Victims' rights - by country

As a victim of a crime you can benefit from a number of rights, and assistance from national authorities and organisations to advise and help you. These factsheets provide you with a range of information on what you can expect in every country in the European Union.

If you have suffered a crime, of course you will need to think about whether to report it. You may feel reluctant to do this, or worried about it, but if you do not report it, a police investigation is much less likely and the person who committed the crime is unlikely to be brought to account. Reporting the crime may also be important for your own practical reasons such as making an insurance claim.

You may have access to some rights whether you report the crime or not. However, once you have reported the crime you can benefit from a range of rights and additional support which might not otherwise be available to you. These will help to ensure that you can take full part in the proceedings and that you understand what is happening. They also aim at making the process as easy as possible for you.

When you report the crime to the police or as soon as possible thereafter, you might wish to check carefully what specific role(s) you may have in the proceedings - as victim, witness, civil claimant, civil party, private prosecutor, etc.   These roles vary from one country to another and some of them have rights attached to them that may be important later on in the process, for example with regard to whether or not you as a victim can appeal the outcome of a trial. Take note of the roles and deadlines as you read through these factsheets. Check with the police what roles exist and what deadlines – if any - you must respect to get the respective status. You may ask the authorities for clarifications in order to decide how best to protect your rights and legal interests.

Once you have reported a crime, authorities will work to bring justice to you and others. As part of this process, they may require your active cooperation until and perhaps after the end of the criminal proceedings if there is a prosecution. You have an important role in these proceedings and your assistance is very much appreciated.

The police will begin their investigation to establish enough evidence to prosecute the person who committed the crime. If the person is prosecuted and found guilty the judge will also determine the appropriate penalty for the offender.

As a victim, you have a number of legally guaranteed rights within or outside the criminal proceedings. In addition, some of your rights may extend to your family members and relatives. The European Union has taken steps to guarantee a minimum set of rights and certain standards along which Member States should align their laws.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Belgie

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či odcizen váš majetek, a to v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběť trestného činu máte před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení určitá individuální práva.

Trestní řízení v Belgii sestává z vyšetřování a soudního řízení. Ve většině případů je vyšetřování vedeno státním zástupcem nebo v určitých složitějších případech vyšetřujícím soudcem. V průběhu vyšetřování jsou shromažďovány důkazy za účelem zjištění, zda došlo ke spáchání trestného činu a kdo jej spáchal.

Po skončení vyšetřování je věc buď uzavřena a řízení zastaveno, nebo je věc předána soudu. Během soudního řízení soud přezkoumá nashromážděné důkazy a rozhodne, zda je pachatel vinen, či nikoli. Je-li pachatel shledán vinným, bude odsouzen a bude mu uložen trest. Soud však také může shledat pachatele nevinným a zbavit jej obžaloby.

Jako oběť máte v rámci řízení některá práva. Aktivněji se řízení můžete zúčastnit jako zaregistrovaná oběť nebo se můžete přihlásit jako poškozený. Za určitých okolností můžete zahájit řízení sami tím, že pachatele předvoláte přímo před soud nebo vyšetřujícímu soudci podáte trestní oznámení a přihlásíte se jako poškozený. Pokud se přihlásíte jako poškozený, můžete od pachatele požadovat náhradu škody. Jsou-li splněny určité podmínky (stali jste se například obětí úmyslného násilného trestného činu, újma však nemůže být odpovídajícím způsobem nahrazena pachatelem nebo pojišťovnou), můžete získat odškodnění od státu.

Následující informační přehledy vás provedou jednotlivými fázemi trestního řízení a popíšou vaše práva Odkaz se otevře v novém okně.v průběhu vyšetřování trestného činu, Odkaz se otevře v novém okně.během soudního řízení a Odkaz se otevře v novém okně.po skončení soudního řízení. Naleznete zde i další informace o Odkaz se otevře v novém okně.pomoci a podpoře, kterou můžete obdržet.

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

1 – MOJE PRÁVA V PRŮBĚHU VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Jaká jsou má práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Trestný čin můžete oznámit na policejní služebně, pokud možno v místě, kde k trestnému činu došlo. V mimořádné situaci můžete vždy zavolat na číslo 112. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, můžete se dostavit na nejbližší policejní služebnu. Adresy policejních služeben jsou uvedeny na internetových stránkách místní policie v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině.

Každý belgický státní příslušník (nebo rezident v Belgii) může řadu bagatelních trestných činů (např. vandalství, krádež v obchodě nebo krádež jízdního kola) oznámit na internetu, a to v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině, Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.němčině. Kromě toho může každý, tedy i turista, oznámit trestné činy související s internetem, a to prostřednicím stránek, které jsou k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině, Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině, Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině.

Některé méně závažné trestné činy, jako je pronásledování, pomluva a urážka (tzv. „trestné činy na základě oznámení“) lze stíhat pouze tehdy, podáte-li trestní oznámení.

Pro oznámení trestného činu není stanovena žádná lhůta, je však ve vašem zájmu uvědomit policii co nejdříve, aby mohla získat informace o okolnostech spáchání trestného činu a újmě, která vám byla způsobena. To je důležité rovněž proto, že většinu trestných činů nebudou moci orgány po uplynutí určité lhůty začít trestně stíhat (promlčení). Tato lhůta je stanovena zákonem, liší se v závislosti na druhu trestného činu a činí od šesti měsíců do patnácti let.

Po oznámení trestného činu vyhotoví policie protokol. Během výslechu máte řadu práv, a to i případě, že budete vyslýchán(a) později. Bez ohledu na to, zda jste vyslýcháni jako oběť nebo jako svědek, vám policejní orgán vysvětlí, že:

 • můžete požádat, aby byly všechny otázky a vaše odpovědi byly doslovně zaznamenány;
 • můžete požádat o provedení zvláštního vyšetřovacího úkonu nebo o výslech určité osoby;
 • vaše výpovědi mohou být použity u soudu jako důkazní prostředky;
 • můžete zdarma obdržet kopii protokolu o vašem výslechu. O kopii musíte požádat na konci výslechu. Ve většině případů ji obdržíte ihned.

Pokud hovoříte jiným jazykem, než je jazyk řízení, policie vám zajistí soudního tlumočníka, není-li příslušník policie schopen zaznamenat vaše výpovědi ve vašem mateřském jazyce, nebo vás požádá, abyste zapsali svou výpověď ve svém mateřském jazyce.

Vaše výpověď bude zaznamenána v protokolu, ve kterém budou rovněž uvedeny například tyto informace:

 • vaše jméno, adresa, telefonní číslo a případně i e-mailová adresa;
 • podrobné údaje o trestném činu – kdo se na něm podílel, kdy, kde a co se stalo a jaké jsou následky;
 • kontaktní údaje případných svědků;
 • popis zúčastněných osob, včetně výšky, tělesné konstituce a oděvu. Velmi užitečné mohou být rovněž informace jako pravděpodobný věk, barva vlasů a účes, přízvuk a jiné specifické znaky, jako jsou bradavice, jizvy, tetování nebo mateřská znaménka;
 • zranění, která vám byla způsobena (lékař vám může vydat lékařské potvrzení, které můžete předat policii, a to i několik dní po podání trestního oznámení). U lékaře si můžete rovněž vyžádat potvrzení o pracovní neschopnosti;
 • jakákoli jiná (materiální) škoda, která vám byla způsobena (je užitečné můžete pořídit snímky způsobené škody).

Můžete rovněž uvést, zda potřebujete nějakou praktickou, sociální, psychologickou nebo právní pomoc.

Je vhodné pořídit si kopie všech dokumentů, které odevzdáte policii. Může se stát, že budete původní dokumenty potřebovat později, například pro pojišťovnu.

Jste-li obětí sexuálního násilí, budete v rámci možností vyslechnuti ve vhodných prostorách, které poskytují potřebné soukromí.

Ve většině případů policie předá protokol státnímu zastupitelství. Státní zástupce poté rozhodne, zda má policie zahájit vyšetřování, či nikoli. Vyšetřování probíhá pod vedením státního zástupce nebo ve složitějších případech či v situaci, kdy jsou zapotřebí rozsáhlejší vyšetřovací opatření, jako je například domovní prohlídka, je provádí vyšetřující soudce (soudní vyšetřování). V některých případech může policie zahájit vyšetřování sama a poté předat celý spis státnímu zastupitelství k (policejnímu vyšetřování). U řady bagatelních trestných činů (jako je krádež jízdního kola) a s ohledem na jejich okolnosti (například absenci jakýchkoli stop) vyhotoví policie zjednodušený protokol. Tento zjednodušený protokol zůstává na policejní stanici a státnímu zastupitelství se nepředává. Jednou měsíčně se však státnímu zastupitelství předkládá přehled vystavených zjednodušených protokolů, aby bylo zastupitelství o těchto oznámeních informováno. V případě, že se objeví nové informace (například identifikace pachatele trestného činu), které by mohly ovlivnit šetření případu, předá se protokol státnímu zastupitelství a policie vás o této skutečnosti informuje.

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Po oznámení trestného činu obdržíte potvrzení. Na tomto potvrzení naleznete číslo jednací, jméno příslušníka policie, který vám pomohl, a kontaktní údaje státního zastupitelství (na které se můžete obrátit, chcete-li případ dále sledovat).

Na potvrzení zjistíte, zda bude vaše věc projednávána jako běžné oznámení, zda bude probíhat policejní vyšetřování nebo byl vypracován zjednodušený protokol.

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Pokud nepodniknete žádné jiné kroky kromě podání trestního oznámení na policii, máte pouze právo být státním zástupcem (v případě trestního stíhání) informováni o datu, čase a místu konání soudního jednání.

Jestliže chcete být informováni o jiných důsledcích vašeho oznámení, musíte se přihlásit jako poškozený. To můžete učinit prohlášením (osobně nebo prostřednictvím právního zástupce) u příslušníka policie, který vystavil protokol o oznámení, nebo prohlášením na sekretariátu státního zastupitelství nebo na policejní služebně nebo zasláním prohlášení doporučeným dopisem na sekretariát státního zastupitelství. Vzorový formulář obdržíte s potvrzením o oznámení.

Přihlásíte-li se jako oběť, obdržíte písemně informace o rozhodnutích státního zástupce (např. o rozhodnutí věc odložit s příslušným odůvodněním nebo rozhodnutí o zahájení soudního řízení) a o případném jednání vyšetřovacího soudu. Budete moci rovněž předložit jakékoli důkazní prostředky, které považujete za užitečné. Kromě toho můžete žádat o nahlédnutí do spisu a o obdržení kopií dokumentů ze spisu.

Chcete-li získat náhradu škody nebo jiná práva, musíte se přihlásit jako poškozený [1]. Můžete tak učinit prohlášením, které učiníte osobně nebo prostřednictvím svého právního zástupce. Toto prohlášení lze učinit v kterékoli fázi řízení. Jako poškozený můžete žádat o nahlédnutí do spisu nebo o získání kopií, o provedení dalších vyšetřovacích úkonů, můžete požádat o odškodnění, podávat opravné prostředky proti přijatým rozhodnutím (například odvolání) a také právo být vyslechnut a informován v souvislosti s výkonem trestu odnětí svobody.

Jako poškozený nebo jako oběť vás ve styku s úřady může zastupovat právní zástupce. Jelikož je vyšetřování v Belgii neveřejné, není možné, abyste se účastnili vyšetřovacích úkonů (např. výslechu pachatele), s výjimkou provedení skutkové rekonstrukce na místě činu, jíž se poškozený může zúčastnit.

Nemusíte prokázat existenci trestného činu ani zavinění pachatele.

V této fázi vyšetřování nemůžete obdržet náhradu škody.

Jakmile byla věc předána státnímu zastupitelství a bylo zahájeno trestní stíhání, nemůžete již nijak řízení zastavit. To platí i pro trestné činy, které lze stíhat pouze na základě vašeho trestního oznámení („trestné činy na základě oznámení“), jako je například pronásledování.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Během vyšetřování budete pravděpodobně vyslechnuti jako svědek.

Pokud se jako svědek cítíte ohroženi, můžete (stejně jako vaši rodinní příslušníci a příbuzní) za určitých okolností využít tato opatření na ochranu svědků:

 • poradenství ohledně preventivních opatření, která mohou být přijata, a pomoc při jejich zavádění
 • preventivní policejní hlídky;
 • zaznamenávání příchozích a odchozích telefonních hovorů;
 • poskytnutí tajného telefonního čísla nebo mobilního telefonu pro tísňová volání, chráněné registrační značky pro vaše vozidlo;
 • okamžitou fyzickou ochranu
 • zajištění jiného místa pobytu na dobu nejvýše 45 dnů.

Ve velmi výjimečných případech, tzn. pokud jste svědkem organizované nebo závažné trestné činnosti, jako je únos nezletilé osoby nebo vražda, a výše uvedená opatření k zajištění vaší bezpečnosti nepostačují, lze přijmout zvláštní ochranná opatření. Může se jedna například o:

 • zajištění jiného místa pobytu na dobu delší než 45 dnů;
 • změnu identity.

Pokud jste v rámci šetření poskytli svědectví, můžete požadovat náhradu za cestovní výdaje a výdaje na ubytování. Rovněž můžete požádat o náhradu, pokud byste si v zaměstnání museli vzít půl dne dovolené. Tyto náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu, bude je však muset zaplatit obžalovaný, bude-li shledán vinným.

Pokud vám byla přiznána ochranná opatření nebo pokud se nenacházíte v Belgii, můžete být vyslechnuti prostřednictvím videokonference nebo telekonference.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li mladší 18 let a jste-li obětí trestného činu, máte při výslechu tato dodatečná práva:

 • může vás doprovázet dospělá osoba, kterou si sami zvolíte,
 • a výslech může proběhnout v upravené místnosti.

Aby se zabránilo tomu, že budete ve stejné věci vyslýchání několikrát, může být z vašeho výslechu pořízen audiovizuální záznam. Jste-li mladší 12 let, je možné audiovizuální záznam z vašeho výslechu pořídit až poté, co jste o tom byli informováni. Jste-li starší 12 let, může být výpověď zaznamenána jen s vaším souhlasem. Tyto výslechy probíhají v místnosti, která je k tomuto účelu vybavena.

Pokud jste se stali obětí sexuálního zneužívání, prostituce nebo dětské pornografie, začne běžet lhůta, po jejímž uplynutí již nelze trestný čin stíhat, až poté, co dosáhnete 18 let věku.

Pokud jste se obětí stali jako nezletilí, policie vás odkáže na služby poskytující pomoc obětem specializované na případy zneužívání dětí.

Budete rovněž chráněni před medializací. Zveřejnění nebo šíření snímků, náčrtů a jiných materiálů, které by mohly vaši totožnost odhalit, je totiž zakázáno.

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Policie vám poskytne informace o:

 • různých službách poskytujících pomoc obětem;
 • postupech, které budou navazovat na vaše trestní oznámení;
 • podmínkách, které musíte splnit, abyste získali odškodnění.

Tyto informace mohou být poskytnuty na letácích či v brožurách nebo ústně. Brožury jsou k dispozici ve třech úředních jazycích (Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině, Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.němčině). V praxi mohou příslušníci policie poskytovat informace i v jiných jazycích (např. v angličtině).

Je důležité vědět, že o dalším vývoji vašeho případu budete informováni jen tehdy, pokud jste se přihlásili jako oběť nebo jako poškozený [1]. Jedná se o tyto informace:

 • rozhodnutí státního zástupce věc odložit s odůvodněním;
 • rozhodnutí státního zástupce postoupit věc vyšetřujícímu soudci za účelem soudního vyšetřování;
 • rozhodnutí státního zástupce navrhnout, aby pachatel nahradil škodu nebo se účastnil mediace v rámci trestního řízení;
 • datum, kdy bude věc projednávat soud.
 • Kromě toho máte jako oběť právo žádat o nahlížení do spisu a obdržení kopií. S příslušnou žádostí se můžete v průběhu vyšetřování obrátit na státní zastupitelství nebo vyšetřujícího soudce.

Můžete pořizovat kopie spisu, za každou kopii vám však bude účtován poplatek (přibližně 0,25–0,50 EUR za kopii). Pokud je vaše věc postoupena porotnímu soudu, jsou kopie poskytovány bezplatně.

Mohu obdržet právní pomoc?

První orientační právní pomoc můžete získat, když se obrátíte na primární právní pomoc, kde právníci v určité dny a hodiny poskytují bezplatné poradenství a mohou vás v případě potřeby odkázat na specializované služby. Konzultační dny jsou pořádány na soudech, smírčích soudech, v právních střediscích, u některých orgánů místní samosprávy atd. Právní středisko naleznete v každém soudním obvodu (kontaktní údaje jsou k dispozici ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině) nebo se můžete obrátit na některou ze služeb pro pomoc obětem.

Máte-li zájem o podrobnější právní poradenství, pomoc nebo zastupování, musíte se obrátit na svého právního zástupce. V závislosti na vašich příjmech vám pomoc může být poskytována do určité míry nebo zcela bezplatně, a to prostřednictvím systému sekundární právní pomoci. Některé kategorie osob nacházejících se ve specifické situaci, například nezletilé osoby nebo osoby s mentálním postižením, mají vždy právo na bezplatné služby právního zástupce.

V případě sekundární právní pomoci se můžete obrátit na kancelář právní pomoc (více informací ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině), kterou najdete u každého soudu. Budete muset předložit doklady, které prokazují, že patříte do jedné z uvedených kategorií nebo že je máte nedostatečný čistý příjem. Úřad právní pomoci vydá rozhodnutí do patnácti dnů. Je-li žádosti vyhověno, budou vám sděleny kontaktní údaje právního zástupce, který vám byl ustanoven. Můžete rovněž požádat o právního zástupce, kterého si sami zvolíte, zda je ochoten pracovat v rámci sekundární právní pomoci. Váš právní zástupce se v případě souhlasu obrátí na místně příslušný úřad právní pomoci za účelem schválení vaši žádosti.

Jsou-li vaše finanční prostředky omezené, můžete za určitých podmínek prostřednictvím systému právní pomoci požádat rovněž o osvobození od určitých poplatků souvisejících s řízením (např. poplatků za soudního vykonavatele, nákladů na kopie ze spisu, atd). Chcete-li tuto možnost využít, musíte podat žádost úřadu právní pomoci, který se nachází u soudu, jenž projednává vaši věc. Pokud jste se již přihlásili jako poškozený, můžete žádost podat u soudu, jenž projednává vaši věc, a to i ústně.

Doporučuje se rovněž, abyste si důkladně zkontrolovali své pojistky, abyste zjistili, zda vaše pojištění kryje i právní pomoc. Za tímto účelem se obraťte na svého zprostředkovatele pojištění.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Policie zajistí vaši bezprostřední bezpečnost prostřednictvím všeobecných bezpečnostních opatření. Dále pokud jste v nebezpečí v důsledku výpovědi, kterou jste učinili nebo hodláte učinit a jste ochotni ji potvrdit u soudu, může vám komise pro ochranu svědků zajistit další bezpečností opatření. Pokud se státní zástupce nebo vyšetřující soudce domnívá, že tato opatření potřebujete, zašle komisi pro ochranu svědků žádost.

Jste-li obětí znásilnění nebo sexuálního napadení, budete chráněni před medializací. Zveřejnění nebo šíření snímků, náčrtů a jiných materiálů, které by mohly vaši totožnost odhalit, je trestné.

Jste-li obětí domácího násilí a nechcete se vrátit domů, policie vám (a vašim dětem) poskytne bezpečné místo, kde můžete pobývat.

Policejní orgán můžete rovněž při výpovědi požádat, aby v protokolu vaše osobní údaje neuvedl. Musíte však počítat s tím, že policie je povinna tyto údaje předat, pokud o ně státní zastupitelství výslovně požádá.

Pouze pokud se vy nebo osoba vám blízká může v důsledku svědecké výpovědi dostat do vážného ohrožení, může vám vyšetřující soudce (policie zde nemá žádné pravomoci) zajistit úplnou nebo částečnou imunitu. Vyšetřující soudce se pro anonymitu často rozhodne z vlastního podnětu, avšak můžete o ni požádat i vy. Pokud vyšetřující soudce vaši žádost zamítne, nemůžete se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Částečná anonymita znamená, že v protokolu o výslechu nebude uvedena vaše totožnost. To je možné pouze v případě, vede-li vyšetřování vyšetřující soudce nebo státní zástupce.

Úplná anonymita znamená, že vaše totožnost zůstane utajena během celého trestního řízení, a může být zajištěna jen tehdy, pokud:

 • je soudní vyšetřování vedeno vyšetřujícím soudcem;
 • k vaší ochraně nepostačuje částečná anonymita;
 • se domníváte, že vaše výpověď ohrozí vás a vaše příbuzné, a uvedete, že to může být důvodem k odmítnutí výpovědi;
 • trestného činu se dopustila zločinecká organizace nebo se jedná o závažný trestný čin (např. únos nezletilé osoby nebo vražda).

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Všichni pracovníci policejních a soudních orgánů jsou povinni poskytnout vám veškeré potřebné informace a případně vás odkázat na specializované služby. Existuje různé organizace, které se věnují poskytování pomoci obětem trestné činnosti. V průběhu celého trestního řízení i po něm je vám k dispozici řada specializovaných služeb:

 • příslušníci policie zajišťují první přijetí, praktickou pomoc, informace, vyhotovení protokolu a odkázání na příslušné úřady. Není-li službu konající příslušník policie schopen poskytnout vám optimální podporu (např. v případě krize či velmi závažné situace), mohou tento úkol převzít specializované policejní služby zaměřené na policejní pomoc obětem.
 • Služba pro příjem obětí, která je součástí právního střediska, vám může poskytnout specifické informace týkající se vaší věci. Právní středisko je k dispozici v každém soudním obvodu (jejich kontaktní údaje jsou k dispozici ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině). Tato služba vám může rovněž poskytnout potřebnou podporu v průběhu celého soudního řízení. Právní asistenti pracující ve službě pro příjem obětí vás v závislosti na vašem problému odkážou na specializovanější služby. Mohou vám poskytnout pomoc v emocionálně těžkých okamžicích, například při nahlížení do spisu, při soudním řízení, při vracení důkazních materiálů nebo při rekonstrukci. Právní asistenti vám mohou rovněž pomoci při vypracování prohlášení oběti týkající se výkonu trestu.
 • Služby pro pomoc obětem vám poskytují další pomoc s vyrovnáním se s následky trestného činu: emocionální a psychologickou podporu, informace (o vašich právech, náhradě škody, trestním řízení a dostupnosti právní podpory) a pomoc s kontakty na různé instituce (jako jsou pojišťovny, policie, soudní orgány, advokátní kanceláře, nemocnice atd.) Na tyto služby vás většinou odkáže policie nebo právní asistenti, nicméně se na ně můžete obrátit i sami.

Všechny tyto služby jsou bezplatné a zcela dobrovolné.

Jste-li obětí obchodu s lidmi, mohou vám další podporu poskytnout různé specializované soukromé organizace. Koordinaci a spolupráci mezi těmito organizacemi zajišťuje Odkaz se otevře v novém okně.Centrum pro rovné příležitosti a boj proti rasismu. Můžete využít rovněž zvláštních předpisů týkajících se povolení k pobytu a pracovního povolení, pokud vám byl přiznán status „oběti obchodu s lidmi“ [2].

Můžete obdržet lékařskou pomoc, můžete však být požádáni o její uhrazení, nemáte-li platné zdravotní pojištění (tyto náklady však můžete zahrnout do nároku na náhradu škody). Občané 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou využít Odkaz se otevře v novém okně.evropský průkaz zdravotního pojištění.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Mediace je možná ve všech fázích trestního řízení: na úrovni policie (policejní mediace týkající se škody), na úrovni obcí (mediace v rámci správních sankcí), na úrovni státního zastupitelství před vydáním rozhodnutí o trestním stíhání (mediace v trestních věcech) a poté, co státní zástupce rozhodl o trestním stíhání (nápravná mediace). Nápravnou mediaci lze použít rovněž po vykonání trestu.

Mediace je dostupná u všech druhů trestných činů. O možnostech mediace vás musí informovat státní zástupce, vyšetřující soudce a soudce. O mediaci můžete požádat rovněž sami.

Policejní mediaci týkající se škody lze používat u drobné kriminality (např. graffiti, menší krádeže a vandalismus) pro náhradu škody na majetku. Je dostupná v policejních okrscích Lovaň, Mechelen a Brusel. Mediace se uskuteční před tím, než je věc předána státnímu zástupci. Státní zástupce je informován o výsledcích mediace, a pokud je dosaženo dohody, věc je obvykle uzavřena.

Mediace u správních sankcí [3] se používá před konečným uložením správní sankce. Je povinná v případě, je-li pachatel mladší 16 let. Cílem mediace je především uhradit způsobenou škodu a provádějí ji úředníci orgánů místní samosprávy.

Mediaci v rámci trestních věcí může navrhnout státní zástupce, pokud se domnívá, že skutková podstata trestného činu nevyžaduje uložení trestu odnětí svobody na déle než dva roky nebo přísnější trest. Tato forma mediace se uskutečňuje před vydáním rozhodnutí státního zástupce o trestním stíhání pachatele a provádějí ji právní asistenti. Mediace, jejímž účelem je náhrada způsobené škody, se jako oběť většinou účastníte. Státní zástupce může pro pachatele navrhnout jedno nebo více doplňujících opatření (lékařské ošetření nebo terapii, vzdělávání nebo poskytnutí služby). Pokud dojde mezi pachatelem a obětí k dohodě na náhradě škody a pokud se pachatel podrobí případným dalším opatřením, požadavek na jeho potrestání pozbývá platnosti (tzn. státní zástupce již nemůže tuto věc předat trestnímu soudu). Pokud však pachatel nedodrží podmínky, může být věc postoupena soudu. Mediace v rámci trestního řízení vyžaduje vaši spolupráci. Není-li tato spolupráce zajištěna, bude věc vrácena státnímu zástupci, který rozhodne o dalším postupu.

Nápravná mediace probíhá odděleně od soudního řízení a nenahrazuje je. Soudní orgány jsou i nadále odpovědné za veškerá rozhodnutí o trestním stíhání, udělení trestu a výkonu trestu. To však nebrání tomu, abyste mohli o mediaci požádat v jakémkoli okamžiku řízení: ještě předtím, než věc začne projednávat soud, v průběhu soudního řízení a po vynesení rozsudku. O mediaci může požádat každý, kdo je příslušnou trestní věcí přímo dotčen. To znamená, že o mediaci může požádat nejen oběť trestného činu, ale také například partner či partnerka, rodinný příslušník nebo pozůstalý. Nápravnou mediaci provádějí dvě neziskové organizace: Odkaz se otevře v novém okně.Suggnomè ve Flandrech a Odkaz se otevře v novém okně.Médiante ve Valonsku. Tyto organizace mají místní oddělení v každém soudním obvodu. Dohoda, jíž bylo dosaženo při nápravné mediaci, je důvěrná, a proto se nepředává soudním orgánům, ledaže s tím obě strany souhlasí. Soudce je při vynášení rozsudku povinen zmínit, že došlo k nápravné mediaci, není však povinen přihlížet k obsahu dohody.

Mediace je dostupná rovněž v soudnictví ve věcech mládeže. Nápravná mediace je možná jak na úrovni státního zástupce, tak na úrovni soudce pro mládež. Konzultace jsou dostupné pouze na úrovni soudce pro mládež. Od soudce se očekává, že takové nápravné opatření upřednostní (že tedy nevynese ihned nad nezletilým pachatelem rozsudek) a že strany sporu o této možnosti informuje. Pokud nápravná mediace vede k dohodě mezi pachatelem a obětí činu, musí dohodu zpravidla schválit státní zástupce. Státní zástupce nemůže měnit obsah dohody, může však odmítnout dohodu uznat, pokud obsah dohody může představovat nebezpečí pro veřejnou bezpečnost. Činnosti v rámci nápravné mediace a konzultací provádějí místní neziskové organizace působící v oblasti pomoci pro mládež.

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Vývoj věci po skončení vyšetřování závisí na druhu vyšetřování.

Vede-li vyšetřování státní zástupce, může rozhodnout, že:

 • danou věc odloží;
 • navrhne pachateli narovnání v rámci trestního řízení – pokud pachatel návrh přijme a škodu nahradí, bude věc po zaplacení příslušné částky uzavřena;
 • navrhne mediaci v rámci trestního řízení;
 • předá věc soudu.

Jako oběť nebo poškozený budete informováni o rozhodnutí státního zástupce.

Dojde-li k soudnímu vyšetřování, vyšetřující soudce zašle spis poradnímu senátu. Soudní jednání před poradním senátem probíhají za zavřenými dveřmi. To znamená, že novináři a veřejnost se jej nemohou zúčastnit. Přítomni můžete být vy a váš právní zástupce, nikoli však vaši přátelé a příbuzní. Poradní senát může rozhodnout o:

 • zastavení stíhání, pokud se skutková podstata nepovažuje za trestný čin nebo neexistuje-li dostatek důkazů;
 • předání věci soudu, existuje-li dostatek důkazů;
 • internaci pachatele, pokud je duševně nemocný nebo má vážné mentální postižení, v důsledku kterého není schopen ovládat své jednání. V tomto případě může obviněný požádat o veřejné jednání;
 • odložení. Poradní senát může takto rozhodnout pouze v případě, nebyl-li pachatel dříve odsouzen k trestu odnětí svobody na déle než šest měsíců. Soudce stanoví zkušební lhůtu trvající nejvýše pět let a stanoví řadu podmínek, které musí pachatel dodržovat. Pokud se pachatel ve zkušební době znovu dopustí trestné činnosti nebo nedodrží stanovené podmínky, může soud rozhodnout o znovuzahájení řízení v dané věci.

V posledních dvou případech vynese poradní senát rovněž rozsudek týkající se vašeho občanskoprávního nároku ohledně náhrady škody.

Jako oběť nebo poškozený [1] budete informováni o datu jednání. Pokud bude věc předána soudu, budete též informováni o datu, kdy bude vaši věc projednávat soud.

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Proti rozhodnutí státního zastupitelství o odložení věci se nemůžete odvolat. S ohledem na skutky a jejich okolnosti a na důvody uzavření věci mohou v rámci trestního řízení existovat ještě další možnosti, jak (vedle občanskoprávního řízení) získat náhradu škody:

 • v případě bagatelních trestných činů a a přestupků můžete pachatele předvolat přímo před soud. Za tímto účelem se musíte obrátit na soudního vykonavatele, aby předvolal pachatele;
 • můžete se též přihlásit jako poškozený [1] u vyšetřujícího soudce, který pak musí zahájit soudní vyšetřování. To můžete učinit písemně nebo ústně. Vyšetřující soudce vystaví protokol o tomto úkonu. Musíte počítat s tím, že vás v tomto případě vyšetřující soudce požádá o uhrazení zálohy, která slouží k pokrytí nákladů řízení. Její výši stanoví vyšetřující soudce. Počítejte rovněž s tím, že poradní senát může po skončení vyšetřování rozhodnout, že věc nepostoupí soudu, protože například neexistuje dostatek důkazů proti podezřelému. Pokud se přihlásíte jako poškozený, musí vaše postavení jako poškozený potvrdit soud.

Je-li pachatel nezletilý, nemůžete jej předvolat přímo před soud ani se nemůžete přihlásit jako poškozený.

Proti každému rozhodnutí poradního senátu, včetně rozhodnutí o uzavření věci, můžete jako poškozený [1] podat opravný prostředek u obžalovací komory odvolacího soudu. Proti rozhodnutí obžalovací komory odvolacího soudu nemůžete podat opravný prostředek ani nemůžete předvolat pachatele sami

Pokud poradní senát rozhodne o náhradě škody (při internaci pachatele nebo při odložení věci) můžete podat opravný prostředek, pouze pokud jde o náhradu škody, a nikoli o rozhodnutí o potrestání. Opravný prostředek musíte podat do patnácti dnů (nebo tří dnů, je-li pachatel v ochranné vazbě) v podatelně soudu. Obžalovací komora odvolacího soudu poté přezkoumá váš nárok na náhradu škody.

Můžete věc postoupit rovněž občanskoprávnímu soudu, pokud jste z jakéhokoli důvodu neobdrželi náhradu v rámci trestního řízení. To je možné i v případě, že státní zastupitelství věc odložilo. Věc můžete postoupit občanskoprávnímu soudu tak, že pachatele, který škodu způsobil, přímo předvoláte před soud, pokud se všechny strany nehodlají dostavit dobrovolně. Pokud se věc týká i pojišťovny (například v případě dopravní nehody), lze se na ni rovněž obrátit přímo. Řízení u občanskoprávního soudu se podstatně liší od trestního řízení. Občanskoprávní nárok můžete vznést i u občanskoprávního soudu (například pokud jste neobdrželi náhradu v rámci trestního řízení nebo byla věc odložena). V občanskoprávním řízení musíte prokázat, že došlo k pochybení. Jestliže současně probíhá trestní řízení, musí občanskoprávní soud pozastavit řízení a vyčkat na rozhodnutí trestního soudu. Občanskoprávní soud je navíc vázán rozhodnutím trestního soudu. S uplatněním nároku u občanskoprávního soudu jsou rovněž spojeny určité náklady.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Jako cizí státní příslušník požíváte všech výše uvedených práv. Máte rovněž některá dodatečná práva, která usnadní vaši účast na trestním řízení.

Máte právo požádat o bezplatné služby tlumočníka, pokud nehovoříte úředním jazykem daného regionu. Je rovněž možné, abyste sami sepsali svou výpověď (nebo můžete příslušníka policie zapsal ve vaší mateřštině). Pokud se nenacházíte v Belgii, může vás státní zástupce nebo vyšetřující soudce vyslechnout prostřednictvím videokonference nebo telekonference.

Jste-li žadatelem o azyl, máte automaticky právo na právní pomoc, kterou vám poskytne právní zástupce prostřednictvím systému sekundární právní pomoci.

Další informace:

 • Oběžník č. COL 5/2009 Kolegia nejvyšších státních zástupců při dovolacích soudech o používání jednotných potvrzení o podání trestního oznámení, pokynech pro předávání těchto potvrzení policií a o změně oběžníku COL 8/2005, revidovaná verze ze dne 20. prosince 2012
 • Oběžník ze dne 26. září 2008 o zavedení víceoborové spolupráce ve vztahu k obětem obchodu s lidmi nebo některých závažných forem nezákonného převaděčství – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině
 • Oběžník č. COL 16/2012 ze dne 12. listopadu 2012 – Společný oběžník ministra spravedlnosti, ministra vnitra a Kolegia nejvyšších státních zástupců o pomoci poskytované obětem na státních zastupitelstvích a soudech
 • Oběžník č. COL 17/2012 ze dne 12. listopadu 2012 – Společný oběžník ministra spravedlnosti, ministra vnitra a Kolegia nejvyšších státních zástupců o uctivém zacházení se zemřelými, o informování o jejich úmrtí, uctivém rozloučení a čištění místa činu, v případě zapojení soudních orgánů
 • Oběžník č. COL 18/2012 ze dne 20. prosince 2012 – Společný oběžník ministra spravedlnosti, ministra vnitra a Kolegia nejvyšších státních zástupců o dočasném vykázání z domácnosti v případě domácího násilí
 • Královský výnos ze dne 18. prosince 2003 o podmínkách pro částečně nebo zcela bezplatné sekundární právní poradenství – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině
 • Královský výnos ze dne 16. května 2004 o boji proti obchodu s lidmi a nezákonnému převaděčství – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině
 • Královský výnos ze dne 13. června 1999 o organizaci služby právních středisek ministerstva spravedlnosti, platný od 1. července 1999 – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině
 • Královský výnos ze dne 28. prosince 1950 o nákladech vzniklých v průběhu trestního řízení
 • Dohoda ze dne 7. dubna 1998 o spolupráci mezi státem a Vlámským společenstvím o péči o oběti trestných činů – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině
 • Protokolární dohoda ze dne 5. června 2009 mezi státem, Vlámským společenstvím, Francouzským společenstvím a Společnou komisí společenství o péči o oběti – v nizozemštině a francouzštině
 • Protokolární dohoda ze dne 5. června 2009 mezi státem, Francouzským společenstvím a Valonským regionem o péči o oběti – v nizozemštině a francouzštině
 • Protokolární dohoda ze dne 5. června 2009 mezi státem a Německojazyčným společenstvím o péči o oběti trestných činů – v nizozemštině, francouzštině a němčině
1. Poškozený

V kterékoli fázi řízení se můžete u soudce přihlásit jako poškozený, a to i v případě, že jste trestný čin neoznámili policii. Toto postavení vám přiznává některá dodatečná práva:

požadovat náhradu škody;
hovořit během soudního jednání;
po skončení soudního řízení obdržet náhradu nákladů;
obdržet během řízení bezplatné služby tlumočníka;
pokud se přihlásíte jako poškozený a je to považováno za odůvodněné, získáte také řadu práv v trestním řízení, aniž byste museli žádat o uznání u soudce pro výkon trestu.
Můžete se rovněž prostřednictvím výslovného prohlášení přihlásit jako poškozený, pokud již státní zastupitelství zahájilo řízení. To je možné během celé fáze vyšetřování a projednávání u soudu, nikoli však ve fázi projednávání odvolání proti soudnímu rozhodnutí. V případě přestupku nebo přečinu se můžete přihlásit jako poškozený vyšetřujícímu soudci. Vyšetřující soudce je povinen zahájit soudní vyšetřování. Po skončení vyšetřování však může poradní senát rozhodnout, že neexistuje dostatek důkazů, aby mohl být údajný pachatel postaven před soud.
Pokud chcete získat náhradu škody, musíte prokázat újmu, kterou jste utrpěli. Soud posoudí přípustnost vaší žaloby, a buď občanskoprávní nárok uzná, nebo jej zamítne.
Pokud vystupujete jako poškozený, máte právo postoupit věc obžalovací komoře odvolacího soudu, pokud soudní vyšetřování neskončilo do jednoho roku od zahájení. To vám umožňuje nepřímou formu kontroly nad postupem vyšetřování.
2. Status ochrany „oběti obchodu s lidmi“
Od začátku devadesátých let poskytuje Belgie obětem obchodu s lidmi status ochrany oběti. Tento status mohou využit tyto kategorie obětí:
oběti obchodu s lidmi (např. za účelem sexuálního zneužívání, žebrání, ekonomického vykořisťování, odebrání orgánů, páchání trestné činnosti z donucení);
oběti nezákonného převaděčství (napomáhání k nelegální migraci za účelem dosažení zisku) s přitěžujícími okolnostmi. Tento status mohou získat oběti násilí nebo oběti, jejichž život je v ohrožení.
Abyste jako oběť obchodu s lidmi mohli využít zvláštních pravidel týkajících se povolení k pobytu a pracovního povolení, můžete získat status ochrany „oběti obchodu s lidmi“, pokud:
přerušíte styk s údajnými pachateli;
přijmete povinnou pomoc, již poskytuje specializované středisko pro přijímání osob, které je schválené příslušnými orgány;
spolupracujete se soudními orgány tím, že učiníte výpověď nebo podáte trestní oznámení.
3. Správní sankce
Správní sankce ukládají místní správní orgány a nejedná se o trestní sankce. Místní správní orgány mají pravomoc trestat určité formy méně závažných trestných činů a výtržnictví prostřednictvím správních sankcí (správní pokuty, pozastavení platnosti povolení nebo licencí a dočasné nebo trvalé uzavření zařízení). Obecní úřad může tyto sankce uložit za porušení jeho vyhlášek, některé formy vandalství atd. Tyto sankce nezávisí přímo na státním zástupci.
Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

2 – MOJE PRÁVA BĚHEM SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jak mohu požadovat od pachatele náhradu škody nebo získat odškodnění od státu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak se mohu účastnit soudního řízení?

Jako zaregistrovaná oběť nebo poškozený (1) budete dopisem vyrozuměni o datu, kdy bude vaše věc projednávána u soudu. Pokud jste tak dosud ještě neučinili, můžete se v této fázi přihlásit jako poškozený, a to až do skončení hlavního líčení. Pokud nemáte právního zástupce a chcete během jednání uplatnit občanskoprávní nárok, musíte:

 • se dostavit včas;
 • přihlásit se u soudního úředníka; dotázat se, zda se jednání koná v této místnosti;
 • dostavit se k předsedajícímu soudci, jakmile uslyšíte, že soudce volá jméno pachatele, od něhož požadujete náhradu škody;
 • předat dokumentaci dokládajícími vaši újmu;
 • poskytnout kopii dokumentace obhájci pachatele;
 • ponechat si prvopisy dokumentů;
 • předsedající soudce vás může požádat o doplňkové informace a pak rozhodne ohledně vaší žádosti o náhradu škody.

Soudní řízení je v zásadě veřejné a soudního jednání se může zúčastnit každá osoba starší 14 let. Soudního řízení se proto mohou zúčastnit vaši přátelé, sousedé a rodina a také novináři a veřejnost. Pouze ve výjimečných případech (jako jsou sexuální trestné činy) může být jednání neveřejné. To znamená, že občané a novináři budou mít vstup do soudní síně zakázán. Můžete soudce požádat o konání neveřejného jednání za zavřenými dveřmi. Zákon toto výslovně umožňuje pro oběti sexuálního trestného činu, jako je znásilnění nebo sexuální napadení. Soudce může neveřejné jednání nařídit i tehdy, je-li to nezbytné kvůli ochraně zájmu nezletilé osoby nebo soukromého života účastníků řízení. Konečný rozsudek je vždy vynášen veřejně.

Uplatníte-li nárok na náhradu škody (občanskoprávní nárok), musíte prokázat újmu, která vám byla způsobena. Soudce váš občanskoprávní nárok po skončení soudního jednání posoudí. Jste-li poškozeným, musíte se účastnit soudního jednání. Pokud chcete předejít přímému kontaktu s obžalovaným, může vás zastupovat váš právní zástupce (nelze však odmítnout přítomnost obžalovaného v soudní síni). Osobně se musíte dostavit pouze tehdy, jste-li předvoláni jako svědek.

Nemůžete však věc projednat osobně se státním zástupcem.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Pokud jste během vyšetřování trestného činu poskytli důkazy jako svědek, nemusíte být vyslýcháni během soudního jednání, vyjma v případě projednávání porotním soudem (2).

Jste-li předvoláni osobně a byla-li vám poskytnuta ochrana a/nebo pobýváte-li v zahraničí, můžete být vyslechnuti prostřednictvím videokonference nebo telekonference. V případě potřeby je možné změnit hlas a zakrýt vaši tvář.

Jako svědek máte právo na náhradu nákladů, která se skládá z pevné částky (svědečné) a úhrady podle kilometrické vzdálenosti (úhrada cestovních nákladů). O náhradu musíte požádat na podatelně soudu, u něhož jste svědčil. Předložíte předvolání, které vám vrátil pracovník soudu, a průkaz totožnosti. Náhradu můžete obdržet ihned, a to v úředních hodinách podatelny.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li nezletilí, jste chráněni před medializací: zveřejněním nebo šířením snímků, náčrtů a jiných materiálů, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Byl-li během vyšetřování pořízen audiovizuální záznam vašeho výslechu, není již vaše osobní přítomnost nutná, pokud ji soud nepovažuje za nezbytnou v zájmu zjištění pravdy. V tomto případě vás soud požádá, abyste se dostavili, a sdělí vám důvody. Můžete však soudce požádat o konání neveřejného jednání za zavřenými dveřmi. Zákon toto výslovně umožňuje pro oběti sexuálního trestného činu, jako je znásilnění nebo sexuální napadení. Soud může uspořádat neveřejné jednání rovněž tehdy, je-li to nezbytné kvůli ochraně zájmu nezletilé osoby nebo soukromého života účastníků řízení.

Mohu obdržet právní pomoc?

Jako poškozený si můžete vybrat, jestli se soudního řízení zúčastníte sami nebo se necháte zastupovat právním zástupcem.

První orientační právní pomoc můžete získat, když se obrátíte na primární právní pomoc, kde právníci v určité dny a hodiny poskytují bezplatné poradenství a mohou vás v případě potřeby odkázat na specializované služby. Konzultační dny jsou pořádány na soudech, smírčích soudech, v právních střediscích, u některých orgánů místní samosprávy atd. Právní středisko naleznete v každém soudním obvodu (kontaktní údaje jsou k dispozici ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině a Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině) nebo se můžete obrátit na některou ze služeb pro pomoc obětem.

Máte-li zájem o podrobnější právní poradenství, pomoc nebo zastupování, musíte se obrátit na svého právního zástupce. V závislosti na vašich příjmech vám tato pomoc může do určité míry nebo zcela bezplatně, a to prostřednictvím systému sekundární právní pomoci. Některé kategorie osob nacházejících se ve specifické situaci, například nezletilé osoby nebo osoby s mentálním postižením, mají vždy právo na bezplatné služby právního zástupce.

V těchto případech se musíte obrátit na Odkaz se otevře v novém okně.úřad právní pomoci, který se nachází v každé soudní budově. Budete muset předložit doklady, které prokazují, že patříte do jedné z uvedených kategorií nebo že máte nedostatečný čistý příjem. Úřad právní pomoci vydá rozhodnutí do patnácti dnů. Je-li žádost schválena, budou vám sděleny kontaktní údaje právního zástupce, který vám byl ustanoven. Můžete rovněž požádat o právního zástupce, kterého si sami zvolíte, je-li tento ochoten pracovat v rámci sekundární právní pomoci. Váš právní zástupce se v případě souhlasu obrátí na místně příslušný úřad právní pomoci za účelem schválení vaši žádosti.

Jsou-li vaše finanční prostředky omezené, můžete za určitých podmínek prostřednictvím systému právní pomoci požádat rovněž o osvobození od určitých poplatků souvisejících s řízením (např. poplatků za soudního vykonavatele, poplatků za obdržení kopií dokumentů, atd.). Chcete-li tuto možnost využít, musíte podat žádost úřadu právní pomoci u soudu, jenž projednává vaši věc. Pokud jste se již přihlásili jako poškozený (viz níže), můžete se, a to i ústně, obrátit na soud, který danou věc projednává.

Doporučuje se rovněž, abyste si důkladně zkontrolovali své pojistky a ověřili, zda vaše pojištění kryje i právní pomoc. Za tímto účelem se obraťte na svého zprostředkovatele pojištění.

Při jednání vám mohou poskytovat pomoc právní asistenti útvaru pro příjem obětí nebo pracovníci služeb pro pomoc obětem.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Pokud jste v nebezpečí a vyšetřující soudce vám ve fázi vyšetřování přiznal částečnou či úplnou anonymitu, můžete být během soudního řízení vyslechnuti prostřednictvím videokonference nebo telekonference. V případě potřeby je možné změnit hlas a zakrýt vaši tvář.

Musíte-li se dostavit k soudu jako svědek a nebyli-li jste vyslýcháni během vyšetřování, může soudce nařídit, že v protokolu z jednání nesmí být odhalena vaše totožnost.

Jste-li obětí znásilnění nebo sexuálního napadení, budete chráněni před medializací. Zveřejnění nebo šíření snímků, náčrtů a jiných materiálů, které by mohly vaši totožnost odhalit, je trestné.

Není-li obžalovaný během vyšetřování vzat do vazby a máte-li obavy, že byste se při čekání na projednávání vaši věci mohli s obžalovaným setkat tváří v tvář, můžete se obrátit na právního asistenta. V některých soudních budovách jsou zřízeny zvláštní čekárny, abyste se mohli vyhnout přímému kontaktu s obžalovaným.

Jak mohu požádat o náhradu škody ze strany pachatele nebo obdržet odškodnění od státu?

Chcete-li od pachatele požadovat náhradu škody, musíte se přihlásit jako poškozený a uplatnit u trestního soudu občanskoprávní nárok. Váš nárok a se může týkat ublížení na zdraví a výdajů na léčení, nemajetkové újmy, hmotné ztráty (např. ušlá mzda, ztracený školní rok, ztráta zaměstnání a poškození motorového vozidla nebo oděvu), nákladů na pohřeb atd.

Trestní soud váš nárok a odškodnění nařídí pouze v případě, je-li pachatel shledán vinným. Poté posoudí obsah vaší žádosti o náhradu škody.

Můžete věc postoupit rovněž občanskoprávnímu soudu, pokud jste z jakéhokoli důvodu neobdrželi náhradu v rámci trestního řízení. To je možné i v případě, že státní zastupitelství věc odložilo. Věc můžete postoupit občanskoprávnímu soudu tak, že pachatele, který škodu způsobil, přímo předvoláte před soud, pokud se všechny strany nehodlají dostavit dobrovolně. Pokud se věc týká i pojišťovny (například v případě dopravní nehody), lze se na ni rovněž obrátit přímo. Řízení u občanskoprávního soudu se podstatně liší od trestního řízení. Musíte sami prokázat, že je protistrana odpovědná za škodu, která vám byla způsobena, což můžete případně učinit na základě kopie spisu z (ukončeného) trestního řízení. Jestliže současně probíhá trestní řízení, musí občanskoprávní soud řízení přerušit až do rozhodnutí trestního soudu. Občanskoprávní soud je navíc vázán rozhodnutím trestního soudu. Je třeba mít na paměti, že v případě, že věc postoupíte občanskoprávnímu soudu, budete muset zaplatit poplatek.

Pokud státní zástupce zahájil postup vedoucí k upuštění od potrestání (narovnání nebo mediaci v rámci trestního řízení), můžete i tak získat náhradu škody od pachatele. Získat náhradu škody od pachatele můžete rovněž prostřednictvím mediace. Tak většinou získáte náhradu škody tehdy, pokud státní zástupce pachateli navrhne mediaci v rámci trestního řízení nebo narovnání.

Získat náhradu škody od pachatele nelze vždy (může se například stát, že pachatel nebyl identifikován nebo dopaden) a také není vždy možné požadovat úplnou náhradu škody od pojišťovny. V případě, že jste se stali obětí úmyslného násilného činu, můžete za určitých podmínek získat odškodnění od státu. Další informace o možnostech odškodnění od státu naleznete v informačních přehledech Evropské soudní sítě o odškodnění obětí trestných činů v Belgii (k dispozici ve Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině, Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině, Odkaz se otevře v novém okně.němčině, Odkaz se otevře v novém okně.angličtině a dalších jazycích).

