Práva obětí trestných činů – podle zemí

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Fyzické osoby, které jsou obětí trestného činu spáchaného ve Španělsku nebo trestného činu, který může být ve Španělsku stíhán, se podle zákona č. 4/2015 z 27. dubna 2015 považují za oběti trestného činu bez ohledu na jejich státní příslušnost, na to, zda dosáhly zákonného věku nebo jsou nezletilé, či na to, zda na území pobývají oprávněně. Ustanovení tohoto zákona se uplatní:

a) na přímé oběti, a to na každou fyzickou osobu, které byla v přímém důsledku trestného činu způsobena osobní či majetková újma, zejména tělesná, duševní nebo citová újma nebo majetková škoda;

b) na nepřímé oběti, v případě smrti či zmizení osoby v přímém důsledku trestného činu, za předpokladu, že za čin nenesou přímou odpovědnost, tj.:

1. Na manžela/manželku oběti, pokud nejsou soudně nebo fakticky odloučeni, na děti oběti nebo děti manžela/manželky, pokud nejsou soudně nebo fakticky odloučeni, které s nimi žijí v době smrti nebo zmizení; na každou osobu, která je v době smrti nebo zmizení s obětí ve srovnatelném citovém vztahu, a na děti této osoby, které s obětí v době úmrtí nebo zmizení žijí; na rodiče oběti nebo na přímé příbuzné či příbuzné ve třetím stupni, za které nese oběť rodičovskou odpovědnost, a na osoby, které jsou v poručenství nebo pěstounské péči oběti.

2. Jestliže neexistuje žádná z uvedených osob, uplatní se ustanovení na jiné přímé příbuzné a na sourozence oběti, přičemž se upřednostní zákonný zástupce oběti.

  • Základní práva obětí: všechny oběti mají od prvního kontaktu s orgány nebo úředníky právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči, jakož i na aktivní účast na trestním řízení a na uctivé, profesionální, osobní a nediskriminační zacházení. Pomoc obětem, jakož i služby podpory nebo služby restorativní justice se poskytují během celého trestního řízení a dostatečně dlouhou dobu po jeho ukončení, bez ohledu na to, zda je totožnost pachatele známá, a bez ohledu na výsledek řízení.
  • Kontaktní místo: úřady na pomoc obětem

Jakožto oběti trestného činu vám zákon zaručuje určitá individuální práva před začátkem, v průběhu a po skončení soudního řízení (procesu).

Trestní řízení ve Španělsku začíná vyšetřováním trestného činu, které provádí justiční policie pod dohledem vyšetřujícího soudce. Na konci vyšetřování postoupí vyšetřující soudce případ prokurátorovi, který rozhodne o dalším postupu. Jestliže neexistují dostatečné důvody pro podání obžaloby na pachatele a prokurátor ji nepodá, vyšetřující soudce řízení ukončí. Jinak je případ postoupen příslušnému soudu k soudnímu řízení.

Soud během soudního řízení přezkoumá důkazy a rozhodne o tom, zda údajný pachatel je či není vinen. Je-li pachatel uznán vinným, uloží mu soud trest. Trestní řízení může pokračovat možným odvoláním k vyššímu soudu.

Jakožto oběť se trestního řízení můžete zúčastnit v roli svědka nebo můžete sehrát aktivnější úlohu jako soukromý žalobce, a využít tak dalšího práva, jež vyplývá z Vaší účasti na řízení. Podle článku 124 španělské ústavy musí prokurátor v každém případě chránit zájmy oběti/oběti během celého řízení.

Od začátku předběžného vyšetřování poskytují obětem genderového násilí pomoc specializovaní právníci. Na základě reformy základního zákona o soudní moci (LOPJ) základním zákonem č. 7/2015 se soudy pro násilí páchané na ženách rovněž zabývají trestnými činy proti ochraně soukromí, právu žen na sebevědomí a ochranu cti, jakož i trestnými činy pohrdání soudem nebo nerespektování předběžných opatření.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.