Práva obětí trestných činů – podle zemí

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Pokud byste chtěli podat odvolání proti rozsudku v případě, že obžalovaný byl zproštěn viny, musíte si uvědomit, že odvolání můžete podat pouze v případě, že jste byli účastníkem řízení.

Pokud jste byli účastníkem řízení a jste soukromým žalobcem, můžete podat opravný prostředek:

 • proti rozsudku ve lhůtě deseti dnů od jeho oznámení; odvolání může být založeno na různých důvodech a je možné žádat o přezkum důkazů. V tomto případě se jedná o řádné odvolání.
 • Kasační opravný prostředek je nutno podat do pěti dnů od oznámení rozsudku; jeho důvodem může být porušení zákona nebo španělské ústavy či procesní vady. V tomto případě se jedná o mimořádný opravný prostředek.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky můžete podat kasační odvolání pouze co do výroku o náhradě škody.

Pokud jde o možnosti podat další odvolání, tak v případě, že jste nejprve podali řádné odvolání, můžete jako druhé odvolání podat ještě kasační odvolání. O kasačním odvolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o odvoláních, která můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocný rozsudek v řízení;
 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu.

Pokud jste v řízení měli postavení soukromého žalobce, můžete se podílet na rozhodnutí o přerušení výkonu trestu obžalovaného. Výkon trestů odnětí svobody v délce nepřesahující dva roky může být přerušen, pokud pachatel ve stanovené lhůtě nespáchá další trestný čin. Po tomto období trest uplyne. O přerušení výkonu trestu rozhoduje soud a soudce vás před přijetím rozhodnutí vyslechne.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu (Audiencia Nacional) s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev odsouzeným nebo jejich propuštění.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

V případě potřeby můžete na základě soudního rozhodnutí zůstat i po vynesení rozsudku pod ochranou. Můžete zůstat pod policejní ochranou nebo ve výjimečných případech vám může být poskytnuta nová totožnost nebo finanční podpora na změnu místa bydliště nebo zaměstnání.

V případě některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví nebo domácí násilí, můžete požádat o vydání ochranného příkazu, o jehož dočasné platnosti rozhodne soudní orgán.

O vydání ochranného příkazu lze požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, pracovníky policejních a bezpečnostních složek, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

Ochranný příkaz představuje status komplexní ochrany, který zahrnuje preventivní opatření občanskoprávní a trestněprávní povahy stanovená právními předpisy a další podpůrná a sociální ochranná opatření zavedená v právním systému.

Poskytnutí ochranného příkazu znamená, že máte povinnost průběžně se informovat o procesním postavení obžalovaného nebo podezřelého a také o rozsahu a platnosti přijatých ochranných opatření. Budou vám vždy poskytovány zejména informace o situaci domnělého agresora při výkonu trestu odnětí svobody. Za tímto účelem bude ochranný příkaz předán vězeňské správě.

Vaši ochranu mohou také představovat různé sankce nebo bezpečnostní opatření uložená pachateli: soudní příkazy, zbavení rodičovských nebo opatrovnických práv, zbavení práva na držení nebo používání zbraní atd. V případech pozastavení výkonu trestu před nástupem do vězení může soudce dále zakázat pachateli pobyt na určitých místech nebo s k vám přiblížit, přinutit pachatele, aby se účastnil zvláštních výchovných programů, atd.

Jako oběť máte nárok:

a) požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření a pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci, která by pro vás byla nebezpečná;

b) předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávních odpovědnostech vzniklých spácháním trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou spolupracovat a koordinovat svůj postup se subjekty, zařízeními a službami, které mohou být zapojeny do podpory obětem: soudy, státní zastupitelství, pracovníci policejních a bezpečnostních složek, a to zejména v případě zranitelných obětí s vysokým rizikem viktimizace. Pokud jste obětí, která vyžaduje zvláštní ochranná opatření, posoudí navíc váš případ, aby určily, jaká ochranná, pomocná a podpůrná opatření je nutno přijmout, což může zahrnovat:

 • poskytnutí pomoci nebo podpory psychologů k řešení duševních otřesů vyvolaných trestným činem, a to za použití psychologických metod, které budou nejvhodnější pro péči o vás;
 • doprovod k soudnímu jednání;
 • informování o dostupných psychosociálních a pečovatelských možnostech a doporučení pro tyto služby, pokud o to požádáte;
 • jiná zvláštní podpůrná opatření, která by pro vás mohla být nutná, jste-li obětí s potřebou zvláštní ochrany;
 • doporučení pro specializované podpůrné služby.

Po jakou dobu?

Ochranná opatření soudní povahy platí po dobu stanovenou v příslušném rozhodnutí soudního orgánu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou sledovat vaši situaci jako oběti – zejména v případech, kdy jste zranitelnou obětí – po celou dobu trvání trestního řízení a po přiměřenou dobu po jeho ukončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a výsledek řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu s výjimkou případu, kdy výslovně vyjádříte přání nedostávat v této záležitosti žádná vyrozumění.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována mimo jiné tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu?

Jako oběť trestného činu máte nárok:

 • požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření nebo pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci představující nebezpečí pro oběť;
 • předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávní odpovědnosti z důvodu spáchání trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste požádali, abyste dostávali vyrozuměni o určitých rozhodnutích vynášených v záležitostech výkonu trestu, týkajících se zařazení odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd., můžete proti těmto rozhodnutím podat odvolání i v případě, že jste nebyli stranou řízení. Záměr podat odvolání musíte oznámit příslušnému soudnímu úředníkovi, aniž by vám při tom musel asistovat právník, maximálně do pěti dnů od okamžiku, kdy jste byli o rozhodnutí vyrozuměni, a vlastní odvolání podat do patnácti dnů ode dne vyrozumění.

Podat odvolání proti možnosti zařadit odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3 můžete pouze tehdy, jste-li obětí jednoho z těchto trestných činů:

 • zabití;
 • potrat;
 • ublížení na zdraví;
 • trestné činy proti svobodě;
 • trestné činy mučení a proti morální integritě;
 • trestné činy proti sexuální svobodě a integritě;
 • trestné činy krádeže za použití násilí nebo zastrašení;
 • trestné činy terorismu;
 • trestné činy obchodování s lidmi.

Předtím, než vězeňský orgán přijme jakékoli z výše uvedených rozhodnutí, bude vám dané rozhodnutí sděleno, abyste mohli předložit argumenty, které považujete za vhodné, za podmínky, že jste podali příslušnou žádost o sdělování takových rozhodnutí.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou všechny potřebné informace o opravných prostředcích, které můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.