Je-li obžalovaný uznán vinným a odsouzen, bude povinen uhradit náklady, které vám vznikly v souvislosti s vaší účastí na řízení jako poškozený. Náhrada se vztahuje pouze na odměnu právního zástupce. Soudce o výši náhrady rozhodne při vynesení rozsudku.

Je-li obžalovaný zproštěn obžaloby po skončení soudního řízení, které bylo zahájeno na základě toho, že jste pachatele přímo předvolali před soud, nebo jste se přihlásili jako poškozený a uplatnili nárok, může soud rozhodnout, že musíte uhradit veškeré náklady, které vynaložil stát a obžalovaný, nebo jejich část.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

V jakémkoli okamžiku řízení můžete požádat o nápravnou mediaci: předtím, než věc začne projednávat soud, v průběhu soudního řízení a po vynesení rozsudku. Nápravná mediace probíhá odděleně od soudního řízení a nenahrazuje je. Soudní orgány jsou i nadále odpovědné za veškerá rozhodnutí o trestním stíhání, udělení trestu a výkonu trestu.

Nápravnou mediaci neprovádí stát, nýbrž dvě neziskové organizace, Odkaz se otevře v novém okně.Suggnomè ve Flandrech a Odkaz se otevře v novém okně.Médiante ve Valonsku. Tyto organizace mají místní oddělení v každém soudním obvodu.

Dohoda, jíž bylo dosaženo při nápravné mediaci, je důvěrná, a proto se nepředává soudu, ledaže s tím souhlasí obě strany. Soudce je povinen zmínit při vynášení rozsudku existenci mediační dohody v soudním spisu, není však při vynášení rozsudku povinen přihlížet k obsahu dohody.

Nápravnou mediaci a konzultace může zvolit soudce pro mládež v soudnictví ve věcech mládeže.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Pokud jako poškozený (1) nebo svědek nehovoříte úředním jazykem regionu, v němž se řízení koná, bude ustanoven tlumočník. Nemůžete si však nechat bezplatně přeložit soudní dokumenty.

Další informace:

1. Poškozený
V kterékoli fázi řízení se můžete u soudce přihlásit jako poškozený, a to i v případě, že jste trestný čin neoznámili policii. Toto postavení vám přiznává některá dodatečná práva:
 • požadovat náhradu škody;
 • hovořit během soudního jednání;
 • po skončení soudního řízení obdržet náhradu nákladů;
 • obdržet během řízení bezplatné služby tlumočníka;
 • pokud se přihlásíte jako poškozený a je to považováno za odůvodněné, získáte také řadu práv v trestním řízení, aniž byste museli žádat o uznání u soudce pro výkon trestu.
Můžete se rovněž prostřednictvím výslovného prohlášení přihlásit jako poškozený, pokud již státní zastupitelství zahájilo řízení. To je možné během celé fáze vyšetřování a projednávání u soudu, nikoli však ve fázi projednávání odvolání proti soudnímu rozhodnutí. V případě přestupku nebo přečinu se můžete přihlásit jako poškozený vyšetřujícímu soudci. Vyšetřující soudce je povinen zahájit soudní vyšetřování. Po skončení vyšetřování však může poradní senát rozhodnout, že neexistuje dostatek důkazů, aby mohl být údajný pachatel postaven před soud.
Pokud chcete získat náhradu škody, musíte prokázat újmu, kterou jste utrpěli. Soud posoudí přípustnost vaší žaloby, a buď občanskoprávní nárok uzná, nebo jej zamítne.
Pokud vystupujete jako poškozený, máte právo postoupit věc obžalovací komoře odvolacího soudu, pokud soudní vyšetřování neskončilo do jednoho roku od zahájení. To vám umožňuje nepřímou formu kontroly nad postupem vyšetřování.

2. Porotní soud
Porotní soud (kontaktní údaje jsou k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině a Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině) se v Belgii nachází v každé z deseti provincií a ve správním obvodu Brusel. Je příslušný pro veškeré trestné činy, za něž lze uložit trest odnětí svobody na dobu více než pěti let, pro politické trestné činy, trestné činy související s tiskem (vyjma trestných činů motivovaných rasismem nebo xenofobií). Na rozdíl od ostatních soudů, které mají stálou strukturu, se porotní soud ustanovuje pro každý jednotlivý případ. Předsedajícím soudcem je soudce odvolacího soudu, kterému jsou nápomocni dva přísedící (soudci soudů prvního stupně). Porota se vždy skládá z dvanácti členů, kteří jsou voleni ze všech občanů s volebním právem, přičemž maximálně dvě třetiny původních členů mohou být stejného pohlaví. Jako členové poroty jsou voleni občané, kteří mají volební právo, občanská a politická práva a věk od 28 do 65 let, umí číst a psát, nebyli odsouzeni k trestu odnětí svobody na čtyři měsíce nebo veřejně prospěšným pracem na více než šedesát hodin. Porota sama rozhoduje o skutkové podstatě dané věci a společně se soudci stanoví trest. Proti rozsudkům porotního soudu nelze podat opravný prostředek, vyjma opravného prostředku podaného u kasačního soudu.
Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVOINSTANČNÍHO) SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Více informací

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Jako poškozený se můžete odvolat tehdy, pokud vám soud nepřiznal vámi požadovanou náhradu škody nebo pokud považujete přiznanou výši za nedostatečnou. Nemůžete se tedy odvolat z důvodu, že nesouhlasíte s uloženým trestem nebo se zproštěním obžaloby. To přísluší pouze státnímu zástupci.

Rozhodujte se rychle, jelikož odvolání musíte podat zpravidla do patnácti dnů. Žádost je nutno podat v podatelně soudu, který rozsudek vynesl. Zde také můžete získat další vysvětlení. Věc bude vyšším soudním orgánem znovu prošetřena a projednána. Bude vám sděleno místo a datum jednání. Postup při odvolání je podobný postupu v prvním stupni. Nemusíte se znovu přihlásit jako poškozený. Nemůžete se však přihlásit jako poškozený až při odvolání.

Proti rozhodnutím porotního soudu nelze podávat opravné prostředky, můžete však požádat o přezkum rozhodnutí o vašem občanskoprávním nároku kasačním soudem.

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Proti rozhodnutím odvolacího soudu není možný žádný opravný prostředek.

Proti rozhodnutím porotního soudu nelze podávat opravné prostředky, můžete však požádat o přezkum rozhodnutí o vašem občanskoprávním nároku Odkaz se otevře v novém okně.kasačním soudem.

Kasační soud však nezkoumá skutkovou podstatu věci a ověřuje pouze to, zda došlo k porušení procesních předpisů či k nesprávnému použití nebo výkladu práva. Kasační soud může rozsudek pouze potvrdit, nebo jej zrušit. Nemůže však danou věc přezkoumat a vynést nový rozsudek. Zruší-li kasační soud rozsudek, je věc předána zpět jinému soudci na stejném stupni, jako je soudní instance, jíž rozsudek byl zrušen. Rozhodnutí kasačního soudu není závazné.

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Je důležité vědět, že oběť (s výjimkou poškozeného) není o rozsudku soudu automaticky informována. Pokud jste se vy nebo váš právní zástupce nezúčastnili jednání, musíte se sami obrátit na justiční orgány nebo požádat právní asistenty, aby vás o rozsudku informovali.

Jako oběť můžete za určitých podmínek obdržet informace nebo být vyslechnuti ve vztahu k rozhodnutím týkajícím se výkonu trestu odnětí svobody, jako je dočasné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, tzv. „polovazba“, elektronický dohled, dočasné propuštění na svobodu za účelem vyhoštění ze země nebo za účelem podmíněného propuštění.

Pokud jste se řízení účastnili jako poškozený a váš občanskoprávní nárok byl úspěšný, můžete požádat o informace nebo být vyslechnuti, pokud je odsouzenému uložen alternativní trest.

Jestliže jste se řízení nezúčastnili jako poškozený, můžete požádat soudce pro výkon trestu, abyste byli uznáni jako oběť. Soudce pro výkon trestu rozhodne, zda na tom máte přímý a legitimní zájem.

Za určitých podmínek máte jako oběť tato práva:

 • obdržet informace o rozhodnutích týkajících se uložení alternativního trestu odsouzenému (včetně prvního dočasného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, elektronického dohledu, podmíněného propuštění atd.);
 • navrhnout zvláštní podmínky, jež mohou být pachateli uloženy ve vašem zájmu;
 • být vyslechnuti s ohledem na zvláštní podmínky, které mohou být pachateli uloženy ve vašem zájmu.

Můžete například:

 • požádat soud pro výkon trestu o vyslechnutí ve vztahu k možným podmínkám, které mohou být pachateli uloženy, bude-li vydáno rozhodnutí o elektronickém dohledu;
 • požádat soud pro výkon trestu, aby vás informoval o rozhodnutí o podmíněném propuštění;
 • požádat o vyrozumění v případě, že ministr spravedlnosti vydá rozhodnutí o dočasném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Chcete-li využít některé z těchto práv, musíte vyplnit a podepsat formulář prohlášení oběti a podat jej na podatelně soudu pro výkon trestu nebo v právním středisku.

Při jednání soudu pro výkon trestu vám může být k dispozici nebo vás může zastupovat váš právní zástupce. O pomoc můžete požádat rovněž některé z úředně uznaných sdružení, jako je například Služba pro pomoc obětem, nebo službu pro příjem obětí například v případě výslechu u soudu pro výkon trestu.

Více informací můžete obdržet od právního střediska, služeb pro příjem obětí nebo od svého právního zástupce.

Během výkonu trestu (odnětí svobody) i po něm můžete stále využít mediace.

Více informací:

 • Zákon ze dne 17. května 2006 o externím právním postavení osob odsouzených k trestu odnětí svobody a právech přiznaných obětem v rámci alternativních trestů – v Odkaz se otevře v novém okně.nizozemštině.
Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

4 – POMOC A PODPORA POSKYTOVANÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Místní a federální policie

Federální justiční veřejná služba

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

Střediska pro všeobecnou pomoc (CAW)

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

Střediska důvěry pro zneužívané děti

Federace skupin SOS Děti

Služba pro pomoc mladým (JHD)

Místní a federální policie

Místní a federální policie spadá do pravomoci Ministerstva vnitra. Místní policie odpovídá za plnění základních úkolů policie a působí na základě koncepce policejní práce zaměřené ochranu společnosti. Federální policie odpovídá za specializované úkoly policie.

Místní a federální policie

 • zdvořile a uctivě přijímá oběti
 • poskytuje obětem trestných činů praktickou pomoc. Poskytuje informace a odkazuje je na služby pro pomoc obětem
 • zajišťuje náležité provedení trestního oznámení, pokud jde o totožnost oběti a o její přání být informována v průběhu řízení
 • krátce po podání trestního oznámení může znovu kontaktovat oběť

KONTAKTY:

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ibznet@ibz.fgov.be

Federální justiční veřejná služba

Federální justiční veřejná služba má různá oddělení a komise, které odpovídají za ochranu zájmů obětí, například generální ředitelství pro právní předpisy, základní práva a svobody a generální ředitelství pro právní střediska.

Generální ředitelství pro právní předpisy, základní práva a svobody

 • odpovídá za přípravné práce a vypracování návrhů nových právních předpisů
 • radí ministru spravedlnosti a jiným příslušným subjektům, připravuje odpovědi na parlamentní interpelace a podílí se mezinárodních jednáních
 • úzce spolupracuje s ostatními příslušnými odbory, jako jsou generální ředitelství pro právní střediska a jinými externími subjekty

Generální ředitelství pro právní střediska

 • řídí 28 právních středisek, která spadají do pravomoci Ministerstva spravedlnosti (Flandry a Valonsko jich mají vždy po 13 a Brusel má 2, jedno pro občany hovořící francouzsky a jedno pro občany hovořící nizozemsky)
 • v každém právním středisku je k dispozici několik právních asistentů specializovaných na příjem obětí. Tito tvoří službu pro příjem obětí.

KONTAKTY:

Federální justiční veřejná služba Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://justitie.belgium.be

Kontaktní údaje právních středisek naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů, která byla zřízena zákonem ze dne 1. srpna 1985, sehrává významnou úlohu při poskytování finanční pomoci obětem násilných trestných činů ze strany státu.

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

 • poskytuje finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů a v některých případech i jejich rodinám
 • zajišťuje rovněž postup pro poskytování pomoci obětem trestných činů, k nimž došlo v jiném členském státě Evropské unie
 • může poskytnout pomoc i v případě, není-li útočník znám nebo není-li za své činy zodpovědný
 • nezabývá se trestnými činy, k nimž došlo z neopatrnosti nebo nedbalosti

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.belgium.be/fr

Střediska pro všeobecnou pomoc (CAW)

Ve Flandrech a Bruselu existuje 11 středisek pro všeobecnou pomoc, přičemž všechna mají oddělení pro pomoc obětem.

Střediska pro všeobecnou pomoc

 • jsou prostřednictvím střediska Steunpunt Algemeen Welzijnswerk členem organizace Victim Support Europe
 • jsou otevřena lidem, kteří mají dotazy a problémy
 • poskytují služby na pomoc obětem ve Flandrech a v Bruselu
 • poskytují psychosociální pomoc obětem trestných činů, jejich příbuzným, pozůstalým po osobách, které spáchaly sebevraždu, obětem katastrof a přírodních pohrom a jejich příbuzným, obětem dopravních nehod, případně pozůstalým po obětech dopravních nehod
 • odpovídají za poskytování informací a psychologické a praktické pomoci obětem

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.archipel.be/

Kontaktní údaje všech 25 CAW naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení ve Valonsku je organizace, která neposkytuje pomoc pouze obětem trestných činů, nýbrž například i vězňům a propuštěným vězňům.

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

 • má ve Valonsku pět místních oddělení (v každé provincii jedno)
 • je financována vládou Francouzského společenství
 • poskytuje psychologickou, psychiatrickou a sociální pomoc podezřelým, vězňům, odsouzeným, obětem nebo rodinným příslušníkům těchto osob
 • skládá se z odborníků, kteří pracují ve víceoborových týmech

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ulb.ac.be/

Kontaktní údaje místních oddělení Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

SPZ je organizace, která působí v německy hovořící části země a která nabízí pomoc obětem trestných činů.

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

 • je nevládní organizace, která působí v německy hovořící části Belgie
 • má pobočky v St. Vithu a Eupenu
 • nabízí všem obětem trestných činů individuální přístup ze strany víceoborového týmu, který je složen z psychologů, terapeutů, sociálních pracovníků a psychiatra

KONTAKTY:

SPZ Eupen: Odkaz se otevře v novém okně.info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ulb.ac.be/

Střediska důvěry pro zneužívané děti

Střediska důvěry pro zneužívané děti jsou specializovaná střediska, které zřídilo Vlámské společenství. Mají vlastní způsob práce, který je zaměřen na bezpečnost a blaho dítěte.

Střediska důvěry pro zneužívané děti

 • se nacházejí v každé vlámské provincii a v Bruselu
 • tvoří ji víceoborové týmy, které plní zdravotní, psychosociální, vzdělávací a sociální úkoly
 • poskytují poradenství a pomoc v případech podezření ze zneužívání dětí
 • poskytují bezplatně pomoc a informace
 • mohou se zapojit do jakéhokoli případu, kdy se dítě stane obětí fyzického, psychologického nebo sexuálního násilí, a to pasivně nebo aktivně
 • umožňují důvěrné oznámení jakéhokoli zneužívání dětí

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kindinnood.org/

Kontaktní údaje středisek pro zneužívané děti naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Federace skupin SOS Děti

Federace skupin SOS Děti působí ve Valonsku a poskytuje pomoc obětem zneužívání dětí.

Týmy Federace skupin SOS Děti

 • zajišťují prevenci a řešení jednotlivých případů zneužívání dětí
 • zajišťují víceoborové posouzení situace dítěte a prostředí, ve kterém žije
 • poskytují dítěti a jeho rodině lékařskou, psychiatrickou, psychologickou a sociální pomoc
 • neustále zlepšují poznatky v oblasti řešení a prevence v případech zneužívání dětí

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.federationsosenfants.be/

Služba pro pomoc mladým (JHD)

JHD působí v německy hovořící části Belgie a poskytuje specializovanou pomoc nezletilým obětem trestných činů.

Služba pro pomoc mladým (JHD)

 • jsou střediska, která poskytují rady a pomoc v případech zneužívání dětí
 • v německy hovořící části Belgie nabízejí pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodičům
 • v případě potřeby informují o situaci státního zástupce nebo soud pro mládež

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Česká republika

Jako tzv. poškozený (termín užívaný pro oběť trestného činu v trestním řádu) budete považováni tehdy, pokud vám vznikla škoda v důsledku jednání, které trestní zákon označuje za trestný čin. Škoda může mít různou podobu, například poškození či krádež věci. Jako poškozenému vám právní řád dává určitá práva před, v průběhu i po skončení soudního řízení.

Trestní řízení začíná v České republice prověřováním a vyšetřováním. V této fázi se věcí zabývá policie pod dohledem státního zástupce. Pokud je v jejich průběhu shromážděno dost důkazů nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin a že jej spáchala konkrétní osoba, státní zástupce rozhodne o podání obžaloby a tak věc přejde k soudu. V průběhu soudní fáze trestního řízení soud provádí důkazy a na jejich základě rozhodne o tom, zda obžalovaný je vinen či nikoliv. Pokud rozhodne, že obžalovaný čin spáchal, uloží mu trest. V opačném případě jej obžaloby zprostí. Trestní řízení múže pokračovat na základě odvolání před vyšším soudem pokud jde o vaši zádost o náhradu škody.

V pozici poškozeného se můžete do trestního řízení zapojit v kterékoliv fázi.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete:

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Již při prvním kontaktu s policií obdržíte řadu informací, které umožní řádné uplatnění Vašich práv. Konkrétně obdržíte informace o tom:

 • u kterého orgánu můžete podat trestní oznámení a obdržíte kontakt na tento orgán;
 • na koho se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc, za jakých podmínek je poskytnutí odborné pomoci bezplatné a obdržíte kontakt na subjekty poskytující odbornou pomoc;
 • za jakých podmínek máte právo na opatření k zajištění Vašeho bezpečí;
 • kde získat další informace o věci, v níž jste se stal obětí;
 • o etapách trestního řízení a Vaší úloze v nich;
 • u kterého orgánu můžete žádat o další informace a obdržíte kontakt na tento orgán;
 • za jakých podmínek máte právo na peněžitou pomoc;
 • na jaké nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná obdobná zařízení se můžete obrátit;
 • na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se můžete obrátit;
 • jak se můžete domáhat nápravy, pokud jsou Vaše práva porušena orgánem veřejné moci;
 • o jaká opatření k ochraně Vašich zájmů můžete požádat, pokud máte bydliště v jiném členském státě EU;
 • jaká další práva Vám náleží podle zákona o obětech trestných činů.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Zajištěna jsou Vám stejná práva jako občanům ČR a osobám s pobytem na území ČR. Pokud prohlásíte, že neovládáte český jazyk, budou Vám informace o Vašich právech poskytnuty v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce státu, jehož jste občanem.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

V případě, že trestní oznámení podáte na policii, musí Vám být poskytnuty všechny informace povinně poskytované při prvním kontaktu s policií, jak uvedeno výše.

Pokud trestní oznámení podáváte státnímu zástupci, musíte být vždy informován o tom:

 • na koho se můžete obrátit s žádostí o odbornou pomoc, za jakých podmínek je poskytnutí odborné pomoci bezplatné a obdržíte kontakt na takové subjekty,
 • za jakých podmínek máte právo na opatření k zajištění Vašeho bezpečí,
 • kde získat další informace o věci, v níž jste se stal obětí.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud neovládáte český jazyk, jste oprávněn používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém uvedete, že ho ovládáte.

Je-li to možné, bude Vám na Vaši žádost poskytnuto přeložené pravomocné rozhodnutí ve věci, kterým se řízení končí. V rozsahu potřebném pro uplatnění Vašich práv v řízení Vám na základě Vaší odůvodněné žádosti může být poskytnut také překlad ostatních písemností.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgány mají povinnost informovat oběti srozumitelným způsobem, přičemž jsou povinny zohlednit jejich věk, rozumovou a volní vyspělost, gramotnost i zdravotní stav včetně stavu psychického. Výslech dětí i osob zdravotně postižených provádí, pokud je to možné, osoba k tomu speciálně vyškolená.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Podporu obětem poskytuje několik skupin subjektů. Jde jednak o státní střediska Probační a mediační služby, ale také o soukromé subjekty akreditované Ministerstvem spravedlnosti pro poskytování služby právních informací a/nebo restorativních programů a o subjekty oprávněné na základě registrace podle zákona o poskytování sociálních služeb poskytovat služby psychologického a sociálního poradenství. Právní pomoc obětem poskytují někteří advokáti. Tyto subjekty jsou zapsány v registru poskytovatelů pomoci obětem, který vede Ministerstvo spravedlnosti, a který je přístupný z webu Ministerstva spravedlnosti Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.cz/.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano, informován budete i bez žádosti při prvním kontaktu s policií. Obdržíte kontaktní údaje na orgány poskytující pomoc.

Jak je chráněno mé soukromí?

Obecně platí, že orgány činné v trestním řízení nejsou oprávněny zveřejňovat údaje, které přímo nesouvisí s trestnou činností. V přípravném řízení nesmí být zveřejněny informace umožňující zjištění Vaší totožnosti. Zvláštní ochrana se poskytuje soukromí osob mladších 18 let. Pokud o to požádáte, povedou se údaje o Vašem soukromí (údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání a o Vašich osobních, rodinných a majetkových poměrech) tak, aby se s nimi mohly seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci. Zpřístupnit je lze pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení nebo pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Nikoliv, odborná pomoc je dostupná již před zahájením trestního řízení. I před oznámením trestného činu Vám může být odborná pomoc poskytnuta, pokud je její poskytnutí potřebné a účelné.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Možností ochrany obětí je celá řada.

Ze strany policie Vám může být poskytnuta tzv. krátkodobá ochrana v případě, kdy Vám zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Taková ochrana může mít povahu ochrany fyzické nebo třeba změny Vašeho pobytu či poradensko-preventivní činnosti. Policie může také vykázat obviněného ze společně obývaného domu a jeho okolí, pokud hrozí útok proti Vašemu životu či zdraví, a to na dobu 10 dnů.

Policista provede v případech, kdy dochází k ohrožení bezpečí oběti, úkony nebo přijme opatření zajišťující její bezpečí. Tuto povinnost mají i příslušníci vězeňské služby, vojenští policisté a strážníci obecních policií.

V závažnějších situacích Vám za splnění podmínek může být poskytnuta zvláštní ochrana, která se poskytuje svědkům a dalším osobám, jimž v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Taková ochrana zahrnuje osobní ochranu, přestěhování a pomoc se sociálním začleněním do nového prostředí, zastírání skutečné totožnosti atd. Jedná se o opatření velmi závažné, kterého je třeba využívat pouze v nutných případech.

Ochranu ze strany soudu či státního zástupce představují předběžná opatření, kterými lze v trestním řízení obviněnému uložit například zákaz styku s obětí nebo zákaz vstupu do společného obydlí obývaného obětí. Možnost přijetí obdobného předběžného opatření soudem existuje i v civilním řízení. Jestliže ochrana Vás jako oběti, respektive poškozeného, vyžaduje vzít obviněného do vazby, může tento vzat do vazby, pokud existuje důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, dokoná trestný čin, nebo vykoná trestný čin, který připravoval, nebo kterým hrozil.

Dále máte právo požádat, aby byla při úkonech trestního řízení učiněna opatření k zabránění Vašeho kontaktu s domnělým pachatelem.

Na Vaši žádost máte právo obdržet informace o propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby či výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence a další obdobné informace.

Pokud máte postavení svědka, můžete vystupovat za splnění zákonných podmínek jako svědek s utajenou totožností.

Justiční orgán může též na Vaši ochranu vydat evropský ochranný příkaz.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu poskytují orgány uvedené výše, především policie a soudy prostřednictvím svých rozhodnutí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Situaci vždy posuzují orgány činné v trestním řízení. V případě, že zjistí hrozící nebezpečí, učiní potřebné kroky.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Orgány činné v trestním řízení postupují vždy tak, aby nedocházelo k prohlubování újmy způsobené oběti trestným činem ani k druhotné újmě.

Pokud byla ze strany orgánu činného v trestním řízení i přesto porušena Vaše práva nebo Vám nebylo umožněno jejich plné uplatnění, máte právo domáhat se nápravy. Především máte možnost podat žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu nebo podat žalobu na náhradu škody nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Mezi zvlášť zranitelné oběti patří především děti, osoby vysokého věku nebo osoby hendikepované a oběti určitých trestných činů, jako obchodování s lidmi, teroristického útoku, trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo některých násilných trestných činů. Zvlášť zranitelné oběti mohou samozřejmě využít všech možností ochrany zmíněných výše, přičemž často platí, že žádostem ze strany zvlášť zranitelné oběti je příslušný orgán zásadně povinen vyhovět. Okruh práv zvlášť zranitelných obětí je obecně širší, to však přímo neplatí v oblasti ochrany obětí – tam spíše záleží na skutečnosti, jestli oběti hrozí újma na zdraví či jiné vážné nebezpečí.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Ano, jako dítě (osoba mladší 18 let) jste zvlášť zranitelnou obětí a přísluší Vám stanovená zvláštní práva. Mezi ně patří právo na bezplatnou právní pomoc v rámci trestního řízení, právo na zvlášť citlivé provádění výslechů vyškolenou osobou, omezení opakování výslechu nebo právo na zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu s pachatelem, ale také omezení možnosti výjimek z některých dalších práv příslušejících všem obětem.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud smrtí člena Vaší rodiny v důsledku trestného činu utrpíte újmu, jste považován za oběť i Vy sám a přísluší Vám práva, která z postavení oběti vyplývají.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

V takovém případě postavení oběti nemáte. Můžete se však stát důvěrníkem oběti, pokud si Vás oběť jako důvěrníka zvolí. Oběť má právo na to, aby ji k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení doprovázel důvěrník. Vyloučit důvěrníka lze pouze výjimečně.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Ano. Probační a mediační služba, která je jedním z poskytovatelů pomoci obětem, poskytuje mediační služby. Mediace je bezplatná a je založena na souhlasu obou stran, tedy oběti a pachatele. Mediaci vede odborník na řešení konfliktů, který jednání řídí a zachovává vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení. Probační a mediační služba je organizační složkou státu, jejímž posláním je mj. zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností, a jako taková je schopna zajistit bezpečnost oběti v průběhu mediačních jednání.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Takovým právním předpisem je především zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Nahlížení do Sbírky zákonů je možné v pracovních dnech na každém obecním i krajském úřadě (včetně úřadů Hl. města Prahy). Tento zákon je, stejně jako další právní předpisy, dostupný také online, např. Odkaz se otevře v novém okně.na Portálu veřejné správy či na stránkách Ministerstva vnitra

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat jakémukoliv policejnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství, a to písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky. V trestním oznámení byste měl doložit, z čeho usuzujete na to, že k spáchání trestného činu došlo.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Pokud o to v trestním oznámení požádáte, je příslušný orgán povinen Vás do jednoho měsíce od podání trestního oznámení vyrozumět o učiněných opatřeních. Jakožto oběť jste zásadně současně i poškozeným a z toho titulu máte právo nahlížet do spisu. Dále můžete podat žádost o informaci o stavu řízení. Takovou informaci Vám je příslušný orgán povinen poskytnout; to neplatí v případě, kdy může taková informace ohrozit dosažení účelu trestního řízení.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Ano. Právní pomoci můžete využít již před zahájením trestního řízení a můžete ji využívat během průběhu celého řízení, i po jeho skončení. Právní pomoc je poskytována advokáty. Zvlášť zranitelné oběti mají v trestním řízení nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Dále může být bezplatně nebo za sníženou odměnu poskytnuta oběti, které byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, a to pokud tyto osoby osvědčí, že nemají dostatek prostředků. Ostatní oběti mají právo na právní pomoc za úplatu.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud z pozice poškozeného v trestním řízení uplatníte nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a tento nárok je Vám alespoň z části přiznán, je odsouzený povinen nahradit Vám náklady potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v řízení. Pokud to navrhnete, může soud o takové náhradě rozhodnout i v případě, kdy byl Váš nárok neúspěšný.

Pokud vystupujete jako svědek, máte nárok na svědečné, Tento nárok musíte uplatnit do 3 dnů po výslechu.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Bránit se můžete prostřednictvím stížnosti. Ta je opravným prostředkem proti rozhodnutím policejního orgánu a některým rozhodnutím státního zástupce v přípravném řízení, které mají formu usnesení. Tak se z pozice poškozeného můžete bránit např. proti usnesení o odložení věci i usnesení o zastavení trestního stíhání.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Ano. O konání hlavního líčení Vás (jako poškozeného) soud vyrozumí.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Český právní řád rozlišuje pojem oběť a pojem poškozený. Poškozený je jednou ze stran trestního řízení. Pod pojem poškozený lze v zásadě podřadit všechny oběti, kromě osoby, která je obětí z důvodu příbuzenského vztahu k osobě zemřelé v důsledku trestného činu.

V soudním systému ČR tedy budete obětí a poškozeným (a tedy stranou trestního řízení; to neplatí ve výše zmíněném případě) - jako poškozený můžete uplatňovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Zásadně budete také svědkem. Institut soukromé žaloby český právní řád nezná, postavení soukromého žalobce tedy mít nemůžete.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Práva oběti upravuje především zákon o obětech trestných činů a jsou popsána v ostatních odpovědích.

Poškozený má řadu práv podle Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, mezi něž patří možnost žádat náhradu škody a nemajetkové újmy trestným činem způsobené nebo vydání bezdůvodného obohacení, které obžalovaný trestným činem získal, či možnost podat odvolání proti výroku rozhodnutí o náhradě škody, újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Poškozený má dále právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se hlavního líčení, zúčastnit se veřejného zasedání o odvolání, před skončením řízení se k věci vyjádřit, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu a veřejného zasedání o jejím schválení, právo nechat se zastoupit zmocněncem a právo podávat ve stanovených případech opravné prostředky a žádosti.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Ano, prohlášení o dopadu trestného činu na Váš život můžete učinit v kterémkoliv stádiu trestního řízení, a to ústně i písemně. V postavení poškozeného můžete jako jedna ze stran řízení vyhledávat, předkládat a navrhovat provedení důkazů.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Na Vaši žádost Vám bude poskytnuta informace:

 • o tom, že trestní řízení nebylo zahájeno,
 • o stavu trestního řízení,
 • o kvalifikaci skutku, z kterého je osoba obviněna,
 • o době a místě konání veřejného projednání věci před soudem,

a také Vám bude poskytnuto pravomocné rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Ano, jako osoba poškozená máte právo nahlížet do spisu. Toto právo Vám však může v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán ze závažných důvodů odepřít.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Ano, ale z pozice poškozeného můžete proti rozsudku podat odvolání pouze co do výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Viz ostatní odpovědi.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Podpora, respektive odborná pomoc, může být poskytována i po skončení soudního řízení až do té doby, dokud to vyžaduje její účel. Zvláštní ochrana (zmíněná výše) může často znamenat trvalou změnu způsobu života a ze své podstaty je tedy poskytována i po skončení trestního řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Na Vaši žádost Vám bude poskytnut pravomocný odsuzující rozsudek, který obsahuje informace o výměře trestu i způsobu jeho výkonu. Pokud jako poškozený uplatníte nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, doručí Vám soud rozsudek vždy.

Dále Vám věznice či ústav, ve kterém se vykonává zabezpečovací detence či ochranné léčení, na Vaši žádost poskytne některé další informace, a to především informace o:

 • propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, nebo ochranného léčení,
 • přerušení výkonu trestu odnětí svobody,
 • vydání odsouzeného do cizího státu nebo jeho předání do členského státu EU.

Pokud byl obviněný propuštěn nebo uprchl a Vám v postavení svědka hrozí v této souvislosti nebezpečí, jsou příslušné orgány povinny neprodleně informovat policii, která přijme nezbytná opatření k zajištění Vašeho bezpečí a informuje Vás.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, viz výše.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Kdykoli v průběhu trestního řízení máte právo učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl trestný čin na Váš dosavadní život.

Proti rozhodnutí o podmíněném propuštění nebo o tom, že se podmíněně odsouzený osvědčil, Vám však právo podat opravný prostředek nepřísluší.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele?  (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Oběť může uplatnit nárok na náhradu škody po pachateli cestou řízení ve věcech občanskoprávních, může se též připojit s nárokem na náhradu škody k trestnímu stíhání pachatele (tzv. adhezní řízení).

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud pachatel povinnost k náhradě škody uloženou mu soudem dobrovolně neplní, má oprávněný (oběť) právo požádat soud o nařízení exekuce k vymožení dané povinnosti. Od 1.1.2018 bude účinný zákon, dle nějž bude mít oběť trestného činu též možnost požádat, aby stát uspokojil její právo na náhradu škody z prostředků, které vymohl na pachateli jakožto majetkové sankce.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Česká republika neproplácí zálohy na plnění z titulu povinnosti pachatele k náhradě škody způsobené trestným činem. Český právní řád striktně odděluje právo oběti na náhradu škody způsobené pachatelem, které je považováno za závazek z deliktu, a na peněžitou pomoc ve smyslu zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů, jež slouží jako peněžitá dávka od státu poskytovaná ke zmírnění sociálních dopadů viktimizace.

Mám nárok na oškodnění od státu?

Jak bylo uvedeno již shora, stát náhradu škody ve striktním slova smyslu neproplácí (nevstupuje do majetkových závazků pachatele, nepřebírá je od něj), nabízí však obětem trestných činů peněžitou pomoc. Na ni mají ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, právo oběti, kterým byla trestným činem způsobena škoda na zdraví v určité zákonem popsané minimální intenzitě, oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, týrané děti a pozůstalí (ze zákonem vyjmenovaného okruhu) po těch, kteří následkem trestného činu zemřeli. Tato pomoc se poskytuje nejčastěji v částkách od 10.000,- Kč (cca 370,- EUR) do 200.000,- Kč (cca 7.400,- EUR) a je kalkulována buď v paušální výši stanovené zákonem, nebo odpovídá výši prokázané ztráty na výdělku a nákladů léčení, případně nákladů odborné terapie využité ke zmírnění utrpěné nemajetkové újmy. O žádostech o proplacení peněžité pomoci rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti, k němuž je třeba žádost podat do 2 let ode dne, kdy se oběť o škodě způsobené trestným činem dozvěděla a ne později, než 5 let ode dne spáchání trestného činu.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Nárok na náhradu škody po pachateli (tedy deliktní závazek) nelze uplatnit tehdy, není-li pachatel odsouzen a to prostě z toho důvodu, že buď není znám a pak absentuje osoba povinná, nebo jeho delikt nebyl prokázán či pachatel není za své jednání trestně odpovědný a potom obžalovaný nemůže odpovídat za újmu způsobenou jednání, které nespáchal, které nemělo povahu trestného činu či za nějž obžalovaný neodpovídá. Naopak ovšem platí, že pro vznik práva na peněžitou pomoc od státu (viz výše) není nutné vyčkávat na odsouzení pachatele, toto právo oběti svědčí i tehdy, není-li pachatel znám či je-li za své jednání trestně neodpovědný, pokud není pochyb o tom, že oběti byla způsobena újma jednáním, jež má povahu trestného činu (nebo že příbuzný oběti zemřel v jeho důsledku).

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, neumožňuje Ministerstvu spravedlnosti proplácet zálohy na peněžitou pomoc, o níž je rozhodováno, naléhavé životní potřeby obětí jsou řešeny jiným způsobem, ze systému státní sociální péče či podpory.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5. Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Subjekty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Registr je dostupný online na webu Ministerstva spravedlnosti, Odkaz se otevře v novém okně.http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registr má 4 části, ve kterých jsou obsaženy informace o všech typech subjektů poskytujících pomoc obětem, tedy o:

 1. subjektech poskytujících sociální služby,
 2. akreditovaných subjektech poskytujících právní informace nebo restorativní programy,
 3. advokátech a
 4. střediscích probační a mediační služby.

Registr obsahuje poměrně detailní údaje o poskytovatelích pomoci obětem trestných činů a umožňuje jejich vyhledávání podle jejich názvu a podle okresu, ve kterém působí, i rozšířené vyhledávání pomocí dalších kritérií.

Telefonní linka podpory pro oběti

(+420) 116 006 (Linka pomoci obětem – univerzální linka využívaná i v dalších členských státech EU)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Odborná pomoc je v zapsaném rozsahu poskytována bezplatně zvlášť zranitelné oběti, která ji potřebuje. Takové oběti je bezplatně v zapsaném rozsahu poskytována i právní pomoc. Ostatní oběti nemají na poskytnutí bezplatné odborné pomoci nárok, taková pomoc jim však může být poskytnuta bezplatně na základě uvážení poskytovatele. Pomoc poskytovaná středisky Probační a mediační služby je však bezplatná vždy.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Probační a mediační služba, která je orgánem státu, poskytuje obětem právní informace, psychologickou podporu a nabízí restorativní programy, jako např. mediaci, která může pomoci k řešení Vaší situace neformálním mimosoudním jednáním s pachatelem. Středisek Probační a mediační služby je 74, působí ve všech koutech České republiky a své služby poskytují bezplatně.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace a soukromé osoby poskytují v závislosti na své povaze právní informace, psychologické a sociální poradenství, právní pomoc nebo nabízí restorativní programy.

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Německo

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu, například ublížení na zdraví nebo škodu na majetku či jeho odcizení, v důsledku události, která podle německého práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám zákon přiznává určitá individuální práva před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení.

V Německu začíná trestní řízení vyšetřováním ze strany policie a státního zastupitelství, které může být rovněž zahájeno na základě obžaloby podané poškozeným. Pokud nejsou proti obviněnému dostatečné důkazy k podání obžaloby, státní zástupce řízení zastaví. Jsou-li naopak dostatečné důkazy k dispozici, podá státní zástupce vůči obviněnému obžalobu k soudu. Může však také výjimečně zastavit řízení, například pokud obviněný nahradil materiální škodu, kterou vám způsobil, nebo splnil určité podmínky a pokyny.

Pokud soud po podání obžaloby zahájí hlavní líčení, ověří důkazy proti obžalovanému během soudního jednání. Jestliže shledá obžalovaného vinným, odsoudí ho a uloží mu trest. Soud však může ve vhodných méně závažných případech také řízení proti obžalovanému zastavit, například pokud obžalovaný prokáže účinnou lítost a pokud se účastnil mediace mezi obětí a pachatelem. Nejsou-li proti obžalovanému k dispozici dostatečné důkazy, soud ho musí zprostit obžaloby. Pokud je vynesen rozsudek, může trestní řízení na základě podání odvolání pokračovat u soudu vyššího stupně.

Jako oběť trestného činu se můžete účastnit trestního řízení různými způsoby, jako svědek nebo se můžete zapojit aktivněji tak, že se stanete soukromým žalobcem nebo žalobcem v adhezním řízení, a můžete tak využít řady práv, jež se vám nabízejí. Jako soukromý žalobce zaujmete místo státního zástupce, jako žalobce v adhezním řízení se budete účastnit řízení spolu se státním zástupcem.

Následující informační přehledy, ke kterým se dostanete kliknutím na příslušný odkaz, vás provedou různými fázemi řízení a popíší vaše práva jako oběti trestného činu, při oznamování trestného činu, v průběhu vyšetřování a soudního řízení nebo po skončení řízení v prvním stupni. Přečtěte si také více o nárocích na náhradu škody a odškodnění a pomoci a podpoře, kterou můžete získat.

Informační stránky jsou svou povahou pouze počátečním vodítkem k rozmanitosti pravidel. Kromě toho existují zvláštní rysy v řízeních proti mladistvým a dospívajícím obviněným, což lze v tomto případě řešit jen okrajově.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

S cílem pomoci obětem trestných činů a poskytnout poradenství v otázkách, které se jich týkají, zveřejnilo Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele informační přehled pro oběti trestných činů a příručku pro oběti (Opferfibel) a zřídilo platformu Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hilfe-info.de.

Odkaz se otevře v novém okně.Informační přehled pro oběti trestných činů je Odkaz se otevře v novém okně.k dispozici ve více než 25 jazycích na domovské stránce Spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele a rovněž prostřednictvím platformy hilfe-info.de a ve zkratce poskytuje informace o tom, jak nalézt instituci na podporu obětí, ohlásit trestný čin, získat informace o trestním řízení, vypovídat, informace o nákladech, právním zastoupení a odškodnění.

Podrobnější popis práv poškozených v trestním řízení, včetně vzorových dopisů a kontaktních adres, je uveden v Odkaz se otevře v novém okně.příručce pro oběti.

Bližší informace o možnosti psychosociální podpory naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.letáku vypracovaném pro tento účel, který je rovněž k dispozici na internetu i v angličtině.

Za účelem poskytnutí on-line přístupu ke klíčovým informacím vyvinulo Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele celostátní platformu pro ochranu obětí. Informace o pomoci a poradenství, náhradě škody a odškodnění a průběhu trestního řízení jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hilfe-info.de. Pomocí vyhledávače poradenských služeb mohou poškození také rychle získat informace o nabídce pomoci v jejich blízkosti prostřednictvím telefonu, on-line nebo osobního poradenství.

Platforma hilfe-Info.de poskytuje konkrétní informace například obětem násilí v osobním prostředí nebo obětem sexuálního násilí, obětem trestných činů v digitálním prostoru nebo osobám postiženým teroristickými činy. Představuje kontaktní osoby, jako je například zmocněnec spolkové vlády pro oběti a pozůstalé obětí teroristických trestných činů v Německu, prof. Dr. Edgar Franke.

Díky online průvodci mohou uživatelé najít správnou podporu rychle a přímo. Různé formy podpory jsou vysvětleny ve videozáznamech, audiorozhovorech a ilustrovaných vysvětlujících videích.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Trestný čin můžete oznámit německé policejní stanici nebo státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství poté zkoumá, zda je možné zahájit trestní stíhání v Německu. Pokud tomu tak není, nebo pokud stíhání v Německu nepřipadá v úvahu z jiných důvodů, předá státní zastupitelství případ příslušnému donucovacímu orgánu jiného členského státu EU, v němž byl čin spáchán.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Obdržíte písemné potvrzení oznámení obsahující stručné shrnutí vašich informací o oznámeném činu, místě a čase jeho spáchání.

Pokud o to při trestním oznámení požádáte, budete informováni o možném zastavení řízení, místě a době konání soudního řízení, obžalobě proti obviněnému a výsledku soudního řízení.

Kromě toho budete jako oběť trestného činu na požádání informováni o tom, zda bylo odsouzené osobě nařízeno, aby vás nekontaktovala nebo aby se s vámi nestýkala.

Můžete být rovněž informováni o tom, zda byla obviněná osoba (obviněné osoby) nebo odsouzená osoba (odsouzené osoby) zatčena, zadržena či propuštěna nebo zda jí bylo poprvé povoleno uvolnění vězeňského režimu nebo povolena první dovolená, pokud prokážete oprávněný zájem nebo pokud jste již učinili odpovídající prohlášení v řízení, které vám povoluje být vedlejším žalobcem. Budete informováni o jakémkoli dalším uvolnění vězeňského režimu nebo dovolené, pokud máte oprávněný zájem a neexistuje převažující zájem odsouzeného hodný ochrany.

Budete rovněž informováni o tom, zda odsouzená osoba uprchla, a vyhnula se tak opatření spojenému s odnětím osobní svobody. V takovém případě vám bude také sděleno, jaká opatření byla přijata na vaši ochranu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Při oznámení trestného činu obdržíte nezbytnou komunikační pomoc, abyste mohli učinit oznámení v jazyce, kterému rozumíte, aniž by vám vznikly náklady. Na vyžádání obdržíte písemné potvrzení oznámení ve vašem jazyce.

V případě potřeby vám bude u výslechu ve fázi přípravného řízení a při hlavním líčení bezplatně k dispozici tlumočník, a to i tehdy, pokud se aktivně účastníte řízení jako vedlejší žalobce.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Výslechy dětí provádějí zkušení tazatelé speciálně vyškolení pro práci s dětmi. V řízeních týkajících se trestných činů spáchaných dospělými na dítěti nebo mladistvém (tzv. případy ochrany mladistvých) by měli být využíváni soudci a státní zástupci pro mladistvé, kteří jsou vyškoleni a mají zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže.

Komunikace s osobou s poruchou sluchu nebo řeči probíhá dle její volby ústně, písemně nebo s pomocí osoby umožňující komunikaci se soudem (např. tlumočníka znakového jazyka) jmenované soudem. Soud musí poskytnout vhodné technické prostředky pro ústní a písemnou komunikaci.

Nevidomá nebo zrakově postižená osoba může soudu předkládat písemná podání a jiné písemnosti ve formě, která je jí viditelná, zejména v Braillově písmu. Na jejich žádost musí být jejich podání a další dokumenty týkající se soudního řízení v zásadě zpřístupněny a musí jim být rovněž umožněn přístup ke spisu, aniž by jim vznikly dodatečné náklady.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

V trestním řízení můžete jako oběť trestného činu získat právní pomoc od právního zástupce, například poradenství pro svědky ohledně své výpovědi nebo jako strany oprávněné k účasti na řízení jako vedlejší žalobce ještě předtím, než prohlásíte, že se chcete řízení zúčastnit. Může vás zastupovat advokát specializovaný na poradenství pro zraněné osoby nebo vás může doprovázet osoba, které důvěřujete, pokud to neohrozí účel vyšetřování.

Kromě právní pomoci existuje možnost získat před zahájením hlavního líčení, v jeho průběhu a po jeho skončení psychosociální podporu, která je soudem bezplatně poskytována nezletilým obětem sexuálních a násilných trestných činů, jakož i obzvláště zranitelným dospělým obětem závažných násilných a sexuálních trestných činů. Více informací naleznete v Odkaz se otevře v novém okně.informativním přehledu o psychosociální podpoře.

Ve Spolkové republice Německo jsou za obecnou podporu pro oběti odpovědné spolkové země. V mnoha spolkových zemích již byli jmenováni zmocněnci pro oběti nebo byla zřízena jednotná kontaktní místa pro oběti násilí. V závislosti na vymezené oblasti působnosti jednají na vlastní odpovědnost. Více informací o zmocněnci pro práva obětí, službách podpory pro oběti nebo poradenských službách, jakož i o stávajících možnostech pomoci, naleznete na adrese Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hilfe-info.de a v informačním přehledu Moje právo na podporu a pomoc.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás bude informovat o tom, že vám mohou pomoci služby podpory pro oběti, od poradenství přes poskytnutí či zprostředkování chráněného ubytování až po zprostředkování terapeutických služeb.

Je na vás, zda těchto služeb využijete, či nikoli. Nedochází k žádnému automatickému zprostředkování.

Jak je chráněno mé soukromí?

Informace o vás stejně jako vaše údaje budou poskytnuty organizacím na podporu obětí pouze na vaši žádost a s vaším výslovným souhlasem.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, služby podpory pro oběti vám pomáhají bez ohledu na to, zda jste podali trestní oznámení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici? Kdo mi může ochranu poskytnout?

Pokud jste v důsledku svého svědectví v trestním řízení vystaveni rizikům, existují různé způsoby, jak vás chránit:

Trestní řád v tomto případě stanoví, že osobní údaje mohou být zcela nebo zčásti utajeny.

Při svědecké výpovědi musíte zpravidla uvést veškeré údaje o své totožnosti a adrese.

Existují-li jasné a konkrétní náznaky, že uvedení vašeho bydliště by mohlo ohrozit vaše zákonné zájmy nebo zájmy jiných osob, například proto, že se musíte obávat pronásledování nebo že existuje důvod se domnívat, že by na vás nebo na jiné osoby mohl být vyvíjen nátlak, například proto, aby se zabránilo vaší pravdivé výpovědi nebo aby byla vaše výpověď ovlivněna, nemusíte své bydliště uvést. Poté můžete uvést jinou adresu, na níž můžete být kontaktováni a na kterou mohou orgány veřejné moci zasílat korespondenci (např. předvolání k soudu). Může se jednat například o adresu advokáta nebo instituce na podporu obětí. Je-li ohroženo zdraví, život nebo svoboda, může vám být dokonce dovoleno vaši identitu zcela utajit. Dokumenty týkající se vaší skutečné adresy bydliště nebo totožnosti uchovává státní zastupitelství odděleně od spisů, dokud riziková situace nepomine.

Existuje rovněž možnost policejní ochrany svědků:

 • pokud v řízení vypovídáte jako svědek a
 • vaše výpověď má zásadní význam,
 • je ohroženo vaše tělo, váš život, vaše zdraví, svoboda nebo důležité materiální hodnoty,
 • souhlasíte s opatřeními na ochranu obětí a
 • opatření jsou přizpůsobena vaši situaci,

můžete v případě potřeby být do programu na ochranu obětí zahrnuti vy a vaši příbuzní i další blízcí rodinní příslušníci. Program výslovně zahrnuje i možnost dočasné změny identity.

Jste-li obětí domácího násilí, můžete požádat příslušný soud pro rodinné záležitosti, abyste v budoucnu směli využívat společné obydlí sami a aby bylo pachateli soudně zakázáno se vám přibližovat nebo s vámi navazovat kontakt. Policie může jako první opatření před soudním rozhodnutím vykázat pachatele ze společného obydlí nebo jej zatknout. Je-li obětí rodinného násilí dítě, měl by se rodič obrátit nejen na policii, ale také na Úřad péče o mládež (Jugendamt) jako na první kontaktní místo pro pomoc a ochranná opatření pro dítě.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ochranná opatření musí být zachována po celou dobu trvání nebezpečí. Pokud se objeví náznaky nového nebo rozšířeného rizika, policie přijme nezbytná bezpečnostní opatření.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

V průběhu celého trestního řízení musí policie, státní zastupitelství a soud vždy zohledňovat zvláštní zranitelnost svědků, kteří jsou zároveň poškozenou stranou.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Na ochranu velmi zranitelných obětí budou přijata zejména tato opatření:

 • Existuje-li v přípravném řízení a při hlavním výslechu naléhavé nebezpečí závažného poškození nejlepšího zájmu svědka, mohou být výslechy obětí jako svědků prováděny prostřednictvím přenosu obrazu a zvuku, aby se svědek nemusel zdržovat ve stejné místnosti jako obviněný případně obžalovaný.
 • Veřejnost může být vyloučena z hlavního líčení, pokud se projednávají okolnosti spadající do osobní sféry života poškozeného.
 • Otázky týkající se cti nebo soukromého života by měly být kladeny pouze v případě, že jsou nezbytné.

