Práva obětí trestných činů – podle zemí

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Za oběť trestného činu jste považováni, pokud jste utrpěli újmu či škodu, např. osobní nebo na majetku, nebo pokud byl váš majetek odcizen atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Coby oběť trestného činu máte podle zákona určitá individuální práva před soudním řízením, během něj i po něm. Kromě toho můžete mít nárok na různé formy podpory a náhrady škody způsobené trestným činem.

Ve Švédsku začíná trestní řízení vyšetřováním trestného činu, nebo-li tzv. přípravným řízením. Přípravné řízení musí být zahájeno (s určitými výjimkami), jestliže existuje důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin. Přípravné řízení provádí policie, ale v některých případech pod vedením státního zástupce. Když je vyšetřování dokončeno, může státní zástupce rozhodnout o postoupení věci soudu, nebo – pokud se státní zástupce domnívá, že důkazy nejsou dostačující – může věc uzavřít, aniž by ji soudu postoupil. Jestliže je věc postoupena soudu, dojde k soudnímu líčení. Během něj soud posuzuje všechny předložené důkazy a rozhodne, zda bude obžalovaný odsouzen za trestný čin či nikoli. Soud rovněž informuje strany o případné možnosti odvolání k vyšší instanci.

Coby oběť trestného činu máte v řízení důležitou úlohu a různá práva. Můžete se účastnit soudního řízení bez zvláštního právního postavení, nebo hrát aktivnější úlohu tím, že se formálně stanete stranou řízení. Můžete rovněž požádat o náhradu škody a/nebo podpořit obžalobu. V některých případech můžete podat z vlastního podnětu soukromou obžalobu, pokud se státní zástupce rozhodl, že obžalobu nepodá.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.