Práva obětí trestných činů – podle zemí

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Jste-li obětí trestného činu, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou provozovány Ministerstvem spravedlnosti a poskytují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu řešící potřeby obětí.

Tyto úřady fungují ve všech autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Péče a podpora zajišťované úřadem pro podporu obětem trestných činů se poskytují v několika fázích:

 • Fáze příjmu a instruktáže: fáze instruktáže znamená, že vám úřad poskytne komplexní informace o úkonech, které musíte učinit, záležitostech, které budete muset vyřídit, a možných důsledcích. Tato fáze probíhá obvykle formou osobního nebo telefonického rozhovoru, při kterém vysvětlíte své problémy a potřeby. Na základě vašeho vysvětlení vám budou poskytnuty pokyny, bude posouzena možnost jiných zdrojů a případně vypracována doporučení.
 • Informační fáze: od prvního kontaktu s příslušnými orgány a úředními osobami a ještě před podáním oznámení máte jako oběť právo na informace, které odpovídají vaší osobní situaci, podmínkám a rovněž povaze trestného činu, který jste zažili, a škodám, které jste utrpěli. Tyto informace se týkají určitých aspektů jako:
 • Jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat.
 • Jaké jsou dostupné odborné služby a možnosti psychosociální podpory a péče bez ohledu na to, zda již byla podána žaloba, a jak se k nim dostat.
 • Jaká jsou dostupná pečovatelská a podpůrná opatření (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postup, jak k nim získat přístup, včetně případně informací o možnostech alternativního ubytování.
 • Jak můžete získat poradenství a odbornou pomoc právníka a jaké jsou případně podmínky, za kterých je můžete získat bezplatně.
 • Jak získat pomoc při soudním líčení v průběhu soudního řízení, pokud ho požadujete, anebo u různých orgánů činných v trestním řízení.
 • Možnost požádat o ochranná opatření a případně postupu, jak si o ně zažádat.
 • Poradenství ohledně majetkových nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně podpory a náhrady škody, na něž můžete mít nárok na základě újmy způsobené trestným činem, a případně o tom, jaké řízení využít k uplatnění těchto nároků.
 • Jak musíte postupovat při uplatňování svých práv jako oběť trestného činu žijící mimo Španělsko.
 • Kontaktní údaje orgánu rozhodujícího ve vašem řízení a jakými kanály s ním můžete komunikovat; a informace o dni, čase a místě konání soudního líčení a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.
 • Jaké jsou dostupné služby restorativní justice (např. mediace) ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují.
 • V jakých případech můžete žádat náhradu nákladů na právní zastoupení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit, atd.
 • Fáze zásahu: Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou činné v různých oblastech:
 • Právní činnost: úřady vám poskytnou právní pomoc, kterou potřebujete, a konkrétně vám poskytnou informace o druhu pomoci, kterou můžete získat v souvislosti se soudním řízením, právech, která můžete uplatňovat jako účastník řízení, způsobu a podmínkách, za jakých můžete získat právní poradenství, a druzích poskytovatelů služeb nebo organizací, na které se můžete obrátit se žádostí o podporu.

Právní pomoc zůstane v každém případě na obecné úrovni a bude se týkat způsobu, jakým probíhá řízení, a způsobu, jakým uplatnit různá práva, protože za pokyny a právní pomoc zodpovídá v každém případě váš právník.

 • Zdravotní a psychologická činnost: psychologická péče poskytovaná úřady spočívá ve vyhodnocení a řešení vaší situace za účelem zmírnění krize vyvolané trestným činem, zvládnutí soudního řízení vyplývajícího z trestného činu, pomoc po dobu řízení a posílení vaší strategie a schopností mobilizovat pomoc z vašeho okolí.

V případě, že jste zvlášť zranitelnou obětí nebo obětí vyžadující zvláštní ochranu, úřady vypracují plán psychologické podpory.