Jsem nezletilý. Mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste mladší 18 let, zákon stanoví, že váš výslech provádí soudce a lze jej zaznamenat na video nebo na pásku. Jste-li obětí sexuálního nebo násilného trestného činu, může být tento záznam předložen při hlavním líčení a použit jako důkaz, čímž můžete být případně ušetřeni toho, abyste byli předvoláni k soudu a byli znovu vyslýcháni při hlavním líčení.

Státní zastupitelství je povinno vést vyšetřování zvláště rychle.

Jako nezletilý svědek nejste během hlavního líčení vyslýcháni všemi účastníky řízení. Výslech vede pouze předseda. Chce-li vám státní zastupitelství nebo obhajoba položit nějaké otázky, musí být obvykle vzneseny prostřednictvím soudu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Blízcí příbuzní usmrcených osob mají právo podat v trestním řízení vedlejší žalobu a v této souvislosti mají nárok na poskytnutí právní pomoci.

Mají rovněž možnost využívat psychosociální podporu.

V případě úmrtí příbuzného v důsledku násilného trestného činu připadá v úvahu odškodnění podle zákona o odškodňování obětí (viz také Odškodnění).

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Rodinní příslušníci mohou rovněž využít možnosti kontaktovat specializované poradní orgány za účelem získání informací a poradenství.

Rodiče mají rovněž možnost bezplatně a anonymně požádat o radu na lince pro rodiče 0800 1110550.

Pokud musí váš příbuzný vypovídat jako svědek a sami nejste svědkem v řízení, můžete jej během výslechu doprovázet a podporovat jej.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Pokud s tím vy i obviněný souhlasíte, existuje možnost vést odpovídající mediační řízení nazývané v Německu „restorativní justice“. Státní zastupitelství a soud by měly v každé fázi řízení zkoumat možnosti dosažení narovnání mezi obviněným a obětí trestného činu a ve vhodných případech o takové narovnání usilovat. Pachatelé nebo oběti se však mohou obrátit na službu restorativní justice také přímo. Samotná restorativní justice probíhá mimo trestní řízení, často za účasti speciálně vyškolených mediátorů. Zpravidla vedou se stranami nejprve oddělená jednání o jejich ochotě spolupracovat a o jejich návrzích na narovnání. Nezbytnou podmínkou restorativní justice je v zásadě ochota obou stran spolupracovat. Obviněný přitom musí být rovněž do určité míry uznat svou odpovědnost za spáchané protiprávní jednání. V rámci restorativní justice jsou často sjednány peněžní platby nebo jiné způsoby odškodnění.

Kromě toho, aby bylo možné jednat jako soukromý žalobce, je předběžné mediační řízení vedené u zemských rozhodčích orgánů předpokladem u určitých trestných činů, jako je porušení domovní svobody, urážka, porušení listovního tajemství a ublížení na zdraví.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

(Neúplný) seznam obsahuje nejdůležitější zákony, v nichž naleznete pravidla trestního, občanského a procesního práva. Odkazy vás nasměrují k právním textům:

 • Trestní řád (Strafprozessordnung (StPO)) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině
 • Zákon o organizaci soudů (Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Trestní zákoník (Strafgesetzbuch (StGB)) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině
 • Harmonizační akt na ochranu svědků (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz (ZSHG)) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Zákon na ochranu proti násilí (Gewaltschutzgesetz) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině
 • Zákon o pobytu (Aufenthaltsgesetz) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Zákon o soudech pro mladistvé (Jugendgerichtsgesetz) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině
 • Zákon o odměnách a náhradách v oblasti justice (Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Občanský soudní řád (Zivilprozessordnung) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině
 • Zákon o odškodňování obětí (Opferentschädigungsgesetz) – v Odkaz se otevře v novém okně.němčině a Odkaz se otevře v novém okně.angličtině
Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Jste-li obětí trestného činu, můžete podat trestní oznámení:

 • na každé policejní stanici nebo každému policistovi,
 • na každém státním zastupitelství,
 • u každého okresního soudu.

Můžete tak učinit písemně nebo ústně. V případě ústního oznámení vypracuje subjekt, u kterého oznámení podáváte, písemný protokol. Na vyžádání obdržíte písemné potvrzení vašeho oznámení. Oznámení za vás může podat i jiná osoba. Tato osoba nepotřebuje zvláštní plnou moc.

Ve většině spolkových zemí policie nabízí rovněž možnost podat oznámení on-line prostřednictvím tzv. internetové policejní stanice (Internetwache) nebo online policejní stanice (Onlinewache).

Při podávání oznámení byste měli uvést své osobní a kontaktní údaje, aby bylo možné vás kontaktovat v případě dalších otázek a později vás předvolat k soudu za účelem svědecké výpovědi. Máte-li obavy ohledně poskytnutí vašich osobních údajů, například proto, že se cítíte ohroženi, informujte o tom co nejdříve přijímající orgán. Poté může být přezkoumáno, zda v případě potřeby postačuje jako kontakt uvedení jiné adresy, např. adresy advokáta nebo instituce na podporu obětí.

Pro obsah Vašeho oznámení je důležité, abyste v něm uvedli veškeré informace, které máte o podezřelém a o trestném činu, aby policie a státní zastupitelství mohly ověřit vaše informace a zahájit předběžné vyšetřování.

Pro oznámení trestného činu v zásadě neexistuje žádná konkrétní lhůta. Některé trestné činy, jako je urážka nebo porušení domovní svobody, však mohou být stíhány pouze v případě, že jste podali trestní oznámení. Trestní oznámení musí být podáno písemně u okresního soudu, státního zastupitelství nebo policie do tří měsíců ode dne, od kterého o trestném činu víte a znáte pachatele. Pro znalost pachatele stačí, že může být identifikován. Znalost jména se nevyžaduje. Při podání oznámení vám bude vysvětleno, zda je trestní oznámení nutné. Vezměte prosím rovněž na vědomí, že trestné činy mohou být promlčeny, pak také nemohou být dále vyšetřovány – k promlčení ovšem dochází až po několika letech. Promlčecí lhůta se liší podle trestného činu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při kontaktování orgánů veřejné moci s žádostí o informace je užitečné uvést referenční číslo – případ se snadněji a rychleji nalezne a vy můžete rychleji obdržet odpověď.

Od subjektu, který vaše trestní oznámení přijal, obdržíte referenční číslo, obvykle číslo policejního spisu. Pomocí tohoto čísla spisu můžete ověřit, co policie podniká, a také poskytnout další informace. Je-li případ předán státnímu zastupitelství, můžete požádat policii nebo státní zastupitelství o tamní referenční číslo, které se liší od čísla spisu policie.

Pokud referenční číslo neznáte, uveďte ve svém dotazu své osobní údaje a jméno obviněné osoby, je-li známo.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Právo na bezplatnou právní podporu nebo na právní pomoc existuje v těchto případech:

Pokud z okolností vyplyne, že během výslechu možná nebudete moci uplatňovat svá práva, může vám být na náklady státu při výslechu přidělen právník jako poradce pro svědky.

Máte-li právo zapojit se jako vedlejší žalobce, může vám být v určitých případech, zejména v případě závažných násilných a sexuálních trestných činů, již před vznesením veřejné žaloby přiděleno právní zastoupení za náklady státu. Nejsou-li tyto předpoklady pro pomoc právníka splněny, máte jako oprávněný k vedlejší žalobě nárok na právní pomoc a můžete o ni požádat, pokud vzhledem k vaší finanční situaci nemůžete uhradit náklady řízení a nejste schopni hájit své zájmy sami, nebo od vás nelze rozumně očekávat, že budete své zájmy v dostatečné míře hájit sami.

V případě soukromých obžalob, které jsou státním zastupitelstvím sledovány z moci úřední pouze tehdy, je-li to ve veřejném zájmu, můžete proti obviněnému podat soukromoprávní žalobu za účelem jeho potrestání, pokud státní zastupitelství nemá na trestním stíhání veřejný zájem a obviněnému bylo v době spáchání trestného činu nejméně 18 let. Poté vystupujete na místě státního zastupitelství. Jako soukromý žalobce můžete požádat o právní pomoc soud, který by měl rovněž rozhodnout o vašem případu. Právní pomoc vám bude poskytnuta, pokud z důvodu vaší finanční situace nejste schopni uhradit náklady řízení a pokud je pravděpodobné, že uspějete.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud vypovídáte u státního zastupitelství nebo soudu jako svědek, budou vám proplaceny cestovní náklady, výdaje, ztráta času, finanční ztráty nebo ušlé příjmy, pokud o to požádáte do tří měsíců od výslechu. Právo na odškodnění může mít i kdokoli předvolaný policií. To určuje příslušné zemské právo v příslušné spolkové zemi.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Státní zastupitelství může případ uzavřít z různých důvodů.

Proti rozhodnutí o uzavření případu můžete podat písemnou stížnost. Pokud víte o dalších skutečnostech nebo důkazech, měli byste je ve stížnosti konkrétně uvést. Pokud státní zastupitelství trvá na svém rozhodnutí, případ přezkoumá Nejvyšší státní zastupitelství. Vaše stížnost bude v každém případě řešena písemně.

V některých případech, pokud státní zastupitelství a Nejvyšší státní zastupitelství odmítnou zahájit trestní stíhání, můžete věc postoupit příslušnému vrchnímu zemskému soudu (nebo senátu) a zahájit řízení za účelem výkonu žaloby. Státní zastupitelství vás bude ve svém rozhodnutí výslovně informovat, zda je takové řízení ve vašem případě přípustné. Takový postup však podléhá lhůtám a přísným formálním požadavkům. Žádost musí být podepsána advokátem a v případě neúspěchu musíte uhradit náklady řízení.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jste-li svědkem, vaše účast na soudním řízení je omezena na vaši výpověď. Po ukončení výpovědi můžete sledovat jednání jako divák, ale hlavního slyšení se již nebudete moci zúčastnit.

Pokud jste se zapojili do řízení jako vedlejší žalobce, máte právo být přítomni při hlavním líčení a můžete stejně jako státní zástupce podávat žádosti, zejména žádosti o důkazy, klást otázky a podávat prohlášení. Jako vedlejší žalobce máte rovněž možnost přednést závěrečnou řeč.

Jako žalobce v adhezním řízení můžete od pachatele v trestním řízení požadovat náhradu škody nebo bolestné. Jako žalobce v adhezním řízení máte rovněž právo účastnit se hlavního líčení. Nemáte však ostatní procesní práva vedlejšího žalobce.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Před ukončením vyšetřování máte jako oběť trestného činu v trestním řízení především postavení svědka. Můžete se kdykoli obrátit na orgány veřejné moci a poskytnout jim další důkazy a informace. Oběti trestných činů označované v trestním řádu jako „poškození“ mají kromě pravomoci jdoucí nad rámec obecných práv svědků, jako je právo požadovat informace o tom, zda je podezřelý ve vazbě, za určitých podmínek právo na přístup ke spisu nebo informacím ze spisu (viz rovněž níže), právo požádat o pomoc právního zástupce nebo být zastupován právním zástupcem.

Máte-li právo zapojit se jako vedlejší žalobce, rozhodnete se sami, zda se chcete řízení zúčastnit. Je také na vás, zda chcete uplatnit nárok na náhradu škody nebo bolestné v rámci trestního řízení jako vedlejší žalobce v adhezním řízení.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Jako svědek máte během výslechu tato práva:

 • Můžete odmítnout svědčit, pokud jste nebo jste byli s obviněným manželé nebo jste zasnoubeni (totéž platí v případě registrovaného partnerství osob stejného pohlaví) nebo s ním jste v blízkém příbuzenském vztahu.
 • Můžete odmítnout odpovědět na určité otázky, pokud by to mohlo vést k trestnímu řízení proti vám nebo vašim blízkým příbuzným.
 • Otázky, které by se mohly dotknout vaší cti nebo se týkají vašeho soukromého života, mohou být kladeny pouze tehdy, je-li to nezbytné.
 • Může vás doprovázet osoba, které důvěřujete, ledaže by její přítomnost ohrozila účel vyšetřování.
 • Může vás doprovázet právník.
 • Pokud nejste schopni uplatnit svá práva sami, může vám být za určitých podmínek při výslechu přidělen na náklady státu právník pro podporu svědků.
 • Pokud nemáte dostatečné znalosti němčiny, bude k vašemu výslechu pozván tlumočník.
 • Máte právo na proplacení výdajů (viz výše v otázce „Mohu požadovat náhradu výdajů“).

Vaší hlavní povinností jako svědka:

 • Musíte mluvit pravdu. To také znamená, že ve své výpovědi nevynecháte nic, co by mohlo být pro danou věc relevantní. Úmyslná křivá výpověď u soudu je trestná a obvykle se trestá odnětím svobody. Trestnými činy, které může spáchat svědek, který křivě vypovídá, jsou rovněž křivé obvinění nebo maření vyšetřování.

Jste-li předvoláni státním zastupitelstvím, policií jménem státního zastupitelství nebo soudem, musíte se k výslechu dostavit.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo výpověď? Za jakých podmínek?

Budete-li vyzváni k účasti na soudním jednání jako svědek, jste povinni výpověď

učinit, pokud se nejedná o případ, kdy můžete výpověď odmítnout (viz výše o právech a povinnostech svědka).

Jako vedlejší žalobce můžete v řízení učinit prohlášení (viz také výše „Mohu se účastnit soudního řízení?“).

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Jako poškozený trestným činem budete na vaši žádost informován o výsledku soudního řízení.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Pokud byla vaše práva poškozena trestným činem, může za vás právní zástupce nahlédnout do spisu i do důkazních prostředků, pokud v tomto ohledu prokáže legitimní zájem. V takovém případě můžete rovněž obdržet informace a kopie ze spisu, abyste byli informovali o stavu řízení. Máte-li právo připojit se k řízení jako vedlejší žalobce, nemusíte vy ani váš právní zástupce prokázat legitimní zájem o přístup ke spisu nebo poskytnutí informací.

Pokud jako poškozená osoba v souvislosti s trestným činem nejste zastupováni právním zástupcem, máte sami právo na přístup ke spisu a pod dohledem do spisu nahlédnout.

Právo na přístup ke spisu nebo k informacím ze spisu může být za určitých podmínek odepřeno, například pokud by byl ohrožen účel vyšetřování. Přistup se zamítne, pokud by ohrozil zájmy obviněných nebo jiných osob, které vyžadují ochranu. Až do podání obžaloby a po vydání konečného rozhodnutí v řízení rozhoduje o povolení nahlížet do spisů státní zastupitelství, v ostatních případech pak soud, který o věci rozhoduje.

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jako vedlejší žalobce můžete proti rozsudkům v zásadě podat opravný prostředek, ale pouze pokud jde o čin, který vedl k vedlejší žalobě. Opravný prostředek také není možný, pokud jen nesouhlasíte s výší trestu.

Lhůta pro podání opravného prostředku je jeden týden. Pokud jste se vy nebo váš právník účastnili jednání i po skončení vlastní svědecké výpovědi, začíná tato lhůta běžet ode dne oznámení rozsudku. Jinak začíná lhůta běžet až poté, co vám byl rozsudek zaslán.

Jako soukromý žalobce můžete využít stejné opravné prostředky, jaké má v řízení k dispozici státní zastupitelství, které podalo veřejnou obžalobu.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud jste o to předem požádali, budete o výsledku soudního řízení informováni. Jako vedlejší žalobce můžete rovněž obdržet kopii rozsudku.

Kromě toho budete jako oběť trestného činu na požádání informováni o tom, zda bylo odsouzené osobě nařízeno, aby vás nekontaktovala nebo aby se s vámi nestýkala.

Můžete být rovněž informováni o tom, zda byla odsouzená osoba zatčena, zadržena či propuštěna nebo zda jí bylo poprvé povoleno uvolnění vězeňského režimu nebo povolena první dovolená, pokud prokážete oprávněný zájem nebo pokud jste již učinili odpovídající prohlášení v řízení, které vám povoluje být vedlejším žalobcem. Budete informováni o jakémkoli dalším uvolnění vězeňského režimu nebo dovolené, pokud máte oprávněný zájem a neexistuje převažující zájem odsouzeného hodný ochrany.

Budete rovněž informováni o tom, zda odsouzená osoba uprchla, a vyhnula se tak opatření spojenému s odnětím osobní svobody. V takovém případě vám bude také sděleno, jaká opatření byla přijata na vaši ochranu.

Chcete-li například dodatečně vznést občanskoprávní nároky vůči odsouzené osobě, můžete za účelem přípravy občanskoprávní žaloby na základě vašeho práva na přístup ke spisu získat informace z trestního spisu. Odsouzený je ohledně toho předem vyslechnut, aby bylo možné z jeho strany vyloučit existenci převažujících oprávněných zájmů, kvůli kterým by musel být přístup ke spisu odepřen.

Byl-li v trestním rozsudku přiznán adhezní nárok (Adhäsionsantrag) na náhradu škody nebo zaplacení bolestného, můžete po nabytí právní moci na základě vykonatelného vyhotovení rozsudku požádat exekuční soud nebo soudního vykonavatele o výkon nároku.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Psychosociální pomoc a péče vám může být rovněž poskytnuta po skončení soudního řízení.

Kromě toho můžete stejně jako dříve během řízení i nadále využívat ochranná opatření, pokud hrozba proti vám přetrvává.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

O výsledku řízení budete na vyžádání informováni, jak je již vysvětleno výše (viz „Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?“).

Místo, kde je odsouzená osoba během vazby nebo jakéhokoli jiného opatření spojeného se zbavením osobní svobody zadržována, však nesmí být sděleno.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Budete o tom informováni, pokud jste o to požádali (viz také výše v části „Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?“).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit vyjádření nebo podat opravný prostředek?

Do rozhodnutí o propuštění z vazby nebo pozastavení trestu nejste zapojeni a nemáte ani právo podat opravný prostředek. Při rozhodování o podmíněném trestu může soud uložit povinnosti a vydat příkazy týkající se vaší ochrany (např. zákaz kontaktu) nebo sjednání odškodného (např. náhrada škody). I v případě probačního dohledu po propuštění z opatření spojeného se zbavením osobní svobody může soud vydat zákaz kontaktu – v případě nedodržení je odsouzená osoba opět postižitelná.

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele?  (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Jste-li obětí trestného činu a utrpěli jste škodu, můžete požadovat náhradu škody a bolestné tím, že podáte žalobu k občanskoprávnímu soudu, a to bez ohledu na trestní řízení. Můžete ale také uplatnit své nároky v trestním řízení podáním tzv. žádosti o adhezní řízení. Pokud byl soudem trestním rozsudkem zkonfiskován odcizený majetek, který odpovídá vaší majetkové újmě, můžete jej nebo odpovídající částku získat zpět od státního zastupitelství.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Rozhodnutí vynesené v adhezním řízení a smíry uzavřené v adhezním řízení mohou být stejně jako rozsudky a smíry v občanskoprávním řízení vykonány v souladu s obecnými pravidly pro výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se provádí na základě kopie rozsudku nebo dosaženého smíru s vyznačením právní moci, kterou vystaví úředník trestního soudu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Zákon nestanoví, že by měl stát zaplatit zálohu na náhradu škody, které má zaplatit odsouzený.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Obecné úvahy

Pokud jste se stali obětí násilného trestného činu v Německu a v důsledku toho jste utrpěli újmu na vašem zdraví, můžete mít nárok na odškodnění obětí.

To platí i v případě, že jste pozůstalým osoby, která následkem takového násilného trestného činu zemřela.

I cizí státní příslušníci mohou obdržet stejné odškodnění jako německé oběti se zpětným účinkem od 1. července 2018.

Od roku 2009 mohou oběti s bydlištěm v Německu pobírat dávky podle zákona o odškodnění obětí (Opferentschädigungsgesetz (OEG)) i v případě, že k násilnému trestnému činu nedošlo v Německu, ale v zahraničí.

Za jaký druh trestného činu mohu být odškodněn?

Násilný trestný čin je úmyslný, nezákonný útok na osobu (např. ublížení na zdraví, sexuální napadení, teroristický útok, vražda, otrava, žhářství).

Jaké odškodnění se poskytuje?

Odškodnění se vyplácí nejen za veškeré škody na zdraví (fyzické a psychické), ale také za hospodářské důsledky poškození zdraví.

Objem a výši dávek a stanoví spolkový zákon o zaopatření. Patří mezi ně zejména:

 • lékařské a zdravotní ošetření,
 • pomůcky (např. protéza, zubní náhrady, invalidní vozíky),
 • odškodnění poškozených a pozůstalých,
 • pohřebné,
 • dodatečné příspěvky v případě ekonomické nouze (např. příspěvek na péči, doplňkový příspěvek na obživu).

Na druhé straně nedochází k náhradě majetkové újmy. Podle OEG se nevyplácí ani bolestné. V případě násilných činů v zahraničí je odškodnění poskytováno i osobám s bydlištěm v Německu, ale v menší míře.

Jak a kde se podává žádost?

O odškodnění od státu můžete požádat neformálně nebo pomocí formuláře žádosti. Pro podání žádostí není stanovena žádná lhůta. Dávky však v zásadě obdržíte až od okamžiku podání žádosti.

Žádost můžete podat u asistenčního orgánu spolkové země, ve které máte bydliště.

Pokud nemáte bydliště v Německu, ale v Německu jste se stali obětí násilného trestného činu, můžete podat žádost u asistenčního orgánu spolkové země, kde k trestnému činu došlo.

Po podání žádosti o odškodnění od státu máte v zásadě povinnost účastnit se řízení o odškodnění. To znamená, že musíte přispět k objasnění skutkového stavu. To zahrnuje i podání trestního oznámení. V některých případech je možné od trestního oznámení upustit.

Nemusíte čekat na výsledek vyšetřování nebo trestního řízení.

Více informací na téma odškodnění od státu najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde:

Odkaz se otevře v novém okně.BMAS – Odškodňování obětí (v němčině)

Odkaz se otevře v novém okně.BMAS – Odškodňování obětí (v angličtině)

Mám nárok na náhradu škody či odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Odškodnění od státu není závislé na tom, zda byl pachatel identifikován nebo odsouzen. Aby bylo možné získat odškodnění od státu, není zpravidla nutné čekat na trestní řízení. Příslušné orgány pro odškodnění přijmou nezávislé rozhodnutí o žádosti o odškodnění od státu.

V případě, že pachatel není odsouzen, je náhrada škody v trestním řízení možná pouze tehdy, není-li osvobozen nebo zastaveno řízení pro nedostatek důkazu o spáchání trestného činu; náhrada škody je přiznána v případě méně závažných trestných činů, kdy je soudní řízení podmíněně zastaveno. V tomto případě může státní zastupitelství nebo soud rozhodnout o náhradě škody, tedy přiznat vám jakožto poškozené osobě náhradu nebo bolestné, po jejichž zaplacení je řízení s konečnou platností zastaveno. Na takovýto postup však jako poškozená osoba nemáte nárok.

V občanskoprávním řízení není soud vázán rozhodnutím, a tím ani zproštěním obžaloby vydaným trestním soudem. Občanskoprávní soud nezávisle zkoumá, zda jsou splněny podmínky pro požadovanou náhradu škody nebo požadované bolestné.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne, právo na vyplacení „zálohy“ před pravomocným rozhodnutím soudu v trestním nebo občanskoprávním řízení neexistuje.

Pokud jde o odškodnění od státu, neexistuje nárok na zálohu ve formě peněžité platby. V rámci řízení o žádosti o odškodnění od státu však případně můžete již před konečným rozhodnutím příslušného orgánu obdržet platbu na lékařské a zdravotní ošetření nebo na ambulantní ošetření pro oběti traumatizujících událostí.

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Úplné informace o pomoci a podpoře vám jako oběti trestného činu poskytne centrální platforma pro ochranu obětí Spolkového ministerstva spravedlnosti a ochrany spotřebitele (BMJV) „Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hilfe-info.de„a publikace „Opferfibel“ vydaná BMJV, kterou si Odkaz se otevře v novém okně.můžete stáhnout z domovské stránky BMJV. Celostátní platforma pro ochranu obětí navíc obsahuje vyhledávač poradenských služeb, jehož prostřednictvím mohou poškození rychle nalézt nabídku pomoci v jejich blízkosti prostřednictvím telefonu, online nebo osobního poradenství. Relevantní údaje jsou poskytovány prostřednictvím databáze „ODABS“, on-line databáze pro oběti trestných činů (www.odabs.org), kterou podporuje Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí.

Seznam různých druhů pomoci je uveden níže.

Tísňová linka na podporu obětí

Přehled hlavních bezplatných linek pomoci (na tato čísla nelze volat ze zahraničí). Ve Spolkové republice Německo naleznete na adrese www.hilfe-info.de tato telefonní čísla:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (telefonní linka pro pomoc v případě pohlavního zneužití): 0800 22 55 530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (telefonní linka pro pomoc v případě násilí na ženách): 08000 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männer (telefonní linka pro pomoc v případě násilí na mužích): 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle (poradenská linka): 0800 30 50 750

Elterntelefon (telefonní linka pro pomoc rodičům): 0800 11 10 550

Hilfetelefon Schwangere in Not (telefonní linka pro pomoc těhotným ženám v nouzi): 0800 40 40 020

Medizinische Kinderschutzhotline (lékařská telefonní linka pro ochranu dětí): 0800 19 21 000

Oběti mohou získat pomoc a podporu na nepřetržité lince 116006 zřízené organizací WEISSER RING e.V. pro podporu obětí v celé Evropě.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Ve Spolkové republice Německo jsou za obecnou podporu pro oběti odpovědné spolkové země. Zapojují se do široké škály opatření, jejichž cílem je zlepšit situaci obětí trestných činů a poskytnout jim odpovídající pomoc. Děje se tak například jmenováním úředníků pro ochranu obětí na policejních stanicích, zřizováním center na podporu svědků, poskytováním ubytování zneužívaným ženám a dívkám, poskytováním informačních materiálů obětem trestných činů a poskytováním finanční podpory. V několika spolkových zemích byly zřízeny zvláštní zemské nadace s regionálními poradenskými centry a úřady pro pomoc obětem. Přehled příslušných regionálních nabídek je k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html

Existují však také ústřední kontaktní místa na spolkové i zemské úrovni. Například na spolkové úrovni byl zmocněncem spolkové vlády pro záležitosti obětí a pozůstalých teroristických trestných činů v Německu jmenován profesor Dr. Franke. Zmocněncem spolkové vlády pro židovský život v Německu a boj proti antisemitismu je Dr. Felix Klein a nezávislým zmocněncem pro otázky týkající se pohlavního zneužívání dětí je Dr. Rörig.

Třináct spolkových zemí rovněž jmenovalo zmocněnce pro oběti. Jejich odpovědnosti se však liší. Seznam jednotlivých kontaktních osob najdete na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.www-hilfe-info.de.

V trestním řízení můžete jako oběť trestného činu získat právní podporu od právního zástupce, například poradenství pro svědky ohledně své výpovědi nebo jako strany oprávněné k účasti na řízení jako vedlejší žalobce, ještě než prohlásíte, že se chcete řízení zúčastnit. Může vás zastupovat advokát specializovaný na poradenství pro zraněné osoby nebo vás k výslechu může doprovázet osoba, které důvěřujete, pokud to neohrozí účel vyšetřování.

Kromě právní pomoci existuje možnost získat před zahájením hlavního líčení, v jeho průběhu a po jeho skončení psychosociální podporu, která je bezplatně poskytována nezletilým obětem sexuálních a násilných trestných činů, jakož i obzvláště zranitelným dospělým obětem závažných násilných a sexuálních trestných činů.

Lékařská podpora

Ambulantní zařízení pro oběti traumatizujících událostí (Traumaambulanzen) navíc poskytují krátkodobou psychologickou podporu obětem násilí. Taková kontaktní místa existují v celém Německu. V ambulantních zařízeních pro oběti traumatizujících událostí se obětem násilí rychle dostává psychologické podpory. Mnoha obětem trestné činnosti se již po několika poradenských nebo psychoterapeutických sezeních daří výrazně lépe. V případě potřeby může být navíc nabízena nebo zprostředkována dlouhodobá léčba, jako je ambulantní psychoterapie nebo hospitalizace v psychiatrické nebo psychosomatické léčebně. Mnoho ambulantních zařízení pro oběti traumatizujících událostí je přidruženo k psychiatrii nebo nemocnici, což znamená, že často lze zajistit i lékařskou psychiatrickou péči.

Přehled ambulantních zařízení pro oběti traumatizujících událostí v Německu viz stránky Hilfe-Info.de.

Osoby, které se staly obětí sexuálního nebo fyzického násilí, mohou nechat viditelná zranění zdokumentovat. Lékařské potvrzení o utrpěných zraněních vám po vyšetření zpravidla vystaví lékaři v ordinaci nebo v nemocnici. V některých městech existují rovněž zvláštní ambulantní zařízení pro ochranu před násilím (Gewaltschutzambulanzen), které dokumentují zranění osob, které se staly obětí trestné činnosti.

V ambulantním zařízení pro ochranu před násilím může zranění a jiné stopy prohlédnout a zdokumentovat forenzní lékař.

Finanční podpora

Kromě toho existuje mnoho forem veřejné finanční podpory: každý, kdo utrpěl újmu na zdraví v důsledku násilného trestného činu, může získat odškodnění podle zákona o odškodnění obětí (Opferentschädigungsgesetz). Za tímto účelem musí být podána žádost u příslušného zemského úřadu sociálních věcí (Landesversorgungsamt). Přehled různých zemských úřadů sociálních věcí je rovněž uveden na platformě pro ochranu obětí Hilfe-Info.de. Patří sem mimo jiné i služby ambulantních zařízení pro oběti traumatizujících událostí.

Po extrémistických útocích nebo teroristických trestných činech mohou postižení obdržet náhradu škod (Härteleistungen). Příslušným kontaktním místem je Odkaz se otevře v novém okně.Spolkový justiční úřad.

Dojde-li při profesní činnosti, na výletě se školní třídou nebo univerzitní seminární skupinou a se souvisejícím cestováním ke zranění v důsledku násilného činu, lze za určitých okolností uplatnit nároky vůči zákonnému systému úrazového pojištění. Kontaktními místy jsou pak Odkaz se otevře v novém okně.úrazové pojišťovny nebo profesní sdružení.

Sdružení Verkehrssopferhilfe e.V. (sdružení pro oběti dopravních nehod) připadá v úvahu jako poskytovatel odškodnění, pokud bylo k násilnému trestnému činu použito vozidlo. To se týká například případů, kdy vozidlo nebylo pojištěno, řidič ujel z místa nehody nebo úmyslně jednal protiprávně.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Profesní a dobrovolná nevládní střediska na podporu obětí se zapojují do celé řady různých opatření, jejichž cílem je zlepšit situaci postižených osob a poskytnout jim odpovídající pomoc.

Odborníci ze středisek na podporu obětí nabízejí možnost promluvit si o důsledcích činu, poskytují psychosociální podporu, informují o možném trestním řízení a finančním odškodnění. Mohou také zprostředkovat další pomoc, například služby právníka nebo psychoterapeutickou podporu.

Celostátně působící organizací na podporu obětí je „Odkaz se otevře v novém okně.WEISSER RING eV“. Sdružení například kromě kontaktních míst v celém Německu nabízí již uváděnou telefonní linku pro podporu obětí (telefonní číslo: 116 006), na které oběti trestných činů obdrží rychlou a profesionální podporu. Pomoc, kterou nabízí organizace Weißer Ring, zahrnuje zejména poradenství, pomoc při jednání s orgány a soudy, zprostředkování bezplatného počátečního právního poradenství, bezplatné počáteční lékařské/psychologické poradenství v případech stresu způsobeného trestnou činností, doprovod k soudu a finanční podporu. Organizace WEISSER RING e.V. rovněž zavádí projekty týkající se odškodnění obětí a restorativní justice.

Odkaz se otevře v novém okně.Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ADO, pracovní skupina pro pomoc obětem v Německu) působí jako zastřešující organizace pro různá profesně činná regionální střediska pro podporu obětí. Cílem je mimo jiné pravidelná výměna informací mezi středisky pro podporu obětí v Německu, stanovení norem pro odbornou podporu obětem, zřízení dalších profesionálních středisek pro podporu obětí a spolupráce mezi různými středisky pro podporu obětí. V ADO vám mohou poradit a pomoci při jednání s úřady, může vám být poskytnuta psychologická podpora v případě krize a zprostředkována lékařská a terapeutická péče, právní poradenství, doprovod k policii, na úřady a soudům a k výkonu nebo zprostředkování restorativní justice.

Řada podpůrných středisek se specializuje na poskytování poradenství a péče obětem speciálních trestných činů, zejména sexuálních trestných činů, rasistických, antisemitských nebo dokonce homofobních a transfobních útoků. Jsou také organizovány v různých Odkaz se otevře v novém okně.zastřešujících organizacích, jako jsou:

Odkaz se otevře v novém okně.VBRG – Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (Sdružení poradenských center pro oběti pravicového, rasistického a antisemitského násilí)

Odkaz se otevře v novém okně.BFF – Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (Spolkové sdružení poradenských center a tísňových linek pro ženy v Německu)

Vedle těchto nadregionálních iniciativ na podporu obětí působí velký počet podpůrných středisek na regionální a místní úrovni, které jsou rovněž velmi aktivní. Zobrazí se vám ve vyhledávači poradenských služeb na stránce Odkaz se otevře v novém okně.http://www.hilfe-info.de.

Poslední aktualizace: 08/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Estonsko

Za oběť trestného činu (poškozeného) budete považováni tehdy, byla-li vám protiprávním jednáním způsobena přímá fyzická újma, materiální škoda nebo morální újma – například jste utrpěli zranění nebo byl poškozen či odcizen váš majetek atd. – v důsledku události, která je podle vnitrostátního práva trestným činem. Jako oběti trestného činu vám právní předpisy před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení přiznávají určitá práva.

Trestní řízení v Estonsku začíná přípravným řízením, které zpravidla vede policie a státní zástupce a během něhož jsou shromážděny důkazy o spáchaném trestném činu a údajném pachateli. Existují-li dostatečné důkazy, je věc postoupena soudu. Soudní řízení končí tím, že soud obžalovaného uzná vinným, nebo jej zprostí obžaloby. V případě odsouzení soud rovněž rozhodne o občanskoprávním nároku uplatněném u soudu, je-li však obžalovaný zproštěn obžaloby, nárok se zamítne. V takovém případě je možné požadovat náhradu škody v občanskoprávním řízení. Soud se může rozhodnout, že nárok přizná plně nebo z části, že jej nepřizná, nebo jej zamítne. Jestliže s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se v dané věci odvolat k soudu vyššího stupně.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaestonštinanizozemština

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Při kontaktu s orgánem obdržíte informace týkající se:

 • způsobů oznámení trestného činu a
 • veškerých služeb podpory pro oběti, které jsou vám k dispozici i bez oznámení trestného činu.

Pokyny jsou dostupné rovněž na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Úřadu pro policii a ochranu hranic.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Vaše práva budou chráněna bez ohledu na to, v které zemi EU jste se stali obětí trestného činu. Trestný čin můžete oznámit a v případě potřeby můžete obdržet podporu pro oběti jak v zemi, kde k trestnému činu došlo, tak i v zemi, v níž žijete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při oznámení trestného činu máte nárok na obdržení následujících informací:

 • na vaši žádost písemné potvrzení, že jste oznámili trestný čin,
 • oznámení týkající se rozhodnutí o zahájení či nezahájení trestního řízení, a to do 10 dnů,
 • je-li trestní řízení zahájeno, budete vyslýcháni jako oběť a budete dotázáni, zda si přejete obdržet informace o zatčení a propuštění podezřelého a času a místě konání soudního řízení, a dále,
 • až bude dokončeno předběžné šetření případu, státní zástupce vás uvědomí o tom, že máte nárok na prostudování obsahu trestního spisu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Kdokoliv, kdo neovládá estonštinu, má během řízení nárok na tlumočení. Na požádání máte nárok obdržet překlad jakéhokoliv textu, který je zásadní pro porozumění rozhodnutí o ukončení trestního řízení nebo rozsudku soudu nebo pro zajištění spravedlivého řízení.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgány musí zajistit, že rozumíte tomu, co je vám vysvětlováno, a že je vám rozuměno. Za tímto účelem jsou na policejních stanicích a úřadu státního zástupce k dispozici informační listy ve snadno srozumitelném jazyce a školení odborníci. Vždy máte nárok na tlumočníka do znakové řeči.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Služby podpory pro oběti jsou poskytovány Odkaz se otevře v novém okně.estonskou Národní radou sociálního zabezpečení.

Pokud jste obětí násilí na ženách, můžete se pro pomoc obrátit rovněž na Odkaz se otevře v novém okně.azylové domy pro ženy.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás bude informovat o službách podpory pro oběti a v případě potřeby vás odkáže na pracovníka poskytujícího podporu obětem. Na řadě policejních stanic je pracovník poskytující podporu obětem přítomen vždy.

Jak je chráněno mé soukromí?

Informace shromážděné v průběhu trestního řízení jsou důvěrné a před zahájením veřejného soudního řízení nebudou sdíleny s veřejností. Soud může rovněž prohlásit, že vaše soudní řízení bude neveřejné, přičemž v tomto případě nebudou veřejnosti přístupné ani informace diskutované během soudního řízení.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, k obecné podpoře pro oběti má přístup každý, bez ohledu na to, zda trestný čin oznámil, či nikoliv. Existují však specifické služby podpory pro oběti, jako například odškodnění pro oběti násilí nebo příspěvky na psychologickou podporu, k nimž získáte přístup pouze po oznámení trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že mi hrozí nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Můžete požádat státního zástupce, aby od soudu požadoval vydání předběžného soudního příkazu proti podezřelému. Předběžný soudní příkaz podezřelému přikazuje, aby se držel dál od míst určených soudem a aby se nepřibližoval k osobám určeným soudem ani s nimi nekomunikoval.

Můžete být rovněž chráněni opatřeními na ochranu svědků, které na žádost úřadu státního zástupce uplatní policie.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Jste-li ohroženi, obraťte se na policii, která zajistí vaši bezpečnost.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie musí posoudit každý případ a zajistit, že se předejde jakémukoliv nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Všechny orgány provádějící řízení jsou vždy povinny zvážit vaše zájmy a předejít tomu, abyste během trestního řízení byli nuceni podstoupit druhotnou viktimizaci.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Jste-li obětí závažného trestného činu, může vám být povoleno, že nemusíte podstoupit výslech u soudu, případně může být povolen výslech prostřednictvím vzdálených komunikačních prostředků nebo použití zástěny, která vás během vašeho výslechu u soudu ochrání před zraky obviněného.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Orgán provádějící řízení může při výslechu nezletilé oběti zapojit pracovníka pro ochranu dětí, sociálního pracovníka nebo psychologa. V závažných případech je toto povinné v případě, kdy osoba provádějící řízení neobdržela odpovídající školení.

Jste-li oběť, která je nezletilá a vaše zájmy jsou v rozporu se zájmy vašeho zákonného zástupce nebo vašich rodičů, pak vám orgán provádějící řízení může jako právní pomoc určit advokáta, a to bezplatně.

Nezletilé osoby s duševní poruchou, všechny děti mladší 10 let nebo v případě domácího nebo sexuálního násilí děti mladší 14 let nebudou u soudu vyslýchány. Policejní pohovor s nezletilou osobou bude místo toho zaznamenán na video a může být použit jako důkaz u soudu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, máte během řízení veškerá práva oběti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Jestliže se člen vaší rodiny stal obětí trestného činu, máte v případě potřeby nárok na obdržení služeb podpory pro oběti obdobně jako oběť.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

S vaším souhlasem a souhlasem podezřelého může úřad státního zástupce rozhodnout, že trestní řízení ukončí smírnou cestou (mediací). Smírčí služba je zajišťována pracovníkem poskytujícím podporu obětem.

Od smírčího řízení máte právo kdykoliv odstoupit.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Odkaz se otevře v novém okně.Trestní řád

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o poskytování podpory obětem

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit na policejní tísňové lince 112 (pokud zároveň naléhavě potřebujete rovněž policejní pomoc), podáním písemného oznámení na nejbližší policejní stanici nebo zasláním oznámení e-mailem na vhodnou policejní prefekturu. Více informací o tom, jak oznámit trestný čin, je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Poté, co jste oznámili trestný čin, budete zkontaktováni a informováni o veškerých dalších postupech (např. budete požádáni, abyste podali svědectví, poskytli informace o možných svědcích, pomohli se shromažďováním důkazů atd.). V případě potřeby obdržíte rovněž informace o případné podpoře pro oběti a dalších ochranných opatřeních.

Po vašem výslechu si zapište číslo trestní záležitosti a jméno vyšetřovatele odpovědného za daný případ. Tak pro vás bude později snazší požadovat od policie informace.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Máte nárok mít s sebou během řízení právníka. Pokud nemáte prostředky, abyste si ho mohli najmout, můžete soudu předložit žádost o státní právní pomoc.

Všechny oběti, které jsou nezletilé a jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy jejich právních zástupců, mají nárok na bezplatnou státní právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci mají nárok na náhradu výdajů nebo ušlého zisku vzniklých v důsledku trestního řízení. Můžete například požadovat náhradu cestovních výdajů nebo ušlého zisku, které vznikly v důsledku toho, že jste se museli dostavit za účelem poskytnutí důkazů. Pokud chcete požadovat náhradu výdajů, musíte o tom uvědomit orgán, který vás předvolal, a ten vám poskytne pokyny, jak vaši žádost o náhradu výdajů předložit.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jakmile je trestní řízení ukončeno, bude vám nebo vašemu zástupci okamžitě zaslána kopie příslušného rozhodnutí. Jakožto oběť můžete požadovat přístup k trestnímu spisu, a to do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení trestního řízení. Během těchto 10 dnů máte rovněž nárok požadovat, aby úřad státního zástupce rozhodnutí přezkoumal.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť jste stranou soudního řízení za stejných podmínek jako ostatní strany a máte nárok účastnit se soudního řízení.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pokud byl proti vám spáchán trestný čin, pak máte v rámci trestního řízení úlohu oběti. V rámci stejného řízení však máte rovněž nárok podat občanskoprávní žalobu. Koncepce soukromé obžaloby v estonském právu neexistuje.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Odkaz se otevře v novém okně.V souladu s trestním řádem, mají oběti nárok:

 1. vznést námitku proti zahájení nebo ukončení trestního řízení;
 2. podat prostřednictvím orgánu provádějícího šetření nebo úřadu státního zástupce občanskoprávní žalobu;
 3. podat svědectví proti blízké osobě, nebo podání tohoto svědectví odmítnout;
 4. poskytnout důkaz;
 5. podávat žádosti a stížnosti;
 6. prostudovat si zápis z řízení a učinit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků řízení a zápisu z tohoto řízení (vaše prohlášení budou zaznamenána písemně);
 7. po dokončení předběžného šetření případu prostudovat obsah trestního spisu;
 8. účastnit se soudního slyšení;
 9. dát souhlas s uplatněním postupu pro urovnávání sporů, nebo s uplatněním tohoto postupu nesouhlasit, a vyjádřit své stanovisko ohledně obvinění a trestu a výše způsobené škody uvedené v obvinění a občanskoprávní žalobě;
 10. udělit souhlas s uplatněním předběžného soudního příkazu a požadovat uplatnění soudního příkazu;
 11. v případě sexuálního násilí, genderově motivovaného násilí nebo trestného činu spáchaného v úzkém vztahu požadovat, abyste byli vyslechnuti osobou stejného pohlaví, s výjimkou situací, kdy výslech provádí státní  zástupce nebo soudce, nebo kdy by tento požadavek bránil průběhu řízení.

Oběť je povinna:

 1. je-li předvolána orgánem provádějícím šetření, dostavit se na úřad státního zástupce nebo k soudu;
 2. účastnit se procesních úkonů a řídit se pokyny orgánu provádějícího šetření, státního zástupce a soudu.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během soudního řízení máte nárok učinit prohlášení a vyjádřit své stanovisko. Pokud žaloba požaduje, abyste byli vyslechnuti, máte právo podat svědectví před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Soud vás bude informovat o času a místě konání soudních stání a budete rovněž informováni o rozhodnutí soudu, které vám bude doručeno, nejste-li při vynesení rozsudku osobně přítomni u soudu.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Po dokončení předběžného šetření nebo po ukončení trestního řízení máte nárok prostudovat si na úřadu státního zástupce soudní spis. Úřad státního zástupce vás bude o tomto právu informovat a poskytne vám pokyny, jak můžete spis prostudovat.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: estonština

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jakožto strana soudního řízení máte právo podat proti rozhodnutí soudu opravný prostředek, a to u okresního soudu do 30 dnů od vynesení rozhodnutí.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud o to požádáte během řízení, máte právo být informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Průběh trestního řízení neovlivňuje dobu, po kterou můžete obdržet služby podpory pro oběti. Služeb podpory pro oběti můžete využívat i po skončení trestního řízení, přičemž neexistuje žádná konkrétní časová lhůta.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Budete informováni o rozhodnutí soudu, v němž je uveden trest, který byl pachateli uložen. Pokud o to požádáte, budete rovněž informováni o předčasném propuštění odsouzeného pachatele z vězení.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Požádali-li jste o to během výslechu, budete informováni, pokud dojde k propuštění odsouzeného pachatele z vězení, nebo pokud z vězení uprchne.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Během řízení o předčasném propuštění můžete být požádáni o vyjádření vašeho stanoviska, proti danému rozhodnutí však nemůžete podat opravný prostředek.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Za účelem vymáhání náhrady škody máte nárok jakožto součást trestního řízení podat proti obviněnému občanskoprávní žalobu. Občanskoprávní žalobu můžete podat do 10 dní od chvíle, kdy jste si prostudovali trestní spis. Můžete rovněž úřad státního zástupce požádat, aby tuto lhůtu prodloužil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud odsouzený pachatel částku, která mu byla rozhodnutím soudu uložena, nezaplatí, máte nárok obrátit se na soudního exekutora, který zorganizuje řízení o vymáhání pohledávky.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Ne, stát nehradí náhradu škody, kterou vám odsouzený pachatel dluží.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud jste blízkou osobou osoby, která v důsledku trestného činu zemřela, nebo pokud jste obětí násilného trestného činu a utrpěli jste v důsledku trestného činu zdravotní potíže trvající alespoň čtyři měsíce, můžete u následujících druhů škody požádat o odškodnění od státu:

 1. škoda vyplývající z pracovní neschopnosti nebo ze snížené pracovní schopnosti;
 2. výdaje, které vznikly v důsledku újmy na zdraví oběti;
 3. škoda vyplývající z úmrtí oběti;
 4. poškození brýlí, zubních protéz, kontaktních čoček nebo jiných zařízení nahrazujících tělesné funkce či poškození oblečení;
 5. výdaje na pohřeb oběti.

Abyste měli na odškodnění nárok, musíte trestný čin oznámit policii do 15 dnů od okamžiku, kdy k trestnému činu došlo, nebo jakmile máte příležitost tento trestný čin oznámit.

Žádost o odškodnění musí být předložena estonské Národní radě pro sociální zabezpečení, a to do tří let od spáchání trestného činu nebo od data úmrtí oběti, ledaže:

 1. se závislá osoba o úmrtí oběti dozvěděla po době delší než jeden rok od data úmrtí a žádost je předložena do tří let od data, kdy se daná osoba o úmrtí oběti dozvěděla;
 2. žadatel o odškodnění utrpěl zdravotní potíže trvající déle než jeden rok a včasné předložení žádosti nebylo vzhledem k zdravotnímu stavu žadatele možné a žádost je předložena do tří let od doby, kdy se zdravotní stav žadatele zlepšil;
 3. základem pro žádost o odškodnění je sexuální trestný čin proti nezletilé osobě a žádost je předložena do tří let do doby, kdy oběť nabyla plnoletosti, ledaže se důvod pro trestní řízení jasně ukázal před tím, než tato osoba nabyla plnoletosti.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

O odškodnění od státu pro oběti trestných činů můžete požádat, pokud se během trestního řízení nepodařilo identifikovat osobu, která trestný čin proti vám spáchala.

Je-li osoba obviněná z trestného činu soudem tohoto obvinění zproštěna, ale vy se stále domníváte, že vám tato osoba způsobila škodu, můžete podat občanskoprávní žalobu.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Rozhodnutí o udělení odškodnění obětem násilí může být odloženo až do rozhodnutí krajského soudu, pokud:

 1. je právo žadatele na obdržení odškodnění od osoby odpovědné za škodu způsobenou v důsledku trestného činu nejisté, nebo
 2. je zjevné, že osoba odpovědná za škodu způsobenou v důsledku trestného činu souhlasí s náhradou škody a je schopna tuto škodu uhradit.

Je-li udělení odškodnění odloženo, může estonská rada sociálního zabezpečení na žádost žadatele o odškodnění provést platbu předem, je-li nárok žadatele na odškodnění zřejmý a nachází-li se tento žadatel v obtížné ekonomické situaci.

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

 1. Odkaz se otevře v novém okně.Oddělení podpory pro oběti při estonské Národní radě sociálního zabezpečení
 2. Odkaz se otevře v novém okně.Centra podpory pro ženy
 3. Odkaz se otevře v novém okně.Úřad pro policii a ochranu hranic

Horká linka podpory pro oběti

 1. Horká linka podpory pro oběti: 6121360 nebo 16106 (volat můžete pondělí až pátek, 9:00 až 17:00).
 2. Horká linka podpory pro děti: 16111 (pro oznamování dětí, které potřebují pomoc; hovory jsou přijímány denně, a to nepřetržitě)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, služby podpory pro oběti jsou bezplatné.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Státní služby podpory pro oběti pokrývají následující:

 1. poradenství pro oběti;
 2. pomoc obětem při komunikaci se státními orgány a orgány místní samosprávy a právnickými osobami;
 3. zajišťování bezpečného ubytování;
 4. zajišťování stravování;
 5. zajišťování přístupu k nezbytným zdravotnickým službám;
 6. poskytování nezbytné materiální pomoci;
 7. poskytování nezbytné psychologické pomoci;
 8. zajišťování překladatelských a tlumočnických služeb nezbytných pro využívání služeb podpory pro oběti;
 9. poskytování dalších služeb nezbytných pro fyzickou a psychosociální rehabilitaci obětí.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Poskytovatelé státní služby podpory pro oběti vás mohou odkázat na vhodné nevládní organizace.

