmětem ochranného opatření stanoveného právními předpisy, v případě usvědčení z nepravdivého oznámení trestného činu nebo z fingování trestného činu máte povinnost vrátit dávku nebo podporu a rovněž povinnost uhradit náklady vzniklé orgánům veřejné správy při jejich úkonech uznání, ochrany a podpory a za poskytnuté služby, aniž je dotčena jiná občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, která by mohla vzniknout.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Zatímco se účastníte řízení, můžete nadále využívat služeb poskytovaných úřady pro podporu obětem trestných činů.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústní části řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li již soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit očnímu kontaktu s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni tím, že určí soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V případě podání příslušné žádosti máte právo být informováni o dni, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele a o možném útěku pachatele z vazby;
 • rozhodnutích, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutích všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob odsouzených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutích, která vyžadují vaši účast jako oběti na výkonu trestu a která se vynášejí v prostředí věznice, jako jsou rozhodnutí, která se týkají zařazení usvědčeného vězně do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Při podání žádosti o oznamování výše uvedených rozhodnutí musíte určit e-mailovou adresu nebo poštovní či domácí adresu, na kterou vám bude příslušný orgán zasílat vyrozumění a oznámení.

Výjimečně v případě, že nemáte e-mailovou adresu, vám budou oznámení zasílána obvyklou poštou na adresu, kterou jste uvedli.

Jste-li občanem s pobytem mimo Evropskou unii a nemáte-li e-mailovou nebo poštovní adresu, budou oznámení zasílána na diplomatické či konzulární zastoupení Španělska v zemi vašeho pobytu pro zveřejnění.

Oznámení, která vám mohou být zasílána, budou minimálně obsahovat výrok rozhodnutí a jeho právní základ.

Pokud jste jako oběť formálně vystoupili v rámci řízení, budou rozhodnutí oznamována vašemu zmocněnci u soudu a rovněž vám na e-mailovou adresu, kterou jste udali.

Můžete kdykoli vyjádřit přání nebýt informováni o výše uvedených rozhodnutích, a vámi podaná žádost tak přestane platit.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dni, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jste-li již soukromým žalobcem, váš právník bude mít přístup k shrnutí a ostatním dokumentům věci.

Běžná činnost právníků zahrnuje přístup k právním informacím a podkladům, zejména v případech, kdy jejich klient není účastníkem trestního řízení.

Podle španělských právních předpisů mohou být účastníci vystupující v řízení informovány o řízení a podílet se na všech procesních formalitách.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.