 • Ekonomická činnost: ohledně ekonomické podpory, na niž máte nárok, byli-li jste obětí násilného trestného činu nebo trestného činu proti sexuální svobodě, plní úřady hlavně informační funkci a mohou vám pomoci při podání žádosti.
 • Sociální činnost a péče: v této oblasti budou úřady koordinovat svůj postup v péči, již vám poskytují, a případně vás nasměrují na dostupné poskytovatele sociálních služeb, pečovatelská zařízení či organizace, které mohou zajistit bezpečné ubytování, okamžitou zdravotní péči a finanční podporu, na niž můžete mít nárok, se zvláštní pozorností věnovanou potřebám v případech invalidity, hospitalizace, úmrtí nebo vyvolaným možnou zranitelností.
 • Fáze sledování: úřady budou sledovat váš případ – zejména jste-li zranitelnou obětí – po celý průběh trestního řízení a po přiměřenou dobou po jeho uzavření. Během této fáze budou úřady analyzovat v různých obdobích vaši právní, zdravotní, psychologickou, sociální, pečovatelskou a ekonomickou situaci vzniklou v důsledku spáchání trestného činu. Vhodná doba pro sledování se stanoví na základě vaší situace.

Pokud jste obětí terorismu, k hlavním funkcím Úřadu pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působnost patří:

 • poskytnout vám informace o stavu soudního řízení na základě spáchaného trestného činu, který pro vás může být důležitý;
 • seznámit vás se vším, co souvisí s trestním a správním řízením a může být pro vás důležité;
 • nabídnout vám osobní doprovod na soudní jednání konaná ve věcech teroristických činů, které se vás mohou týkat;
 • poskytnout vám emocionální a terapeutickou podporu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci ministerstva vnitra;
 • prosazovat zajištění vaší bezpečnosti a soukromí jako oběti trestného činu při vaší účasti na soudním řízení;
 • informovat vás o hlavních náhradách škody pro oběti terorismu a v každém případě vás nasměrovat na Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra;
 • oznamovat vám všechny záležitosti související s výkonem trestu odnětí svobody až do jeho řádného uplynutí, zejména poskytnutí úlev trestanci nebo jeho propuštění.

V případě obětí terorismu bude jednat Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra jako jednotné kontaktní místo pro všechna řízení, která by u orgánů centrální státní správy mohly zahájit osoby nebo rodiny postižené teroristickým činem, postupovat všechny podané žádosti příslušnému subjektu a zajišťovat spojení s dotčenými osobami.

Generální ředitelství bude dále spolupracovat s příslušnými subjekty orgánů centrální státní správy nebo jinými orgány veřejné správy při pomoci a podpoře obětem terorismu s cílem zajistit obětem komplexní ochranu.

Generální ředitelství pro podporu obětem terorismu bude odpovědné za zpracování, správu a navrhování rozhodnutí o podpoře a náhradě škody osobám postiženým teroristickými trestnými činy.

Telefonní linka podpory pro oběti

Během fáze příjmu nebo instruktáže můžete být vyslyšeni osobně nebo telefonicky úřady pro podporu obětem trestných činů.

U některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví, existují ve Španělsku telefonické služby pro pomoc a instruktáž, např. 016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

V případě zvlášť zranitelných obětí, jako jsou nezletilí, existují zvláštní telefonické služby, jako je telefonní linka nadace ANAR (Pomoc ohroženým dětem a mladistvým) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), které se zaměřují na děti a mládež, dospělé a příbuzné nezletilých a příbuzné v případě zmizelých nezletilých osob.

016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví poskytuje bezplatnou odbornou pomoc 24 hodin denně a 365 dní v roce. U osobních údajů osob, které tuto službu použijí, je zaručeno, že zůstanou trvale důvěrné.

Pomoc je nabízena v 51 jazycích. Pomoc po 24 hodin denně je konkrétně nabízena ve španělštině, katalánštině, galicijštině, baskičtině, angličtině a francouzštině a prostřednictvím telefonické překladatelské služby u hovorů v němčině, portugalštině, mandarínštině, ruštině, arabštině, rumunštině a bulharštině. Pomoc v ostatních jazycích je poskytována prostřednictvím telefonické překladatelské služby.