Odkaz se otevře v novém okně.Azylové domy pro ženy

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Řecko

Budete považováni ze oběť trestného činu, pokud vám vznikla škoda, např. jste byli zraněni nebo byl poškozen nebo odcizen váš majetek v důsledku události, která podle řeckých právních předpisů představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám zákon přiznává určitá individuální práva před soudním řízením, v jeho průběhu a po jeho skončení.

Trestní řízení v Řecku začíná vyšetřováním (dierévnisi) trestného činu. Někdy je vyšetřování rozděleno na předběžné vyšetřování (prokatarktikí exétasi) a soudní vyšetřování (anákrisi). Cílem předběžného vyšetřování je přezkoumat okolnosti případu a stanovit, zda je či není zapotřebí zahájit trestní řízení.

Vyšetřování provádí policie a soudní orgány – státní zástupce (eisangeléas), vyšetřující soudce (anakritís) nebo oba. Po skončení vyšetřování předá policista pověřený daným případem všechny shromážděné důkazy státnímu zástupci. Státní zástupce přezkoumá dosavadní práci a věc předá soudu společně se svými doporučeními, jak by se ve věci mělo dále postupovat.

Po přezkoumání spisu a doporučení státního zástupce soud buď nařídí hlavní líčení, nebo věc uzavře.

Během soudního řízení soud zváží všechny shromážděné důkazy a rozhodne, zda je či není obžalovaný vinen. Pokud je obžalovaný shledán vinným, je odsouzen a je mu uložen trest. Pokud je obžalovaný shledán nevinným, je obžaloby zproštěn.

Více informací naleznete na těchto odkazech:

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mi budou poskytnuty odpovědnými orgány (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Od prvního kontaktu s policií nebo jiným odpovědným orgánem obdržíte informace (a to bez zbytečného prodlení a jakýmikoli dostupnými prostředky) o podmínkách přípustnosti trestního oznámení a o právu připojit se k občanskoprávnímu řízení jako účastník řízení domáhající se náhrady škod (politikós enágon); o tom, jak a za jakých podmínek můžete získat právní pomoc, podat žalobu o náhradu škody nebo získat překladatelské a tlumočnické služby; o dostupnosti restorativní justice a úřadech, které mohou usilovat o nápravu škody mediací mezi vámi a pachatelem; o tom, jak a za jakých podmínek lze výdaje vzniklé v důsledku vaší účasti v trestním řízení nahradit, a jak můžete podat stížnost na určitý orgán, pokud se domníváte, že vaše práva nebyla dodržena.

Kromě svých práv v trestním řízení budete rovněž informováni

o přístupu k lékařské péči a jakékoli odborné podpoře, včetně psychologické pomoci a náhradního ubytování, a o tom, jak a za jakých podmínek mohou být uplatněna ochranná opatření.

Pokud bydlíte v jiném členském státě EU, získáte konkrétní informace o tom, jak a za jakých podmínek můžete vykonávat svá práva.

Rozsah a obsah poskytnutých informací se bude lišit v závislosti na vašich konkrétních požadavcích a osobní situaci a druhu a povaze trestného činu. Během řízení budou poskytnuty dodatečné a podrobnější informace, dle vlastního uvážení příslušného orgánu, v závislosti na vašich potřebách (článek 57 zákona č. 4478/2017 o právu na informace od prvního kontaktu s příslušným orgánem (článek 4 směrnice 2012/29/EU)).

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud žijete v jiném v členském státě EU, než je stát, v němž byl trestný čin spáchán, budete vyzváni, abyste učinili prohlášení, bezprostředně poté, co trestný čin oznámíte. To lze provést v souladu s ustanoveními trestního řadu (Kódikas Poinikís Dikonomías, dále jen „trestní řád“), který umožňuje používání komunikačních technologií, např. videokonferencí, telefonu nebo internetu (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Pokud žijete v Řecku a trestný čin byl spáchán v jiném členském státě EU, můžete podat trestní oznámení státnímu zástupci při soudu pro méně závažné trestné činy (eisangeléas plimmeleiodikón) podle místa svého bydliště, který vaše oznámení bez zbytečného prodlení předá příslušnému donucovacímu orgánu odpovídajícího členského státu, prostřednictvím státního zástupce při odvolacím soudu (eisangeléas efetón), ledaže by v dané věci byly příslušné řecké soudy. Státní zástupce není povinen postoupit vaše oznámení členskému státu, v němž byl trestný čin spáchán, pokud jsou použitelné řecké právní předpisy a trestní řízení je zahájeno v Řecku. Aby se v uvedeném případě zajistilo, že obdržíte odpovídající informace, a na podporu vzájemné právní pomoci státní zástupce při soudu pro méně závažné trestné činy, který se věcí zabývá, v tomto duchu a bez zbytečného prodlení uvědomí příslušný donucovací orgán v členském státě, v němž byl trestný čin spáchán, prostřednictvím státního zástupce při odvolacím soudu.

(Článek 64 zákona č. 4478/2017 o právech obětí s bydlištěm v jiném členském státě (článek 17 směrnice 2012/29/EU))

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Pokud podáte trestní oznámení, odpovědný úředník vás musí informovat, že můžete získat kopii svého oznámení.

(Článek 58 zákona č. 4478/2017 o právech obětí při podávání trestního oznámení (článek 5 směrnice 2012/29/EU))

V okamžiku, kdy je trestní oznámení podáno, je mu přiděleno jedinečné číslo v rejstříku trestních oznámení (arithmós vivlíou mínysis). Toto číslo vám umožňuje sledovat průběh vaší věci pomocí rejstříku, který vede státní zastupitelství, nebo kontaktováním úřadu odpovědného za zpracování trestních oznámení. Můžete si rovněž požádat a získat osvědčení o postupu vaší věci (pistopoiitikó poreías), v němž je uvedena aktuální fáze řízení (např. probíhá vyšetřování s cílem určit, zda je trestní oznámení platné, nebo probíhá předběžné vyšetřování) a které popisuje výsledek každé fáze (např. státní zástupce zastavil řízení; byla podána obžaloba a bylo nařízeno hlavní líčení s obžalovaným, přičemž v tomto případě vám budou sděleny doba a místo konání soudního jednání a povaha vznesených obvinění; probíhá předběžné soudní vyšetřování (kyría anákrisi) nebo byl vydán příkaz ke stažení obžaloby nebo ukončení trestního stíhání; byl vynesen rozsudek, pokud jste se připojili k trestnímu řízení jako účastník řízení domáhající se náhrady škod).

(Článek 59 zákona č. 4478 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU))

Pokud je ve vaší věci příslušný soud prvního stupně v Aténách (Protodikeío Athinón), může váš advokát od okamžiku, kdy se věc dostane k soudu, sledovat její postup na webových stránkách Aténské advokátní komory (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz se otevře v novém okně.http://www.dsa.gr/). Tato možnost není dostupná samotným obětem, neboť se vyžaduje použití identifikačních údajů.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nerozumíte nebo nemluvíte řecky, můžete podat trestní oznámení v jazyce, kterému rozumíte, nebo vám může být poskytnuta potřebná jazyková pomoc, a to vždy za podmínek stanovených v trestním řádu nebo jakýchkoli jiných zvláštních trestněprávních předpisech – podle toho budete informováni odpovědnými úředníky. Můžete požádat o bezplatný překlad vašeho trestního oznámení.

(Článek 58 zákona č. 4478 o právech obětí při podávání trestního oznámení (článek 5 směrnice 2012/29/EU))

Pokud máte být vyslýcháni jako svědek v jakékoli fázi řízení a dostatečně dobře nemluvíte nebo nerozumíte řecky, budou vám bez prodlení poskytnuty služby tlumočníka. Právo na tlumočnické služby zahrnuje poskytnutí pomoci osobám s poruchou sluchu nebo řeči. Případně mohou být použity komunikační technologie, například videokonference, telefon nebo internet, pokud osoba, která vás vyslýchá, nepovažuje fyzickou přítomnost tlumočníka za nezbytně nutnou (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Při prvním kontaktu s vámi budou policie nebo jiné orgány komunikovat jasně a srozumitelně, a to ústně nebo písemně, s přihlédnutím k vašim osobním charakteristikám, zejména k vašemu věku, úrovni vyspělosti, duševním a mentálním schopnostem, vzdělání, jazykovým dovednostem, jakýmkoli poruchám sluchu nebo řeči, nebo ke skutečnosti, že pociťujete silnou duševní tíseň, která ovlivňuje vaši schopnost vzájemně srozumitelné komunikace. Průvodce vašimi právy je dostupný ve většině běžně mluvených jazyků a v Braillově písmu (čl. 56 odst. 2 zákona č. 4478/2017 (článek 3 směrnice 2012/29/EU)). Pokud máte navíc poruchu sluchu nebo řeči, bude vám poskytnuta pomoc v podobě tlumočníka (čl. 233 odst. 1 trestního řádu).

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste nezletilý (mladší osmnácti let), může za vás trestný čin oznámit váš zákonný zástupce (rodič nebo opatrovník). Pokud jste starší dvanácti let, můžete trestný čin oznámit společně s vaším zákonným zástupcem (čl. 118 odst. 2 trestního zákoníku (Poinikós Kódikas, dále jen „trestní zákoník“)).

To, zda máte během trestního řízení zvláštní práva, závisí na povaze trestného činu. Pokud jste například obětí porušení vaší osobní nebo sexuální svobody, obchodování s lidi, sexuální turistiky, únosu nebo sexuálního trestného činu, máte právo:

 • nahlížet do svého spisu, i když jste se nepřipojili k trestnímu řízení jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (článek 108A trestního řádu),
 • požadovat, aby váš výslech byl zaznamenáván tak, aby mohl být použit během dalšího trestního řízení a nemuseli jste se znovu dostavit před státního zástupce nebo soudce (článek 226A trestního řádu),
 • získat pomoc psychologa nebo dětského psychiatra, pokud jste vyslýcháni jako svědek,
 • získat informace o tom, zda byl pachatel propuštěn (článek 108A trestního řádu),
 • požádat o vydání soudního zákazu kontaktu proti pachateli, kterým se pachateli zakazuje, aby vás kontaktoval nebo se přibližoval k vašemu domovu.
 • Kromě toho máte v každém případě nárok na:
 • individuální posouzení s cílem stanovit, zda by měla být uplatněna zvláštní ochranná opatření, pokud hrozí riziko opakované viktimizace (článek 68 zákona č. 4478/2017 o individuálním posouzení obětí s cílem zjistit potřeby zvláštní ochrany (článek 22 směrnice 2012/29/EU)),
 • požádat státní zastupitelství nebo soudní orgány, aby jmenovaly zákonného opatrovníka pro nezletilé (epimelitís anilikón), který vás bude zastupovat v jakékoli fázi trestního řízení, pokud vaši rodiče nejsou schopni vás zastupovat nebo pokud jste bez doprovodu nebo odloučeni od rodiny (čl. 69 odst. 7 zákona č. 4478/2017 o právu na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení (články 23 a 24 směrnice 2012/29/EU)),
 • požádat o připojení se k řízení jako účastník domáhající se náhrady škod s pomocí vašeho zákonného zástupce (čl. 82 odst. 2 trestního řádu).

Jaké informace mohu během vyšetřování trestného činu obdržet od policie nebo od organizací pomáhajících obětem trestných činů?

Můžete obdržet informace o aktuální fázi řízení od státního zástupce, pokud byl již spis (dikografía) státnímu zástupci předán.

Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, můžete si obsah spisu prostudovat a získat kopie dokumentů ve spise, jakmile bude obviněný vyzván, aby se k obvinění vyjádřil (apología), nebo jakmile bude vydán zatýkací rozkaz (éntalma sýllipsis) nebo příkaz dostavit se k soudu (éntalma viaías prosagogís) (článek 108 trestního řádu) nebo jakmile je podezřelý orgány předvolán k podání vysvětlení. Do té doby je řízení důvěrné.

Služby podpory pro oběti a ochrany obětí mohou poskytovat informace, poradenství a podporu ohledně toho, jak můžete vykonávat svá práva, včetně práva požadovat náhradu škody, která vám vznikla v důsledku trestného činu, a ohledně vašeho postavení v trestním řízení jakožto účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky nebo svědka (článek 62 zákona č. 4478/2017 o podpoře poskytované službami podpory pro oběti (článek 9 směrnice 2012/29/EU)).

Jaká jsou má práva, pokud jsem v pozici svědka?

Pokud máte být vyslýcháni jako svědek, bude vám státním zástupcem nebo policistou provádějícím předběžné šetření nebo soudcem obvodního trestního soudu (ptaismatodíkis) nebo vyšetřujícím soudcem (anakritís) doručeno předvolání. Jakmile obdržíte předvolání, musíte se před ně dostavit a podat svědeckou výpověď. Budete požádáni, abyste popsali, co se stalo, a případně odpověděli na některé doplňující otázky. Pokud jste s podezřelým spřízněni, můžete odmítnout vypovídat (článek 222 trestního řádu).

Pokud máte poruchu sluchu nebo řeči, může být výslech proveden písemně. Pokud nemluvíte řecky, máte právo na bezplatné služby tlumočníka.

Pokud jste obětí obchodování s lidmi, náležíte do zvláštní skupiny svědků: předem obdržíte pomoc od psychologa nebo psychiatra jednajícího v součinnosti s vyšetřujícími policisty nebo soudními orgány, kteří použijí vhodné diagnostické metody k určení vaší intelektuální schopnosti a psychického stavu. Psycholog nebo psychiatr bude přítomen během vašeho výslechu. Může vás rovněž doprovázet váš zákonný zástupce, pokud vyšetřující soudce nevydá příkaz (s uvedením důvodů), který zástupci v účasti zabrání.

Vaše výpověď bude zapsána, a pokud možno zaznamenána pomocí audiovizuálních prostředků, aby mohla být soudu předána elektronicky. V tomto případě nemusíte být v žádné z následujících fází řízení fyzicky přítomni.

Pokud se v dané věci jedná o domácí násilí a vy jste rodinným příslušníkem, nebudete vypovídat pod přísahou. Pokud jste nezletilý, nebude předvoláni, abyste jako svědek vypovídali u soudu. Namísto toho můžete poskytnout písemnou výpověď, která bude přečtena v soudní síni, ledaže by vaše fyzická přítomnost byla považována za nezbytně nutnou.

Po skončení výslechu můžete od orgánu, který vás k výpovědi předvolal, požadovat náhradu jakýchkoli výdajů, které vám mohly vzniknout (náklady na dopravu nebo ubytování) (článek 288 trestního řádu).

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

K dispozici jsou různé druhy ochrany v závislosti na povaze trestného činu a vašem postavení v trestním řízení.

Pokud jste obětí organizovaného zločinu nebo terorismu a byli jste předvoláni k podání svědecké výpovědi jako klíčový svědek v rámci předběžného soudního vyšetřování, můžete požadovat zvláštní ochranu před potenciální odvetou nebo zastrašováním. V závislosti na povaze věci může dostupný druh ochrany zahrnovat policejní ochranu, ochranu vaší anonymity (vaše jméno, místo narození, soukromá a pracovní adresa, zaměstnání, věk atd. budou ze všech písemných záznamů odstraněny), nebo dokonce změnu totožnosti nebo přemístění do jiné země. Můžete požádat o možnost vypovídat za pomoci audiovizuální technologie. Pokud pracujete pro veřejnou agenturu, můžete také požádat o dočasné nebo trvalé přeložení na jinou pozici. Ochranná opatření budou vyžadovat váš souhlas a vaši svobodu omezí pouze v míře nezbytné pro vaši vlastní bezpečnost; mohou být pozastavena, pokud o to požádáte písemně nebo pokud nebudete spolupracovat na zajištění jejich úspěšnosti (článek 9 zákona č. 2928/2001 o ochraně svědků).

Pokud jste obětí domácího násilí, policisté zabývající se vaším případem v žádném případě nesmějí zveřejnit vaši totožnost, totožnost pachatele, vaši soukromou adresu nebo jakékoli informace, které by mohly odhalit vaši totožnost (článek 20 zákona č. 3500/2006).

Jako oběť můžete písemně požádat o opatření, která zabrání jakémukoli kontaktu mezi vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky a pachatelem v prostorách, kde trestní řízení probíhá. Vaši žádost bude projednávat soud pro méně závažné trestné činy zasedající v tříčlenném senátu (trimelés plimmeleiodikeío) podle místa trestního řízení, a to v jakékoli fázi řízení a v souladu s postupy zrychleného řízení pro trestné činy in flagrante delicto.

(Článek 65 zákona č. 4478/2017 o právu na zamezení kontaktu mezi obětí a pachatelem (článek 19 směrnice 2012/29/EU))

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Jste-li obětí trestného činu, můžete tento trestný čin oznámit státnímu zástupci nebo policii tak, že podáte trestní oznámení (énklisi nebo mínysi). (Přesněji řečeno énklisi je trestní oznámení, které podává oběť sama. V určitých situacích lze trestní řízení zahájit pouze za předpokladu, že takové trestní oznámení existuje (např. v případě trestných činů proti cti a dobré pověsti osoby). Mínysi je trestní oznámení nebo ohlášení, které podá jiná osoba než oběť v případě trestného činu, který mohou orgány trestně stíhat z vlastního podnětu bez ohledu na to, zda sama oběť trestní oznámení podá či nepodá. V praxi se však výraz mínysi používá k označení obou druhů trestního oznámení. Je-li tedy u státního zastupitelství podáno trestní oznámení kteréhokoli druhu, je mu přiděleno jedinečné číslo v rejstříku trestních oznámení, které se nazývá arithmós vivlíou minýseon – za použití slova minýsi).

Můžete také požádat jinou osobu, aby trestný čin oznámila ve vašem zastoupení. V takovém případě musíte podepsat písemné prohlášení (dílosi nebo exousiodótisi), v němž uvedete osobu, která za vás má trestní oznámení podat. Prohlášení nemá standardizovanou podobu, musí však být podepsáno v přítomnosti úředníka ústředního nebo místního orgánu státní správy nebo v přítomnosti právníka (včetně vašeho advokáta, pokud ho již máte), který váš podpis ověří. Osobou, která trestný čin oznamuje vaším jménem, může být advokát nebo jiná osoba, které můžete důvěřovat. Jestliže jde o případ, kdy trestní řízení vyžaduje, aby trestní oznámení podala sama oběť, a tato oběť zemřela, přechází právo podat trestní oznámení na pozůstalého manžela a děti nebo rodiče oběti (čl. 118 odst. 4 trestního řádu (Kódikas Poinikís Dikonomías, dále jen „trestní řád“)). Pokud oběť zemřela v důsledku předmětného trestného činu, mohou se uvedené osoby také samy připojit k trestnímu řízení jako účastníci občanskoprávního řízení požadující náhradu škody za jim způsobenou bolest a utrpení.

Trestný čin můžete oznámit ústně nebo písemně. Pokud se rozhodnete oznámit trestný čin ústně, úředník, který vaše oznámení přijme, sepíše zprávu se záznamem oznámení.

Při podání trestního oznámení musíte uhradit poplatek; výše poplatku se pravidelně upravuje společným rozhodnutím ministra financí a ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva. Ve výjimečných situacích vám bude dovoleno uhradit poplatek až po podání trestního oznámení, v každém případě tak ale musíte učinit do tří dnů. Jestliže poplatek neuhradíte, bude vaše trestní oznámení odmítnuto jako nepřípustné. Poplatek nejste povinni hradit, máte-li nárok na právní pomoc. Poplatek nemusíte hradit ani v případě, že jste obětí trestného činu proti sexuální svobodě nebo pohlavního vykořisťování za účelem finančního zisku, domácího násilí nebo rasové diskriminace (články 81A a 361B trestního zákoníku (Poinikós Kódikas, dále jen „trestní zákoník“)) nebo jestliže došlo k porušení rovného zacházení (čl. 46 odst. 2 trestního řádu).

V případě trestných činů, které lze trestně stíhat z podnětu orgánů bez ohledu na to, zda o to oběť požádala či nikoli, neexistují pro oznámení trestného činu žádné lhůty vyjma toho, že středně závažné trestné činy (plimmelímata) se promlčují po pěti letech. V některých případech však lze trestní stíhání u trestného činu zahájit, pouze pokud návrh na zahájení trestního řízení podáte vy jako oběť, která tímto trestným činem utrpěla újmu. V těchto situacích musíte trestní oznámení (énklisi) podat do tří měsíců od data, kdy jste se dozvěděli o trestném činu a o totožnosti pachatele (pokud víte, kdo je pachatelem).

Neexistuje žádný standardní formulář, který byste mohli k podání trestního oznámení použít.

Vaše trestní oznámení musí obsahovat tyto informace:

 • úplné údaje o vaší totožnosti,
 • informace o pachateli a jeho kontaktní údaje, pokud je znáte,
 • důkladný popis skutkového stavu,
 • dostupné listinné důkazy, které dokládají vaše trestní oznámení,
 • případné svědky, které by podle vás bylo možné vyslechnout,
 • údaje o vašem advokátovi, pokud jste nějakého určili.

Pokud nerozumíte nebo nemluvíte řecky, můžete trestní oznámení podat v jazyce, kterému rozumíte, nebo vám může být poskytnuta potřebná jazyková pomoc, a to vždy za podmínek stanovených v trestním řádu nebo jakýchkoli jiných zvláštních trestněprávních předpisech. Můžete požádat o bezplatný překlad dokumentu (článek 58 zákona č. 4478/2017 o právech obětí při podávání trestního oznámení (článek 5 směrnice 2012/29/EU)).

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

V okamžiku, kdy je trestní oznámení podáno, je mu přiděleno jedinečné číslo v rejstříku trestních oznámení. Toto číslo vám umožňuje sledovat postup v dané věci pomocí rejstříku, který vede státní zastupitelství nebo úřad odpovědný za zpracování trestních oznámení. Můžete si také vyžádat a obdržet osvědčení o postupu v dané věci (pistopoiitikó poreías), které uvádí aktuální fázi řízení.

Pokud je ve vaší věci příslušný soud prvního stupně v Aténách (Protodikeío Athinón), může váš advokát od okamžiku, kdy se věc dostane k soudu, sledovat její postup na webových stránkách Aténské advokátní komory (Dikigorikós Sýllogos AthinónOdkaz se otevře v novém okně.http://www.dsa.gr/). Tato možnost není dostupná samotným obětem, neboť se vyžaduje použití identifikačních údajů.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Během soudního řízení můžete využít advokáta, za jeho služby však musíte zaplatit.

Je-li váš roční rodinný příjem nižší než dvě třetiny ročního minimálního osobního příjmu vymezeného v Národní všeobecné kolektivní smlouvě, bude vám bezplatně přidělen advokát, který vypracuje a podá trestní oznámení a bude vás v jakékoli fázi řízení zastupovat jako účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky, pokud jste obětí jednoho z následujících trestných činů: mučení nebo jiný trestný čin proti lidské důstojnosti (čl. 137 písm. A) a B) trestního zákoníku); diskriminace nebo nerovné zacházení, trestný čin proti životu, osobní svobodě nebo sexuální svobodě; pohlavní vykořisťování za účelem finančního zisku; trestný čin proti majetku nebo majetkovým právům; zranění osoby nebo trestný čin související se sňatkem nebo rodinou. Trestný čin musí být závažným trestným činem (kakoúrgima) nebo středně závažným trestným činem (plimmélima) v soudní pravomoci soudu pro méně závažné trestné činy zasedajícího ve tříčlenném senátu (trimeloús plimmeleiodikeío), za který je udělován minimální trest odnětí svobody v délce šesti měsíců (zákon č. 3226/2004 (vládní věstník 24/Α/ 4/4.2.2004), ve znění pozměněném a doplněném zákonem č. 4274/2014). Osobou, která posuzuje vaši žádost o právní pomoc v trestní věci, je předseda soudu při soudu, který danou věc projednává, nebo soudu, k němuž má být podán opravný prostředek.

Advokát, který vás zastupuje, vám pomůže vypracovat a podat potřebnou dokumentaci, která vám umožní připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, a bude vám nápomocen v průběhu celého řízení.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže státní zástupce u soudu pro méně závažné trestné činy (eisangeléas plimmeleiodikón) vydá usnesení o odložení vašeho trestního oznámení na základě toho, že nemá oporu v zákoně nebo je zjevně neopodstatněné nebo nemůže být soudem posouzeno, můžete proti usnesení podat námitku u příslušného státního zástupce při odvolacím soudu (eisangeléas efetón) (články 47 a 48 trestního řádu) do tří měsíců ode dne jeho vydání – tuto lhůtu nelze z žádného důvodu prodloužit. Pro podání námitky proti usnesení musíte uhradit poplatek, který vám bude vrácen, jestliže státní zástupce námitku akceptuje.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Trestního řízení se můžete účastnit pouze v případě, že jste účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky (politikó enágon) a žádáte soud, aby vám přiznal náhradu škody za ztrátu nebo morální újmu či bolest a utrpení. O připojení se k trestnímu řízení jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky můžete požádat odpovědného státního zástupce buď ve svém trestním oznámení, nebo v samostatném dokumentu, a to před skončením přípravného řízení (článek 308 trestního řádu). Můžete tak učinit buď osobně, nebo prostřednictvím advokáta s obecným nebo zvláštním zmocněním k tomuto úkonu. Váš občanskoprávní nárok se zaznamená ve zprávě s připojeným zmocněním advokáta (článek 83 trestního řádu). Pokud jste ve svém trestním oznámení nepožádali o to, abyste byli považováni za účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky, můžete tak ještě učinit u trestního soudu (článek 82 trestního řádu) předtím, než soud začne vyhodnocovat důkazy.

Vaše žádost o připojení se k řízení v postavení účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky bude odmítnuta jako nepřípustná, pokud nebude obsahovat stručný popis věci, důvody vašeho nároku a jmenování zástupce v rámci místní jurisdikce soudu, pokud nemáte trvalý pobyt v místě spadajícím do této jurisdikce. Zástupce bude oprávněn přijmout doručení všech dokumentů nebo oznámení, které vám budou zaslány jako účastníkovi řízení uplatňujícímu občanskoprávní nároky (článek 84 trestního řádu). Abyste mohli být u trestního soudu vyslechnuti jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, musíte jmenovat zmocněného právníka a uhradit paušální poplatek ve prospěch státu, který pokrývá celé řízení, dokud nebude vydán rozsudek, proti němuž již nelze podat opravný prostředek. Výše poplatku se pravidelně upravuje společným rozhodnutím ministra hospodářství a financí a ministra spravedlnosti.

Pokud uplatňujete občanskoprávní nároky, jste účastníkem řízení a máte řadu práv. Můžete se zúčastnit všech soudních jednání včetně neveřejných jednání a máte přístup ke všem dokumentům v dané věci. Smíte vystoupit před soudem, abyste přednesli své nároky, a můžete také vyslovit připomínky po výslechu svědka nebo učinit podání či poskytnout vysvětlení k jakémukoli podanému svědectví nebo provedeným důkazům (článek 358 trestního řádu). Prostřednictvím svého advokáta můžete klást otázky pachateli, svědkům a ostatním účastníkům (např. odborným znalcům jmenovaným v dané věci). Budete vyzváni k podání svědecké výpovědi (nikoli však pod přísahou) a můžete také navrhnout svědky, bude-li o tom soud včas informován. Máte právo požádat o odročení jednání nebo o výměnu soudce.

V každém případě můžete být jako oběť předvoláni k soudu jako svědek. V takovém případě jste povinni se k soudu dostavit. Budete-li vyslýcháni jako svědek, budete mít příležitost vysvětlit soudu skutečnosti týkající se trestného činu. Soudce vám také může položit určité dodatečné otázky.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?
Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Můžete se rozhodnout, zda se k trestnímu řízení připojíte jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, což vás činí účastníkem celého řízení, který má podstatná procesní práva, nebo jen svědčit jako klíčový svědek, neboť trestní řízení probíhá zejména v důsledku trestného činu, který byl na vás spáchán. Koncept soukromé obžaloby v řeckém systému soudnictví neexistuje.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Můžete předložit dokumenty, které budou přečteny u soudu (článek 364 trestního řádu) a budou zahrnuty do spisu, můžete také předvolat svědky a informovat o tom soud (čl. 326 odst. 2-1 trestního řádu).

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Můžete se účastnit veřejných jednání v průběhu celého řízení, vyslechnout provádění důkazů, obhajobu obžalovaného, vystoupení advokátů a rozsudek soudu.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky máte přístup k obsahu spisu a můžete získat kopie rozsudku soudu.

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Na konci soudního řízení soud obžalovaného odsoudí nebo zprostí obžaloby v závislosti na předložených důkazech. Pokud soud shledá obžalovaného nevinným, zprostí jej obvinění, a pokud jste se k řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (politikós enágon) tj. poškozený, nebude rozhodovat o vašem nároku na nápravu nebo finanční odškodnění za morální újmu nebo bolest a utrpení. V takovém případě má obžalovaný nárok podat proti vám protinárok a požadovat odškodnění a náhradu výdajů, které mu v souvislosti s věcí vznikly (článek 71 trestního řádu (Kódikas Poinikís Dikonomías, dále jen „trestní řád“)). Pokud soud shledá obžalovaného vinným, uloží mu trest a rozhodne o výši náhrady škody, kterou od obžalovaného obdržíte na základě vašeho občanskoprávního nároku.

Pokud soud obžalovaného zprostí obžaloby, můžete podat proti rozsudku opravný prostředek pouze v případě, že vám bylo nařízeno uhradit obžalovanému náhradu škody a výdajů, a pouze v této souvislosti, v souladu s čl. 486 odst. 1 písm. b) trestního řádu. Kromě toho, pokud jste účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, můžete podat opravný prostředek proti té části rozsudku, kterou byl zamítnut váš nárok jako právně neopodstatněný, nebo proti té části rozsudku, kterou bylo přiznáno vaše peněžní zadostiučinění nebo odškodnění (článek 488 trestního řádu).

Alternativně můžete požádat státního zástupce, aby podal proti rozsudku opravný prostředek.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jakmile rozsudek soudu nabude právní moci, vaše postavení v trestním řízení obecně končí. Řecké právní předpisy nepřiznávají obětem trestných činů žádná další práva ve fázi, kdy je vykonáván trest. Existuje pouze jedna výjimka: pokud jste nezletilý, který se stal obětí trestného činu proti osobní nebo sexuální svobodě, máte všechna související práva, i když jste se k řízení nepřipojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, včetně práva na to být informováni státním zástupcem, pokud je pachatel dočasně nebo trvale propuštěn a během pobytu ve vězení je mu udělena propustka (článek 108A trestního řádu).

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Jako oběť máte nárok na bezplatnou a důvěrnou obecnou nebo odbornou podporu a služby péče v závislosti na vašich potřebách před trestním řízením, v jeho průběhu a přiměřenou dobu po jeho skončení. Tato práva lze také rozšířit na vaše rodinné příslušníky v závislosti na jejich potřebách a na závažnosti újmy, kterou utrpěli v důsledku trestného činu, který byl na vás spáchán. Policie nebo jakýkoli jiný příslušný orgán, který obdrží vaše oznámení, vám může na vaši žádost poskytnout informace nebo vás předat sociálním službám orgánů místní samosprávy prvního a druhého stupně, psychiatrickým zařízením, komunitním centrům (Kéntra Koinótitas), poradenským centrům (symvoulevtiká kéntra) Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů, podpůrným strukturám Národního centra pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis), Nezávislým úřadům pro ochranu nezletilých obětí (Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) Ministerstva pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva nebo soukromým subjektům a profesionálním a dobrovolným sdružením. Pokud jste žena, která je obětí trestného činu proti osobní nebo sexuální svobodě nebo trestných činů pohlavního vykořisťování za účelem finančního zisku, domácího násilí, obchodování s lidmi, zprostředkování prostituce nebo rasově motivovaných trestných činů, mají vaše děti nárok na služby podpory a péče (článek 61 zákona č. 4478/2017 o právu na přístup ke službám podpory a péče pro oběti (článek 8 směrnice 2012/29/EU)).

Služby obecné podpory a péče vám mohou mimo jiné poskytnout informace a poradenství týkající se vašich práv v postavení oběti a vašeho nároku požadovat odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu; informace o tom, jak se můžete zapojit do trestního řízení buď jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, nebo jako svědek; informace o všech příslušných existujících službách odborné podpory nebo přímý kontakt na ně; informace o emoční a psychologické podpoře; poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí vyplývajících z trestného činu nebo poradenství ohledně předcházení rizikům sekundární a opakované viktimizace, zastrašování a odvety.

Služby odborné podpory a péče poskytnou obětem kontakt na azylové domy nebo zajistí jiné vhodné provizorní ubytování pro oběti, které potřebují bezpečné místo v důsledku bezprostředního rizika sekundární nebo opakované viktimizace, zastrašování nebo odvety, a mohou poskytnout integrovanou podporu, včetně podpory a poradenství při traumatech, pro oběti se zvláštními potřebami, jako jsou oběti rasistického nebo sexuálního násilí, oběti násilí na základě totožnosti nebo pohlaví a oběti násilí v blízkých svazcích (článek 62 zákona č. 4478/2017 o podpoře poskytované službami podpory pro oběti (článek 9 směrnice 2012/29/EU)).

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Jako oběť budete informováni o postupu trestního řízení a uvědoměni o soudním rozhodnutí bez zbytečného prodlení, pokud o to požádáte, v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu, za předpokladu, že jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky. Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, mohou vám být informace o řízení poskytnuty elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím vašeho advokáta (článek 59 zákona č. 4478/2017 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU)).

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Máte právo být informováni, pokud příslušný soudní orgán zruší nebo změní příkaz k zadržení nebo pokud je pachatel trvale propuštěn nebo uprchl z vězení nebo mu byla udělena propustka odpovědnými zaměstnanci detenčního zařízení, včetně informací o jakýchkoli opatřeních, která mohou být přijata pro vaši ochranu v případě, že byl pachatel propuštěn nebo z vězení uprchl. Tyto informace vám musí být poskytnuty, se souhlasem státního zástupce, pokud je skutečně nebo potenciálně ohrožena vaše bezpečnost, za předpokladu, že v důsledku poskytnutí těchto informací nevznikne riziko újmy pachateli (článek 59 zákona č. 4478/2017 o právu obětí na informace o případu (článek 6 směrnice 2012/29/EU)).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne. Soud však může požadovat nápravu škody, která oběti trestného činu vznikla (čl. 100 odst. 3a trestního zákoníku (Poinikós Kódikas, dále jen „trestní zákoník“)) jako alternativu k odkladu výkonu trestu nebo předpoklad pro odklad výkonu trestu pod podmínkou probace nebo dohledu pracovníka sociální pomoci (epimelitís koinonikís arogís) (článek 100 trestního zákoníku). Plnění požadavků soudu ze strany pachatele sleduje pracovník sociální pomoci a v případě jejich nedodržování může příslušný státní zástupce požádat soud, který o odkladu rozhodl, aby své rozhodnutí zrušil.

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Náhradu škody můžete od pachatele vymáhat uplatněním občanskoprávního nároku. Občanskoprávní nárok můžete uplatnit v rámci trestního řízení, během vyšetřování nebo soudního řízení. Uplatněním nároku se připojíte k trestnímu řízení jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky (politikós enágon). Můžete požadovat finanční náhradu škody na vašem majetku a/nebo morální újmy a bolesti a utrpení. Do svého nároku můžete zahrnout všechny výdaje, které vám v souvislosti s danou věcí vznikly (náklady právního zastoupení, odměna soudního vykonavatele, cestovní výdaje atd.).

Pokud soud shledá pachatele vinným, nařídí mu, aby vám odškodnění uhradil. V praxi je toto odškodnění velmi často symbolické a nižší, než je skutečná škoda, která vám vznikla. Pokud jde o zbývající část, musíte podat samostatnou žalobu k civilnímu soudu.

Alternativně můžete svůj nárok uplatnit přímo u civilního soudu. Civilní soud nařídí pachateli, aby uhradil odškodnění, které odpovídá skutečné škodě, která vám vznikla.

Pokud je váš nárok projednáván u civilního soudu, můžete jej znovu předložit v rámci trestního řízení; věc projednávaná před civilním soudem pak bude uzavřena.

Pokud jste obětí násilného trestného činu spáchaného úmyslně, máte nárok na odškodnění od státu. Prostudujte si prosím informativní přehled o odškodnění obětí trestných činů v Řecku (dostupný v angličtině, řečtině a jiných jazycích) Evropské soudní sítě (restorativní justice).

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Generální sekretariát pro rovnost žen a mužů (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), který spadá pod Ministerstvo vnitra, provozuje poradenská centra pro ženy, které jsou oběťmi násilí.

Sekretariát zřídil integrovanou síť 62 struktur, které mají těmto ženám pomáhat.

Síť zahrnuje nepřetržitou linku pomoci (SOS 15900), 40 poradenských center a 21 hostelů pro ženy a jejich děti.

Linku pomoci SOS15900 lze také kontaktovat na e-mailové adrese Odkaz se otevře v novém okně.sos15900@isotita.gr. Je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, v řečtině i angličtině. Hovory jsou zpoplatněny vnitrostátní sazbou.

Poradenská centra nabízejí bezplatnou psychosociální podporu a právní poradenství. Rozsah nabízených služeb se nyní rozšiřuje a zahrnuje zaměstnanost žen a ženy trpící různými formami diskriminace (podpora pro uprchlíky, samoživitele, příslušníky romské komunity atd.). Kontaktní údaje poradenských center jsou dostupné na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.womensos.gr/ a na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.isotita.gr/

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, dále jen „KEThI“)

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů nabízí psychologickou podporu a právní pomoc obětem domácího násilí a provozuje hostel pro ženy, které jsou oběťmi násilí, a jejich děti.

Výzkumné centrum pro rovnost žen a mužů

 • je orgánem, který se řídí soukromým právem, byl zřízen v roce 1994 a podléhá dohledu Generálního sekretariátu pro rovnost žen a mužů,
 • zahrnuje regionální a místní služby nabízející psychologickou podporu a právní pomoc obětem domácího násilí,
 • poskytuje bezplatnou psychologickou podporu a právní pomoc,
 • poskytuje informace, poradenství a podporu ženám, které čelí problémům v oblasti zaměstnanosti a sociálního vyloučení,
 • ve spolupráci s prefekturou v Aténách provozuje od roku 1993 hostel pro ženy, které jsou oběťmi násilí, a jejich děti.
 • KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://kethi.gr/

Státní centrum pro sociální solidaritu (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, dále jen „EKKA“)

Státní centrum pro sociální solidaritu provozuje síť, která nabízí služby sociální podpory jednotlivcům, rodinám a sociálním skupinám, jež se nacházejí v psychosociálních obtížích nebo potřebují okamžitou sociální podporu.

Státní centrum pro sociální solidaritu

 • je orgánem se sídlem v Aténách, který se řídí soukromým právem a podléhá dohledu Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a sociální solidarity.
 • Zahrnuje tyto služby:
 • Pro všechny občany je nepřetržitě k dispozici linka přímé sociální pomoci 197. Hovory jsou bezplatné.
 • Národní horká linka pro ochranu dítěte 1107, která je určena pro dotazy týkající se dětí, je v provozu nepřetržitě.
 • Centra sociální podpory v Aténách, Pireu a Soluni
 • Hostely pro občany, kteří čelí vážným sociálně-finančním problémům v regionu Attika
 • Provozuje azylové domy pro ohrožené ženy a jejich děti v Attice a Soluni
 • Rozsah nabízených služeb:
 • poradenství a informace o problematice sociální péče,
 • sociální a psychologická podpora pro jednotlivce a rodiny, poskytování přístřeší ohroženým ženám a jejich dětem (zejména obětem domácího násilí a obchodování s lidmi),
 • krátkodobé ubytování pro osoby, které procházejí krizí nebo jsou v sociální nouzi,
 • spolupráce a zprostředkování pro usnadnění přístupu ke službám sociální solidarity nabízeným jinými organizacemi.
 • V neposlední řadě centrum nasazuje týmy rychlé reakce poskytující psychosociální podporu, tvořené zejména psychology a sociálními pracovníky, v situacích přírodních katastrof (zemětřesení, povodeň, požár), nehod, ztroskotání s velkým počtem obětí a jakékoli krize zahrnující velký počet lidí, kdy je přítomnost těchto týmů považována za nezbytnou.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ekka.org.gr/

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení nabízí rehabilitační centrum pro osoby, které byly mučeny, a jejich rodiny; poskytuje odbornou přípravu řeckým a cizím zdravotnickým pracovníkům v oblasti lékařských prohlídek obětí mučení a péče o ně, provádí vědecký výzkum a nabízí pobídky pro výzkum mučení a jeho důsledků.

Lékařské rehabilitační centrum pro oběti mučení

 • nabízí rehabilitační centrum pro osoby, které byly mučeny, a jejich rodiny,
 • poskytuje odbornou přípravu řeckým a cizím zdravotnickým pracovníkům v oblasti lékařských prohlídek obětí mučení a péče o ně,
 • přispívá k obecnému šíření znalostí o praxi mučení a jeho různých formách a o možnosti rehabilitace obětí mučení,
 • provádí vědecký výzkum a nabízí pobídky pro výzkum mučení a jeho důsledků,
 • udržuje a rozvíjí informační (dokumentační) centrum,
 • přispívá k prevenci mučení sledováním těchto cílů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mrct.org/

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, dále jen „EKYThKKA“)

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení nabízí lékařskou, psychologickou, sociální a právní podporu pro oběti mučení a organizovaného násilí, týrání a sociálního vyloučení.

Centrum pro výzkum a podporu obětí týrání a sociálního vyloučení

 • je neziskovým sdružením, které se řídí občanským právem,
 • nabízí lékařskou, psychologickou, sociální a právní podporu obětem mučení a organizovaného násilí, týrání a sociálního vyloučení,
 • zvyšuje informovanost o problematice lidských práv a šíří znalosti o existenci projevů násilí a sociálního vyloučení a metodách jejich zvládání v Řecku i v zahraničí,
 • nabízí humanitární pomoc sociálním skupinám, které byly vystaveny organizovanému násilí, mučení, týrání a sociálnímu vyloučení, v Řecku i v zahraničí,
 • provádí vědecký výzkum násilí a mučení, týrání a sociálního vyloučení,
 • přispívá k prevenci mučení, týrání a sociálního vyloučení.


KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cvme.gr/

Řecká rada pro uprchlíky (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Řecká rada pro uprchlíky je nevládní organizací podporující uprchlíky a žadatele o azyl v Řecku prostřednictvím široké škály psychosociálních a právních služeb.

Řecká rada pro uprchlíky

 • je nevládní organizací založenou v roce 1989 na podporu uprchlíků a žadatelů o azyl v Řecku,
 • pomáhá uprchlíkům s bezproblémovým začleňováním v Řecku prostřednictvím široké škály psychosociálních a právních služeb,
 • je jedinou řeckou nevládní, neziskovou organizací zabývající se výlučně osobami, které žádají v Řecku o azyl a jsou považovány za uprchlíky,
 • je registrována při Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví a sociální solidarity jako zvláštní dobročinná organizace,
 • je jednou z šesti nevládních organizací, které chrání lidská práva v Řecku, a je členem Národní komise pro lidská práva (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou),
 • je realizačním partnerem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a členem Evropské rady pro uprchlíky a osoby žijící v exilu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gcr.gr/

Řecký helsinský monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Řecký helsinský monitor provádí monitoring, publikuje články a vyvíjí nátlak v oblasti lidských práv v Řecku.

Řecký helsinský monitor

 • byl založen v roce 1992,
 • je řeckým členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva,
 • provádí monitoring, publikuje a vyvíjí nátlak v oblasti lidských práv v Řecku a někdy i na Balkáně,
 • účastní se a často koordinuje monitorování řeckých a balkánských sdělovacích prostředků z hlediska stereotypů a nenávistných výroků a vypracovává podrobné výroční zprávy, souběžné/neoficiální zprávy pro orgány ustavené smlouvami OSN a specializované zprávy o týrání a o etnických, etnolingvistických, náboženských a imigračních komunitách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://greekhelsinki.wordpress.com/

Řecká sekce Amnesty International Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International oslovuje vlády, mezivládní organizace, ozbrojené politické skupiny, společnosti a jiné nestátní činitele a systematicky a nestranně vyšetřuje jednotlivé případy a vzorce porušování lidských práv.

Amnesty International

 • je celosvětovým, nezávislým hnutím dobrovolníků, kteří bojují za ochranu lidských práv,
 • hájí vězně svědomí, násilí a chudoby,
 • usiluje o ukončení násilí na ženách,
 • usiluje o zrušení trestu smrti, mučení a omezování svobody, k nimž dochází ve jménu „války proti teroru“,
 • bojuje proti diskriminaci uprchlíků, imigrantů, menšin a obhájců lidských práv.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Webové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.amnesty.org.gr/)

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Španělsko

Fyzické osoby, které jsou obětí trestného činu spáchaného ve Španělsku nebo trestného činu, který může být ve Španělsku stíhán, se podle zákona č. 4/2015 z 27. dubna 2015 považují za oběti trestného činu bez ohledu na jejich státní příslušnost, na to, zda dosáhly zákonného věku nebo jsou nezletilé, či na to, zda na území pobývají oprávněně. Ustanovení tohoto zákona se uplatní:

a) na přímé oběti, a to na každou fyzickou osobu, které byla v přímém důsledku trestného činu způsobena osobní či majetková újma, zejména tělesná, duševní nebo citová újma nebo majetková škoda;

b) na nepřímé oběti, v případě smrti či zmizení osoby v přímém důsledku trestného činu, za předpokladu, že za čin nenesou přímou odpovědnost, tj.:

1. Na manžela/manželku oběti, pokud nejsou soudně nebo fakticky odloučeni, na děti oběti nebo děti manžela/manželky, pokud nejsou soudně nebo fakticky odloučeni, které s nimi žijí v době smrti nebo zmizení; na každou osobu, která je v době smrti nebo zmizení s obětí ve srovnatelném citovém vztahu, a na děti této osoby, které s obětí v době úmrtí nebo zmizení žijí; na rodiče oběti nebo na přímé příbuzné či příbuzné ve třetím stupni, za které nese oběť rodičovskou odpovědnost, a na osoby, které jsou v poručenství nebo pěstounské péči oběti.

2. Jestliže neexistuje žádná z uvedených osob, uplatní se ustanovení na jiné přímé příbuzné a na sourozence oběti, přičemž se upřednostní zákonný zástupce oběti.

 • Základní práva obětí: všechny oběti mají od prvního kontaktu s orgány nebo úředníky právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči, jakož i na aktivní účast na trestním řízení a na uctivé, profesionální, osobní a nediskriminační zacházení. Pomoc obětem, jakož i služby podpory nebo služby restorativní justice se poskytují během celého trestního řízení a dostatečně dlouhou dobu po jeho ukončení, bez ohledu na to, zda je totožnost pachatele známá, a bez ohledu na výsledek řízení.
 • Kontaktní místo: úřady na pomoc obětem

Jakožto oběti trestného činu vám zákon zaručuje určitá individuální práva před začátkem, v průběhu a po skončení soudního řízení (procesu).

Trestní řízení ve Španělsku začíná vyšetřováním trestného činu, které provádí justiční policie pod dohledem vyšetřujícího soudce. Na konci vyšetřování postoupí vyšetřující soudce případ prokurátorovi, který rozhodne o dalším postupu. Jestliže neexistují dostatečné důvody pro podání obžaloby na pachatele a prokurátor ji nepodá, vyšetřující soudce řízení ukončí. Jinak je případ postoupen příslušnému soudu k soudnímu řízení.

Soud během soudního řízení přezkoumá důkazy a rozhodne o tom, zda údajný pachatel je či není vinen. Je-li pachatel uznán vinným, uloží mu soud trest. Trestní řízení může pokračovat možným odvoláním k vyššímu soudu.

Jakožto oběť se trestního řízení můžete zúčastnit v roli svědka nebo můžete sehrát aktivnější úlohu jako soukromý žalobce, a využít tak dalšího práva, jež vyplývá z Vaší účasti na řízení. Podle článku 124 španělské ústavy musí prokurátor v každém případě chránit zájmy oběti/oběti během celého řízení.

Od začátku předběžného vyšetřování poskytují obětem genderového násilí pomoc specializovaní právníci. Na základě reformy základního zákona o soudní moci (LOPJ) základním zákonem č. 7/2015 se soudy pro násilí páchané na ženách rovněž zabývají trestnými činy proti ochraně soukromí, právu žen na sebevědomí a ochranu cti, jakož i trestnými činy pohrdání soudem nebo nerespektování předběžných opatření.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kde se vám dostane bezplatného a důvěrného poradenství i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Jako oběť trestného činu máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Informace, na které máte jako oběť trestného činu právo a které vám budou poskytnuty od prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během pomoci ze strany asistenčních služeb, se týkají hlavně:

 • postupu, jak podat trestní oznámení a získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, ve kterých to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat o náhradu nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit.

V případě potřeby můžete získat rovněž informace o dostupných tlumočnických a překladatelských službách a službách na podporu komunikace.

Nejste-li rezidentem ve Španělsku, máte nárok na informace o postupu, jak svá práva uplatnit.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Jste-li obětí trestného činu a máte-li pobyt ve Španělsku, můžete španělským orgánům oznámit trestné činy, ke kterým došlo v jiných zemích Evropské unie.

V případě, že španělské orgány rozhodnou, že z důvodu nedostatečné pravomoci vyšetřování nezahájí, předají okamžitě oznámení příslušným orgánům státu, v němž k trestným činům došlo, a vás jako stranu, která oznámení podala, o tom informují.

