Práva obětí trestných činů – podle zemí

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Strana, která není spokojena s rozsudkem okresního soudu (tingsrätt), může podat opravný prostředek k odvolacímu soudu (hovrätt). Podrobnosti, jak v tomto případě postupovat, jsou uvedeny v rozsudku. V některých případech může být k převzetí případu odvolacím soudem požadováno povolení podat opravný prostředek. Je-li rozsudek napadený opravným prostředkem zrušen, obvykle dojde k novému soudnímu řízení před odvolacím soudem. Ve většině případů nemusí být poškozené strany a svědci během tohoto řízení přítomni. Namísto toho se zpětně využívají důkazy předložené okresnímu soudu. V menším počtu případů však odvolací soud může dospět k rozhodnutí v daném případu bez toho, aniž by proběhlo hlavní slyšení.

Proti rozsudku odvolacího soudu lze obecně podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Nejvyšší soud se však bude případem zabývat pouze tehdy, jde-li o zásadní otázku (precedent), nebo existují-li zjevné důvody pro obnovu řízení, jako je například hrubá chyba okresního nebo odvolacího soudu. V praxi je proto poslední instancí obvykle odvolací soud.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jste-li stranou daného případu, máte právo obdržet písemnou kopii rozsudku, a to co nejdříve. Nejste-li stranou daného případu, musíte se pro obdržení podrobností o obsahu rozsudku obrátit na soud.

Obecně máte nárok na to, aby vám dokumenty byly přeloženy. Soud může v případě potřeby přeložit dokumenty předložené soudu či zasílané soudem. Může však být třeba, abyste se obrátili na soud a o tuto službu požádali. Překlad vám bude poskytnut bezplatně.

V této fázi soudního řízení nemůžete být zastupováni „právním zástupcem poškozené strany“ (målsägandebiträde) hrazeným z veřejných zdrojů. Povinnost právního zástupce asistovat vám končí, jakmile skončí řízení. Můžete se však rozhodnout vzít si právního zástupce na vaše vlastní náklady. Máte-li nárok na právní pomoc, stát může uhradit část vašich výdajů na právní zastoupení.

Potřebujete-li v této fázi osobu poskytující podporu, můžete kontaktovat jednu z neziskových organizací působících v této oblasti, jako jsou například linka podpory pro obětí nebo linka pomoci pro ženy – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon atd.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Ano, po skončení soudního řízení můžete mít nárok na podporu nebo ochranu. Pokud jde o dobu, po kterou můžete obdržet podporu nebo ochranu od neziskových organizací nebo sociálních služeb, neexistuje žádná konkrétní časová lhůta. Určité časové lhůty se vztahují na chráněné osobní údaje. Více informací naleznete v sekci „Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí“ (Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu).

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Rozsudek například upřesní udělený trest a jak dlouho zůstane odsouzená osoba ve vězení. V případě trestného činu spáchaného proti fyzické osobě (trestný čin proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí osoby) se vás, jakožto poškozené strany, švédská Vězeňská a probační služba dotáže, zda si přejete být informováni o:

  • instituci, do níž byla odsouzená osoba ve Švédsku umístěna,
  • přemístění odsouzené osoby do jiné instituce nebo o jejím přemístění do jiné země,
  • tom, zda se odsouzená osoba nachází kdekoliv mimo instituci,
  • tom, zda odsouzená osoba nebo švédská Vězeňská a probační služba požádala o zmírnění doživotního trestu odnětí svobody,
  • propuštění odsouzené osoby,
  • tom, zda odsouzená osoba uprchla nebo unikla z vězení, nebo
  • o tom, zda odsouzená osoba uprchla po udělené propustce nebo jiné době strávené mimo danou instituci.

Švédská Vězeňská a probační služba není povinna poskytovat žádná oznámení, pokud by to mohlo ohrozit život nebo zdraví zadržované osoby.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě trestného činu spáchaného proti fyzické osobě (trestný čin proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí osoby) se vás, jakožto poškozené strany, švédská Vězeňská a probační služba dotáže, zda si přejete být informováni o:

  • propuštění odsouzené osoby,
  • tom, zda odsouzená osoba uprchla nebo unikla z vězení, nebo
  • o tom, zda odsouzená osoba uprchla po udělené propustce nebo jiné době strávené mimo danou instituci.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne, žádné takové právo vám nepřísluší.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.