U osob s vadou sluchu nebo řeči je dostupnost služby zajištěna těmito prostředky:

 • textový telefon (TTY) na čísle 900 116 016;
 • služba Telesor prostřednictvím webových stránek Telesor (https://www.telesor.es/). V tomto případě je nutné připojení k internetu;
 • mobilní telefon nebo PDA. V obou těchto případech je nutno nainstalovat bezplatnou aplikaci podle kroků uvedených na webových stránkách Telesor.

Tato služba nabízí pomoc každému, kdo pokládá otázky v souvislosti s konkrétními případy násilí na základě pohlaví: ženské oběti násilí na základě pohlaví, osoby blízké ženské oběti násilí na základě pohlaví (příbuzní, přátelé, sousedé atd.), odborníci pečující o ženskou oběť násilí na základě pohlaví nebo osoby, které jsou poučeny o situaci tohoto typu násilí atd.

Poskytované informace se týkají dostupných prostředků a práv, která máte k dispozici jako oběť tohoto typu trestné činnosti, ohledně zaměstnání, sociálních služeb, finanční podpory, informací, pomoci, přijetí a možností právního poradenství.

V případě přijetí tísňového volání je hovor okamžitě přesměrován na telefonní číslo 112 pro tísňového volání příslušné autonomní oblasti.

Pokud jste nezletilou obětí násilí na základě pohlaví, je každé vaše zavolání na číslo 016 přesměrováno na telefonní linku pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10).

Telefonní linka pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10) je bezplatnou, důvěrnou a anonymní službou dostupnou 24 hodin denně a 365 dní v roce, která spočívá hlavně ve třech telefonních linkách pomoci:

 • Telefonní lince pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR, jejímž hlavním cílem je poskytovat nezbytnou podporu a rady dětem nebo mladistvým, kteří mají problémy nebo se ocitli v ohrožení.
 • Telefonní lince pro dospělé a rodiny nadace ANAR zaměřené na dospělé osoby, které potřebují poradit v otázkách týkajících se nezletilých.
 • Telefonní lince 116 000 nadace ANAR pro případy zmizelých nezletilých osob (harmonizované číslo celospolečenské hodnoty Evropské unie pro řešení těchto případů).

Tato služba přesměruje vaše volání na službu 016 v případě, že jste osobou ženského pohlaví a obětí násilí na základě pohlaví nebo dospělou osobou, která se dozvěděla o takovém případu tohoto druhu násilí.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano. Přístup k pečovatelským a podpůrným službám obětem trestných činů, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste nejprve podali stížnost.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Můžete se obrátit na úřady pro podporu obětem trestných činů, které se nacházejí ve všech autonomních oblastech, téměř všech hlavních městech těchto oblastí a také v některých jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám konkrétně poskytnou informace o dostupných odborných službách a možnostech psychosociální a pečovatelské podpory bez ohledu na to, zda jste podali stížnost, a způsobu, jak k nim získat přístup.

Poskytnou vám rovněž informace o dostupných pečovatelských a podpůrných opatřeních (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postupu, jak k nim získat přístup, případně včetně informací o možnostech alternativního ubytování.

K tomu vám poradí, jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat, a rovněž o možnostech získat právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za kterých je můžete získat bezplatně.

V závislosti na vašich potřebách vás budou úřady pro podporu obětem trestných činů schopny odkázat na poskytovatele odborných právních, psychologických a sociálních služeb, jako jsou obecní, zdravotní, vzdělávací a zaměstnavatelské služby a služby v oblasti sociální péče; sdružení, nadace a jiné nevýdělečné subjekty; psychosociální služby orgánů justiční správy; a v případě, že jste obětí násilí na základě pohlaví, na Koordinační jednotky v případě násilí proti ženám (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) a Ženské jednotky (Unidades sobre la Mujer), které působí v každé autonomní oblasti a provincii.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace (NGO) mohou poskytnout obětem konkrétních trestných činů podporu formou vypracování individuálního postupu podle potřeb a charakteristik každé oběti. Asistence zahrnuje zejména právní poradenství, informace o různých dostupných prostředcích a podpoře a psychologickou a emocionální podporu.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.