Jste-li občanem členského státu EU s obvyklým pobytem ve Španělsku a obětí trestného činu, který byl spáchán v jiném členském státě EU než Španělsku (oběť trestného činu v přeshraničních případech), máte možnost obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů, kde vám poskytnou informace o tom, jak postupovat v zemi, v níž byl trestný čin spáchán, a o vašich případných nárocích na odškodnění. Jedná-li se o teroristický čin, musíte se obrátit na Generální ředitelství podpory obětem terorismu Ministerstva vnitra (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřady pro podporu obětem trestných činů. Pokud nejste rezidentem ve Španělsku, máte dále nárok na informace o postupu, jak uplatnit svá práva.

Jste-li pod ochranným příkazem vydaným v jednom z členských států, můžete si zažádat o vydání evropského ochranného příkazu. Zjednodušeným a zrychleným postupem získáte ochranu prostřednictvím nového ochranného opatření, které přijal členský stát, do něhož cestujete nebo se stěhujete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při podání trestního oznámení máte právo na jeho řádně ověřenou kopii. V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde byl trestný čin nahlášen, máte nárok na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali.

Máte rovněž nárok na informace o:

 • pečovatelských a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup, včetně – je-li to nutné a odpovídá-li to situaci – informací o možnostech alternativního ubytování;
 • právu předkládat důkazy vyšetřujícím orgánům;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských službách;
 • všech dostupných službách na podporu komunikace;
 • postupech uplatnění vašich práv, pokud žijete mimo Španělsko;
 • odvoláních, která můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajích orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálech, které s ním můžete používat;
 • dostupných službách restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcech, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • právu podat obecnou žádost o oznamování určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznamování možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko.

Budete dále informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a podstatě obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví, bude vám oznámeno rozhodnutí uvěznit nebo následně propustit pachatele, či možný útěk pachatele z vazby, vedle rozhodnutí, kterými se schvalují osobní bezpečnostní opatření nebo změny již přiznaných opatření, jejichž záměrem je zajistit vaši bezpečnost, a to aniž byste si o taková oznámení museli zažádat, s výjimkou případů, kdy vyjádříte přání tato oznámení nedostávat.

Budete mít rovněž přístup k bezplatným a důvěrným asistenčním a podpůrným službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů. Podle závažnosti trestného činu nebo na vaši žádost můžete být v případě potřeby posláni na tyto úřady.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, úřady pro podporu obětí trestných činů vám poskytnou informace o vašem právu na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení.

Máte nárok zejména na:

 • bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte, když během vyšetřování vypovídáte před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie, či když vystupujete jako svědek při soudním jednání nebo každém veřejném slyšení.

Toto právo platí také v případě, že máte potíže se sluchem nebo s mluvením;

 • bezplatný překlad určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznámení možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko, a rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Můžete požádat, aby překlad zahrnoval krátké shrnutí důvodů přijatého rozhodnutí;

 • bezplatný překlad všech informací, které jsou zásadní, abyste se mohli účastnit trestního řízení. Za tímto účelem můžete podat odůvodněnou žádost, aby byl určitý dokument pokládán za zásadní;
 • být informován v jazyce, kterému rozumíte, o dni, hodině a místě konání soudního jednání.

Pomoc tlumočníka může být poskytnuta prostřednictvím videokonference nebo pomocí jiného telekomunikačního média, pokud soudce nebo soud nerozhodne z moci úřední či na žádost jedné ze stran o fyzické přítomnosti tlumočníka z důvodu zajištění vašich práv.

Aby bylo zajištěno spravedlivé řízení, lze v mimořádných případech nahradit písemný překlad dokumentů ústním shrnutím jejich obsahu v jazyce, kterému rozumíte.

Pokud si přejete, aby byly úkony policie přetlumočeny nebo přeloženy, a nedojde k tomu, můžete se odvolat k vyšetřujícímu soudci. Odvolání je považováno za podané v okamžiku, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se skutečností, že vám byly požadované tlumočení či překlad odepřeny.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Pokud se stanete obětí trestného činu, máte právo na bezplatný a důvěrný přístup ke službám pomoci a podpory, které poskytují jak orgány veřejné správy, tak úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů byly zřízeny ministerstvem spravedlnosti a zajišťují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu pomoci obětem.

Tyto úřady fungují ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich specifických právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete kontaktovat úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Právo na přístup trvá po celou dobu poskytování asistenčních a podpůrných služeb a případně služeb restorativní justice, po celé trestní řízení a po přiměřené období po jeho skončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a jaký je výsledek řízení, včetně doby před oznámením trestného činu.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Máte-li nezletilé děti nebo jste-li sám nezletilou osobou s opatrovníkem, v péči svěřené ženské oběti násilí na základě pohlaví nebo osobám, které jsou oběťmi domácího násilí, máte nárok na zvláštní opatření pomoci a ochrany stanovená právními předpisy.

Pokud jste obětí teroristických činů či násilí na základě pohlaví nebo jste nezletilou osobou, máte navíc práva stanovená zvláštními právními předpisy pro každý typ trestného činu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

V závislosti na závažnosti trestného činu a v každém případě na vaši žádost vás musí každý orgán nebo úředně pověřená osoba, s nimiž přijdete do kontaktu, poslat na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Jak je chráněno mé soukromí?

Přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů zůstane ve všech případech důvěrný.

Informace, které poskytnete policistům nebo jinému orgánu či úředně pověřené osobě, která vám pomáhá od prvního okamžiku, se smí předávat jiným poskytovatelům služeb pomoci a podpory, jako jsou např. úřady pro podporu obětem trestných činů, pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Poskytovatelé služeb podpory obětem smí předávat získané informace třetím stranám pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Pokud jde o soudní oblast, soudci, soudy, státní zástupci a jiné orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním trestných činů a rovněž všechny ostatní subjekty, které jsou tak či onak zapojeny do řízení nebo se ho účastní, přijmou v souladu s právními předpisy nutná opatření na ochranu vašeho soukromí a soukromí členů vaší rodiny, a zejména, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu, zabraňující šíření informací, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Soudní orgán může navíc zakázat získávání, poskytování nebo zveřejňování fotografií vaší osoby nebo členů vaší rodiny, a to zejména v případech, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Každá oběť má právo na přístup k službám pomoci a podpory poskytovaným bezplatně a důvěrně úřady pro podporu obětem trestných činů.

Přístup k službám pomoci a podpory není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním, stíháním a souzením trestných činů přijmou nezbytná opatření stanovená právními předpisy, aby chránily život oběti a členů její rodiny, jejich tělesné a duševní zdraví, svobodu, bezpečí, sexuální svobodu a integritu a aby dostatečně ochránily jejich soukromí a důstojnost, zejména v případech, kdy vypovídají nebo mají svědčit u soudu.

Státní zastupitelství zajistí plnění tohoto nároku na ochranu zejména v případech nezletilých obětí a přijme odpovídající opatření v jejich nejlepším zájmu, je-li nutno zabránit újmě, která jim může vzniknout při probíhajícím řízení, nebo ji omezit.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Nejprve se provede posouzení vašeho konkrétního případu, aby se určila ochranná opatření, která je nutno přijmout.

Za posouzení a rozhodnutí o těchto druzích opatření nesou odpovědnost:

 • v průběhu vyšetřování trestného činu vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách, aniž je tím dotčeno předběžné posouzení a rozhodnutí, která provádí a přijímá:
 • státní zastupitelství během vyšetřování nebo v trestních řízeních, která se týkají nezletilých obětí, nebo
 • příslušníci policie zapojení do počáteční fáze vyšetřování;
 • během soudního jednání soudce nebo soud, který věc soudí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ano, protože váš konkrétní případ bude nejprve posouzen, aby se zjistilo, jaká ochranná opatření je nutno přijmout.

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Pokud vám pomáhá úřad pro podporu obětem trestných činů, provede také on individuální posouzení vašeho případu. S vaším souhlasem mohou být uvedenému úřadu předány informace shromážděné v posouzení policie.

Při individuálním posouzení se zváží potřeby, které projevíte, a vaše přání při plném dodržení vaší tělesné, duševní a morální integrity.

Zvláště se při něm zohlední:

 • vaše osobní charakteristiky, situace, okamžité potřeby, pohlaví, postižení a úroveň vyspělosti a zejména se posoudí, zda jste osoba se zdravotním postižením nebo zda jste ve vztahu závislosti s domnělým pachatelem trestného činu, zda jste nezletilou obětí nebo zda potřebujete zvláštní ochranu či zda existují další faktory zvláštní zranitelnosti;
 • povaha trestného činu, jehož jste obětí, závažnost způsobené újmy a riziko opakování trestné činnosti. Vaše potřeby ochrany budou obzvláště posouzeny, jste-li obětí teroristických činů, trestných činů spáchaných zločinnou organizací, násilí založeného na pohlaví a domácího násilí, trestných činů proti sexuální svobodě a integritě, obchodování s lidmi, násilného zmizení a trestných činů spáchaných z rasistických, antisemitských nebo jiných důvodů, které se týkají ideologie, náboženství či přesvědčení, rodinného stavu, etnické, rasové nebo národnostní příslušnosti, vaší země původu, vašeho pohlaví, sexuální orientace či identity, nebo z důvodů pohlaví, nemoci či postižení;
 • okolnosti trestného činu, zejména v případě násilných trestných činů.

Pokud jste nezletilou nebo zdravotně postiženou osobou a potřebujete zvláštní ochranu, budou rovněž zohledněny vaše názory a zájmy stejně jako vaše osobní situace a budou zejména dodrženy zásady nejlepšího zájmu nezletilých nebo postižených osob vyžadujících zvláštní ochranu, jejich právo na informace, rovné zacházení, důvěrnost, soukromí a právo na ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. Během vyšetřování trestného činu to bude vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách či v případě trestného činu násilí na základě pohlaví státní zástupce nebo policisté zapojení do počáteční fáze vyšetřování, kdo posoudí a určí ochranná opatření, která mohou být pro vás vhodná.

Jste-li v nebezpečí obdržíte policejní ochranu.

Z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku, prospěšnosti nebo zachování vaší důstojnosti budete vypovídat prostřednictvím videokonference.

Jste-li obětí některých specifických trestných činů provázených zvláštními ochrannými opatřeními, která se poskytují jejich obětem, jako je násilí na základě pohlaví, domácí násilí, obchodování s lidmi za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování, ublížení na zdraví, trestné činy proti svobodě, mučení, trestné činy proti osobní důstojnosti, sexuální svobodě, soukromí, právu na vnímání sebe sama, nedotknutelnosti obydlí, trestné činy proti cti a společenskohospodářskému pořádku, máte právo, vyžaduje-li to výslovně vaše ochrana, na uložení těchto zákazů: zákaz pobytu nebo zákaz vstupu na místo, do blízkosti, města či oblasti, zákaz styku s vámi nebo zákaz komunikace s určitými osobami.

Na vaši ochranu lze během vyšetřování přijmout tato opatření:

 • můžete svědčit před zvlášť vyškolenými odborníky ve zvlášť určených nebo přizpůsobených zařízeních;
 • musíte-li vypovídat opakovaně, může vaši výpověď přijmout ta samá osoba, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;
 • jste-li obětí násilí na základě pohlaví, domácího násilí nebo trestného činu proti sexuální svobodě či integritě, může na vaši žádost vypovídat za vás jiná osoba stejného pohlaví, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout tato opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • v mimořádných případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit bydliště nebo práci.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete získat „ochranný příkaz“, který zahrnuje obecná předběžná opatření vůči agresorovi (zákaz pobytu nebo přístupu na určitá místa, do blízkosti, měst nebo oblastí, zákaz styku nebo komunikace s určitými osobami).

Během soudního řízení může soudce nebo předseda soudního dvora nařídit neveřejné jednání, při kterém je omezena účast audiovizuálních médií při soudních jednáních a zakázáno nahrávat všechny nebo některé výpovědi, z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Mohou rovněž zakázat zveřejnění totožnosti soudních znalců nebo každé jiné osoby, která se účastní soudního jednání.

Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Během řízení mohou být na vaši ochranu přijata tato opatření:

 • opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu mezi vámi a domnělým pachatelem a umožňující vaši výpověď, aniž byste museli být přítomni v soudním sále; za tímto účelem lze použít komunikační technologie (umístit v soudním sále obrazovku a vypovídat pomocí videokonference);
 • opatření zabraňující kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, aniž by byly relevantní pro stíhanou trestnou činnost, pokud soudce nebo soud výjimečně neusoudí, že musí být položeny;
 • uskutečnění ústního jednání v soukromých prostorách, avšak soudce nebo předseda soudního dvora může při něm povolit účast osob, které mohou doložit zvláštní zájem na věci.

Opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu s domnělým pachatelem a kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, mohou být přijata také během vyšetřování.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

V případě zranitelných obětí, jako jsou nezletilí a oběti s postižením vyžadující zvláštní ochranu, se kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Jste-li nezletilou osobou, bude s vámi během fáze vyšetřování trestného činu zacházeno podle protokolů, které byly zvlášť vypracovány pro vaši ochranu. Máte-li svědčit, budou přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Státní zástupce, který má ochranu nezletilých speciálně na starost, musí být vždy přítomen. Všemi technickými prostředky musí být zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a agresorem.

Budete vyslýcháni speciálně vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti, která na vás nebude působit zastrašujícím dojmem, a je zde také možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a jeho nahrání.

Můžete vypovídat pouze jednou v přítomnosti vyšetřujícího soudce, soudního tajemníka a všech účastníků řízení a svou výpověď nemusíte opakovat během soudního jednání.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba během soudního řízení, bude všemi technickými prostředky zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a obžalovaným.

Konfrontace je tak omezena.

Kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ se použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, s vyloučením všech případů osoby odpovědné za trestný čin se stáváte nepřímou obětí trestného činu spáchaného na členu vaší rodiny (přímá oběť), odpovídá-li vaše postavení některému ze zákonných postavení, stejně jako, mimo jiné, v případech, byl(a)-li jste s přímou obětí oddán(a) a nebyli jste soudně rozloučeni či nežili odděleně; byl(a)-li jste dítětem přímé oběti nebo jejího manžela/její manželky, kteří nebyli soudně rozloučeni nebo nežili odděleně, a žil(a) jste s nimi ve společné domácnosti; byl(a)-li jste spojen(a) s přímou obětí podobným svazkem a žili jste společně.

Připomínáme, že každá oběť má ze zákona právo podat trestní a občanskoprávní žalobu a předstoupit před orgány pověřené vyšetřováním, aby jim podala důkazy a informace považované za relevantní pro objasnění skutečností.

Jako nepřímá oběť budete mít důvěrný a bezplatný přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů za předpokladu, že se usoudí za náležité rozšířit toto právo na členy rodiny přímé oběti vzhledem k tomu, že trestnými činy byla způsobena mimořádně závažná újma. Za tímto účelem se členy rodiny budou rozumět pouze osoby, které jsou s přímou obětí spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Jako nepřímá oběť můžete obdržet informace o dostupných asistenčních a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, a postupu, jak k nim získat přístup, a rovněž o náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou poradenství ohledně materiálních nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně finanční podpory za újmy způsobené trestným činem a postupu, jak si o ni zažádat, a poskytnou vám také emocionální podporu a terapeutickou pomoc, jež potřebujete, a tím zajistí vhodnou psychologickou pomoc pro překonání traumatických následků trestného činu.

Pokud jde o finanční podporu, na niž máte nárok jako nepřímá oběť trestného činu, ve Španělsku existuje systém veřejných podpor pro nepřímé oběti úmyslných a násilných trestných činů spáchaných na území Španělska s následkem smrti nebo vážné újmy na vašem duševním zdraví.

Abyste pro účely finanční podpory byli považováni za nepřímou oběť (příjemce podpory), musíte splnit určité podmínky:

 • být španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, a jestliže se na vás nevztahuje žádný z těchto případů, mít obvyklé bydliště ve Španělsku nebo být státním příslušníkem státu, který španělským občanům poskytuje na svém území podobnou podporu. V případě úmrtí na státní příslušnosti nebo obvyklém bydlišti zesnulého nezáleží;
 • být manželem/manželkou zesnulé osoby, se kterou jste nebyl(a) soudně rozloučen(a) nebo nežil(a) odděleně, nebo osobou, která s ní žila trvale v podobném svazku nejméně dva roky přes její smrtí, pokud jste spolu neměli děti, kdy jen stačí, že jste žili ve společné domácnosti. To zahrnuje také děti zmíněných osob, které nutně nemusí být dětmi zesnulé osoby, pokud na ní byly finančně závislé a žily s ní ve společné domácnosti;
 • příjemcem se v žádném případě nemůže stát osoba odsouzená za jakoukoliv formu úmyslného zabití, pokud zesnulá osoba byla jeho manželkou/jejím manželem nebo osobou, s níž byla stabilně spojena podobným svazkem;
 • být dítětem zesnulé osoby, které bylo na této osobě finančně závislé a žilo s ním ve společné domácnosti, s tím, že se předpokládá, že nezletilé děti nebo postižené dospělé osoby jsou finančně závislé;
 • být rodičem zesnulé osoby, na které jste byli finančně závislí, za předpokladu, že nenastala žádná z výše uvedených situací;
 • pro účely finanční podpory stanovené španělskými právními předpisy se za nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilých osob, které zemřely v přímém důsledku trestného činu.

O podporu si musíte zažádat do jednoho roku ode dne spáchání trestného činu. V případě, že k úmrtí dojde přímým následkem tělesného poranění nebo újmy na zdraví, je pro podání žádosti o podporu aktivována nová lhůta o stejné délce.

Obecně platí, že poskytnutí podpory je podmíněno pravomocným soudním rozhodnutím, kterým se ukončuje provedené trestní řízení.

Podporu nelze kombinovat s náhradou škody stanovenou v rozsudku. Lze ji ale vyplatit v plné výši nebo částečně, pokud je osoba vinná z trestného činu prohlášena za částečně insolventní. Nelze ji také kombinovat s náhradou nebo podporou ze soukromého pojištění, pokud přesahují částku stanovenou v rozsudku, nebo s dávkami sociálního zabezpečení, které mohou být vyplaceny na základě dočasné invalidity oběti.

Výše podpory nemůže v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Jako oběť máte nárok na informace o alternativním řešení sporu za případného využití mediačních služeb nebo jiných opatření restorativní justice a o dostupných službách restorativní justice v případech, kdy je to právně možné. Tyto informace vám poskytnou úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů mohou také navrhnout soudnímu orgánu mediaci v trestním řízení tam, kde je to pro vás považováno za výhodné, a poskytnou podporu službám restorativní justice a jiným způsobům mimosoudního vyrovnání stanoveným právními předpisy.

Služeb restorativní justice můžete využít k získání příslušné náhrady za materiální a nemateriální ztráty vzniklé trestným činem, jsou-li splněny tyto požadavky:

 • pachatel přiznal zásadní činy, z nichž vyplývá jeho odpovědnost;
 • po obdržení vyčerpávajících a nestranných informacích o jejich obsahu, možných výsledcích a postupech, jež jsou zavedeny s cílem zajistit dodržení, dáte svůj souhlas;
 • pachatel vysloví svůj souhlas;
 • mediační řízení nepředstavuje riziko pro vaši bezpečnost ani nebezpečí, že by vám jeho provedením mohly vzniknout nové hmotné nebo nehmotné újmy;
 • právní předpisy mediaci u spáchaného trestného činu nezakazují.

Rozpravy v rámci mediačního řízení zůstanou důvěrné a bez vašeho souhlasu a souhlasu pachatele nesmí být šířeny.

Zprostředkovatelé mediace a ostatní odborníci, kteří se na mediačním řízení podílejí, podléhají povinnosti služebního tajemství v souvislosti s událostmi a výpověďmi, se kterými se v rámci výkonu svých povinností seznámili.

Jak vy, tak i pachatel můžete kdykoli odvolat souhlas s účastí na mediačním řízení.

Mediace se obvykle využívá v případě méně závažných trestných činů.

V soudním systému pro mladistvé (věk od 14 do 18 let) je mediace výslovně stanovena jako prostředek převýchovy nezletilých. V této oblasti zajišťují mediaci týmy, které pomáhají oddělení trestního stíhání mladistvých, ale mohou ji provádět také agentury autonomních oblastí a jiné subjekty, jako jsou některá specializovaná sdružení.

V soudnictví pro dospělé je mediace součástí služeb restorativní justice a již několik let probíhají různé pilotní programy.

Pokud jde o bezpečnost mediace ve vašem případě, vždy vám budou k dispozici požadovaná opatření na vaši fyzickou ochranu a všechna ostatní opatření vyžadovaná okolnostmi, která může soudní orgán poskytnout.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Código Penal (španělský trestní zákoník) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Código Civil (španělský občanský soudní řád) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (trestněprávní předpisy) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (královské nařízení 1109/2015 ze dne 11. prosince 2015, kterým se provádí zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů a úpravě úřadů pro podporu obětní trestných činů) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (organický zákon 8/2015 ze dne 22. července 2015 a zákon 26/2015 ze dne 22. července 2015, kterými se mění systém ochrany dětí a mladistvých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zákon 23/2014 ze dne 20. listopadu 2014 o vzájemném uznávání rozhodnutí v trestních věcech v Evropské unii) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (královské nařízení 671/2013 ze dne 6. září 2013, kterým se stanoví podrobná opatření pro provedení zákona 29/2011) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zákon 29/2011 ze dne 22. září 2011 o uznáním a komplexní ochraně obětí terorismu) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (organický zákon 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních komplexní ochrany proti násilí na základě pohlaví) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (organický zákon 5/2000 ze dne 12. ledna 2000, kterým se upravuje trestní odpovědnost nezletilých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (organický zákon 1/1996 ze dne 15. ledna 1996 o právní ochraně nezletilých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zákon 1/1996 ze dne 10. ledna 1996 o bezplatné právní pomoci) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zákon 35/1995 ze dne 11. prosince 1995 o pomoci a podpoře obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (královské nařízení 738/1997 ze dne 23. května 1997, kterým se schvaluje nařízení o pomoci obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (organický zákon 19/1994 ze dne 23. prosince 1994 o ochraně svědků a soudních znalců v rámci trestních řízení) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Jste-li obětí trestného činu, máte od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami nárok obdržet informace o vašem právu trestný čin oznámit a případně o postupu, jak tak učinit.

Trestný čin můžete oznámit policii a stanete se svědkem v řízení, které bude následovat. Můžete rovněž policii požádat, aby vás odkázala na příslušný úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kde získáte informace o tom, jak při oznámení trestného činu postupovat.

Přístup k pečovatelským a podpůrným službám, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste trestný čin nejprve oznámili.

Jako oznamovatel trestného činu máte tato práva:

 • obdržet řádně ověřenou kopii oznámení;
 • v případě, že nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, nebo jím nemluvíte, obdržet bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali. Nemluvíte-li španělsky nebo úředním jazykem, v němž probíhá řízení, či jim nerozumíte, máte nárok při podávání svědectví před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie během fáze vyšetřování na bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte;
 • požádali-li jste o to, aby vám byla oznamována určitá rozhodnutí, jako je rozhodnutí nezahájit trestní řízení či pravomocný rozsudek v řízení, máte právo být vyrozuměni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Můžete rovněž podat žalobu na pachatele a stát se tím účastníkem řízení v postavení soukromého žalobce, který má velmi podobná práva jako státní zástupce.

Kromě obvyklých případů, při nichž státní zástupce předkládá obžalobu proti pachateli, existují dva druhy trestných činů, při nichž je vaše role pro zahájení řízení velmi důležitá:

 • řízení u tzv. poloveřejných trestných činů lze zahájit pouze v případě, že jste oznámili spáchání trestného činu nebo podali žalobu; státní zástupce je potom odpovědný za podání obžaloby proti pachateli. V řízeních u tzv. soukromých trestných činů (např. pomluva) vše závisí jen na vás: státní zástupce nenese žádnou odpovědnost za vznesení obžaloby proti pachateli a vy můžete kdykoli stáhnout své oznámení, čímž je řízení ukončeno.

Spáchání trestného činu můžete oznámit v jakémkoliv jazyce a nemluvíte-li španělsky či příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatnou tlumočnickou službu. V praxi to probíhá tak, že pokud na policejní stanici nemluví nikdo vaším jazykem, policie vám nabídne:

 • podat oznámení vyplněním formuláře ve vašem jazyce v případě méně závažného trestného činu;
 • u závažnějšího trestného činu zajistit tlumočnické služby pomocí telefonu nebo osobní přítomností tlumočníka.

Na některých policejních stanicích působí, zejména v létě, anglicky, francouzsky a německy hovořící tlumočníci.

Pro podání oznámení o spáchání trestného činu není žádné časové omezení, ale existují časové lhůty, po jejichž uplynutí nebude možné trestný čin stíhat: v závislosti na závažnosti trestného činu se jedná o lhůtu 10 až 20 let. Příslušné orgány nevyžadují žádný zvláštní způsob oznámení trestného činu. Oznámení můžete podat písemně nebo ústně, a v tom případě sepíše příslušný orgány o oznámení protokol. Do něho musíte uvést své jméno, adresu, identifikační číslo, telefonní číslo atd. a protokol podepsat.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete při oznámení trestného činu požádat policii o vydání ochranného příkazu. O vydání ochranného příkazu můžete rovněž požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

V každém případě vám budou předloženy formuláře žádosti o vydání ochranného příkazu a obdržíte informace o tomto příkazu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při podání oznámení obdržíte ověřenou kopii se spisovou značkou.

Jako oběť můžete od policie dostávat informace o průběhu řízení, pokud takové informace neohrožují vyšetřování. V praxi je lepší zavolat na příslušný policejní útvar a požádat o informace.

Obecně řečeno máte v případě podání příslušné žádosti právo být informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele, možném útěku pachatele z vazby a rozhodnutích o přijetí předběžných opatření na vaši ochranu.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Jste-li obětí násilného trestného činu proti sexuální svobodě, máte právo na informace o náhradě škody ze strany státu, na niž máte nárok v případě, že vám agresor neposkytne odškodnění, nebo je toto odškodnění nedostatečné.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami máte nárok na informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za nichž je možno je získat bezplatně. Tyto informace vám poskytnou také úřady pro podporu obětem trestných činů.

Budete mít možnost podat žádost o uznání nároku na právní pomoc úřední osobě nebo orgánu, který vám poskytl informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně jak je získat bezplatně. Úřední osoba nebo orgán žádost společně s poskytnutými podklady předá příslušné advokátní komoře.

Svou žádost můžete rovněž podat u úřadů pro podporu obětem trestných činů provozovaných orgány justiční správy, které ji předají příslušné advokátní komoře.

Obecně platí, že můžete využít služeb právního poradenství, které nabízejí informace o právu všem občanům. Tyto služby organizují advokátní komory v oblasti působnosti každého soudu.

Musíte vyplnit formulář, který dostanete u soudů, na ministerstvu spravedlnosti nebo jiném státním úřadě, a prokázat, že nemáte dostatečné prostředky. Svou žádost musíte podat u advokátní komory v oblasti působnosti příslušného soudu nebo u soudu příslušného pro oblast, v níž bydlíte, pokud nebylo trestní řízení dosud zahájeno.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, nemusíte pro získání právní pomoci nejdříve prokázat, že nemáte dostatečné prostředky.

Právní pomoc můžete rovněž získat, jste-li obětí terorismu.

Požádat si o právní pomoc ve Španělsku můžete, jste-li mimo jiné v jednom z těchto postavení:

 • jste občanem jednoho z členských států EU a prokážete, že nemáte dostatečné prostředky;
 • jste občanem třetí země a oprávněně pobýváte ve Španělsku nebo máte právo, které je uznáno v mezinárodních dohodách (např. dohodách o mezinárodních únosech dětí). V tomto případě máte přístup k právní pomoci ve Španělsku za stejných podmínek jako občané EU;
 • bez ohledu na existenci prostředků pro zahájení soudního řízení bude vaše právo na právní pomoc uznáno a tato pomoc vám bude okamžitě poskytnuta, jste-li obětí násilí na základě pohlaví, terorismu nebo obchodování s lidmi, ve všech řízeních, která souvisejí s vaším postavením oběti, jsou od něho odvozena nebo z něj vyplývají, nebo jste-li obětí zneužití nebo týrání v případě, že jste nezletilá osoba nebo máte snížené poznávací schopnosti či trpíte duševním onemocněním.

Toto právo platí rovněž pro nástupce oběti v případě jejího úmrtí za podmínky, že nebyli do trestného činu zapojeni.

Pro účely poskytnutí právní pomoci budete považováni za oběť u všech uvedených trestných činů, jakmile je podáno oznámení nebo proveden úkon či zahájeno trestní řízení, a toto postavení si zachováte po celý průběh trestního řízení nebo až do vynesení odsuzujícího rozsudku po ukončení řízení.

Právo na právní pomoc zaniká v okamžiku, kdy se stane osvobozující rozsudek pravomocným, nebo následkem dočasného pozastavení či zrušení řízení z důvodu neprokázání trestných činů, aniž by vznikla povinnost uhradit náklady na její bezplatné využívání, které byly do té doby vynaloženy.

V různých řízeních zahájených na základě vašeho postavení oběti stanovených trestných činů, a zejména řízeních ve věcech násilí na základě pohlaví, vám musí pomáhat přímo právník, aby bylo řádně zaručeno vaše právo na obhajobu.

Na právní pomoc máte právo, pokud váš roční příjem a příjem na příslušníka rodiny nepřesahují:

 • dvojnásobek veřejného indexu příjmů (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) platného v době podání žádosti, pokud dotčená osoba není členem žádné rodiny. IPREM je index, který se stanoví ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahových hodnot pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám;
 • dva a půl násobek indexu IPREM platného v době podání žádosti, pokud je dotčená osoba členem jakéhokoli typu rodiny o méně než čtyřech členech;
 • trojnásobek indexu IPREM, pokud dotčenou rodinu tvoří čtyři nebo více členů.

Roční index IPREM na rok 2016 dosahoval výše 6 390,13 EUR.

Je-li vám přiznána právní pomoc, nemusíte hradit tyto výdaje:

 1. služby předběžného právního poradenství;
 2. honoráře právníkovi a právnímu zástupci (procurador);
 3. náklady vzniklé zveřejněním oznámení v úředním tisku;
 4. zálohy požadované při podání určitých opravných prostředků;
 5. platby soudním znalcům;
 6. budete mít slevu ve výši 80 % u poplatků za notářské listiny a osvědčení z pozemkového a obchodního rejstříku.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Obecně platí, že pokud jste se jako oběť trestného činu účastnili řízení, budete mít nárok na proplacení výdajů nutných pro uplatnění vašich práv a vzniklých právních nákladů přednostně před uhrazením nákladů vzniklých státu.

Za tímto účelem musí být úhrada uložena výrokem rozsudku a obžalovaný k tomu musí být na vaši žádost uznán vinným z trestných činů, u nichž státní zastupitelství nevzneslo obžalobu, nebo být uznán vinným po zrušení rozhodnutí věc uzavřít na základě odvolání, které jste podali.

Poskytovatelé služeb pomoci a podpory, a zejména úřady pro podporu obětem trestných činů, vám poskytnou informace o případech, kdy vám mohou být proplaceny právní výdaje, a případně o postupu, jak si o to požádat.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jste-li obětí, která nebyla účastníkem řízení, a rozhodne-li se státní zástupce stáhnout obžalobu proti pachateli, může vás soudce o tom informovat a vyzvat vás, abyste do 15 dnů podali žalobu sami a stali se soukromým žalobcem. V případě zrychleného řízení je vás soudce informovat a vyzvat povinen.

Pokud vznáší obžalobu proti pachateli státní zástupce, jako oběť nemůžete s výjimkou soukromých trestných činů svým procesním úkonem vyvolat ukončení řízení.

Pokud jste v řízení již vystoupili a jste-li soukromým žalobcem, můžete požádat o zahájení ústního řízení a vznést proti pachateli obžalobu. Pokud se vyšetřující soudce rozhodne řízení ukončit, tj. věc odložit, můžete podat odvolání.

Pokud vznese státní zástupce proti pachateli obžalobu, máte možnost požádat o zamítnutí věci a odstoupit ze svého postavení soukromého žalobce. Pokud se ale státní zástupce rozhodne, může v řízení pokračovat.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Při vašem prvním vystoupení před soudem vás právní zástupce informuje jasným, jednoduchým a pochopitelným jazykem a při zohlednění vašich charakteristik a potřeb o vašich právech jako oběti v trestním řízení a nabídne vám možnost vstoupit do řízení jako vedlejší účastník uplatňující občanskoprávní nárok.

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

Při tomto prvním předstoupení budete dále dotázáni, zda si přejete dostávat vyrozumění nebo oznámení stanovená právními předpisy, a pokud ano, tak budete muset pro zasílání poskytnout svou e-mailovou adresu nebo případně svou domácí či poštovní adresu.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když nejsou veřejná. Vaší jedinou povinností je vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním návrhu obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Obžalobu vypracovává státní zástupce, obhájce a soukromý žalobce, pokud existuje. Tento dokument obsahuje kvalifikaci trestného činu podle názoru těchto osob a navrhovaný trest. V praxi má každá strana pět dnů na předložení svého písemného vyjádření.

Obvykle budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě více obětí budete moci vystupovat odděleně, ačkoli soudce může nařídit, abyste se seskupili do jedné nebo několika stran. V trestním řízení mohou vystupovat také sdružení obětí za podmínky, že jim k tomu jako oběť trestného činu dáte svůj souhlas.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

V rámci trestního řízení můžete podat občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), pokud žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za újmy jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě rozhodnutí o ukončení vyšetřování budou o zamítnutí věci vyrozuměny přímé oběti trestného činu, které čin oznámily, a také ostatní přímé oběti, jejichž totožnost a místo pobytu jsou známy. V případě úmrtí nebo zmizení osoby v přímém důsledku trestného činu budou o rozhodnutí vyrozuměny nepřímé oběti tohoto trestného činu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

V soudním systému můžete mít tato různá postavení:

 • přímá nebo nepřímá oběť: podle oznámeného trestného činu nebo, v případě žádosti o přístup k službám pomoci a podpory, bez předchozího oznámení trestného činu, protože přístup k těmto službám není podmíněn podáním oznámení;
 • svědek: byl-li trestný čin oznámen. Do řízení vstupujete okamžikem obdržení předvolání;
 • soukromý žalobce: rozhodnete-li se vystupovat v trestním řízení jako soukromý žalobce podáním žaloby na pachatele (v případě poloveřejných a soukromých trestných činů) před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou;
 • účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky: obvykle v případě, že se rámci trestního řízení rozhodnete podat občanskoprávní žalobu, tj. žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za škody jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem.

Obvykle je vyžadována vaše přítomnost při ústním jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Obecně platí, že jako oběť máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále jako oběť právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení. V případech, kdy to bude nutné, vám bude poskytnuto tlumočení v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace bude probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlední vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Jako oběť máte právo na informace, které se týkají zejména:

 • dostupných asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy a postupu, jak k nim získat přístup. Tato opatření budou případně zahrnovat informace o možnostech získat náhradní ubytování;
 • práva oznámit trestný čin a případně způsobu, jako při tom postupovat, a práva na předkládání důkazů orgánům pověřeným vyšetřováním;
 • postupu, jak získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských služeb;
 • dostupných komunikačních služeb a asistenční pomoci;
 • postupu, jak můžete uplatnit svá práva, pokud žijete mimo Španělsko;
 • opravných prostředků, které můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajů orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálů, které s ním můžete používat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • práva zažádat o zasílání vyrozumění o určitých rozhodnutích v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení atd.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystupuje v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

V řízení můžete vystupovat jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního soudního jednání, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit kontaktu očima s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Policie vám může nabídnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Přejete-li si podat v rámci trestního řízení občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), musíte vystupovat v doprovodu právníka a zmocněnce soudu v okamžiku nabídky možnosti vstoupit do řízení jako soukromá strana a vždy před tím, než je trestný čin kvalifikován. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Obdrželi-li jste dávku nebo podporu na základě vašeho postavení oběti a byli-li jste předmětem ochranného opatření stanoveného právními předpisy, v případě usvědčení z nepravdivého oznámení trestného činu nebo z fingování trestného činu máte povinnost vrátit dávku nebo podporu a rovněž povinnost uhradit náklady vzniklé orgánům veřejné správy při jejich úkonech uznání, ochrany a podpory a za poskytnuté služby, aniž je dotčena jiná občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, která by mohla vzniknout.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Zatímco se účastníte řízení, můžete nadále využívat služeb poskytovaných úřady pro podporu obětem trestných činů.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústní části řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li již soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit očnímu kontaktu s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni tím, že určí soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V případě podání příslušné žádosti máte právo být informováni o dni, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele a o možném útěku pachatele z vazby;
 • rozhodnutích, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutích všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob odsouzených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutích, která vyžadují vaši účast jako oběti na výkonu trestu a která se vynášejí v prostředí věznice, jako jsou rozhodnutí, která se týkají zařazení usvědčeného vězně do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Při podání žádosti o oznamování výše uvedených rozhodnutí musíte určit e-mailovou adresu nebo poštovní či domácí adresu, na kterou vám bude příslušný orgán zasílat vyrozumění a oznámení.

Výjimečně v případě, že nemáte e-mailovou adresu, vám budou oznámení zasílána obvyklou poštou na adresu, kterou jste uvedli.

Jste-li občanem s pobytem mimo Evropskou unii a nemáte-li e-mailovou nebo poštovní adresu, budou oznámení zasílána na diplomatické či konzulární zastoupení Španělska v zemi vašeho pobytu pro zveřejnění.

Oznámení, která vám mohou být zasílána, budou minimálně obsahovat výrok rozhodnutí a jeho právní základ.

Pokud jste jako oběť formálně vystoupili v rámci řízení, budou rozhodnutí oznamována vašemu zmocněnci u soudu a rovněž vám na e-mailovou adresu, kterou jste udali.

Můžete kdykoli vyjádřit přání nebýt informováni o výše uvedených rozhodnutích, a vámi podaná žádost tak přestane platit.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dni, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jste-li již soukromým žalobcem, váš právník bude mít přístup k shrnutí a ostatním dokumentům věci.

Běžná činnost právníků zahrnuje přístup k právním informacím a podkladům, zejména v případech, kdy jejich klient není účastníkem trestního řízení.

Podle španělských právních předpisů mohou být účastníci vystupující v řízení informovány o řízení a podílet se na všech procesních formalitách.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Pokud byste chtěli podat odvolání proti rozsudku v případě, že obžalovaný byl zproštěn viny, musíte si uvědomit, že odvolání můžete podat pouze v případě, že jste byli účastníkem řízení.

Pokud jste byli účastníkem řízení a jste soukromým žalobcem, můžete podat opravný prostředek:

 • proti rozsudku ve lhůtě deseti dnů od jeho oznámení; odvolání může být založeno na různých důvodech a je možné žádat o přezkum důkazů. V tomto případě se jedná o řádné odvolání.
 • Kasační opravný prostředek je nutno podat do pěti dnů od oznámení rozsudku; jeho důvodem může být porušení zákona nebo španělské ústavy či procesní vady. V tomto případě se jedná o mimořádný opravný prostředek.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky můžete podat kasační odvolání pouze co do výroku o náhradě škody.

Pokud jde o možnosti podat další odvolání, tak v případě, že jste nejprve podali řádné odvolání, můžete jako druhé odvolání podat ještě kasační odvolání. O kasačním odvolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o odvoláních, která můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocný rozsudek v řízení;
 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu.

Pokud jste v řízení měli postavení soukromého žalobce, můžete se podílet na rozhodnutí o přerušení výkonu trestu obžalovaného. Výkon trestů odnětí svobody v délce nepřesahující dva roky může být přerušen, pokud pachatel ve stanovené lhůtě nespáchá další trestný čin. Po tomto období trest uplyne. O přerušení výkonu trestu rozhoduje soud a soudce vás před přijetím rozhodnutí vyslechne.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu (Audiencia Nacional) s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev odsouzeným nebo jejich propuštění.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

V případě potřeby můžete na základě soudního rozhodnutí zůstat i po vynesení rozsudku pod ochranou. Můžete zůstat pod policejní ochranou nebo ve výjimečných případech vám může být poskytnuta nová totožnost nebo finanční podpora na změnu místa bydliště nebo zaměstnání.

V případě některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví nebo domácí násilí, můžete požádat o vydání ochranného příkazu, o jehož dočasné platnosti rozhodne soudní orgán.

O vydání ochranného příkazu lze požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, pracovníky policejních a bezpečnostních složek, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

Ochranný příkaz představuje status komplexní ochrany, který zahrnuje preventivní opatření občanskoprávní a trestněprávní povahy stanovená právními předpisy a další podpůrná a sociální ochranná opatření zavedená v právním systému.

Poskytnutí ochranného příkazu znamená, že máte povinnost průběžně se informovat o procesním postavení obžalovaného nebo podezřelého a také o rozsahu a platnosti přijatých ochranných opatření. Budou vám vždy poskytovány zejména informace o situaci domnělého agresora při výkonu trestu odnětí svobody. Za tímto účelem bude ochranný příkaz předán vězeňské správě.

Vaši ochranu mohou také představovat různé sankce nebo bezpečnostní opatření uložená pachateli: soudní příkazy, zbavení rodičovských nebo opatrovnických práv, zbavení práva na držení nebo používání zbraní atd. V případech pozastavení výkonu trestu před nástupem do vězení může soudce dále zakázat pachateli pobyt na určitých místech nebo s k vám přiblížit, přinutit pachatele, aby se účastnil zvláštních výchovných programů, atd.

Jako oběť máte nárok:

a) požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření a pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci, která by pro vás byla nebezpečná;

b) předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávních odpovědnostech vzniklých spácháním trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou spolupracovat a koordinovat svůj postup se subjekty, zařízeními a službami, které mohou být zapojeny do podpory obětem: soudy, státní zastupitelství, pracovníci policejních a bezpečnostních složek, a to zejména v případě zranitelných obětí s vysokým rizikem viktimizace. Pokud jste obětí, která vyžaduje zvláštní ochranná opatření, posoudí navíc váš případ, aby určily, jaká ochranná, pomocná a podpůrná opatření je nutno přijmout, což může zahrnovat:

 • poskytnutí pomoci nebo podpory psychologů k řešení duševních otřesů vyvolaných trestným činem, a to za použití psychologických metod, které budou nejvhodnější pro péči o vás;
 • doprovod k soudnímu jednání;
 • informování o dostupných psychosociálních a pečovatelských možnostech a doporučení pro tyto služby, pokud o to požádáte;
 • jiná zvláštní podpůrná opatření, která by pro vás mohla být nutná, jste-li obětí s potřebou zvláštní ochrany;
 • doporučení pro specializované podpůrné služby.

Po jakou dobu?

Ochranná opatření soudní povahy platí po dobu stanovenou v příslušném rozhodnutí soudního orgánu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou sledovat vaši situaci jako oběti – zejména v případech, kdy jste zranitelnou obětí – po celou dobu trvání trestního řízení a po přiměřenou dobu po jeho ukončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a výsledek řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu s výjimkou případu, kdy výslovně vyjádříte přání nedostávat v této záležitosti žádná vyrozumění.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována mimo jiné tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu?

Jako oběť trestného činu máte nárok:

 • požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření nebo pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci představující nebezpečí pro oběť;
 • předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávní odpovědnosti z důvodu spáchání trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste požádali, abyste dostávali vyrozuměni o určitých rozhodnutích vynášených v záležitostech výkonu trestu, týkajících se zařazení odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd., můžete proti těmto rozhodnutím podat odvolání i v případě, že jste nebyli stranou řízení. Záměr podat odvolání musíte oznámit příslušnému soudnímu úředníkovi, aniž by vám při tom musel asistovat právník, maximálně do pěti dnů od okamžiku, kdy jste byli o rozhodnutí vyrozuměni, a vlastní odvolání podat do patnácti dnů ode dne vyrozumění.

Podat odvolání proti možnosti zařadit odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3 můžete pouze tehdy, jste-li obětí jednoho z těchto trestných činů:

 • zabití;
 • potrat;
 • ublížení na zdraví;
 • trestné činy proti svobodě;
 • trestné činy mučení a proti morální integritě;
 • trestné činy proti sexuální svobodě a integritě;
 • trestné činy krádeže za použití násilí nebo zastrašení;
 • trestné činy terorismu;
 • trestné činy obchodování s lidmi.

Předtím, než vězeňský orgán přijme jakékoli z výše uvedených rozhodnutí, bude vám dané rozhodnutí sděleno, abyste mohli předložit argumenty, které považujete za vhodné, za podmínky, že jste podali příslušnou žádost o sdělování takových rozhodnutí.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou všechny potřebné informace o opravných prostředcích, které můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. oddělené soudní řízení, občanskoprávní žaloba, spojené občanskoprávní a trestní řízení – tzv. adhezní řízení)

Jako soukromý žalobce můžete uplatnit nárok na náhradu škody cestou občanskoprávní žaloby ve stejném trestním řízení (tzv. adhezní řízení) nebo odložit tuto žalobu na dobu po ukončení trestního řízení. V případě oddělení obou žalob musíte s občanskoprávní žalobou vyčkat na ukončení trestního řízení.

V řízení můžete také vystupovat jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, který však v řízení nemá aktivní procesní legitimaci. Nevystupujete-li v řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky na náhradu škody, podá za vás občanskoprávní žalobu státní zástupce. Zprostí-li soud obviněného obžaloby nebo nepřizná-li vám náhradu škody, můžete stále uplatnit nárok na náhradu škody v občanskoprávním řízení.

Občanskoprávní odpovědnost obžalovaného pokrývá vrácení majetku, náhradu škody a odškodnění újmy, včetně těch, které byly způsobeny vašemu partnerovi a dětem.

Náhradu škody můžete také získat od státu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů působí jako orgán, který poskytuje podporu obětem trestných činů v přeshraničních situacích, kdy byl trestný čin proti vám spáchán v jiném členském státě Evropské unie než Španělsku a vy máte obvyklý pobyt ve Španělsku. V případě teroristických trestných činů v přeshraničních situacích působí jako orgán poskytující podporu Generální ředitelství pro podporu obětem terorismu při Ministerstvu vnitra.

S výjimkou teroristických trestných činů obecně platí, že orgán poskytující podporu spolupracuje při zahájení a vedení řízení o přiznání podpory ze strany členského státu Evropské unie, v němž došlo ke spáchání trestného činu, takže jako navrhovatel můžete ze Španělska získat přístup k náhradě škody ze státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Za tímto účelem vám jako žadateli o podporu poskytnou úřady pro podporu obětem trestných činů tyto informace:

 • informace o možnostech požádat o finanční podporu nebo náhradu škody, požadovaných postupech nebo formulářích včetně způsobu, jakým se mají tyto formuláře vyplnit, a podpůrných dokumentech, které mohou být vyžadovány;
 • obecné pokyny, jak vyplnit žádosti o doplňkové informace.

Úřady pro podporu obětem trestných činů musí jako orgány poskytující podporu:

 • postoupit váš nárok a podpůrné dokumenty včetně dokumentů, které by případně mohly být následně požadovány, rozhodujícímu orgánu, který určil stát, na jehož území došlo ke spáchání trestného činu;
 • spolupracovat s rozhodujícím orgánem, pokud tento orgán v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy rozhodne o výslechu navrhovatele nebo jakékoli jiné osoby.

Pokud se nárokem na zákonem stanovenou státní podporu zabývá příslušný orgán státu, v němž má žadatel obvyklý pobyt, je rozhodujícím orgánem Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí.

Rozhodující orgán vám jako žadateli o podporu, jakož i orgánu poskytujícímu podporu musí oznámit:

 • přijetí žádosti o státní podporu, subjektu, který zahájí řízení, časovém rámci pro přijetí rozhodnutí a – je-li to možné – o předpokládaném datu přijetí rozhodnutí;
 • rozhodnutí uzavřít řízení.

U trestných činů terorismu jedná jako orgán poskytující podporu Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství podpory obětem terorismu) v případech, kdy ke spáchání trestného činu došlo v jiném členském státě Evropské unie než ve Španělsku a vy jako žadatel o podporu máte obvyklý pobyt ve Španělsku, takže máte ze Španělska přístup k odpovídající případné náhradě škody ze státu, na jehož území byl trestný čin spáchán. Úkony, které musí provést generální ředitelství podpory obětem jako orgán pro podporu nebo rozhodující orgán, jsou stejné jako úkony, které přináleží Generálnímu ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

V případě, že byl pachatel prohlášen za částečně insolventního, uhradí celou podporu nebo její část stát.

Na stát budou převedena vaše práva vůči straně, která nese občanskoprávní odpovědnost za trestný čin, až do plné výše prozatímní nebo konečné podpory, která vám byla přiznána jako oběti nebo příjemci.

Stát může proti straně, která nese občanskoprávní odpovědnost za trestný čin, podat žalobu na vrácení přiznané podpory v plné výši nebo její části.

Tento úkon se podle potřeby provede podle správního řízení o zpětném vymáhání a použije se mimo jiné v těchto případech:

 • když je v pravomocném soudním rozhodnutí uvedeno, že nedošlo ke spáchání trestného činu;
 • když jste jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků získali po zaplacení z jakéhokoliv důvodu plné nebo částečné odškodnění za utrpěné škody do tří let po poskytnutí podpory;
 • když byla podpora získána na základě podání nepravdivých nebo úmyslně neúplných informací či jiným podvodným způsobem, nebo úmyslným opomenutím okolností, které by jinak vedly k zamítnutí nebo snížení žádané podpory;
 • když náhrada škody přiznaná v rozsudku nedosahuje výše prozatímní podpory.

Tento úkon se provede vstoupením státu do probíhajícího trestního nebo občanskoprávního řízení, aniž je tím dotčena občanskoprávní žaloba, již může podat státní zástupce.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

V případě, že odsouzená osoba byla prohlášena za částečně insolventní, uhradí celou podporu nebo její část stát.

Prozatímní podpora může být přiznána před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, pokud je prokázána obtížná ekonomická situace, ve které jste se jako oběť nebo příjemce ocitli.

O prozatímní podporu lze požádat, jakmile jste oznámili příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile bylo na základě těchto skutečností zahájeno trestní řízení z moci úřední.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano, stát vás může odškodnit.

Ve Španělsku existuje systém podpor pro oběti úmyslných a násilných trestných činů spáchaných ve Španělsku s následkem smrti, těžkého ublížení na zdraví nebo vážného poškození fyzického nebo duševního zdraví. Podpora je rovněž poskytována obětem trestných činů proti sexuální svobodě, i když tyto trestné činy byly spáchány bez použití násilí.

Obecně platí, že k zákonem stanovené finanční podpoře máte přístup, pokud jste v okamžiku spáchání trestného činu byli španělským státní příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud se na vás nevztahuje žádný z uvedených případů, máte ve Španělsku obvyklý pobyt nebo jste státním příslušníkem jiného státu, který na svém území přiznává španělským státním příslušníkům obdobnou podporu.

V případě smrti musí splňovat výše uvedené požadavky na státní příslušnost nebo pobyt příjemci a nikoliv zemřelá osoba.

V případě těžkého ublížení na zdraví nebo vážného poškození fyzického nebo duševního zdraví budou příjemci přímé oběti, tj. osoby, které utrpěly ublížení na zdraví nebo poškození.

V případě smrti budou příjemci nepřímé oběti, k nimž patří:

 • Manžel zesnulé osoby, pokud nedošlo k jejich zákonnému odloučení, nebo osoba, která s ní žila trvale v podobném svazku, jako je manželství, nejméně dva roky před její smrtí, pokud spolu neměli děti, neboť v posledně uvedeném případě stačí, pokud spolu žili ve společné domácnosti. Patří sem také děti uvedených osob, které nutně nemusí být dětmi zesnulé osoby, pokud na ní byly finančně závislé a žily s ní ve společné domácnosti.

Příjemcem se v žádném případě nemůže stát osoba usvědčená z jakékoliv formy úmyslného zabití, pokud zesnulá osoba byla jeho manželem nebo osobou, s kterou žili trvale v podobném svazku, jako je manželství .

 • Dítě zesnulé osoby, které bylo na této osobě finančně závislé a žilo s ní ve společné domácnosti, s tím, že se předpokládá, že nezletilé děti nebo postižené dospělé osoby jsou finančně závislé.
 • Rodič zesnulé osoby, na které byl finančně závislý, za předpokladu, že nenastala žádná z výše uvedených situací.
 • Pro účely finanční podpory stanovené španělskými právními předpisy se ze nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilé osoby, která zemřela v přímém důsledku trestného činu.

Ublížení na zdraví, která dávají obětem nárok na finanční podporu, jsou ublížení, která osobě, jež je utrpěla, poškodila tělesnou integritu nebo fyzické či duševní zdraví a která ji dočasně zneschopnila po dobu přesahující šest měsíců či ji zneschopnila trvale s nejméně 33% invaliditou.

Obecně platí, že poskytnutí podpory je podmíněno vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení. Vzhledem k časovým rámcům při rozhodování v trestních věcech umožňují právní předpisy poskytnout před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, prozatímní podporu zohledněním obtížné ekonomické situace oběti trestného činu nebo oprávněných příjemců jejich nároků. O prozatímní podporu lze požádat, jakmile oběť oznámila příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile příslušné orgány zahájily trestní řízení, aniž by došlo k oznámení.

Výše podpory nesmí v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

V případě smrti nezletilé nebo postižené osoby v přímém důsledku trestného činu získají rodiče nebo opatrovníci nezletilé osoby pouze nárok na podporu, která spočívá v náhradě výdajů na pohřeb, které skutečně uhradili, a to až do určité, zákonem stanovené výše.

V případě trestných činů proti sexuální svobodě, které oběti způsobily škody na duševním zdraví, výše podpory pokryje náklady na terapeutickou léčbu, již si může oběť svobodně zvolit, a to až do určité, zákonem stanovené výše.

Obecně platí, že lhůta pro podání žádosti o podporu je jeden rok od spáchání trestného činu. Běh této lhůty se pozastaví při zahájení trestního řízení a obnoví se po vynesení pravomocného soudního rozhodnutí a jeho oznámením oběti.

Poskytnutí podpory není slučitelné s:

 • náhradou škody stanovenou rozsudkem. Nicméně celá podpora nebo její část bude vyplacena, pokud je pachatel prohlášen za částečně insolventního;
 • náhradou škody nebo podporou ze soukromého pojištění či dávkami sociálního zabezpečení, které mohou být vyplaceny na základě dočasné invalidity oběti. Nicméně podpora bude vyplacena příjemci soukromého pojištění, pokud výše náhrady, která má být vyplacena podle tohoto pojištění, nedosáhla částky stanovené v rozsudku;
 • poskytnutí této podpory není v žádném případě slučitelné s náhradou škod způsobených obětem ozbrojenými skupinami a teroristy.

Poskytnutí podpory je slučitelné s:

 • poskytnutím státní penze, na kterou má příjemce nárok, v případě trvalé invalidity nebo smrti oběti;
 • sociální podporou podle článku 27 organického zákona 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních komplexní ochrany proti násilí na základě pohlaví (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Podpora v případě trvalé invalidity je slučitelná s podporou v případě dočasné invalidity.

Pravomoc vyřizovat žádosti o zákonem stanovenou státní podporu a rozhodovat o nich má Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí v případě obětí všech trestných činů s výjimkou obětí terorismu, kdy je příslušné Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství podpory obětem terorismu).

Jste-li obětí teroristického činu, existuje celá řada státních podpor určených obětem terorismu, které mají za cíl nahradit jim škody způsobené tímto typem trestných činů za podmínky, že existuje jasná vazba mezi teroristickým činem a utrpěnými škodami.

Náhradu škody lze požadovat v těchto případech:

 • ublížení na zdraví (tělesném a duševním) a výdaje na lékařské ošetření, protézy a chirurgické zákroky.

Tyto výdaje budou dotčené osobě uhrazeny pouze v případě, že nejsou plně nebo částečně kryty veřejným nebo soukromým systémem sociálního zabezpečení;

 • majetkové škody vzniklé na obydlích fyzických osob nebo škody vzniklé na obchodních a průmyslových budovách, sídlech politických stran, odborových svazů a společenských organizací;
 • náklady na prozatímní ubytování během oprav obvyklých obydlí fyzických osob;
 • škody způsobené na osobních vozidlech a vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví.

S výjimkou ublížení na zdraví je náhrada uvedených škod doplňková k náhradě stanovené ve stejných případech jiným veřejným orgánem nebo náhradě vzniklé pojistným plněním. V těchto případech budou vyrovnány částky, které mohou vyplynout z rozdílu mezi částkou vyplacenou těmito orgány veřejné správy nebo pojišťovacími subjekty a úředním oceněním.

Výše náhrady se určí podle vzniklé újmy (závažnost ublížení na zdraví a typ způsobeného postižení, smrt atd.).

Jiná podpora:

 • podpora na studium: pokud teroristický čin má za následek mimořádně závažná ublížení na zdraví studujícího, jeho rodičů či opatrovníků nebo tato ublížení na zdraví jim znemožňují výkon jejich obvyklého povolání;
 • okamžitá pomoc a poradenství psychologů jak obětem, tak rodinným příslušníkům;
 • mimořádná a výjimečná podpora na zmírnění situace osobního nebo rodinného strádání obětí, již nekryje běžná podpora nebo ji kryje zřetelně nedostatečným způsobem.

Příjemci podpory:

 • v případě ublížení na zdraví – postižené osoby;
 • v případě smrti:
  • manžel zesnulé osoby;
  • nesezdaný partner, s nímž zesnulá osoba žila ve společné domácnosti po dobu nejméně dvou let;
  • nesezdaný partner, s nímž měla zesnulá osoba děti;
  • rodiče zesnulé osoby, pokud byli na této osobě finančně závislí. Nemohou-li být příjemci rodiče, potom a v tomto pořadí: vnuci/vnučky, sourozenci a prarodiče zesnulé osoby, které byli na této osobě finančně závislí;
  • pokud neexistuje žádná z výše uvedených osob: děti a nejsou-li, tak rodiče, kteří nebyli na zesnulé osobě finančně závislí.

Obecně platí, že lhůta pro podání žádosti o náhradu osobní újmy nebo majetkové škody je jeden rok ode dne vzniku újmy či škody.

Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro podporu obětem terorismu při Ministerstvu vnitra vám pomohou při vyřizování žádosti o náhradu: získání potvrzení o pravomocných rozsudcích, nařízeních nevymáhat občanskoprávní závazky a dalších dokumentech nutných pro vyřízení žádosti o podporu.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Ve výroku rozsudku, kterým se ukončuje trestní řízení a proti kterému nelze podat opravný prostředek, musí být uvedeno, že bylo prokázáno naplnění znaků skutkové podstaty úmyslného násilného trestného činu, neboť došlo ke smrti, zranění a fyzické nebo duševní újmě, a tímto rozsudkem tudíž musí být stanovena odpovídající náhrada.

K podání žádosti o finanční podporu musíte přiložit kopii pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, bez ohledu na to, zda se jedná o rozsudek, rozsudek pro zmeškání nebo rozhodnutí o ukončení řízení z důvodu úmrtí pachatele či rozhodnutí o o zastavení řízení.

Výše podpory nemůže v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Prozatímní podpora může být přiznána před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, pokud je prokázána obtížná ekonomická situace, ve které jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli.

O prozatímní podporu lze požádat, jakmile jste oznámili příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile bylo na základě těchto skutečností zahájeno trestní řízení z moci úřední.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Jste-li obětí trestného činu, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou provozovány Ministerstvem spravedlnosti a poskytují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu řešící potřeby obětí.

Tyto úřady fungují ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Péče a podpora zajišťované úřadem pro podporu obětem trestných činů se poskytují v několika fázích:

 • Fáze příjmu a instruktáže: fáze instruktáže znamená, že vám úřad poskytne komplexní informace o úkonech, které musíte učinit, záležitostech, které budete muset vyřídit, a možných důsledcích. Tato fáze probíhá obvykle formou osobního nebo telefonického rozhovoru, při kterém vysvětlíte své problémy a potřeby. Na základě vašeho vysvětlení vám budou poskytnuty pokyny, bude posouzena možnost jiných zdrojů a případně vypracována doporučení.
 • Informační fáze: od prvního kontaktu s příslušnými orgány a úředními osobami a ještě před podáním oznámení máte jako oběť právo na informace, které odpovídají vaší osobní situaci, podmínkám a rovněž povaze trestného činu, který jste zažili, a škodám, které jste utrpěli. Tyto informace se týkají určitých aspektů jako:
 • Jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat.
 • Jaké jsou dostupné odborné služby a možnosti psychosociální podpory a péče bez ohledu na to, zda již byla podána žaloba, a jak se k nim dostat.
 • Jaká jsou dostupná pečovatelská a podpůrná opatření (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postup, jak k nim získat přístup, včetně případně informací o možnostech alternativního ubytování.
 • Jak můžete získat poradenství a odbornou pomoc právníka a jaké jsou případně podmínky, za kterých je můžete získat bezplatně.
 • Jak získat pomoc při soudním líčení v průběhu soudního řízení, pokud ho požadujete, anebo u různých orgánů činných v trestním řízení.
 • Možnost požádat o ochranná opatření a případně postupu, jak si o ně zažádat.
 • Poradenství ohledně majetkových nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně podpory a náhrady škody, na něž můžete mít nárok na základě újmy způsobené trestným činem, a případně o tom, jaké řízení využít k uplatnění těchto nároků.
 • Jak musíte postupovat při uplatňování svých práv jako oběť trestného činu žijící mimo Španělsko.
 • Kontaktní údaje orgánu rozhodujícího ve vašem řízení a jakými kanály s ním můžete komunikovat; a informace o dni, čase a místě konání soudního líčení a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.
 • Jaké jsou dostupné služby restorativní justice (např. mediace) ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují.
 • V jakých případech můžete žádat náhradu nákladů na právní zastoupení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit, atd.
 • Fáze zásahu: Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou činné v různých oblastech:
 • Právní činnost: úřady vám poskytnou právní pomoc, kterou potřebujete, a konkrétně vám poskytnou informace o druhu pomoci, kterou můžete získat v souvislosti se soudním řízením, právech, která můžete uplatňovat jako účastník řízení, způsobu a podmínkách, za jakých můžete získat právní poradenství, a druzích poskytovatelů služeb nebo organizací, na které se můžete obrátit se žádostí o podporu.

Právní pomoc zůstane v každém případě na obecné úrovni a bude se týkat způsobu, jakým probíhá řízení, a způsobu, jakým uplatnit různá práva, protože za pokyny a právní pomoc zodpovídá v každém případě váš právník.

 • Zdravotní a psychologická činnost: psychologická péče poskytovaná úřady spočívá ve vyhodnocení a řešení vaší situace za účelem zmírnění krize vyvolané trestným činem, zvládnutí soudního řízení vyplývajícího z trestného činu, pomoc po dobu řízení a posílení vaší strategie a schopností mobilizovat pomoc z vašeho okolí.

V případě, že jste zvlášť zranitelnou obětí nebo obětí vyžadující zvláštní ochranu, úřady vypracují plán psychologické podpory.

 • Ekonomická činnost: ohledně ekonomické podpory, na niž máte nárok, byli-li jste obětí násilného trestného činu nebo trestného činu proti sexuální svobodě, plní úřady hlavně informační funkci a mohou vám pomoci při podání žádosti.
 • Sociální činnost a péče: v této oblasti budou úřady koordinovat svůj postup v péči, již vám poskytují, a případně vás nasměrují na dostupné poskytovatele sociálních služeb, pečovatelská zařízení či organizace, které mohou zajistit bezpečné ubytování, okamžitou zdravotní péči a finanční podporu, na niž můžete mít nárok, se zvláštní pozorností věnovanou potřebám v případech invalidity, hospitalizace, úmrtí nebo vyvolaným možnou zranitelností.
 • Fáze sledování: úřady budou sledovat váš případ – zejména jste-li zranitelnou obětí – po celý průběh trestního řízení a po přiměřenou dobou po jeho uzavření. Během této fáze budou úřady analyzovat v různých obdobích vaši právní, zdravotní, psychologickou, sociální, pečovatelskou a ekonomickou situaci vzniklou v důsledku spáchání trestného činu. Vhodná doba pro sledování se stanoví na základě vaší situace.

Pokud jste obětí terorismu, k hlavním funkcím Úřadu pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působnost patří:

 • poskytnout vám informace o stavu soudního řízení na základě spáchaného trestného činu, který pro vás může být důležitý;
 • seznámit vás se vším, co souvisí s trestním a správním řízením a může být pro vás důležité;
 • nabídnout vám osobní doprovod na soudní jednání konaná ve věcech teroristických činů, které se vás mohou týkat;
 • poskytnout vám emocionální a terapeutickou podporu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci ministerstva vnitra;
 • prosazovat zajištění vaší bezpečnosti a soukromí jako oběti trestného činu při vaší účasti na soudním řízení;
 • informovat vás o hlavních náhradách škody pro oběti terorismu a v každém případě vás nasměrovat na Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra;
 • oznamovat vám všechny záležitosti související s výkonem trestu odnětí svobody až do jeho řádného uplynutí, zejména poskytnutí úlev trestanci nebo jeho propuštění.

V případě obětí terorismu bude jednat Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra jako jednotné kontaktní místo pro všechna řízení, která by u orgánů centrální státní správy mohly zahájit osoby nebo rodiny postižené teroristickým činem, postupovat všechny podané žádosti příslušnému subjektu a zajišťovat spojení s dotčenými osobami.

Generální ředitelství bude dále spolupracovat s příslušnými subjekty orgánů centrální státní správy nebo jinými orgány veřejné správy při pomoci a podpoře obětem terorismu s cílem zajistit obětem komplexní ochranu.

Generální ředitelství pro podporu obětem terorismu bude odpovědné za zpracování, správu a navrhování rozhodnutí o podpoře a náhradě škody osobám postiženým teroristickými trestnými činy.

Telefonní linka podpory pro oběti

Během fáze příjmu nebo instruktáže můžete být vyslyšeni osobně nebo telefonicky úřady pro podporu obětem trestných činů.

U některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví, existují ve Španělsku telefonické služby pro pomoc a instruktáž, např. 016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

V případě zvlášť zranitelných obětí, jako jsou nezletilí, existují zvláštní telefonické služby, jako je telefonní linka nadace ANAR (Pomoc ohroženým dětem a mladistvým) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), které se zaměřují na děti a mládež, dospělé a příbuzné nezletilých a příbuzné v případě zmizelých nezletilých osob.

016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví poskytuje bezplatnou odbornou pomoc 24 hodin denně a 365 dní v roce. U osobních údajů osob, které tuto službu použijí, je zaručeno, že zůstanou trvale důvěrné.

Pomoc je nabízena v 51 jazycích. Pomoc po 24 hodin denně je konkrétně nabízena ve španělštině, katalánštině, galicijštině, baskičtině, angličtině a francouzštině a prostřednictvím telefonické překladatelské služby u hovorů v němčině, portugalštině, mandarínštině, ruštině, arabštině, rumunštině a bulharštině. Pomoc v ostatních jazycích je poskytována prostřednictvím telefonické překladatelské služby.

U osob s vadou sluchu nebo řeči je dostupnost služby zajištěna těmito prostředky:

 • textový telefon (TTY) na čísle 900 116 016;
 • služba Telesor prostřednictvím webových stránek Telesor (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.telesor.es/). V tomto případě je nutné připojení k internetu;
 • mobilní telefon nebo PDA. V obou těchto případech je nutno nainstalovat bezplatnou aplikaci podle kroků uvedených na webových stránkách Telesor.

Tato služba nabízí pomoc každému, kdo pokládá otázky v souvislosti s konkrétními případy násilí na základě pohlaví: ženské oběti násilí na základě pohlaví, osoby blízké ženské oběti násilí na základě pohlaví (příbuzní, přátelé, sousedé atd.), odborníci pečující o ženskou oběť násilí na základě pohlaví nebo osoby, které jsou poučeny o situaci tohoto typu násilí atd.

Poskytované informace se týkají dostupných prostředků a práv, která máte k dispozici jako oběť tohoto typu trestné činnosti, ohledně zaměstnání, sociálních služeb, finanční podpory, informací, pomoci, přijetí a možností právního poradenství.

V případě přijetí tísňového volání je hovor okamžitě přesměrován na telefonní číslo 112 pro tísňového volání příslušné autonomní oblasti.

Pokud jste nezletilou obětí násilí na základě pohlaví, je každé vaše zavolání na číslo 016 přesměrováno na telefonní linku pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10).

Telefonní linka pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10) je bezplatnou, důvěrnou a anonymní službou dostupnou 24 hodin denně a 365 dní v roce, která spočívá hlavně ve třech telefonních linkách pomoci:

 • Telefonní lince pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR, jejímž hlavním cílem je poskytovat nezbytnou podporu a rady dětem nebo mladistvým, kteří mají problémy nebo se ocitli v ohrožení.
 • Telefonní lince pro dospělé a rodiny nadace ANAR zaměřené na dospělé osoby, které potřebují poradit v otázkách týkajících se nezletilých.
 • Telefonní lince 116 000 nadace ANAR pro případy zmizelých nezletilých osob (harmonizované číslo celospolečenské hodnoty Evropské unie pro řešení těchto případů).

Tato služba přesměruje vaše volání na službu 016 v případě, že jste osobou ženského pohlaví a obětí násilí na základě pohlaví nebo dospělou osobou, která se dozvěděla o takovém případu tohoto druhu násilí.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano. Přístup k pečovatelským a podpůrným službám obětem trestných činů, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste nejprve podali stížnost.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Můžete se obrátit na úřady pro podporu obětem trestných činů, které se nacházejí ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech, téměř všech hlavních městech těchto oblastí a také v některých jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám konkrétně poskytnou informace o dostupných odborných službách a možnostech psychosociální a pečovatelské podpory bez ohledu na to, zda jste podali stížnost, a způsobu, jak k nim získat přístup.

Poskytnou vám rovněž informace o dostupných pečovatelských a podpůrných opatřeních (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postupu, jak k nim získat přístup, případně včetně informací o možnostech alternativního ubytování.

K tomu vám poradí, jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat, a rovněž o možnostech získat právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za kterých je můžete získat bezplatně.

V závislosti na vašich potřebách vás budou úřady pro podporu obětem trestných činů schopny odkázat na poskytovatele odborných právních, psychologických a sociálních služeb, jako jsou obecní, zdravotní, vzdělávací a zaměstnavatelské služby a služby v oblasti sociální péče; sdružení, nadace a jiné nevýdělečné subjekty; psychosociální služby orgánů justiční správy; a v případě, že jste obětí násilí na základě pohlaví, na Koordinační jednotky v případě násilí proti ženám (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) a Ženské jednotky (Unidades sobre la Mujer), které působí v každé autonomní oblasti a provincii.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace (NGO) mohou poskytnout obětem konkrétních trestných činů podporu formou vypracování individuálního postupu podle potřeb a charakteristik každé oběti. Asistence zahrnuje zejména právní poradenství, informace o různých dostupných prostředcích a podpoře a psychologickou a emocionální podporu.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Francie

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu (např. byli jste zraněni nebo váš osobní majetek byl poškozen či odcizen atd.) v důsledku události, která představuje podle vnitrostátního práva trestný čin. Podle práva máte jako oběť trestného činu před soudním řízením, během něj a po něm určitá individuální práva.

Ve Francii se trestní řízení skládá z vyšetřování a procesu. Existují dva typy šetření podle druhu spáchaného trestného činu: policejní vyšetřování prováděné příslušníky kriminální policie z pověření veřejného žalobce a soudní vyšetřování z pověření vyšetřujícího soudce prováděné příslušníky kriminální policie nebo samotným vyšetřujícím soudcem.

Jakmile je vyšetřování dokončeno, věc se v závislosti na shromážděných důkazech uzavře nebo se podá obžaloba k soudu. Ve druhém uvedeném případě soud prozkoumá shromážděné důkazy a rozhodne, zda je údajný pachatel vinen či nikoli. Pokud je údajný pachatel shledán vinným, uloží mu soud trest. Pokud ne, údajný pachatel je prohlášen za nevinného a je propuštěn nebo zbaven obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zastupitelství) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Pokud nebyl trestný čin oznámen a nebyl na něj upozorněn justiční orgán nebo vyšetřovací orgány (policie nebo četnictvo), nebudou Vám sděleny žádné informace vzhledem k tomu, že se o trestném činu nikdo nedozvěděl.

Pokud je trestný čin oznámen justičnímu, případně policejnímu nebo četnickému orgánu jakýmikoli prostředky (kromě trestního oznámení oběti), budete předvolán(a) za účelem výslechu a upřesnění újmy, kterou jste utrpěl(a), a okolností, za kterých byl skutek spáchán; poté budete informován(a) o svých právech.

Pokud sám (sama) uvědomíte orgány policie, četnictva nebo justiční orgán, budete rovněž vyslechnut(a) ihned po oznámení těchto skutečností a budete informován(a) o svých právech.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Francouzští státní příslušníci mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na francouzském území. Jejich oznámení bude řešeno ve Francii, pokud si francouzské orgány ponechají své pravomoci, případně bude předáno příslušným orgánům státu, ve kterém k daným činům došlo.

Cizí státní příslušníci, kteří se stanou obětí trestného činu spáchaného na francouzském území, mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na území Francie. Při výslechu nebo při podávání trestního oznámení může cizinci, který se stal obětí trestného činu, být k dispozici tlumočník. Oběť bude veškerými prostředky informována o důsledcích a její práva budou chráněna stejně jako práva francouzských státních příslušníků, neboť zákon nerozlišuje informace poskytované obětem a jejich práva podle jejich státní příslušnosti.

Oběť může využít právní pomoci, pokud je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo státu, který uzavřel s Francií mezinárodní dohodu.

A konečně v případě, že oběť podá oznámení nebo svědčí proti pachateli,který se dopustil kuplířství nebo obchodování s lidmi, má právo získat dočasné povolení k pobytu na území Francie, které zakládá její nárok na výkon profesní činnosti, pokud její přítomností není ohrožen veřejný pořádek.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Když oznámíte trestný čin, budou zapsány Vaše kontaktní údaje, aby bylo možno Vás v průběhu vyšetřování kontaktovat. Budete rovněž informován(a) o svých právech a o podmínkách jejich uplatnění.

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Můžete se dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování ve Vaší věci.

Pokud se jedná o zločin a o některé přečiny, platí, že pokud uplatníte občanskoprávní nárok v adhezním řízení, bude Vás vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování budete informován(a) o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, budete informován(a) o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informování oběti v případě, že je věc předložena vyšetřujícímu soudci

Po zahájení soudního vyšetřování pověří státní zástupce vyšetřováním vyšetřujícího soudce. Ten je povinen Vás vyrozumět o zahájení tohoto řízení, o Vašem právu uplatnit nárok v adhezním řízení a o způsobu výkonu tohoto práva. Pokud jste nezletilý(á), budou tyto informace poskytnuty Vašim zákonným zástupcům.

Ve svém vyrozumění oběti Vás vyšetřující soudce rovněž informuje, že pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte právo na pomoc advokáta, kterého si můžete buď zvolit sami, nebo kterého na Vaši žádost určí předseda advokátní komory s tím, že náklady ponesete Vy, pokud nemáte nárok na bezplatnou právní pomoc (viz podmínky) nebo pokud nemáte pojištění právní ochrany.

Informace poskytované oběti o situaci podezřelého

Nemusíte být nutně informován(a) o tom, zda byl údajný pachatel vzat do vyšetřovací vazby ani zda z ní byl propuštěn.

Na druhé straně však budete vždy informován(a) o umístění údajného pachatele pod soudní dohled v případě, že byl z důvodu Vaší ochrany nařízen zákaz styku.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte dostatečně francouzsky, vyžádá si policejní nebo četnický orgán, na který jste se obrátili, služeb tlumočníka. Tlumočník bude přítomen během Vašich výslechů, ale také během Vašich případných rozhovorů s advokátem a během soudního řízení.

Během vyšetřování si můžete od soudce, který má Váš případ na starosti, vyžádat překlad podstatných částí spisu. Tento překlad bude poskytnut bezplatně, pokud se bude týkat podstatných částí spisu, překlad dalších dokumentů však bude zpoplatněn.

Některé dokumenty o právech obětí již byly přeloženy do nejběžnějších jazyků, a policie či četnictvo Vám je tedy předá.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud máte takové zdravotní postižení, které omezuje Vaši schopnost komunikovat, budete mít k dispozici tlumočníka, kterého přizvou vyšetřovatelé nebo soudci. Tlumočník Vám bude k dispozici při výsleších, při rozhovorech s advokátem nebo v průběhu soudního řízení.

Pokud neumíte nebo nejste schopni číst, budou Vám dokumenty předčítány.

Pokud jste nezletilý(á), bude Váš výslech přizpůsoben Vašemu věku a vyspělosti a bude prováděn speciálně vyškolenými vyšetřovateli, někdy i za přítomnosti psychologa. Kdykoli to bude možné, bude Vás v případě, že je nutné provést výslechů více, vyslýchat stejný vyšetřovatel.

Na některých policejních komisariátech nebo četnických stanicích jsou k dispozici zvláštní místnosti, které jsou přizpůsobeny dětem a výslech v nich je méně formální.

Kdykoli můžete požádat o to, aby při Vašem výslechu byla přítomna dospělá osoba, kterou si zvolíte.

A konečně, pokud se vyšetřování týká závažných skutečností a zejména veškerých trestných činů sexuální povahy, bude Váš výslech natáčen nebo minimálně nahráván.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Podporu obětem poskytují sdružení na podporu obětí. Účelem těchto sdružení je poskytovat poradenství, sociálně-právní pomoc nebo psychologickou podporu všem obětem trestných činů bez ohledu na to, zda jsou účastníky trestního řízení.

Tato sdružení navíc provozují kanceláře na podporu obětí, které působí při každém soudu prvního stupně a jejich úkolem je poskytovat pomoc a podporu obětem, kterých se týká probíhající řízení.

Kromě toho mohou specializovaná sdružení poskytnout vhodnou podporu obětem konkrétních trestných činů (např. partnerského násilí).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Budete veškerými způsoby informován(a) o tom, že máte právo na příslušnou službu poskytovanou veřejným orgánem nebo sdružením na podporu obětí, jehož kontaktní údaje Vám budou poskytnuty. Předpisy nestanoví, že by policejní nebo četnické orgány měly povinnost přímo kontaktovat sdružení na podporu obětí, ale když se v jejich prostorách nacházejí sociální pracovníci (sociální asistenti nebo psychologové), ať již byla jejich přítomnost vyžádána nebo zajišťují trvalou službu, mohou Vás při Vašich jednáních doprovázet.

Na každém departementálním ředitelství pro veřejnou bezpečnost působí styčný úředník departementu pro „pomoc obětem“. Jeho úkolem je udržovat vztahy s uvedenými sdruženími, organizovat zlepšení způsobu, jakým jsou oběti přijímány, centralizovat informace, které mohou být pro oběti užitečné, a zajišťovat sledování trestního řízení s cílem poskytovat informace o průběhu vyšetřování.

Každá četnická skupina v daném departementu má k dispozici úředníka, do jehož pravomocí spadá „prevence – partnerství – odpovídající pomoc obětem“.

Při každém podání oznámení proti X za závažné trestné činy policista vždy předá oznamovateli formulář týkající se podpory obětí s cílem informovat jej o činnosti Státního institutu pro podporu obětí a mediaci (Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVEM) a poskytnout mu kontaktní údaje sdružení na podporu obětí nebo sociálních služeb.

Následně může státní zástupce předložit věc přímo sdružení na podporu obětí a požádat jej, aby poskytlo oběti trestného činu pomoc.

V případě nehody týkající se velkého počtu osob (hromadná nehoda nebo teroristický čin) mohou sdružení na podporu obětí získat přístup k seznamu obětí a kontaktovat je přímo.

Jak je chráněno mé soukromí?

V průběhu vyšetřování máte právo se souhlasem státního zástupce neposkytnout adresu svého bydliště a uvést adresu četnické stanice nebo policejního komisariátu, případně adresu třetí osoby s výslovným souhlasem této osoby.

A konečně máte možnost požádat o neveřejné soudní řízení, tj. s vyloučením veřejnosti, což soudci nemohou zamítnout v případě, že jste se stali obětí znásilnění, mučení a barbarských činů doprovázených sexuálním násilím. V ostatních případech bude soudní řízení neveřejné jen tehdy, pokud proti tomu Vy nebo jiný účastník adhezního řízení nevznesete námitku.

V každém případě se zmínka o Vaší totožnosti nesmí objevit v médiích, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Služby poskytované sdruženími na podporu obětí, jakož i údaje, které shromažďují, jsou navíc zcela důvěrné.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Pro získání podpory od organizace na podporu obětí není nutné podat trestní oznámení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud jste se setkali s domácím násilím, může být útočník donucen opustit společnou domácnost, může mu být zabráněno, aby se vyskytoval na určitých místech, a může mu být nařízena lékařská nebo psychologická péče.

Pokud jste se stali obětí násilí spáchaného Vaším (bývalým) manželem či (bývalou) manželkou nebo (bývalým) druhem či (bývalou) družkou a v případě, že Vám hrozí vážné nebezpečí, může Vám státní zástupce přidělit zařízení na dálkovou ochranu (telefon pro případ vážného nebezpečí). Oběti domácího násilí mohou také požádat soud pro rodinné záležitosti o vydání ochranného opatření, kterým se stanoví některé zákazy pro pachatele v případě, že existují závažné důvody k tomu považovat za pravděpodobné, že údajné násilné činy skutečně spáchal, i nebezpečí, jemuž je oběť vystavena.

Soudní dvůr / soud Vás a Vaši rodinu může také chránit před možnými hrozbami nebo nátlakem údajného pachatele tím, že podnikne kroky k zákazu veškerého kontaktu, jako je nařízení vyšetřovací vazby, soudního dohledu a dalších soudem nařízených omezení.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu obětí zajišťuje justiční orgán, který zohlední rizika a potřeby obětí při vydávání některých rozhodnutí, jako je například zákaz navázat kontakt nebo se vyskytovat na některých místech, jako je například bydliště oběti. Rozhodnutí, která stanoví tyto zákazy, jsou předávána policejním komisariátům a četnickým stanicím, které jsou pak pověřeny tím, aby dbaly na jejich dodržování. V případě, že obviněný nebo odsouzený tento zákaz poruší, může být zadržen a toto chování může být důvodem pro jeho uvěznění nebo může být kvalifikováno jako nové protiprávní jednání.

Když je oběti poskytnuto speciální ochranné zařízení (telefon pro případ vážného nebezpečí), je její bezpečnost zajištěna prostřednictvím tohoto nástroje, který umožňuje snadno kontaktovat platformu, která pak okamžitě upozorní nejbližší policejní nebo četnický orgán, aby se dostavil na pomoc oběti v nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policista nebo příslušník soudní policie, který vede Váš výslech, odpovídá za shromáždění prvních informací, které umožňují individuální posouzení Vaší situace a Vaší potřeby ochrany. Tyto informace předá justičnímu orgánu pověřenému daným řízením, který rozhodne, pokud to považuje za vhodné, zda má sdružení na podporu obětí provést důkladné vyhodnocení. Hlavním cílem tohoto individuálního posouzení je určit, jaké je riziko, že se pachatel dopustí zastrašování nebo odplaty.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Cílem výše popsaného hodnocení je rovněž stanovit riziko sekundární viktimizace v důsledku Vaší účasti v trestním řízení.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelné oběti mají nárok na vyhodnocení a asistenci poskytované sdružením na podporu obětí.

Navíc jsou poskytována další ochranná opatření v závislosti na potřebách oběti, například:

 • omezení počtu výslechů a lékařských vyšetření pouze na ty, které budou nezbytně nutné pro účely vyšetřování;
 • možnost požádat o výslech vyšetřovatelem stejného pohlaví v případě sexuálního násilí nebo násilí páchaného na základě pohlaví;
 • být vyslechnut(a) ve vhodných prostorách proškolenými vyšetřovateli, přičemž všechny výslechy povedou pokud možno stejní vyšetřovatelé.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Nezletilá oběť má nejen stejná práva jako dospělé osoby, ale má i zvláštní práva související s její nezletilostí. Pokud se tedy jeví, že rodiče (nebo zákonní zástupci) nejsou schopni zajistit ochranu zájmů nezletilého dítěte, určí justiční orgán zástupce ad hoc (příbuzného dítěte nebo pověřenou osobu), která převezme zastupování nezletilého a výkon jeho práv.

Je rovněž vždy určen advokát, který bude chránit zájmy nezletilé oběti a který musí být přítomen při každém jejím výslechu.

U některých trestných činů, zejména u trestných činů sexuální povahy, může být nezletilá oběť podrobena lékařsko-psychologickému posudku ve fázi vyšetřování, jejímž cílem je posoudit povahu a rozsah způsobené újmy a stanovit, zda je v jejím důsledku nutná odpovídající léčba nebo péče. Výslechy nezletilých, kteří se stali obětí určitých trestných činů, zejména trestných činů sexuální povahy, musí být vždy natáčeny, aby nebylo nutné nezletilého vyslýchat vícekrát.

A konečně u každého výslechu bez ohledu na povahu událostí, k nimž došlo, může nezletilou oběť doprovázet osoba, kterou si sama zvolí (blízká osoba, rodinný příslušník, právní zástupce, lékař, psycholog).

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, se může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace je soudní opatření, které lze uplatnit, pokud je pravděpodobné, že může zajistit nápravu škody, která byla oběti způsobena, ukončit problém vyplývající z daného trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele.

O tomto opatření může rozhodnout státní zástupce se souhlasem oběti nebo na její žádost.

Pokud se násilí dopustil manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, provádí se mediace pouze tehdy, pokud o ni oběť výslovně požádá. V tomto případě pachatel násilného činu rovněž obdrží napomenutí (rappel à la loi).

Pokud se poté, co pachatel a oběť absolvují mediaci, dopustí manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, násilí znovu, není možno provádět další mediaci.

Mediace, kterou může provést příslušník soudní policie, osoba pověřená prokurátorem nebo mediátor, spočívá v tom, že se oběť dostane do kontaktu s pachatelem a současně bude zaručena bezpečnost oběti, která vyjádří souhlas se zásadami a způsobem provedení mediace. Oběť nemůže být konfrontována s pachatelem proti své vůli, ani s ním v žádném případě nesmí být ponechána o samotě.

Toto opatření navíc nebude provedeno, pokud se jeví, že kontakt mezi pachatelem a obětí představuje pro oběť nebezpečí.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Veškeré francouzské právní předpisy jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách. Práva obětí jsou uvedena v trestním řádu, zejména v článcích 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat jakémukoli policejnímu nebo četnickému orgánu, který je předá státnímu zastupitelství v místě, kde byl trestný čin spáchán, nebo v místě bydliště nebo zatčení pachatele.

Můžete se rovněž obrátit přímo na státního zástupce, a to obyčejným dopisem, v němž objasníte skutečnosti, které se Vám udály, s uvedením data a místa, kde k těmto činům došlo, a Vaší totožnosti a adresy.

Trestný čin může za stejných podmínek oznámit i jakákoli osoba, která není jeho obětí.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Oběť se může dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování v její věci.

Pokud se jedná o závažný trestný čin a v případě některých přečinů platí, že pokud oběť uplatní nárok v adhezním řízení, bude ji vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování bude oběť informována o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání, zahájení soudního vyšetřování nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, bude oběť informována o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informace poskytované osobě podávající trestní oznámení

Každá osoba, která oznámila určité skutečnosti, je státním zástupcem informována o následných krocích.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud nemáte advokáta, můžete získat informace o svých právech a povinnostech tak, že se obrátíte na soudy, „centra spravedlnosti a práva“ (maisons de la justice et du droit), na kontaktní místa poskytující přístup k právu, na magistrát či radnici nebo na centra sociální pomoci, kde trvale působí sdružení na podporu obětí. Můžete také využít bezplatného právního poradenství, které bez ohledu na věk, národnost nebo prostředky poskytují právníci, zejména advokáti, na uvedených místech.

Právní pomoci můžete využít za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

 • jste francouzským státním příslušníkem, případně pocházíte z členského státu Evropské unie nebo ze státu, který s Francií uzavřel mezinárodní dohodu, případně máte legálně místo obvyklého pobytu ve Francii (splnění této podmínky se nevyžaduje, pokud jste nezletilý(á) nebo jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení).
 • vaše finanční prostředky [1] nepřesahují maximální hranici stanovenou zákonem o financích. Splnění této podmínky týkající se prostředků se nevyžaduje, pokud jste se stal(a) obětí mimořádně závažné trestné činnosti (úmyslný útok na Váš život, mučení nebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnění, atd), pokud pobíráte dávku aktivní solidarity (revenu de solidarité active, RSA), nebo solidární starobní příspěvek a nemáte žádný jiný zdroj příjmů, případně pokud se vaše situace jeví jako hodná obzvláštního zájmu vzhledem k předmětu soudního sporu nebo pravděpodobným nákladům na soudní řízení.

Právní pomoc zahrnuje:

 • odměny advokátovi;
 • případně náklady soudního vykonavatele;
 • náklady na odborné posudky atd.;
 • případnou záruku, kterou budete muset uhradit.

Právní pomoc může být úplná nebo částečná. O právní pomoc je nutné požádat již při zahájení řízení, neboť náklady vzniklé před podáním žádosti Vám nebudou uhrazeny.

Informace a formulář žádosti o právní pomoc můžete získat u svého advokáta, u instituce typu „maison de la justice et du droit“, na magistrátu či radnici, u místně příslušného soudu podle Vašeho bydliště nebo u soudu, jemuž byl daný případ svěřen. Formulář lze rovněž stáhnout z následujícího odkazu: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.



[1] Podmínky pro získání právní pomoci týkající se finančních prostředků:
Aby bylo možné posoudit Vaše potřeby právní pomoci, přihlížejí orgány k prostředkům, které jste obdrželi od 1. ledna do 31. prosince roku uplynulého před podáním žádosti. Tyto prostředky zahrnují příjmy všeho druhu s výjimkou rodinných dávek a některých sociálních dávek. Zohledňují se rovněž prostředky Vašeho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatřeného dítěte a všech osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování/soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Náklady spojené s řízením mohou být s určitými výhradami kryty Vaším pojištěním právní ochrany, pokud se toto pojištění zčásti nebo zcela vztahuje na odměnu advokáta, na odměnu soudního vykonavatele, na soudní poplatky, transakční náklady nebo náklady na znalecké posudky.

V opačném případě budou poté, co soud vynese rozsudek, při likvidaci škody tyto výdaje na Vaši žádost naúčtovány odsouzenému.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se státní zástupce rozhodne na základě vyšetřování případ odložit, můžete se odvolat k nejvyššímu státnímu zástupci odvolacího soudu, pod který spadá soud, jenž věc odložil.

Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že je nutné zahájit stíhání, může nařídit státnímu zástupci, aby stíhání zahájil. Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že Vaše odvolání je neopodstatněné, sdělí Vám, že mu nevyhoví.

Kromě toho, pokud žaloba podaná státnímu zástupci vyústila v odložení případu, případně pokud od podání této žaloby uplynula lhůta tří měsíců, můžete podat žalobu přímo příslušnému vyšetřujícímu soudci uplatněním nároku v adhezním řízení.

A konečně můžete nechat předvolat údajného pachatele přímo k soudu tak, že požádáte soudního vykonavatele, aby mu předvolání předal. V takovém případě budete muset zaplatit zálohu, jejíž výše je stanovena soudem v závislosti na Vašich prostředcích.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Budete vyrozuměn(a) o datu konání soudu a můžete se zúčastnit soudního řízení. V některých případech je soudní řízení neveřejné a budete moci zůstat v soudní síni pouze po dobu, kdy budete svědčit. Na druhou stranu zúčastnit se celého soudního řízení, i pokud bude neveřejné, budete oprávněni pouze v případě, že se stanete účastníkem adhezního řízení.

Po celou dobu soudního řízení máte bezpodmínečné právo na asistenci sdružení na podporu obětí. Členové těchto sdružení Vám mohou pomoci při podání žádosti o uplatnění nároku v adhezním řízení, mohou být přítomni při různých jednáních a mohou Vám pomoci pochopit dokumenty a rozhodnutí soudců.

Pokud máte potíže s porozuměním nebo vyjadřováním ve francouzštině, bude Vám poskytnut tlumočník.

Při jednání může účastník adhezního řízení nechat předvolat svědky nebo vznést námitky proti výslechu některých svědků.

Oběť nebo účastník adhezního řízení má možnost klást svědkům a obviněnému/obžalovanému otázky prostřednictvím předsedy soudu nebo soudního dvora.

A konečně jste oprávněni předložit svá vyjádření (písemné poznámky) týkající se technických aspektů soudního řízení, zákona a/nebo skutkové podstaty věci, na něž je soudce povinen odpovědět.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jakmile jsou justiční, policejní nebo četnické orgány upozorněny na předmětné skutečnosti, je oběť kontaktována za účelem výslechu.

Není odpovědná za pátrání po pachateli ani za prokazování jeho viny, tuto povinnost má státní zástupce. Může však být požádána, aby poskytla veškeré důkazy nebo indicie umožňující prokázat pravdu (lékařská osvědčení, totožnost svědků apod.)

Oběť se může rozhodnout, že se stane účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, což jí dává právo požadovat finanční odškodnění za utrpěnou újmu a být zastupována advokátem.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Od okamžiku, kdy jsou policejní nebo četnické orgány pověřeny vyšetřováním, přistoupí k výslechu oběti. Při této příležitosti ji vždy informují o jejím právu:

 • Získat odškodnění za utrpěnou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem, včetně případného opatření restorativního trestního soudnictví;
 • uplatnit nárok v adhezním řízení buď v rámci zahájení trestního stíhání státním zástupcem, nebo na základě přímého předvolání pachatele před příslušný soud nebo žalobou podanou vyšetřujícímu soudci;
 • pokud si to přeje, uplatnit nárok v adhezním řízení a být zastupována advokátem, jehož si může zvolit sama nebo kterého na její žádost určí předseda advokátní komory u příslušného soudu s tím, že náklady ponese oběť s výjimkou případů, kdy splňuje podmínky přístupu k právní ochraně nebo pokud má pojištění právní ochrany;
 • získat pomoc od příslušné služby jednoho nebo více veřejnoprávních subjektů nebo sdružení zajišťujících podporu obětí;
 • eventuálně se obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) v případě některých trestných činů;
 • být informována o ochranných opatřeních, která může využít, například o soudních zákazech kontaktu. Oběti jsou rovněž informovány o trestech uložených pachatelům násilných trestných činů a o podmínkách výkonu případných trestů, které mohou být uloženy;
 • oběti, které nerozumí francouzsky, mohou využívat služeb tlumočníka a překladů informací nezbytných pro výkon jejich práv;
 • na vlastní žádost může být každý ve všech fázích řízení doprovázen svým právním zástupcem a dospělou osobou, kterou si zvolí, pokud příslušný soudní orgán důvodně nerozhodne o opaku;
 • Uvést jako své bydliště adresu třetí osoby s výhradou výslovného souhlasu této osoby.

Oběť se musí dostavit k soudu/soudnímu dvoru a svědčit, pokud je předvolána jako svědek.

Účastník adhezního řízení nemusí být přítomen osobně, pokud je zastoupen advokátem. Naproti tomu, pokud se účastník adhezního řízení nedostaví a není zastupován, má se za to, že vzal svůj návrh zpět, s výjimkou případů, kdy písemně informoval soud nebo soudní dvůr o svých požadavcích.

Účastník adhezního řízení a oběť, která byla předvolána k soudu nebo soudnímu dvoru za účelem svědectví, může požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku její účasti na jednání, pokud o to v průběhu řízení požádá.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Při jednání můžete učinit prohlášení a poskytnout důkazy, které však musí dodržovat zásadu kontradiktornosti a musí být předány předem jak obhajobě (údajnému pachateli a/nebo jeho advokátovi), tak státnímu zástupci.

Máte právo uplatnit nárok v adhezním řízení, a to buď samostatně nebo s pomocí advokáta.

Musíte vyčíslit svůj nárok na odškodnění (finanční částku určenou k náhradě hmotné újmy, utrpení, ztráty času vyplývající z předmětných skutečností). Pro orientaci Vám může pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V průběhu soudního řízení je oběť informována o svém právu uplatnit nárok v adhezním řízení, právu využívat služeb advokáta a za určitých podmínek o svém nároku na právní pomoc, jakož i o možnosti pomoci ze strany sdružení na podporu obětí.

Oběť, která se stala účastníkem adhezního řízení, je informována, že se v určitých případech může obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) při vymáhání náhrady škody, pokud jí soud tuto náhradu přiznal.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

U trestního soudu a policejního soudu nemáte nárok na přímý přístup k dokumentům: musíte nejprve získat souhlas státního zástupce.

Naproti tomu pokud jste se vznesl(a) nárok v adhezním řízení, můžete do nich nahlížet buď přímo, nebo prostřednictvím svého advokáta, případně si vyžádat jejich kopii.

U porotního soudu (Cour d’Assises) můžete získat bezplatné kopie protokolů konstatujících protiprávní jednání, písemné výpovědi svědků a znalecké posudky a rovněž získat kopie ostatních procesních písemností.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí soudu nemůžete podat opravný prostředek, pokud jste neuplatnil(a) nárok v adhezním řízení, neboť jako „prostá oběť“ nejste účastníkem řízení.

Kromě toho, pokud jste byl(a) soudem uznán(a) za účastníka adhezního řízení, tj. pokud soud přijal Váš nárok v adhezním řízení, nebudete se moci odvolat proti rozhodnutí o vině nebo trestu vynesenému v rozsudku. Můžete se odvolat pouze proti výrokům, které se Vás týkají.

Jaká jsou má práva po vydání rozhodnutí?

V každém případě máte právo:

 • být informován(a) v případě rozhodnutí, které zakazuje pachateli, aby Vás kontaktoval;
 • být informován(a) o výkonu trestu (propuštění odsouzené osoby, snížení jejího trestu, místo jejího pobytu atd.) prostřednictvím sdružení na podporu obětí nebo přímo od Vězeňské probační a mediační služby Odkaz se otevře v novém okně.(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, SPIP);
 • požádat soudce, aby pachateli trestného činu zakázal navštěvovat Vás, setkat se s Vámi nebo Vás kontaktovat, pokud bude dočasně nebo podmínečně propuštěn, případně pokud bude jeho trest snížen nebo změněn;
 • být informován(a) v případě, že odsouzený pachatel uprchne a představuje nebezpečí pro Vás nebo osoby Vám blízké;
 • obdržet pomoc od sdružení na podporu obětí;
 • na to, aby byly Vaše zájmy zohledněny před jakýmkoli rozhodnutím o propuštění odsouzené osoby; a předložit ve lhůtě patnácti dnů písemné připomínky ještě před přijetím jakéhokoli rozhodnutí.

Pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte mimo jiné právo na to:

 • být informován(a) soudem / soudním dvorem o svém právu obrátit se na Komisi pro odškodňování obětí trestných činů (Odkaz se otevře v novém okně.Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction CIVI);
 • být zastupován(a) advokátem a/nebo získat právní pomoc;
 • být vyrozuměn(a) o rozhodnutí (zaslání rozsudku).

Během výkonu trestu máte právo:

1. obrátit se na justiční orgán v případě jakéhokoli porušení Vašich zájmů;

2. získat náhradu za svou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem včetně toho, že navrhnete případné opatření restorativního trestního soudnictví.

3. pokud si to přejete, být informován(a) o skončení výkonu trestu odnětí svobody, v případech a za podmínek stanovených trestním řádem;

4. na případné zohlednění potřeby zaručit Váš klid a Vaši bezpečnost.

Soudní orgán je povinen zaručit všechna tato práva po celou dobu výkonu trestu bez ohledu na jeho podmínky.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení Vám může poskytnout pomoc advokát, který Vám může poradit, zda je vhodné podat odvolání nebo jaké jsou možnosti pro obrácení se na soudního vykonavatele.

Budete moci rovněž bez časového omezení využívat pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Pokud je pachatel odsouzen, budete informován(a) o trestu, pokud jsou jeho součástí i ustanovení zakazující pachateli, aby Vás kontaktoval nebo se pohyboval v místě Vašeho bydliště.

Pokud jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení, obdržíte kopii rozsudku s uvedením informací o uloženém trestu.

Pokud je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, mohou Vám být poskytnuty informace o návrhu na podmíněné propuštění, k němuž se budete moci vyjádřit.

Budu informován(a), pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Pokud je daná osoba odsouzena za určité trestné činy (znásilnění, vražda nebo pokus o vraždu a za většinu trestných činů sexuální povahy), a pokud jste o to požádal(a) jako oběť nebo jako účastník adhezního řízení, můžete být informován(a) přímo nebo prostřednictvím Vašeho advokáta o propuštění dané osoby, pokud k němu dojde v den uplynutí trestu.

V případě útěku Vás bude informovat státní zástupce.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud existuje riziko, že by se odsouzený mohl nacházet v přítomnosti oběti nebo účastníka adhezního řízení a pokud se jeví, že je nutno se takovému setkání vyhnout, soudy, které zajišťují výkon trestu, spojí jakékoli rozhodnutí o dočasném nebo trvalém ukončení výkonu trestu se zákazem kontaktovat oběť nebo účastníka adhezního řízení, případně se vyskytovat v blízkosti jeho bydliště a pracoviště (čl. 712-16-2 odst. 1 trestního řádu).

Tento zákaz je dokonce povinný, pokud není ze zvláštních důvodů rozhodnuto o opaku, v případě, že byla daná osoba odsouzena za trestný čin podle článku 706-47 trestního řádu (většina sexuálních trestných činů, čl. 712-16-2 odst. 2 trestního řádu).

Za tímto účelem bude oběti nebo účastníkovi adhezního řízení zasláno oznámení informující o tomto opatření a o důsledcích, které mohou pro odsouzeného z nedodržení tohoto zákazu plynout (čl. 712-16-2 odst. 3 trestního řádu, srovnej níže)

A konečně advokát účastníka adhezního řízení (tedy nikoli „pouhé oběti“) se může na vlastní žádost zúčastnit kontradiktorního jednání a přednést své připomínky soudci, soudnímu dvoru a senátu (chambre de l’application des peines) při posuzování žádostí o podmíněné propuštění osob odsouzených k trestu odnětí svobody (peine d'emprisonnement) na pět nebo více let nebo k trestu odnětí svobody nejméně na deset let (peine de réclusion).

Navíc soudci pro výkon trestu mohou před přijetím jakéhokoli rozhodnutí informovat oběť nebo účastníka adhezního řízení přímo nebo prostřednictvím jeho advokáta o tom, že může předložit písemné vyjádření do 15 dnů od oznámení těchto informací. Tyto připomínky může oběť nebo účastník adhezního řízení zaslat soudu jakýmkoli vhodným způsobem.

Oběť nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutím týkajícím se výkonu trestu odsouzené osoby. Může však podat nové trestní oznámení, pokud se pachatel dopustí nových trestných činů, nebo vyrozumět soudce pověřeného dohledem nebo státního zástupce o tom, že odsouzený porušil povinnosti či zákazy, které mu byly uloženy, např. pokud nedodržel zákaz kontaktovat oběť.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Platné právní předpisy umožňují každému, kdo tvrdí, že je obětí:

 • vznést nárok v adhezním řízení u vyšetřujícího soudce pověřeného daným případem;
 • podat návrh na předběžné opatření, případně podat žalobu ve věci samé k občanskoprávnímu soudu.

1) Občanskoprávní žalobu u trestního soudu lze podat různými způsoby:

–          Žaloba v případě, že státní zastupitelství nezahájilo trestní stíhání (a proto má za následek zahájení trestního stíhání).

Jsou možné dva postupy:

 • přímé předvolání (v případě přestupků nebo přečinů);
 • zahájení adhezního řízení (v případě přečinů nebo zločinů).

–          Přistoupení do řízení jako vedlejší účastníkv případě, že již bylo zahájeno trestní stíhání.

–         Adhezní řízení.

Tento úkon lze provést osobně, jste-li přítomni na jednání, ale také tak, že podáte žádost na dálku a zašlete předsedovi trestního soudu doporučený dopis s dodejkou nebo fax vyjadřující přání uplatnit nárok v adhezním řízení a obsahující vyčíslení částky požadované náhrady škody. Tento úkon lze provést také prostřednictvím advokáta.

2) Občanskoprávní žalobu u občanskoprávního soudu lze podat podle obecného práva občanskoprávní odpovědnosti.

V případě, kdy se osoba rozhodne domáhat se náhrady škody u občanskoprávního soudu, nebude se již moci následně obrátit na soud trestní. Ale naopak pokud se procesní subjekt obrátí na trestní soud, může následně věc předložit i soudu občanskoprávnímu.

Soud pachateli uložil, aby zaplatil náhradu škody. Jak mohu pachatele přimět, aby zaplatil?

V případě obtíží s vymáháním náhrady škody má účastník řízení možnost využít občanskoprávního postupu exekuce tak, že se obrátí na soudního vykonavatele. Tato žádost musí být zaslána poštou předsedovi soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) místně příslušného podle bydliště odsouzeného, případně pokud si odsouzený odpykává trest odnětí svobody, soudu prvního stupně místně příslušného podle daného vězeňského zařízení. Zabavit je možné:

– část zbývajícího disponibilního platu odsouzeného;

– prostředky na jeho bankovním účtu;

– určité položky z jeho majetku.

Pokud pachatel odmítá zaplatit, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud odsouzený neposkytne oběti náhradu škody dobrovolně, může se oběť obrátit na Úřad pro pomoc obětem trestné činnosti při vymáhání náhrady škody (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, SARVI). Stačí, aby oběť uvedla odůvodnění, že jí pravomocný trestní rozsudek (proti němuž se již nelze odvolat) přiznává náhradu škody.

SARVI vyplatí oběti v zastoupení povinného náhradu škody v plném rozsahu až do výše 1 000 EUR; nad rámec této částky uhradí zálohu ve výši 30 % z celkové částky do maximální výše 3 000 EUR. Po uhrazení zálohy zaplatí SARVI zbytek dlužné částky v závislosti na částkách, které bude schopen vymoci od odsouzeného.

Aby bylo možné se obrátit na úřad SARVI, je nutné, aby si oběť vyzvedla formulář žádosti o pomoc při vymáhání pohledávek u soudu prvního stupně (jednotná podatelna, podatelna soudce pověřeného jednáním s obětmi, úřady pro výkon rozhodnutí, úřad pro pomoc obětem) nebo v centrech spravedlnosti a práva „maison de justice et du droit“ poskytujících přístup k právu, magistráty a radnice..., která následně předají vyplněný formulář úřadu SARVI.

Na úřad SARVI je nutno se obrátit ve lhůtě dvou měsíců až jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí o náhradě škody nabude právní moci.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI) provádí odškodnění obětí teroristických činů na základě zvláštního postupu. Zajišťuje rovněž odškodnění:

–          obětí znásilnění, sexuálního násilí, loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

–          obětí trestného činu s následky trvalého zdravotního postižení nebo úplné pracovní neschopnosti;

–        příbuzných obětí vraždy nebo neúmyslného zabití.

Pro získání náhrady škody od FGTI je nutné za určitých podmínek podat žádost přímo komisi pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) při soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI), který je příslušný podle místa bydliště žadatele, případně při místně příslušném soudu, jenž o daném trestném činu rozhoduje.

Na komisi CIVI je třeba se obrátit do tří let od data spáchání daného trestného činu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok od data posledního rozhodnutí v trestní věci.

Pokud byl daný trestný čin spáchán na francouzském území, je možné odškodnit:

—          osoby, které jsou francouzskými státními příslušníky;

—          státní příslušníky členského státu Evropské unie.

Pokud byl daný trestný čin spáchán v zahraničí, mohou získat odškodnění pouze francouzští státní příslušníci.

1) V případě těžké újmy na zdraví:

může oběť získat odškodnění za újmu na zdraví v plné výši, pokud: v důsledku daných činů došlo k úmrtí, zmrzačení nebo k trvalému postižení, případně k plné pracovní neschopnosti v trvání jednoho měsíce nebo delší, případně pokud se jednalo o trestný čin znásilnění, sexuálního násilí nebo pohlavního zneužití, případně obchodování s lidmi.

Komise CIVI zohledňuje dávky vyplácené institucemi sociálního zabezpečení, pojišťovnami a vzájemnými pojišťovnami atd. Na poškození oděvu nebo majetkovou újmu se náhrada škody neposkytuje.

2) V případě lehké újmy na zdraví a majetkové újmy vzniklé v důsledku loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

Pokud oběť utrpěla újmu na zdraví, která vedla k plné pracovní neschopnosti kratší než jeden měsíc nebo k majetkové újmě v důsledku jednoho ze sedmi zmíněných trestných činů, podléhá náhrada škody i nadále přísným podmínkám a je omezena horní hranicí.

Pro odškodnění z uvedených důvodů je nutno splnit následující dodatečné podmínky:

–          mít příjmy nepřesahující 1,5 násobek horní hranice stanovené pro nárok na částečnou právní pomoc (tato horní hranice je ovlivněna započtením vyživovaných rodinných příslušníků);

–          nebýt schopen získat účinnou a dostatečnou náhradu utrpěné škody od pojišťovny, instituce sociálního zabezpečení, nebo jakéhokoli jiného dlužníka;

–          mít v důsledku daného trestného činu závažné obtíže, co se týče hmotné situace nebo psychického stavu (pouze u hmotné újmy).

V takovém případě může mít oběť nárok na náhradu škody v maximální výši 4 500 EUR.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Pokud není pachatel odsouzen, můžete se domáhat odškodnění za Vaši újmu prostřednictvím občanskoprávní žaloby podané u občanskoprávního soudu. V takovém případě jste povinni prokázat odpovědnost pachatele za újmu, kterou jste utrpěli.

Navíc vzhledem k tomu, že řízení před komisí CIVI je nezávislé na řízení před trestními soudy, může se oběť obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů i v případě, že nebyl vydán rozsudek nebo rozhodnutí trestního soudu, a rovněž v případě, že byl obviněný nebo obžalovaný zproštěn obžaloby.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o své žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V rámci řízení u komise CIVI můžete požádat o zálohu, pokud není Vaše právo na náhradu škody zpochybněno a pokud není situace taková, že Vaši újmu není možno vyčíslit, protože nemůžete vypočítat její celkovou výši nebo protože příslušné instituce sociálního zabezpečení nesdělily výši vrácených částek. Pokud tyto podmínky nesplňujete, může Vám být případně poskytnuta záloha na základě posouzení předsedy komise CIVI.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Stal(a) jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc a podporu?

Seznam organizací na podporu obětí je uveden v následujícím adresáři: Odkaz se otevře v novém okně.Adresář sdružení na podporu obětí.

Můžete se obrátit na sdružení na podporu obětí, které se nachází nejblíže Vašemu bydlišti.

Nepřetržitá telefonní linka na pomoc obětem

Pomoc obětem v konkrétních případech:

 • Ohrožené děti: 119 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
 • Pohřešované děti: 116 000 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
 • Násilí páchané na ženách: 3919 – 7 dní v týdnu – od pondělí do pátku od 9 do 22 h a v sobotu, v neděli a o svátcích od 9 do 18 h.
 • Znásilnění a sexuální útoky: 0 800 05 95 95 – od pondělí do pátku od 10 do 19 h.
 • Rasistické činy: 01 40 35 36 55 – úterý, čtvrtek a pátek od 10:30 do 13:30 h.
 • Homofobní činy: 01 48 06 42 41 – od pondělí do pátku od 18 do 22 h, v sobotu od 14 do 16 h a v neděli od 18 do 20 h.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Šikana ve školách: 3020 – od pondělí do pátku od 9 do 20 h a v sobotu od 9 do 18 h.

Je pomoc obětem bezplatná?

Ano, podpora poskytovaná sdruženími na podporu obětí je zcela bezplatná.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Lékařská pomoc:

Oběť může využít lékařských konzultací a získat potvrzení o svých zraněních, jestliže se dostaví do nemocnice.

Domácí násilí:

Oběť se může bez ohledu na svůj rodinný stav v případě nebezpečí naléhavě obrátit na soud prvního stupně pro rodinné záležitosti, aby dosáhla prozatímního přidělení ubytování a vykázání svého násilného partnera v rámci ochranného příkazu.

Právní pomoc:

V rámci každého soudu prvního stupně je zřízena kancelář na podporu obětí, kterou řídí sdružení na podporu obětí. Tyto struktury informují, směrují a doprovázejí oběti trestných činů a vysvětlují jim fungování soudního systému i probíhající postupy, které se jich týkají. Oběti tak mohou:

 • být informovány o jakémkoli naléhavém jednání: například o předběžném slyšení;
 • být informovány o průběhu trestního řízení.

Jsou systematicky směrovány na systém odškodnění, na které mohou mít nárok.

Tyto zásahy jsou bezplatné a důvěrné.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Sdružení na podporu obětí pomáhají obětem po celou dobu soudního řízení tak, že jim bezplatně poskytují právní a sociální informace a rovněž psychologickou podporu. Jejich zástupci mohou obětem pomoci při podání žaloby nebo při zahájení adhezního řízení. Mohou být rovněž přítomni při jednání v trestní věci a pomoci obětem objasnit procesní akty a rozhodnutí různých orgánů.

Tato sdružení mohou mít své zástupce na četnických nebo policejních stanicích, v nemocnicích, na soudech, u sociálních služeb atd. Jejich adresy a telefonní čísla jsou k dispozici u soudů a na četnických a policejních stanicích, a jejich adresář je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vedle obecných sdružení na pomoc obětem existuje celá řada alternativních sdružení, která se specializují na určitou oblast, jako je například ublížení na zdraví, domácí násilí, dopravní nehody, lékařské pochybení atd. Některá sdružení specializovaná na pomoc ženám, které se staly obětí násilí, mohou poskytovat ženám a jejich dětem azylové bydlení.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Chorvatsko

Oběti trestných činů mají řadu práv v přípravném i v trestním řízení, přičemž zvláštní ochrana je věnována dětem a obětem sexuálních trestných činů a obchodování s lidmi

Oběť trestného činu má právo:

 1. na přístup ke službám na podporu obětí trestných činů;
 2. na účinnou psychologickou a jinou odbornou pomoc a podporu orgánů, organizací nebo institucí poskytujících pomoc obětem trestných činů v souladu s právními předpisy;
 3. na ochranu před zastrašováním a odplatou;
 4. na ochranu své důstojnosti při podávání svědectví jako oběť;
 5. být vyslechnuta bez zbytečného odkladu po oznámení trestného činu a následně nebýt vyslýchána vícekrát, nežli je pro účely trestního řízení nezbytně nutné;
 6. mít během jakýchkoli úkonů, kterých se účastní, při sobě osobu, jíž důvěřuje;
 7. podstoupit minimální lékařská ošetření, a to pouze pokud jsou nezbytně nutná pro účely trestního řízení;
 8. podat návrh na zahájení stíhání nebo podat soukromou žalobu podle trestního zákoníku (Kazenski zakonik), účastnit se trestního řízení jako poškozený, být informována o zproštění obvinění (čl. 206 odst. 3 trestního zákoníku) a o rozhodnutí státního zástupce (državni odvjetnik) nepokračovat dále ve stíhání a právo pokračovat ve stíhání bez účasti státního zástupce;
 9. být informována státním zástupcem o opatřeních přijatých na základě jejího obvinění (článek 206a trestního zákoníku) a právo podat stížnost vyššímu státnímu zástupci (viši državni odvjetnik) (článek 206b trestního zákoníku);
 10. bez zbytečného odkladu požádat a dostat informace o propuštění pachatele ze zadržení nebo výkonu vazby, útěku pachatele nebo propuštění z vězení a o opatřeních přijatých k zajištění ochrany oběti;
 11. požadovat a dostávat informace o konečném rozhodnutí o ukončení trestního řízení;
 12. další práva stanovená zákonem.

Oběti sexuálních trestných činů a trestného činu obchodování s lidmi mají kromě výše uvedených práv i právo:

 1. před výslechem hovořit s právním poradcem na náklady rozpočtových prostředků;
 2. na právního zástupce na náklady rozpočtových prostředků;
 3. na výslech na policii a státním zastupitelství osobou stejného pohlaví (državno odvjetništvo) a být vyslechnuta stejnou osobu, pokud se uskuteční ještě jeden výslech;
 4. odmítnout odpovědět na otázky týkající se osobního života a nesouvisející s trestným činem;
 5. požadovat, aby byla vyslechnuta prostřednictvím audiovizuálního zařízení (čl. 292 odst. 4 trestního zákoníku);
 6. na ochranu osobních údajů;
 7. požadovat vyloučení veřejnosti z jednání.

Je-li obětí trestného činu dítě, má kromě uvedených práv oběti i další práva, tj. právo:

 1. na právního zástupce na náklady rozpočtových prostředků;
 2. na ochranu osobních údajů;
 3. na vyloučení veřejnosti.

Děti jsou všechny osoby mladší 18 let.

Dětské svědky a oběti vyslýchá vyšetřující soudce během důkazního řízení a obsílka dětskému svědkovi se zasílá prostřednictvím jeho rodičů či zákonných zástupců.

Soukromá žaloba

Po oznámení trestného činu řízení ve většině případů povede státní zástupce jmenovaný z moci úřední.

V případě trestných činů, u nichž se trestní řízení zahajuje na základě soukromé žaloby, lze podat soukromou žalobu. Žaloba musí být podána ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se oprávněná fyzická nebo právnická osoba dozvěděla o trestném činu a pachateli.

Žaloba na náhradu škody v adhezním řízení

Poškozená strana může podat návrh na připojení občanskoprávní žaloby k řízení.

Oběť trestného činu je zároveň poškozeným, jenž má právo u soudu podat žalobu na náhradu škody.

Tato žaloba může zahrnovat:

 • náhradu škody – která může být hmotná nebo nehmotná (utrpěná bolest, strach),
 • vrácení věcí – pokud poškozený (oběť) může prokázat, že byl(a) vlastníkem nebo zákonným držitelem dané věci,
 • zrušení určitého právního úkonu – jestliže se v souvislosti s trestným činem uskutečnil právní úkon majetkové povahy (pokud obviněný oběť násilně donutil k uzavření smlouvy).

Žalobu na náhradu škody lze uplatnit v trestním řízení nebo podat žalobu a zahájit samostatné občanskoprávní řízení proti obviněnému.. Pokud je žaloba podána v rámci trestního řízení, je nezbytným předpokladem pro její přijetí to, že soud uzná obviněného vinným.

V občanskoprávním řízení to není nezbytným předpokladem pro úspěch žaloby.

Práva poškozeného v průběhu vyšetřování a v trestním řízení

Oběť, jež se trestního řízení účastní jako poškozený, má právo:

 • používat vlastní jazyk včetně znakového jazyka neslyšících a hluchoslepých a na pomoc tlumočníka, jestliže neovládá chorvatštinu nebo jí nerozumí, nebo na pomoc překladatele či tlumočníka znakového jazyka, pokud se jedná o neslyšícího nebo hluchoslepého poškozeného,
 • předložit žalobu na náhradu škody a návrh dočasných ochranných opatření,
 • na právního zástupce,
 • upozorňovat na rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy,
 • účastnit se důkazního slyšení,
 • účastnit se jednání a podílet se na důkazním řízení a pronést závěrečnou řeč,
 • nahlížet do spisu týkajícího se dané věci,
 • požádat státního zástupce o oznámení o opatřeních přijatých na základě její žádosti a podat stížnost k vyššímu státnímu zástupci,
 • na odvolání,
 • požadovat návrat do předchozího stavu,
 • být vyrozuměna o výsledku trestního řízení.

Státní zastupitelství a soud jsou povinny před trestním řízením a v jeho průběhu v kterékoli fázi zkoumat, zda existuje možnost, že obviněný napraví poškozenému škodu způsobenou trestným činem. Rovněž jsou povinny poškozeného informovat o právu používat vlastní jazyk, včetně znakového jazyka neslyšících a hluchoslepých a na pomoc tlumočníka, jestliže neovládá chorvatštinu nebo jí nerozumí, nebo na pomoc překladatele či tlumočníka znakového jazyka, pokud se jedná o neslyšícího nebo hluchoslepého poškozeného, o právu předložit žalobu na náhradu škody a návrh dočasných ochranných opatření, o právu upozorňovat na rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy, o právu účastnit se jednání a podílet se na důkazním řízení a pronést závěrečnou řeč, o právu nahlížet do spisu týkajícího se dané věci a o právu požádat státního zástupce o oznámení o opatřeních přijatých na základě jeho žádosti a podat stížnost k vyššímu státnímu zástupci.

Právo na finanční odškodnění

Zákon o finančním odškodňování obětí trestných činů (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 80/08 a 27/11) stanoví právo na finanční odškodnění obětí úmyslného trestného činu s prvky násilí spáchaného na území Chorvatska nebo příbuzných obětí za podmínek stanovených tímto zákonem.

Výše uvedený zákon stanoví právo na finanční odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů, podmínky a postup pro uplatnění práva na odškodnění, orgány, jež rozhodují a podílejí se na rozhodovacím procesu týkajícím se práva na odškodnění, a orgány a postup při řešení přeshraničních věcí.

Oběť úmyslného trestného činu násilí má nárok na odškodnění ze státního rozpočtu.

Policie, státní zastupitelství a soudy jsou povinny poskytnout informace o právu na odškodnění, dát potřebné formuláře žádostí a na žádost oběti jsou povinny poskytnout obecné pokyny a informace o tom, jak žádost vyplnit, a o požadovaných podpůrných dokumentech.

Žádost o odškodnění se předkládá Ministerstvu spravedlnosti na formuláři, který lze stáhnout z jeho stránek.

Formulář žádosti o odškodné pro oběti trestných činů_hr PDF(223 Kb)hr

Žádost musí být předložena nejpozději ve lhůtě šesti měsíců ode dne spáchání trestného činu. Pokud oběť z oprávněných důvodů nebyla schopna žádost předložit v uvedené lhůtě, musí ji předložit nejpozději ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy tyto důvody skončily, a nejpozději ve lhůtě tří let ode dne, kdy byl trestný čin spáchán.

Je-li obětí nezletilá osoba nebo osoba nesvéprávná a jestliže její zákonný zástupce nepředložil žádost ve lhůtě šesti měsíců ode dne spáchání trestného činu, běží šestiměsíční lhůta ode dne, kdy tato osoba dosáhne věku 18 let, nebo ode dne, kdy bylo po dosažení plnoletosti oběti zahájeno trestní řízení, nebo ode dne, kdy je daná osoba opět svéprávná.

Nárok na odškodnění může uplatnit:

 • oběť násilného trestného činu v případě, že se jedná o občana Chorvatské republiky, respektive občana členského státu Evropské unie, nebo má-li daná osoba na jeho území bydliště, a pokud je trestný čin spáchán na území Chorvatské republiky,
 • oběť, která v důsledku trestného činu utrpěla těžkou újmu na zdraví nebo zdravotní poškození (má nárok na náhradu nákladů na léčbu, pod podmínkou, že nemá povinné zdravotní pojištění, a to do výše zdravotního pojištění v Chorvatské republice, a náhradu ušlého výdělku až do výše 35 000 kun),
 • osoba, která je blízkým pokrevním příbuzným zesnulé oběti (manžel/manželka, druh/družka, dítě, rodič, osvojitel, osvojené dítě, nevlastní rodič, nevlastní dítě, partner stejného pohlaví, prarodič a vnuk či vnučka, pokud s obětí žili ve společné domácnosti) má nárok na náhradu kvůli ztrátě zákonného výživného až do výše 70 000 kun),
 • v případě úmrtí oběti má osoba, která uhradila náklady na její pohřeb, nárok na náhradu až do výše maximálně 5 000 kun,
 • jestliže je trestný čin oznámen nebo zaznamenán u policie nebo státního zastupitelství ve lhůtě šesti měsíců ode dne spáchání trestného činu, bez ohledu na to, zda pachatel je znám, či nikoli.

Při stanovování výše odškodění je zohledněno chování oběti během spáchání trestného činu a po něm nebo její přispění ke vzniku a rozsahu újmy, zda se jedná o přímou oběť a zda a v jakém časovém rámci trestný čin oznámila příslušným orgánům. Kromě toho se posuzuje spolupráce oběti s policií a příslušnými orgány s cílem pachatele postavit před soud a přihlíží se ke skutečnosti, zda přímá oběť přispěla ke vzniku škody nebo k jejímu zvětšení, v takovém případě se výše odškodnění odpovídajícím způsobem sníží. Žádost bude zamítnuta nebo výše odškodného snížena, prokáže-li se, že je oběť zapojena do organizované trestné činnosti nebo že je ve zločinném spolčení. Odškodnění může být zamítnuto nebo jeho výše snížena i v případě, že by poskytování odškodnění v plné výši bylo v rozporu se zásadou spravedlnosti, dobrými mravy a veřejným pořádkem.

Oznámení o propuštění pachatele

Je-li obžalovaný odsouzen k trestu odnětí svobody, informuje oddělení pro pomoc obětem a svědkům ministerstva spravedlnosti (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) oběť o datu (bezpodmínečného i podmíněného) propuštění vězně z výkonu trestu odnětí svobody.

Zákonná povinnost informovat oběti o propuštění vězně

V souladu s ustanoveními zákona o změně zákona o výkonu trestu odnětí svobody (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) je povinností oddělení pro pomoc obětem a svědkům Ministerstva spravedlnosti informovat oběť, poškozeného nebo jejich rodinu o propuštění vězně z výkonu trestu.

Oběť je informována o propuštění vězně v případech, kdy se jedná o sexuální a mravnostní trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví nebo násilné trestné činy.

Výše uvedené informace se oběti, poškozenému nebo jejich rodině poskytují v případě řádného propuštění po výkonu trestu i v případě podmíněného propuštění z výkonu trestu.

Rovněž při rozhodování o tom, zda je vhodné umožnit vězni opustit věznici do místa pobytu nebo bydliště, mohou káznice/vězení od oddělení pro pomoc obětem a svědkům vyžadovat, aby poskytlo informace o postoji oběti nebo rodiny oběti k této možnosti. Oddělení pro pomoc obětem a svědkům vypracuje na základě výpovědi oběti pro káznici/vězení zprávu.

Pomoc svědkům a obětem

Pomoc obětem a svědkům v Chorvatské republice koordinuje Oddělení pro pomoc obětem a svědkům (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) zřízené v rámci Ministerstva spravedlnosti.

Oběti a svědci mohou obdržet pomoc a informace o svých právech a soudních řízeních v odděleních pro pomoc obětem a svědkům u soudu.

Oddělení pro pomoc obětem a svědkům (Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima) existují u sedmi krajských (župních) soudů (županijski sudovi): v Záhřebu, Zadru, Osijeku, Vukovaru, Splitu, Sisku a Rijece. Tato oddělení poskytují obětem (a svědkům), jakož i osobám, které je doprovázejí, emocionální podporu, praktické informace a informace o jejich právech. Podpora je dále poskytována i odděleními u příslušných městských a přestupkových soudů (općinski a prekršajni sudovi).

Informace o právech a druzích pomoci mohou oběti obdržet na bezplatné lince 116 006 Národního telefonního centra pro oběti trestných činů a přestupků (viz internetové stránky Národního telefonního centra).

Informace o právech obětem a svědkům a podporu poskytuje rovněž Ministerstvo spravedlnosti a dotazy je možné směřovat na e-mailovou adresu: Odkaz se otevře v novém okně.Zrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr nebo prostřednictvím internetové stránky Ministerstva spravedlnosti Chorvatské republiky: Odkaz se otevře v novém okně.https://pravosudje.gov.hr/

Pomoc obětem a svědkům v přeshraničních věcech

Oddělení pro pomoc obětem a svědkům zřízené v rámci Ministerstva spravedlnosti poskytuje pomoc a informace svědkům i obětem předvolaným prostřednictvím mezinárodní právní pomoci (včetně svědků válečných zločinů).

Svědkům, kteří jsou předvoláni, aby vypovídali u soudů v Chorvatské republice, nebo chorvatským svědkům, kteří jsou předvoláni k soudům v zahraničí, musí být zaslán informační dopis.

Svědkům válečných zločinů je zajištěna fyzická ochrana , je-li to zapotřebí, a pomoc s přípravou jejich cesty a s organizací jejich vystoupení u příslušného justičního orgánu (pro svědky a ostatní účastníky, kteří jsou předvoláni k účasti na vyšetřování v trestních řízeních týkajících se válečných zločinů před příslušnými justičními orgány v Chorvatské republice, jakož i mimo území Chorvatské republiky, je-li tato pomoc předmětem žádosti o mezinárodní právní pomoc).

Ke zjištění informací, které potřebujete, použijte níže uvedené odkazy:

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Moje práva jako oběti trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Oznámení trestného činu a moje práva v průběhu vyšetřování nebo řízení před soudem

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Moje práva po ukončení řízení před soudem

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Odškodnění

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Moje právo na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 05/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Itálie

Za oběť trestného činu („poškozeného“) budete považováni tehdy, pokud jste nositelem právního zájmu chráněného trestněprávními předpisy, jež byly porušeny jednáním, které podle vnitrostátního práva představuje trestný čin, tj. utrpěli jste újmu, jež je součástí podstaty trestného činu.

Vznikla vám újma podle občanského práva, jestliže jste v důsledku trestného činu utrpěli škodu (materiální či nemateriální, avšak ekonomicky vyjádřitelnou). Obvykle se poškozený v trestněprávním smyslu a poškozený v občanskoprávním smyslu překrývají, avšak vždy tomu tak není, například v případě vraždy je oběť zabitou osobou, zatímco její pozůstalí jsou osobami poškozenými trestným činem a jsou oprávněni u soudu uplatnit nárok a domáhat se náhrady škody.

Jako oběti trestného činu nebo poškozenému vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po něm přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení v Itálii začíná vyšetřováním trestného činu. Vyšetřování provádí policie a státní zástupce. Po skončení tohoto vyšetřování může státní zástupce podat obžalobu nebo požádat soudce pověřeného předběžným vyšetřováním o uzavření věci. U určitých trestných činů může být trestní řízení zahájeno pouze tehdy, pokud vy jakožto oběť podáte trestní oznámení policii nebo státnímu zastupitelství.

V soudním řízení soud přezkoumá nashromážděné důkazní prostředky a rozhodne o vině pachatele. Soudní řízení končí tím, že soud pachatele uzná vinným, či jej zprostí viny, s možností odvolání se k soudu vyššího stupně.

Jako oběť se můžete na trestním řízení významně podílet, a využít tudíž řadu práv, která máte k dispozici. Řízení se můžete účastnit jako oběť (poškozený) bez zvláštního právního postavení, nebo hrát aktivnější úlohu tím, že oficiálně uplatníte občanskoprávní nárok vůči pachateli.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Po oznámení trestného činu vás státní zastupitelství a oddělení trestního vyšetřování (OTV) musí informovat, že jako poškozený můžete pro uplatnění svých práv jmenovat právního zástupce a že máte nárok na právní pomoc od italského státu (článek 101 trestního řádu (Codice di procedura penale )).

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o postupu, jako podat oznámení nebo stížnost, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste se k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o soudním rozsudku, nebo alespoň jeho shrnutí
 • o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem
 • jak uplatnit vaše právo na tlumočnické služby a na překlad spisu
 • o všech ochranných opatřeních, která by vám mohla být k dispozici
 • o právech, která vám přiznává zákon v případě, že máte pobyt v jiném členském státě EU než státě, v němž došlo ke spáchání trestného činu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení
 • o možnosti žádat náhradu újmy vzniklé v důsledku spáchání trestného činu
 • o možnosti ukončit řízení zpětvzetím stížnosti nebo mediací
 • o právech, která budete mít v řízení, pokud obžalovaný požádá o pozastavení řízení se zkušební dobou, nebo v řízeních, na něž se vztahuje osvobození od trestu vzhledem k malé závažnosti činu
 • o zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, možnostech ubytování, ubytovnách a útulcích

(Článek 90a trestního řádu)

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně (tribunale) používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale )).

Pokud máte pobyt nebo bydliště v Itálii, zašle státní zástupce oznámení nebo stížnosti týkající se trestných činů spáchaných v jiných členských státech Evropské unie nejvyššímu státnímu zástupci při odvolacím soudu (Corte di appello), který je tak může předat příslušnému soudnímu orgánu (článek 108b prováděcích ustanovení).

Viz také:

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o vašem právu obdržet informace o statusu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů
 • o vašem právu obdržet informaci o uzavření řízení
 • jak čelit porušení vašich práv
 • o orgánech, od nichž můžete získat informace o vašem případu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení

Při řízeních ve věci násilných trestných činů proti osobě vás bude OTV na základě vaší žádosti okamžitě informovat o přípravách na propuštění nebo o ukončení ochranného opatření a stejným způsobem budete včas informováni, pokud obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení či vězení nebo pokud úmyslně nedodrží ochranné opatření takovým způsobem, že by to poškozeného skutečně ohrozilo (článek 90b trestního řádu).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky. Prohlášení lze rovněž učinit písemně a přiložit k oznámení spolu s jeho překladem vyhotoveným překladatelem.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky a vaše svědectví je nutno vyslechnout, jmenuje orgán případně i z vlastního podnětu tlumočníka a jmenuje ho také v případech, kdy si přejete účastnit se ústní části řízení a požádáte o pomoc tlumočníka.

Je-li to možné, pomoc tlumočníka může být také zajištěna použitím technologií dálkové komunikace za podmínky, že jeho fyzická přítomnost není nutná z důvodu řádného uplatnění vašich práv nebo plného porozumění řízení.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky, máte právo na bezplatný překlad dokumentů nebo těch jejich částí, které obsahují informace týkající uplatnění vašich práv. Překlady se mohou provádět ústní formou nebo formou shrnutí, pokud státní zástupce neusoudí, že by tím mohla být dotčena vaše práva (článek 143a trestního řádu).

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení).

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky.

Jste-li nezletilou osobou, může soudce i z vlastního podnětu nařídit vypracování znaleckého posudku, pokud existuje nejistota ohledně vašeho věku (přičemž se rozumí, že v případě pochybností budete pro účely uplatnění procesních pokynů považováni za nezletilou osobu). Stejnou znaleckou zprávu lze také použít pro zjištění, zda jste zdravotně postiženou osobou.

Článek 351(1-b) trestního řádu

Pokud OTV požaduje souhrnné svědectví od nezletilých osob v řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-c.1, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-c, 609-d, 609-g, 609-j a 612-a italského trestního řádu, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 362(1a) trestního řádu

Při řízeních ve věci trestných činů podle článku 351(1b) musí státní zástupce při shromažďování svědectví od nezletilých vyhledat pomoc odborníka v oblasti psychologie nebo dětské psychiatrie. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 498(4) až (4c) trestního řádu

4. Výslech nezletilých osob jako svědků, včetně v rámci otázek a námitek účastníků řízení, provádí předseda senátu. Při vedení výslechu může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by přímé dotazování nepředstavovalo pro nezletilou osobu utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Toto nařízení lze v průběhu dotazování odvolat.

4a Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a).

4-b V řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-b, 609-c, 609-g a 612-a italského trestního řádu budou oběti trestného činu (trestných činů), které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

4c. Aniž jsou dotčeny předchozí oddíly, nařídí soudce v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, již je nutno podrobit dotazování, na žádost oběti nebo jejího právního zástupce přijetí ochranných opatření.

Článek 398(5c) trestního řádu
Aniž je dotčen oddíl 5b, v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, jehož je nutno podrobit dotazování, použijí se ustanovení článku 498(4-c).

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Podporu poskytují obětem trestných činů zdravotnická zařízení v regionu, ubytovací zařízení, ubytovny, útulky a jiná zařízení spravovaná místními a regionálními organizacemi. Obecně řečeno, řada regionů disponuje sítí sdružení místních organizací, úřadů státního zastupitelství, okresních soudů a poskytovatelů zdravotnických služeb, která poskytují bezplatnou podporu obětem všech druhů trestných činů.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano. Pokud jste zejména obětí určitého typu trestných činů (např. obchodování s lidmi, zneužívání v rámci rodiny, sexuálního útoku), existují zavedené organizace v úzkém kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, jež vám poskytnou informace o ubytovnách nebo ubytovacích zařízeních, která se o vás mohou postarat.

Jak je chráněno mé soukromí?

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Zákonný dekret č. 196 ze dne 30. června 2003 (kodex ochrany osobních údajů) navíc obsahuje zvláštní pravidla pro zpracování soudních údajů, která jsou zaměřena na ochranu jejich důvěrnosti a zabezpečení. Kromě toho se usuzuje, že jakmile jako oběť vystupujete v trestním řízení v postavení poškozeného, bude po vás požadováno, abyste před soudem vypovídali. Trestní řád stanoví pravidla ohledně způsobů, jak k tomu má dojít, která mají za cíl zabránit, abyste museli svou výpověď několikrát opakovat (předběžné ústní projednání obžaloby – incidente probatorio), a pravidla, která chrání vaše právo jako oběti nemuset přijít do kontaktu s vyšetřovanou stranou/obžalovaným. Jste-li obětí, která nedosáhla věku 18 let, vaše podoba ani vaše jméno se nesmí objevit v tisku. U jména to platí také pro oběti nad 18 let. Cílem systému je zabránit prozrazení vašich osobních údajů a informací, které by umožnily zjistit vaši totožnost.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup ke službám podpory obětem není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Za určitých okolností stanovených zákonem (články 273 a 274 trestního řádu), které mohou mimo jiné zahrnovat situaci ohrožení, v níž se jako poškozený můžete nacházet (zejména ohrožení v důsledku možnosti, že pachatel bude pokračovat v protiprávním jednání), mohou soudní orgány nařídit, aby pachatel podléhal dohledu. Například pachatel může být vyloučen s okamžitou platností z rodinné domácnosti; může mu být zakázáno navštěvovat místa, kde často pobýváte, a může mu být zakázán pobyt na určitých místech. V jiném případě na něj může být uvaleno domácí vězení nebo vyšetřovací vazba.

Máte právo být informováni o žádostech o odvolání nebo nahrazení opatření dohledu uložená pachateli, podávat žalobní odpověď s námitkou ve lhůtě dvou dnů nebo oznámit své stanovisko (článek 299 trestního řádu). Máte rovněž právo být informováni o nařízeních soudu změnit, odvolat nebo nahradit stávající opatření dohledu uložená podezřelému.

Jste-li zejména zvlášť zranitelnou obětí, nezletilou osobou nebo obětí určitých trestných činů, mohou být nařízena další procesní ochranná opatření, a to:

 • pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude vysloveně nutné;
 • pokud jste nezletilou osobou a OTV vyžaduje, abyste podali souhrnné svědectví, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím (článek 351(1b) trestního řádu);
 • pokud jste nezletilou osobou a státní zastupitelství vyžaduje, abyste vypovídali, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali souhrnné svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a) trestního řádu);
 • Výpověď nezletilých osob jako svědků vede předseda senátu, který může vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa (článek 498 trestního řádu);
 • na žádost jedné ze stran, nebo pokud to předseda senátu uzná za nutné, v případě, že jeden z účastníků, který má vypovídat, je nezletilou osobou, může soud vydat nařízení, kterým stanoví místo, dobu a zvláštní postupy předběžného ústního projednání obžaloby, je-li to nutné a přiměřené pro ochranu zapojených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby;
 • svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství;
 • V případech násilných trestných činů budou oběti trestných činů, které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

(Viz výše)

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Vznikne-li potřeba zvláštních ochranných opatření, právní předpis vyžaduje, aby se oběti trestného činu podrobily individuálnímu posouzení s cílem zjistit, zda a do jaké míry budou během řízení využívat zvláštních opatření. Zvláštní pozornost vám bude věnována, pokud jste nezletilou osobou anebo zvlášť zranitelnou osobou. Bude na soudci, aby určil, zda po dobu trestního řízení obdržíte odpovídající ochranná opatření. Během vyšetřování musí probíhat váš výslech ve vyhovujících prostorech a musí být veden kvalifikovanými odborníky. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Aby vás ochránil před dalšími trestnými činy, může soud prvního stupně omezit svobodu pachatele (vězeňská vazba, zákaz přístupu na místa, která často navštěvujete, vyloučení z rodinné domácnosti). O uplatnění takových opatření musíte být vyrozuměni (článek 282-d trestního řádu). Můžete rovněž požádat, aby soudce v nařízení vylučujícím pachatele z rodinné domácnosti nebo následně také uložil pachateli platit výživné (článek 282a trestního řádu). Příslušné provinční velitelství policie (Questura) bude mít úřad vybavený podobnými pravomocemi.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud jsou nezletilé nebo zvlášť zranitelné, mají oběti násilných trestných činů právo podávat svědectví za ochranných opatření. Konkrétně mohou být přijata opatření, abyste se během vyšetřování nebo soudního jednání nedostali do kontaktu s pachatelem. Pokud jste zvlášť zranitelní, bude k tomu možno použít audiovizuální záznamy vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

Pokyny pro postoupení 
(článek 413 trestního řádu): Žádost podaná vyšetřovanou osobou nebo obětí trestného činu

 1. Vyšetřovaná osoba nebo oběť trestného činu může podat nejvyššímu státnímu zástupci žádost o vydání rozhodnutí o postoupení věci podle článku 412(1) (v případě, že státní zastupitelství nebude věc stíhat nebo nepožádá o uzavření řízení v zákonem stanovené lhůtě či ve lhůtě prodloužené soudcem).
 2. Je-li vydáno rozhodnutí o postoupení věci, provede nejvyšší státní zástupce nutná předběžná šetření a podá všechny návrhy ve lhůtě třiceti dnů od podání žádosti, jak je stanoveno v článku 412(1).

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velká zranitelnost oběti může být kromě věku, fyzického postižení nebo psychologických nedostatků vyvozena také z druhu trestného činu, postupů a okolností daného případu. Za účelem posouzení zranitelnosti bude zohledněno, zda se jedná o násilný čin proti osobě nebo trestný čin rasové nenávisti, zda se případ týká organizované trestné činnosti nebo terorismu, včetně na mezinárodní úrovni, nebo obchodování s lidmi, zda byl spáchán v důsledku diskriminace a zda je oběť na pachateli emocionálně, psychologicky nebo ekonomicky závislá (článek 90c trestního řádu).

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, bude povoleno audiovizuální nahrání vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH Jste-li ve věcech trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých a obtěžování v postavení zvlášť zranitelné osoby a máte-li svědčit, tak v případě, že jste již vypovídali při předběžném ústním projednání obžaloby nebo při křížovém výslechu s osobou, proti níž se má použít vaše výpověď, nebo existují-li písemné záznamy vašich výpovědí, budete muset svědecky vypovídat pouze o skutečnostech a okolnostech, které se liší od skutečností a okolností, o které se jednalo ve vašich předchozích výpovědích, nebo v případě, že to soudce nebo jedna ze stran bude považovat za nutné na základě konkrétních potřeb.

SOUHRNNÉ SVĚDECTVÍ – pokud OTV vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 351(1-b)).

SHROMAŽĎOVÁNÍ DŮKAZŮ – pokud státní zastupitelství vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a)).

VÝSLECH SVĚDKŮ: Výslech svědků včetně otázek a protiargumentů stran vede předseda senátu. Při vedení výslechu svědků může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z vašich příbuzných nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by pro vás přímé dotazování nepředstavovalo utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Nařízení lze v průběhu dotazování odvolat (článek 498 trestního řádu).

Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a) (výslech svědků při předběžném ústním projednání obžaloby – viz níže).

VÝSLECH SVĚDKŮ PŘI PŘEDBĚŽNÉM ÚSTNÍM PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY - (článek 398(5-a)) Na návrh jedné ze stran nebo v případě, že to předseda senátu bude považovat za nutné, použije se tento postup: jsou-li v případě vyšetřování ve věci trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých nebo obtěžování mezi svědky dospělé osoby v postavení velké zranitelnosti, může soud vydat příkaz, kterým se stanoví místo, čas a zvláštní postup pro podání výpovědi, pokud je to nutné a přiměřené pro ochranu dotčených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby. Svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství. Bude také vypracován písemný záznam výslechu formou shrnutí. Přepis záznamu bude zpřístupněn pouze na žádost účastníků řízení.

Jste-li zvlášť zranitelnou osobou a je-li to nutné pro vaše vyslechnutí, nařídí soudce na vaši žádost nebo na žádost vašeho právního zástupce přijetí ochranných opatření (článek 498(4-c) trestního řádu).

V řízeních, která se týkají výše uvedených trestných činů, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby, a to i v případech, kdy to není požadováno. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby (článek 392 trestního řádu).

Shromažďování důkazů, které vyžaduje účast zvlášť zranitelných obětí, se může provést důvěrným postupem předběžného ústního projednání obžaloby, což je nástroj, který má mimo jiné zabránit, abyste utrpěli další újmu (sekundární viktimizace) z důvodu vašeho stálého zapojení do soudního procesu.

PRÁVNÍ POMOC Pokud jste obětí trestných činů zneužívání členů rodiny a partnerů, mrzačení ženských genitálií, sexuálního útoku, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku a obtěžování, budete mít vždy nárok na bezplatnou právní pomoc, a to i v případě, že vaše příjmy přesahují hranici stanovenou zákonem pro uplatnění tohoto nároku. Pokud jste nezletilou osobou, platí stejné také v případě, jste-li obětí trestných činů zotročení nebo udržování v otroctví či podobném stavu, dětské prostituce, dětské pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu nebo prodeje otroků a zneužití nezletilých.

Jsem nezletilý. Mám nějaká zvláštní práva?

(Viz výše)

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud oběť trestného činu zemře, uplatňují zákonná práva oběti její nejbližší příbuzní.

(článek 90(3) trestního řádu).

Člen mé rodiny byl obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

(Viz výše)

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v trestním řízení má svůj právní základ v zákonném dekretu č. 274/2000, který umožňuje oběti podat přímou žalobu na pachatele, kterou se domáhá odškodnění svých nároků, na nichž byla způsobena újma. Tuto pravomoc můžete uplatnit pouze u trestných činů, u nichž můžete podat stížnost (méně závažné trestné činy).

K zahájení a provedení mediace v trestním řízení je nutný souhlas všech účastníků řízení, aby bylo možno dosáhnout uspokojivé dohody. Během řízení se musí smírčí soudce snažit o dosažení smíru mezi stranami v co možná největší míře. Trestné činy, které spadají do působnosti smírčích soudů a které jsou svou povahou vhodné pro mediaci, zahrnují: pomluvu, křivé nařčení, napadení, ublížení na zdraví, méně závažná poranění, vandalismus.

Strany trestního řízení nebo jejich právní zástupci se navíc mohou přímo obrátit na mediační úřad s žádostí o alternativní kvalifikaci trestního řízení podle jurisdikce smírčích soudů, jak stanoví článek 35 zákonného dekretu č. 274/2000, nebo o rozhodnutí o zániku trestného činu z důvodu kompenzačních opatření přijatých pachatelem.

U trestných činů, u nichž můžete podat žalobu, můžete požádat o předvolání podezřelého ze spáchání trestného činu před smírčího soudce. Žádost musíte jako poškozený podepsat vy nebo váš zákonný zástupce a váš právní zástupce. Váš podpis potvrzuje váš právní zástupce. Pokud jste nezletilou osobou do 14 let, duševně nemocný nebo právně nezpůsobilý, podepisují žádost vaši rodiče nebo plnoprávný, kolizní či zvláštní opatrovník. Podání žádosti má stejný účinek jako podání stížnosti (článek 21).

Podání žádosti: žádost musí být předem zaslána státnímu zastupitelství s doručením do jeho sekretariátu a následně ji žadatel s potvrzením o výše uvedeném doručení podá ve lhůtě tří měsíců od oznámení trestného činu v kanceláři místního smírčího soudu. Pokud jste již podali stížnost ve stejné věci, musíte to v žádosti uvést, přiložit kopii stížnosti a další kopii zaslat sekretariátu státního zastupitelství. V tomto případě nařídí smírčí soudce projednání původní stížnosti (článek 22).

Připojení k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky Pokud si přejete připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, musíte tak učinit, když je žádost podaná. Jinak vám hrozí sankce zániku nároku. Odůvodněný návrh na náhradu škody nebo újmy obsažený v žádosti se v zásadě rovná připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky (článek 23).

Žádost bude považována za nepřípustnou, když:

 1. je podána po uplynutí dané lhůty;
 2. je podána v jiných věcech, než je stanoveno;
 3. neobsahuje požadované informace nebo není podepsána;
 4. je popis události nebo identifikace zdrojů důkazů nedostatečná;
 5. není doloženo, že státní zastupitelství bylo informováno.

Návrhy státního zastupitelství (článek 25): Do deseti dnů od podání žádosti předloží státní zastupitelství kanceláři smírčího soudu své návrhy. Jeví-li se žádost jako nepřípustná, zjevně neopodstatněná nebo podaná u smírčího soudu bez soudní pravomoci v dané oblasti, státní zastupitelství odmítne předvolání anebo vznese obžalobu potvrzující nebo pozměňující obvinění obsažená v žádosti.

Po uplynutí lhůty bude smírčí soud konat i v případě, že státní zastupitelství nepodalo žádný návrh. Pokud smírčí soudce usoudí, že je žádost přípustná, zjevně opodstatněná a v jeho soudní pravomoci, vydá do dvaceti dnů od podání žádosti rozhodnutí o předvolání účastníků ke slyšení.

Žádost podaná jedním nebo několika z poškozených účastníků nebrání ostatním účastníkům v účasti na řízení za pomoci právních zástupců a se stejnými právy jako hlavní žadatel. Dotčené poškozené strany se mohou připojit k občanskoprávní žalobě před vyhlášením zahájení hlavního líčení. Pokud se poškození účastníci řízení, jimž bylo řádně doručeno předvolání k účasti na jednání, nedostaví, má se za to, že se zřekli práva na podání stížnosti, nebo pokud byla stížnost již podána, tak jejímu zpětvzetí.

Slyšení před soudem: Nejpozději sedm dní před plánovaným dnem jednání před soudem podá státní zastupitelství nebo vy jako poškozený v kanceláři smírčího soudu úřední předvolání s příslušnými vyrozuměními.

Soudce se v případě, že se jedná o jeden z trestných činů, u nichž lze podat stížnost, bude snažit o dosažení smíru mezi stranami. V tomto případě, pokud by to bylo pro dosažení smíru přínosné, může soudce odložit slyšení stran o dobu nepřesahující dva měsíce a případně může také využít mediačních služeb veřejných nebo soukromých subjektů a zařízení v oblasti. Výpovědi stran učiněné v rámci hledání smíru nemohou být v žádném případě a žádným způsobem použity pro rozhodování soudu (článek 29).

V případě, že se dosáhne vyrovnání, sepíše se zpráva potvrzující zpětvzetí stížnosti nebo upuštění od žádosti a související souhlas. Upuštění od žádosti má stejný účinek jako zpětvzetí stížnosti.

Mediace může vést ke zpětvzetí vaší stížnosti s následným prohlášením, že bylo ukončeno projednávání kvůli nedostatečnému důvodu stížnosti. Protože kladný výsledek mediace může vést k náhradě škody způsobené trestným činem, může mít dále za následek rozhodnutí o zániku trestného činu v důsledku náhrady škody poskytnuté pachatelem před slyšením u soudu nebo kvůli malé závažnosti trestného činu.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Předpisy pro ochranu obětí trestných činů lze nalézt v trestním řádu, Odkaz se otevře v novém okně.zákonném dekretu č. 212 ze dne 15. prosince 2015, kterým se provádí směrnice 2012/29/EU o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu, Odkaz se otevře v novém okně.zákonném dekretu č. 204 ze dne 9. listopadu 2007Odkaz se otevře v novém okně.dekretu č. 222 ze dne 23. prosince 2008 (provedení zákonného dekretu č. 204/2007), článku 11 Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 122 ze dne 7. července 2016 evropské právní předpisy 2015–2016 (odškodnění obětí násilných trestných činů) a v řadě dalších regulatorních opatření týkajících se obětí specifických druhů trestných činů.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

 • Oznámení je podáno, když osoba, která ví o veřejně žalovatelném činu, o něm informuje státní zastupitelství nebo příslušníka OTV. Oznámení trestného činu je dobrovolné, ale stává se povinným v několika případech výslovně stanovených zákonem. Oznámení obsahuje základní údaje o události, uvádí datum, kdy jste se o činu dozvěděli, a již zjištěné důkazy. Dále, je-li to možné, obsahuje osobní údaje, bydliště a vše další, co může napomáhat ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, a rovněž vaše osobní údaje jako poškozené strany a informace o všech, kdy by mohl poskytnout důležité informace k prokázání skutku. Nejsou-li uvedeny žádné užitečné informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, nebrání to v zahájení trestního stíhání, protože trestní oznámení můžete podat proti neznámým osobám a policejní orgány jsou povinny oznámení předat příslušnému státnímu zástupci spolu se všemi úkony vyšetřování, které provedly s cílem zjistit totožnost pachatelů trestného činu.
 • Stížností se rozumí výpověď, kterou osoba, jež byla obětí trestného činu, (nebo její zákonný zástupce) vyjadřuje přání, aby byl pachatel trestně stíhán. Týká se neveřejně žalovatelných trestných činů. Ve výpovědi musí být popsán spáchaný trestný čin a vyjádřeno jasné přání stěžovatele zahájit řízení v tvrzené věci a potrestat viníka. Stížnost, kterou jste dříve podali, můžete stáhnout, s výjimkou případů sexuálního útoku nebo pohlavního styku s nezletilou osobou. Aby mohlo být ukončeno projednávání stížnosti, je třeba, aby s jejím zpětvzetím souhlasila osoba, proti níž stížnost směřuje, protože – je-li nevinná – naopak si může přát, aby soud prokázal, že s trestným činem nemá co do činění.
 • V případě sporu mezi dvěma soukromými osobami se podává úřední žádost o zásah orgánů činných v trestním řízení, kterou předkládá jedna ze stran či obě. Po podání žádosti o úřední zásah vyzve příslušník orgánu činného v trestním řízení strany k setkání, aby se pokusil o smírné řešení, a vypracuje o tom zprávu. Zjistí-li se spáchání trestného činu a jedná-li se o veřejně žalovatelné porušení zákona, musí příslušník orgánu činného v trestním řízení uvědomit soudní orgány; jedná-li se o trestný čin žalovatelný formou stížnosti, pokusí se o předběžné vyřešení sporu, čímž není dotčeno vaše následné právo podat stížnost.

Oznámení, stížnosti a žádosti se podávají v úřadovnách útvarů orgánů činných v trestním řízení (provinční velitelství policie, stanice místní policie a úřadovny vojenské policie (Carabinieri)). Oznámení nebo žádost lze také podat u státního zástupce.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Po podání oznámení dostanete informace o: orgánech, které můžete kontaktovat, pokud si přejete získat informace o věci, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o rozsudku, včetně formou jeho shrnutí Navíc můžete být vyrozuměni o stavu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů; budete informováni o každém návrhu na uzavření případu, jak čelit porušení vašich práv a možnosti vyřešit – pokud je to možné – věc zpětvzetím stížnosti nebo mediací (článek 90a trestního řádu (Codice di procedura penale)).

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Po prvním kontaktu s orgány, jež vedou trestní stíhání obdržíte v jazyce, kterému rozumíte, informace o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem (článek 90a). Můžete podat žádost o státem financovanou právní pomoc podle předpisů stanovených zákonem o pomoci znevýhodněným osobám (článek 98 trestního řádu). Můžete mít rovněž přístup ke státem financované právní pomoci, pokud vaše příjmy nepřesahují zákonem stanovenou hranici. Abyste byli způsobilí pro státem financovanou právní pomoc, musíte v době bezprostředně následující po učinění oznámení podat příslušnou žádost soudu prvního stupně. Po ukončení první fáze řízení, jehož se má právo účastnit obhájce, a v každém případě před předvoláním k výslechu nebo nejpozději současně s oznámením, že bylo ukončeno předběžné šetření, musí státní zastupitelství písemně oznámit vyšetřované osobě, že jí soud ustanovil obhájce, jinak budou všechny následující úkony neplatné (článek 369a trestního řádu).

Toto oznámení musí obsahovat:

a) informaci o povinnosti mít v trestním řízení profesionálního obhájce spolu s informací o zákonných právech vyšetřované osoby;

b) jméno soudem ustanoveného obhájce, jeho adresu a telefonní číslo;;

c) informaci o právu obviněného určit svého vlastního obhájce s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude během vyšetřování zastupován soudem ustanoveným obhájcem;

d) vyrozumění o tom, že za soudem ustanoveného obhájce bude muset zaplatit, pokud nesplňuje požadavky na získání státem financované právní pomoci, a upozornění, že pokud by byl prohlášen za nesolventního, bude zahájeno vykonávací řízení;

da) informaci o právu na tlumočníka a překlad důležitých dokumentů;

e) informaci o požadavcích na způsobilost pro státem financovanou právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Na jeho základě má každý právo na pomoc ve všech fázích řízení a všech stupních soudního systému a osobám ve finančních potížích umožňuje nejenom získat na účet státu pomoc právníka a odborníků, včetně technických poradců, ale také jej zprostit povinnosti hradit náklady soudního řízení. Bezplatná právní pomoc je k dispozici pro trestní věci a občanskoprávní věci související s trestními věcmi, pro dodatečné úkony jako vykonávací řízení, bezpečnost, prevence a dohled a také pro občanskoprávní věci vyvolané trestním řízením.

Způsobilost pro bezplatnou právní pomoc není vyhrazena pouze italským občanům, ale přístup k ní mají také cizí státní příslušníci i v případech, kdy je proti nim vedeno správní řízení o vyhoštění, nemají v Itálii trvalé bydliště nebo jsou osobami bez státní příslušnosti, které se zdržují na území Itálie.

O bezplatnou právní pomoc mohou požádat všichni účastníci řízení, ale pokud jste obětí určitých sexuálních trestných činů, nepoužije se zákonem stanovená hranice příjmů.

Stát také chrání nezletilé osoby, které mohou získat bezplatnou právní pomoc stejně jako osoby, na které se vztahuje předběžné šetření, pokud jsou uvězněny, drženy ve vazbě nebo se na ně vztahují zadržovací opatření před konáním soudního jednání.

Způsobilí pro bezplatnou právní pomoc můžete být pouze v případě, že vaše příjmy nepřesahují hranici stanovenou zákonem, která odpovídá 11 369,24 EUR při zohlednění zvýšení o částku 1 032,90 EUR za každou osobu, která s vámi žije ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Umožňuje každému, kdo splňuje požadavky (finanční strádání), získat při všech fázích a na všech úrovních soudního systému pomoc od právníka a odborníků, včetně technických poradců, na účet státu. Umožňuje rovněž osvobození od soudních výloh.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Vznesením námitky proti návrhu na uzavření věci žádáte, aby se v předběžných šetřeních pokračovalo. Musíte uvést předmět dalšího šetření a odpovídající důkazy, jinak bude námitka prohlášena za nepřípustnou. Je-li vaše námitka nepřípustná a oznámení o porušení zákona nepodložené, soudce odůvodněným rozhodnutím nařídí věc uzavřít a vrátí spis státnímu zastupitelství. Není-li návrh přijat, stanoví soudce datum neveřejného jednání za vaší účasti a účasti vyšetřované osoby a informuje o tom státní zastupitelství. Soudce informuje rovněž generálního státního zástupce při odvolacím soudu (Corte di Appello), že bylo naplánováno neveřejné jednání. Pokud soudce po ústním jednání usoudí, že je třeba provést další úkony vyšetřování, oznámí to formou nařízení státnímu zastupitelství a stanoví pro provedení těchto vyšetřovacích úkonů závaznou pevně stanovenou lhůtu.. Pokud soudce nepřijme návrh na uzavření věci, nařídí státnímu zastupitelství, aby vzneslo žalobu ve lhůtě deseti dnů. Do dvou dnů od vznesení žaloby soudce nařídí konání předběžného soudního jednání.

Jako oběť násilného trestného činu proti osobě budete mít dále právo být vždy informováni v případě návrhu na uzavření věci, i když jste si o takové vyrozumění výslovně nepožádali, a budete mít 20 dní od obdržení tohoto oznámení na nahlédnutí do spisu a podání odůvodněného návrhu na pokračování předběžného vyšetřování(článek 408(3a) trestního řádu).

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť trestného činu můžete jmenovat právního zástupce, aby uplatňoval vám přiznaná práva. Aby se zajistilo, že obdržíte sdělení, na která vám zákon dává nárok, a k uplatnění konkrétních práv musíte nahlásit a uvést adresu pro plnění této služby. Během trestního řízení musíte také oznamovat každou změnu této adresy. Tuto informaci nemusíte poskytnout, pokud jmenujete svého právního zástupce, protože všechna oznámení budou zasílána jemu.

Jak během fáze vyšetřování, tak soudního řízení máte právo podávat návrhy a předkládat důkazy (článek 90a trestního řádu). Můžete také nahlížet do zápisů v Úředního registru oznámených trestných činů (článek 335 trestního řádu). Musíte být také informováni o vyhotovení znaleckých posudků, které nelze opakovat (článek 360 trestního řádu). Můžete rovněž podat státnímu zastupitelství návrh na zajištění důkazů při předběžném ústním projednání obžaloby. Ihned při oznámení trestného činu nebo následně můžete požádat, abyste byli vyrozuměni o každém návrhu odložit vyšetřování nebo věc uzavřít. Musíte zvlášť požádat, abyste byli vyrozuměni o návrhu odložit vyšetřování (článek 406 trestního řádu) a návrhu věc uzavřít (článek 408 trestního řádu). Při konání soudního řízení máte právo na informaci o místě, datu a čase konání prvního jednání; o následných jednáních nebudete vyrozuměni a informaci o dnech konání odročeného jednání musíte získat sami u soudu prvního stupně. S výjimkou části soudního jednání, během kterého podáváte svou výpověď, se jiných částí tohoto jednání účastnit nemusíte. Po ukončení vyšetřování máte právo seznámit se s celým vyšetřovacím spisem a pořizovat si z něj kopie. Při probíhajícím vyšetřování tak ale zpravidla činit nesmíte, ačkoli státní zastupitelství vám k tomu může dát povolení, je-li pro tento zájem zvláštní důvod.

Pokud jste byli postiženi spáchaným trestným činem a koná se soudní řízení, můžete požádat o náhradu škody a zúčastnit se soudního řízení tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oběť jako osoba postižená trestným činem má všechna výše uvedená práva. Při soudním líčení můžete navíc vypovídat jako svědek a pokud máte právo na náhradu škody způsobené trestným činem, můžete při soudním řízení v trestní věci podat občanskoprávní žalobu tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Aniž jsou dotčeny výše uvedené informace o vašich právech a zájmech jako poškozené strany a pokud vystupujete jako svědek, platí tato pravidla:

Jako svědek musíte předstoupit před soudce osobně, postupovat podle pokynů, které vám dá ohledně procesních náležitostí, a odpovídat po pravdě na otázky, které jsou vám kladeny. Nemusíte uvádět nic, co by mohlo vést k vašemu trestnímu stíhání. Objeví-li se problém, který znemožňuje vaši účast v den soudního jednání, musíte to oznámit dostatečně rychle s uvedením důvodu vaší nepřítomnosti. Pokud soudce v tomto případě uzná vaši nepřítomnost za odůvodněnou, vydá nové předvolání pro následující jednání. Pokud jste byli předvoláni několikrát po sobě a k soudu jste se přesto nedostavili bez udání oprávněného důvodu, můžete být nuceně předvedeni a také povinni zaplatit pokutu úřadu pro vybírání pokut (cassa delle ammende) a náklady spojené s vaším nedostavěním se ve smyslu článku 133 trestního řádu Jste povinni odpovídat na kladené otázky po pravdě. Článek 372 trestního řádu obsahuje ustanovení, kterými se trestají svědci, kteří odmítají odpovídat, činí nepravdivá prohlášení nebo neuvádějí, o čem vědí. Pokud jste jako svědek neochotný nebo nespolupracujete-li, můžete být potrestáni odnětím svobody. Svědek nemůže být během soudního jednání zadržen. Odvoláte-li nepravdivou výpověď nebo potvrdíte-li pravdivost určité skutečnosti před vynesením rozsudku, nemůžete být obžalováni z trestného činu. Za podání nepravdivého svědectví s cílem chránit sám sebe nebo blízkého příbuzného před usvědčením z trestného činu (článek 384 trestního řádu) nelze uložit žádný trest.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jako oběť trestného činu můžete vystupovat také jako svědek. Vaše prohlášení mohou být použita jako důkaz k usvědčení obviněného, pokud jsou po přezkoumání jak objektivně, tak subjektivně důvěryhodná. Je na volném uvážení soudce, jak posoudí vaše svědectví, a vaše svědectví může být dokonce jediným důkazem, který bude základem pro usvědčení obviněného. Musíte vypovídat pravdu, ale nejste povinni usvědčit sami sebe (právo nevypovídat). Blízcí příbuzní obviněné osoby nemají povinnost svědčit, pokud sami nepodali trestní oznámení nebo stížnost či pokud jsou oni sami nebo blízký příbuzný obětí trestného činu, který je předmětem řízení. Můžete rovněž odmítnout odpovídat na otázky, pokud by mohlo dojít k prozrazení profesního tajemství. Činíte-li prohlášení během předběžného šetření, máte nárok na různá ochranná opatření.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

(Viz výše)

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Státní zastupitelství zapíše okamžitě do příslušného rejstříku, který jeho úřad vede, oznámení o každém trestném činu, o kterém bylo informováno nebo který zjistilo z vlastního podnětu, a zároveň nebo jakmile bude zjištěno jméno osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Pokud se během předběžného šetření změní právní kvalifikace případu nebo se skutečnosti ukáží jako odlišné, státní zastupitelství bude zápisy aktualizovat. Zápisy se sdělí osobě obviněné z trestného činu, vám jako oběti a právním zástupcům stran, pokud je o to takto zažádáno. V případě žádosti o informace o zápisech v Úředním registru oznámených trestných činů sekretariát státního zástupce požadované informace poskytne, pokud byly dané zápisy provedeny a nic odpovědi nebrání. V opačném případě prohlásí, že neexistují žádné záznamy, o nichž je možno poskytnout informace. Existují-li zvláštní potřeby, které jsou důležité pro vyšetřování, státní zastupitelství může při rozhodování, zda vyhovět žádosti, nařídit na základě odůvodněného usnesení, že zápisy zůstávají utajeny na dobu, která nesmí přesáhnout tři měsíce a nemůže být prodloužena (článek 335 trestního řádu).

Pokud se věc týká zneužívání členů rodiny a partnerů nebo obtěžování a státní zastupitelství se nechystá podat návrh na uzavření řízení, vyrozumí rovněž vašeho zákonného zástupce nebo vás, pokud žádného nemáte, o ukončení předběžného vyšetřování (článek 415a trestního řádu).

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Samostatné právo podat opravný prostředek má pouze oběť, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, a i v tomto případě je toto právo omezeno na ochranu vašich občanskoprávních zájmů.

Podle italského zákona č. 46/2006 nemá účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nadále obecné právo podat opravný prostředek; opravný prostředek můžete podat pouze ke kasačnímu soudu (Corte di Cassazione).

Podat opravný prostředek můžete v těchto případech:

 • proti aspektům usvědčení, které se týkají občanskoprávní žaloby;
 • proti osvobozujícímu rozsudku, ale pouze proti jeho bodům, které se týkají občanskoprávní stránky věci;
 • proti bodům rozsudku, které se týkají vašeho vlastního práva na odškodnění a uhrazení nákladů.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Co se týče přezkumu, pokud jste se jako oběť připojili k soudnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky a toto řízení vyústilo v rozsudek, o jehož přezkum usilujete, máte právo po zahájení ústní části řízení vystoupit ohledně přípustnosti vlastního návrhu. Uvedené platí také v případech, kdy jste podali mimořádný opravný prostředek proti vyjednanému trestu obviněného, přičemž je ve zvláštním rozsudku uznáno, že lze požadovat a získat rozhodnutí, že pachatel má uhradit náklady soudního řízení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Zákonný dekret č. 9 ze dne 11. února 2015 stanoví pravidla pro provedení směrnice 2011/99/EU, která je založena na zásadě vzájemného uznávání a týká se evropského ochranného příkazu, jehož cílem je zajistit, že přijatá opatření na ochranu osoby proti trestnému činu, který by této osobě mohl způsobit újmu nebo ohrozit její život, fyzické nebo duševní zdraví, důstojnost, osobní svobodu či sexuální integritu, zůstávají v platnosti, i když se tato osoba přestěhuje do jiného členského státu. Směrnice upřesňuje, že evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení: zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje; zákaz nebo omezení kontaktů s chráněnou osobou; zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou vzdálenost. Příslušný orgán vykonávajícího státu musí neprodleně po obdržení evropského ochranného příkazu tento příkaz uznat a přijmout jakékoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Po poradě soudu předseda senátu vypracuje a podepíše výrok rozsudku a vypracuje se stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozsudek založen. Rozsudek se zveřejní na soudním jednání přečtením jeho výroku. Přečtením odůvodnění a výroku se rozsudek oznamuje účastníkům řízení, kteří se účastní nebo mají účastnit jednání. Soudce rozhodne o odsouzení, pokud je obžalovaný vinen spáchání trestného činu nad jakoukoli pochybnost. Soudce v rozsudku podrobně uvede uložený trest a jakékoli ochranné opatření (misure di sicurezza). Je-li odsouzený pachatel nesolventní, soudce nařídí jeho občanskoprávnímu zástupci zaplatit finanční penále. V rozsudku se navíc odsouzenému pachateli uloží zaplatit náklady soudního řízení. Na žádost účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky soudce nařídí zveřejnění odsuzujícího rozsudku v tisku na účet odsouzeného pachatele a v případě potřeby také na účet jeho občanskoprávního zástupce.

Rozsudek bude obsahovat:

 1. záhlaví „in nome del popolo italiano“ [„jménem italského lidu“] a uvedení orgánu, který ho vydal;
 2. osobní údaje pachatele a další osobní informace, které ho umožňují identifikovat, a obecné údaje ostatních soukromých stran věci;
 3. body obžaloby;
 4. údaj o vyjádření účastníků řízení;
 5. stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozhodnutí založeno, s uvedením důkazů tvořících základ rozhodnutí a vysvětlení důvodů, proč soudce považuje protidůkazy za nespolehlivé.
 6. výrok s uvedením použitých článků právních předpisů;
 7. datum a podpis soudce.

Rozsudek bude po zveřejnění zaregistrován v kanceláři soudu. Není-li rozsudek zveřejněn do třiceti dnů nebo v jiné lhůtě nepřesahující 90 dnů od jeho vynesení, je oznámení o jeho vynesení sděleno státnímu zastupitelství a soukromým stranám, které mají právo podat opravný prostředek, a také obhájci pachatele.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Článek 90b trestního řádu (Codice di procedura penale) stanoví, že v případě násilných trestných činů proti osobě musíte být okamžitě informováni, pokud jste si o to požádali, o chystaném propuštění nebo ukončení ochranného opatření a také v případě, že obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení nebo z vězení, či v případě, že usvědčený pachatel úmyslně nedodrží soudní nařízení.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Konzultace oběti před přijetím takových rozhodnutí není součástí obvyklé praxe.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Spáchání trestného činu a následné odsouzení znamenají, že poškozený může vymáhat náhradu škody. Italské právní předpisy nabízejí dva způsoby, jak získat náhradu utrpěné škody:

 • Můžete se připojit k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.
 • Můžete podat samostatnou občanskoprávní žalobu.

Záleží na vás, protože italské právní předpisy rozlišují mezi dvěma řízeními: trestněprávním řízením a občanskoprávním řízením.

S občanskoprávní žalobou se můžete připojit k řízení v zastoupení právním zástupcem až poté, co je podán návrh obžaloby nebo po té, co je na ústním jednání nařízeno projednání obžaloby, a stát se účastníkem trestního řízení s plnými právy vystupovat před soudem. Při vynášení rozsudku vám trestní soud přiřkne určitou částku, tzv. předběžné odškodné, která je vymahatelné s okamžitou platností, a postoupí rozhodnutí o celkové a konečné výši náhrady občanskoprávnímu soudu, který ji může stanovit, až se trestní řízení stane res judicata, tj. věcí pravomocně rozhodnutou.

Alternativním řešením k připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky je podat samostatnou občanskoprávní žalobu za účelem náhrady za škodu způsobenou jednáním pachatele.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Když soud nařídí pachateli uhrazení ublížení na zdraví nebo škody způsobené oběti, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, může tak učinit trojím způsobem: rozhodnout o vyrovnání škody, vydat obecný příkaz k náhradě škody nebo nařídit zaplacení předběžné částky. 
Pro oběť je nejvýhodnější, pokud je v rozsudku nařízeno konečné vyrovnání škody: v tomto případě je ve skutečnosti možné vyrozumět pachatele o rozsudku a platebním rozkazu (atto di precetto – žádosti o zaplacení, kterou je nutno vystavit před zahájením vykonávacího řízení), tedy nařídit zaplacení dlužné částky, a učinit první kroky pro přijetí donucovacích opatření v případě trvajícího nekonání pachatele (v tomto případě je vždy záhodno provést předběžná šetření o majetku, který lze vymáhat).

Pokud nebylo přiznání odškodnění prohlášeno výslovně za prozatímně vykonatelné, je vymáhání podmíněno nezvrácením rozsudku, tzn. že proti němu nebyl ve stanovené lhůtě podán opravný prostředek.

Platební rozkaz proto lze sdělit společně s rozsudkem, včetně případů platebních rozkazů u prozatímního odškodnění, které jsou navíc vždy prohlášeny za vykonatelné s okamžitou platností. Z pohledu oběti to ale není vždy uspokojivé. Nezdá-li se vám to proto dostatečné, musíte podat samostatnou občanskoprávní žalobu, jejímž prostřednictvím se dá zjistit každá zbývající škoda a uložit pachateli nový a odlišný trest.

Občanskoprávní řízení je vždy nutné v případě třetího možného scénáře, kdy trestní soud pouze vydá obecný příkaz pachateli nahradit škodu, aniž by stanovil výši odškodnění vzhledem k nedostatečným důkazům v tomto ohledu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Na základě směrnice 2004/80/ES provedené Itálií prostřednictvím výše uvedených právních úprav je stát povinen zajistit svým občanům a cizím státním příslušníkům, kteří jsou obětmi úmyslného násilného trestného činu (vražda, úmyslné vážné ublížení na zdraví, sexuální útok) spáchaného na italském území, spravedlivé a odpovídající odškodnění ve všech případech, kdy pachatel není zjištěn nebo není postaven před soud či nemá dostatečné finanční zdroje k odškodnění obětí za škody, které jim způsobil, nebo, v případě úmrtí oběti, její rodiny.

Mám nárok na odškodnění od státu?

(Viz výše)

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li obviněný v trestním řízení zproštěn obžaloby, nebrání vám to v podání žaloby o náhradu škody u občanskoprávních soudů, pokud jste se tohoto práva nezřekli připojením se k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, abyste nárokovali zaplacení a náhradu škody, soud při vynášení rozsudku rozhodne také podle článku 533 trestního řádu o občanskoprávních stránkách věci. V případech, kdy je prokázáno, že škoda vznikla v důsledku trestného činu (an debeatur), ale nikoliv v jaké výši (quantum debeatur), vydá soud obecné rozhodnutí týkající se občanskoprávní odpovědnosti a odkáže účastníky řízení na občanskoprávní soud, aby rozhodl o částce (článek 539 trestního řádu). Účastník uplatňující občanskoprávní nároky ale může trestní soud požádat o prozatímní odškodnění v mezích škody již důkazně doložené. Prozatímní rozhodnutí konkrétně pachateli a jeho občanskoprávnímu zástupci nařídí zaplatit určitou částku formou náhrady za škodu před konečným výpočtem její výše a toto nařízení je vykonatelné s okamžitou platností. Jedná se o nástroj, který na vaši zvláštní žádost opravňuje k vydání příkazu pachateli, aby uhradil prozatímní částku, pokud soud usoudí, že již existuje konkrétní důkaz odpovědnosti alespoň do výše přiznané prozatímní částky; ve skutečnosti i v trestních řízeních „není nutno pro výpočet prozatímní částky předložit důkaz o vlastní výši škody, ale stačí, že je jisté, že taková škoda až do výše přiznané částky vznikla“ (trestní kolegium Kasačního soudu, č. 12634/2001).

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Po prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení se vám dostane jako poškozené straně v jazyce, kterému rozumíte, informací o: zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, ubytovacích zařízeních, ubytovnách a útulcích. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají orgány činné v trestním řízení povinnost zprostředkovat vám kdykoli kontakt s těmito organizacemi:

 • poskytovateli služeb podpory pro oběti
 • orgány specializovanými na právní pomoc
 • radami advokátní komory (Consigli dell’Ordine)
 • nevládními organizacemi (NVO)
 • právními poradnami a odděleními soudního lékařství
 • státními orgány zapojenými do právní podpory (ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra)

Organizace poskytující podporu obětem

nevládní organizace a Sdružení zapojená do poskytování právní podpory obětem trestných činů

 1. odbory: Italská všeobecná konfederace práce (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) – Italská konfederace odborových svazů (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) Italský svaz práce (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. sdružení Libera [protimafiánská organizace] – 0832 683429-683430
 3. Útulek pro ženy Řím – 06 6840 172006
 4. sdružení spotřebitelů
 5. Národní síť sdružení za práva seniorů (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 48907327
 6. síť Dafne (podpora obětem násilí) – 011 5683686

Linka pomoci – obchodování s lidmi – 800 290 290

Linka pomoci – násilí – 1522

Linka pomoci – diskriminace – 800 90 10 10

Linka pomoci – oběti mrzačení genitálií – 800 300 558

Linka pomoci – oběti terorismu a organizovaného zločinu – 06.46548373 – 06.46548374 – 06.46548375

Linka pomoci – oběti trestných činů v souvislosti s mafií – 800 191 000

Linka pomoci – oběti vydírání a lichvářství – 800-999-000

Linka pomoci ve všech jazycích pro oznámení případů diskriminace a rasismu – 800 90 10 10

Linka tísňového volání pro nezletilé - 114

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Trestné činy spáchané za použití násilí mohou mít pro oběť traumatizující následky, a tudíž jste-li takovou obětí, můžete vyhledat pomoc příslušných veřejných služeb poskytovaných místním zdravotnickým orgánem (Azienda Sanitaria Locale; ASL), jako jsou centra rodinného poradenství (consultorio familiare) a místní obecní orgány (sociální služby). Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají policejní orgány (vojenská policie (Carabinieri), státní policie, obecní policie atd.) povinnost kdykoli vám zprostředkovat kontakt s příslušnými organizacemi. Některé útulky mají zabezpečené ubytování, v němž můžete být v závažnějších případech umístěni, abyste unikli dalšímu násilí. Získat informace anebo se spojit s útulky ve vaší oblasti můžete také zavoláním na bezplatnou linku 1522 provozovanou Úřadem italského předsedy vlády. Pokud se nacházíte v osobních potížích, můžete rovněž požádat o pomoc tzv. správce podpory (Amministratore di Sostegno), což je osoba pracující pod vedením ředitelství sekce opatrovnictví občanskoprávního soudu, která má na starost poskytování bezplatné pomoci osobám, které se ocitly v potížích, včetně dočasných, a řešení jejich potřeb. Svou žádost můžete podat přímo občanskoprávnímu soudu nebo vysvětlit své potíže odboru sociálních služeb místní obce, aby mohl informovat úřad občanskoprávních záležitostí státního zastupitelství, které může nařídit opatření ve váš prospěch.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace poskytují různé druhy podpory včetně psychologické podpory, dočasného ubytování v zařízeních, jako jsou útulky, právní podpory a poradenství, materiální podpory, poskytování nezbytných věcí atd.

Poslední aktualizace: 13/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Kypr

Za oběť trestného činu budete považováni, pokud jste utrpěli újmu (např. byli jste zraněni nebo váš osobní majetek byl poškozen či odcizen atd.) v důsledku události, která představuje trestný čin podle vnitrostátního práva. Podle práva máte jako oběť trestného činu před soudním řízením, během něj a po něm určitá individuální práva.

Na Kypru začíná trestní řízení policejním vyšetřováním trestného činu. Jakmile je vyšetřování ukončeno, věc je předána vrchnímu státnímu zástupci republiky, který rozhodne o zahájení trestního řízení. Pokud existuje dostatek důkazních prostředků proti údajnému pachateli, vrchní státní zástupce předá věc soudu za účelem zahájení procesu. Soud prozkoumá shromážděné důkazní prostředky a poté rozhodne, zda je obžalovaný vinen či nikoli a buď mu uloží trest, nebo jej zprostí obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie vás bez zbytečného prodlení informuje o vašem právu na tyto informace:

 1. policejní stanice nebo policejní útvar, u nichž můžete podat oznámení;
 2. druh podpory, kterou můžete získat, a kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, pomoci odborníka, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 3. jak a za jakých podmínek je poskytována ochrana, včetně ochranných opatření;
 4. jak a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na odškodnění;
 5. jak a za jakých podmínek mohou být nahrazeny výdaje vzniklé v důsledku účasti na trestním řízení;
 6. jak a za jakých podmínek máte právo na tlumočení a překlad;
 7. dostupné postupy pro podání oznámení v případě, že vaše práva nejsou respektována příslušným útvarem;
 8. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem pro účely předávání informací o případu.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí) Jak jsou má práva chráněna?

Máte‑li bydliště v jiném členském státě, kyperská policie zaznamená vaši výpověď okamžitě poté, co oznámíte trestný čin, s cílem vyhnout se problémům, pokud jde o způsob organizace řízení.

Pokud byl trestný čin spáchán v Kyperské republice a máte‑li bydliště v jiném členském státě, můžete trestný čin oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž máte bydliště, pokud nejste schopni nebo – v případě závažného trestného činu – ochotni tento krok učinit na Kypru.

Pokud podáte kyperské policii trestní oznámení ohledně trestného činu spáchaného v jiném členském státě EU, musí tento orgán v případě, že nemá pravomoc k zahájení trestního řízení, toto trestní oznámení předat příslušnému orgánu členského státu, v němž došlo ke spáchání trestného činu.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Jestliže oznámíte trestný čin policii, budou vám v závislosti na tom, v jaké fázi řízení se vaše oznámení nachází, poskytnuty následující informace:

 1. kontaktní údaje policejního úředníka zabývajícího se vaším případem;
 2. případné odůvodněné rozhodnutí nepokračovat ve vyšetřování nebo jej odložit anebo zastavit trestní stíhání pachatele;
 3. doba a místo konání soudního řízení a povaha obvinění vznesených proti pachateli;
 4. informace, které vám umožní mít přehled o průběhu trestního řízení. Ve výjimečných případech, kdy by mohl být řádný průběh případu zveřejněním takových informací nepříznivě ovlivněn, může být poskytnutí těchto informací odepřeno na základě odůvodněného stanoviska nejvyššího státního zástupce Kyperské republiky.
 5. informace o vašem právu být uvědoměni o tom, že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby. Výše uvedené informace mohou být odepřeny, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud si přejete oznámit trestný čin, avšak nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte, můžete podat trestní oznámení v jazyce, kterému rozumíte, s poskytnutím nezbytné jazykové podpory.

Policie musí dále zajistit, aby vám byly poskytnuty:

 • bezplatné tlumočnické služby v průběhu vyšetřování, pokud nerozumíte řečtině nebo tímto jazykem nemluvíte;
 • bezplatný překlad všech informací shromážděných během vyšetřování na základě vaší písemné žádosti, a to v rozsahu, v němž jsou tyto informace klíčové pro výkon vašich práv.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

 • Policie vám poskytne informace jednoduchou a srozumitelnou formou, přičemž zohlední vaši osobní situaci, včetně případného zdravotního postižení, které může mít vliv na vaši schopnost vzájemně srozumitelné komunikace. Komunikace, ústní i písemná, bude zajišťována formou srozumitelnou lidem se zdravotním postižením, včetně Braillova písma nebo znakové řeči v případech, kdy je to zapotřebí.
 • Jste‑li nezletilá osoba mladší 18 let, budete posouzeni při zohlednění vašeho věku, vyspělosti, názorů, potřeb a obav za účelem zajištění vzájemně srozumitelné komunikace. Váš rodič, opatrovník nebo jiný právní zástupce bude informován o všech právech, která se vás mohou týkat.
 • Při prvním kontaktu s policií můžete být doprovázeni osobou podle vašeho výběru, vyjma případů, kdy by to bylo v rozporu s vašimi zájmy nebo kdy by to narušilo průběh řízení. Pokud máte zdravotní postižení, můžete být doprovázeni osobou dle svého výběru po celou dobu vyšetřování případu.

Kromě toho vám v případě, že jste nezletilí, budou poskytnuty informace službami sociální péče (s využitím tlumočníka, je‑li to zapotřebí) v jazyce, kterému rozumíte, a při náležitém zohlednění vašeho věku a vyspělosti. Jste‑li zdravotně postiženou osobou, informace vám budou poskytnuty způsobem, který je pro vás srozumitelný (např. znaková řeč).

Podpora pro oběti

Služby podpory pro oběti poskytují tyto organizace:

 • lékařské služby,
 • služby sociální péče,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • psychologické služby ve vzdělávání při Ministerstvu školství a kultury,
 • nevládní organizace.

Služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení nabízejí podporu zranitelným skupinám, včetně obětí trestných činů, prostřednictvím:

 • podpory rodiny, s cílem umožnit jejím členům účinně plnit jejich role a povinnosti; řešení rodinných sporů, které ohrožují soudržnost rodiny; ochrany bezpečnosti a zájmů dětí; prevence delikventního chování a domácího násilí a podpory rehabilitace osob s protispolečenským a delikventním chováním;
 • podpory zranitelných skupin;
 • pomoci místním komunitám při identifikaci a naplňování specifických potřeb zranitelných skupin;
 • zprostředkování kontaktu obětí s příslušnými orgány a nevládními organizacemi, které jsou s to poskytnout další služby a podporu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vás odkáže na vládní nebo jiné služby podpory a asistence, je‑li to považováno za nezbytné, a informuje vás o dostupných službách uvedených výše.

Jak je chráněno mé soukromí?

Policejní úředníci musí dodržovat požadavky zakotvené v ústavě, platné právní předpisy a policejní kodex chování, které zajišťují, aby bylo respektováno vaše soukromí a rodinný život a aby byly odpovídajícím způsobem chráněny vaše osobní údaje.

Podle zákona nesmí být vaše jméno a obsah vaší výpovědi za žádných okolností zveřejněny nebo jakýmkoli způsobem zpřístupněny.

Zpracování údajů podléhá zvláštním právním předpisům, které zajišťují ochranu vašich osobních údajů.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ano. Poté, co podáte trestní oznámení na policii, služby sociální péče zajistí, aby vám byly poskytnuty bezplatné služby podpory v závislosti na vašich potřebách, včetně služeb nevládních organizací nabízejících zvláštní podporu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí.

Policie podnikne veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší bezpečnosti, zejména v případě, že je zapotřebí zajistit zvláštní ochranu. V závislosti na povaze/okolnostech trestného činu, vaší osobní situaci a případné potřebě zvláštní ochrany tak mohou být v různých fázích trestního řízení použita tato zvláštní ochranná opatření:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí generálního prokurátora můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, pokud jde o jednu či obě tyto osoby,
 • lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Právo na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi se uskuteční před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Zejména:

Jste‑li obětí domácího násilí:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • může vám být zprostředkováno přístřeší zajišťované Sdružením pro prevenci a řešení násilí v rodině,
 • soud může nařídit držení obžalovaného ve vazbě do doby, kdy je případ postoupen soudu, nebo jeho propuštění za podmínky, že se zdrží kontaktu se všemi rodinnými příslušníky a nebude je žádným způsobem obtěžovat.

Jste‑li nezletilou obětí pohlavního zneužití:

 • vaše osobní informace nebudou ve vaší výpovědi zveřejněny,
 • služby sociální péče ministerstva pro zaměstnanost, sociální péči a sociální zabezpečení podniknou veškeré nezbytné kroky k ochraně vaší bezpečnosti, pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů.

Jste‑li obětí obchodování s lidmi a vykořisťování:

 • nebude umožněno zveřejnění osobních informací, které jste uvedli ve své výpovědi,
 • Váš případ musí vládní úředník, který je obeznámen s vaší situací, oznámit službám sociální péče, a služby sociální péče vás musí informovat o vašich právech,
 • máte nárok na ochranu bez diskriminace bez ohledu na vaše právní postavení a jakoukoli spolupráci, kterou jste případně navázali s policií.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Za poskytnutí ochrany je v prvé řadě odpovědná policie. V případě potřeby bude policie spolupracovat s dalšími příslušnými orgány veřejného a soukromého sektoru s cílem zajistit vám účinnou ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policie váš případ posoudí s cílem:

a) zjistit, zda potřebujete zvláštní ochranu a

b) určit zda a v jaké míře by pro vás během trestního řízení byla kvůli vaší zvláštní zranitelnosti vůči sekundární a opakované viktimizaci, zastrašování a odvetě přínosná zvláštní opatření.

Individuální posouzení se provede v úzké spolupráci s vámi a zohlední se vaše přání, včetně toho, že toho, že byste si přáli nevyužít zvláštních opatření.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Součástí individuálního posouzení je posouzení toho, zda jste vystaveni riziku sekundární a opakované viktimizace, aby se vyloučily všechny možnosti, že budete čelit sekundární a/nebo opakované viktimizaci ze strany orgánů trestního soudnictví.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelným obětem jsou nabízeny následující druhy ochrany:

1) Zapojení oběti do programů na ochranu svědků, které podléhá dohledu a kontrole generálního prokurátora.

Z rozhodnutí nejvyššího státního zástupce můžete být zapojeni do programu na ochranu svědků, jehož součástí jsou policejní opatření k zajištění ochrany vaší osobní bezpečnosti, jakož i bezpečnosti vaší rodiny, pokud je to nezbytné.

2) Ochrana obětí při vyšetřování trestného činu:

Při vyšetřování trestného činu:

 • budete vyslechnuti policií bez zbytečného prodlení ihned po podání trestního oznámení,
 • počet výslechů je omezen na minimum a tyto výslechy jsou prováděny pouze tehdy, pokud je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu,
 • může vás doprovázet váš právní zástupce nebo osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu, co se týče jedné nebo obou těchto osob,
 • povinné lékařské prohlídky jsou omezeny na minimum a jsou prováděny, pouze pokud je to naprosto nezbytné pro účely trestního řízení.

3) Ochrana obětí s potřebami zvláštní ochrany během trestního řízení:

Pokud jste uznáni za osobu s potřebami zvláštní ochrany, nabízejí se vám tyto možnosti:

 • všechny vaše výpovědi se uskuteční v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • všechny vaše výpovědi se uskuteční před odborníky náležitě vyškolenými k tomuto účelu,
 • všechny výpovědi se uskuteční před stejnou osobou, ledaže to odporuje účinnému výkonu spravedlnosti, a
 • pokud jste obětí sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkých svazků, vaše výpovědi jsou prováděny před osobou stejného pohlaví, jako jste vy, pokud si to přejete a nenaruší-li to průběh trestního řízení.

Jsem nezletilý – mám zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, jsou chráněny vaše nejvlastnější zájmy, které jsou posuzovány individuálně s ohledem na váš věk, vyspělost, názory, potřeby a obavy.

Jako nezletilí máte některá další práva:

 • po celou dobu řízení vás mohou doprovázet rodiče nebo úředník služeb sociální péče, pokud jste byli svěřeni do péče sociálních služeb,
 • pokud jste obětí domácího násilí, může vaším jménem podat oznámení ředitel sociálních služeb v rámci služeb sociální péče a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste obětí pohlavního zneužívání, může vaším jménem podat oznámení jakýkoli vládní úředník a mohou být přijata veškerá nezbytná opatření k zajištění vaší bezpečnosti,
 • pokud jste bez doprovodu, budete svěřeni do péče ředitele služeb sociální péče a budete mít přístup ke svým právům, např. právo na vzdělání, zdravotní služby atd., jakož i právo na sloučení rodiny.
 • Právo na ochranu soukromí.-Policie přijme veškerá zákonná opatření, která jsou nezbytná k zabránění zveřejnění jakýchkoli informací, které by mohly vést ke zjištění vaší totožnosti.
 • Potřeby zvláštní ochrany. Policie:
  • musí zajistit, aby vyšetřování a trestní stíhání bylo vedeno bez ohledu na to, zda jste vy nebo váš zástupce podali trestní oznámení, a aby trestní řízení pokračovalo i v případě, že svou výpověď odvoláte,
  • pokračuje ve stíhání i poté, co jste dosáhnete plnoletosti,
  • může v rámci vyšetřování pořídit záznam vaší výpovědi.

Během výpovědi vás může doprovázet váš právní zástupce nebo dospělá osoba podle vašeho výběru, pokud nebylo ohledně této osoby přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

Výpovědi budou prováděny:

 • bez zbytečného prodlení, jakmile byl trestný čin oznámen policii,
 • v případě potřeby v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • v případě potřeby odborníkem či před odborníkem náležitě vyškoleným k tomuto účelu,
 • pouze v rozsahu nezbytném pro účely vyšetřování trestného činu / trestního řízení, přičemž počet výslechů bude omezen na minimum,
 • v případě pohlavního zneužití budou výpovědi prováděny před vyškolenými odborníky stejného pohlaví, jako je dítě.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.
  • Zákon vám umožňuje uplatnit vůči pachateli trestného činu nárok na náhradu škody. Pro získání informací o svém právu na uplatnění nároku na náhradu škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Můžete požádat o podporu tyto služby podpory pro oběti:

 • státní lékařské služby,
 • služby v oblasti duševního zdraví,
 • služby sociální péče,
 • psychologické služby ve vzdělávání (v případě nezletilé osoby),
 • Sdružení pro prevenci a řešení násilí v rodině – provozuje zvláštní horkou linku (1440) (pro oběti domácího násilí),
 • nevládní organizace zaměřené na podporou obětí.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Na Kypru neexistuje legislativní rámec upravující mediační služby.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Vaše práva jsou upravena těmito právními předpisy

 • Zákon o domácím násilí (Prevence a ochrana obětí) z let 2000–2015.
 • Zákon o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání dětí a dětské pornografie z roku 2014.

Právní předpisy, jimiž jsou upravena vaše práva, naleznete na internetových stránkách kyperské advokátní komory: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cylaw.org/

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat na jakékoli policejní stanici. Policie váš případ vyšetří, jakmile podáte formální trestní oznámení a poskytnete písemnou výpověď.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace o tom, jak váš případ postupuje, můžete získat od policisty (vyšetřovatele), jemuž byl váš případ svěřen. Jakmile je váš případ předán soudu, můžete získat informace o průběhu řízení od úředníka právního oddělení, který váš případ vyřizuje u soudu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatnou právní pomoc můžete získat, pokud jde o řízení zahrnuté v zákoně o poskytnutí bezplatné právní pomoci, v rámci řízení vztahujícího se ke konkrétním druhům porušení lidských práv.

„Řízením vztahujícím se ke konkrétním druhům porušení lidských práv“ se rozumí jakékoli:

a) občanské soudní řízení probíhající před soudem, v jakékoli fázi, zahájené proti Kyperské republice z důvodu újmy, která vznikla dotčené osobě v důsledku porušení konkrétních lidských práv, nebo

b) trestní řízení zahájené jakoukoli osobou, pokud se nárok týká konkrétních druhů porušení lidských práv.

Právní pomoc dostupná na základě výše zmíněného zákona spočívá v:

a) poradenství, pomoci a službách v oblasti zastupování v případě občanského soudního řízení zahájeného proti republice nebo v případě trestního řízení a

b) výhradně v poradenství v případě občanského soudního řízení zahájeného proti Kyperské republice.

Lidskými právy chráněnými na základě výše uvedeného zákona jsou práva zakotvená v:

a) oddílu II Ústavy Kyperské republiky,

b) zákoně z roku 1962 o ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech,

c) zákonech z let 1967–1995 o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,

d) zákoně z roku 1969 o ratifikaci mezinárodních paktů (hospodářská, sociální a kulturní práva; občanská a politická práva),

e) zákoně z roku 1989 o ratifikaci Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

f) zákonech z roku 1990 a 1993 o ratifikaci Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

g) zákoně z roku 1985 o ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

h) zákoně z roku 1990 o ratifikaci Úmluvy o právech dítěte.

Bezplatnou právní pomoc může využít:

 • jakákoli osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a ochraně obětí,
 • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí obchodování s lidmi, v rámci řízení zahájeného před okresním soudem za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a řešení obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí,
 • jakákoli nezletilá osoba, která je obětí navazování kontaktu k sexuálním účelům, dětské pornografie, sexuálního vykořisťování a/nebo pohlavního zneužívání, v rámci řízení před okresním soudem zahájeného za účelem přiznání náhrady škody podle zákona o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie.

Kromě toho, jakékoli dítě, které je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie, bez ohledu na to, zda je ochotné spolupracovat s orgány pověřenými stíháním za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k bezplatným poradenským službám v jakékoli fázi řízení, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, bez ohledu na ustanovení zákona o právní pomoci.

Má‑li dětská oběť právo na zastoupení, může jí být poskytnuto právní poradenství a přidělen právní zástupce, který jedná jejím jménem během řízení, při němž dochází, nebo by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětskou obětí a osobami, které mají rodičovskou zodpovědnost.

Jakákoli osoba, která je obětí některého z trestných činů popsaných v zákoně o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, bez ohledu na to, zda je ochotná spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení za účelem vyšetřování trestného činu, trestního stíhání nebo soudního řízení, má podle zákona o právních profesích přímý přístup k poradenským službám, a stejně tak k bezplatné právní pomoci v případě, že nedisponuje potřebnými zdroji, v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci.

Aby mohla být poskytnuta právní pomoc, je nutné podat písemnou žádost k soudu, před nímž bylo zahájeno soudní řízení týkající se vašeho případu. Soud může nařídit bezplatnou právní pomoc na základě:

a) sociálně‑finanční zprávy úřadu sociální péče, v níž je popsána vaše finanční situace a finanční situace vaší rodiny, váš pravidelný příjem nebo jakýkoli jiný příjem pocházející z vašeho zaměstnání či z jiných zdrojů, vaše standardní životní náklady, jakož i standardní životní náklady vaší rodiny a vaše případné další závazky nebo potřeby,

b) závažnosti situace nebo jakýchkoli jiných okolností, které umožní určit, zda je v zájmu spravedlnosti poskytnout vám bezplatnou právní pomoc v rámci přípravy a projednávání vašeho případu.

Příjemci právní pomoci mají právo zvolit si právníka, který jim nabídne bezplatnou právní pomoc, z okruhu právníků, kteří jsou ochotni tento druh služeb poskytnout podle platných právních předpisů. Pokud si příjemce nezvolí právníka sám, soud určí právníka ze seznamu vypracovaného kyperskou advokátní komorou dle použitelných předpisů.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Kyperská republika vám nahradí veškeré výdaje stanovené v zákoně. Informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek můžete uplatnit nárok na úhradu výdajů, jsou k dispozici u policejních okresních útvarů pro trestní řízení.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jestliže vyšetřování nebo trestní stíhání nepokračovalo nebo bylo ukončeno, můžete požádat policii o odůvodněné stanovisko.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Můžete se účastnit soudního řízení jako svědek obžaloby a vypovídat před soudem, který záležitost projednává.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

V rámci trestního řízení je vaší úlohou role svědka obžaloby. Pokud vůči pachateli trestného činu uplatníte nárok na náhradu škody, zastáváte v dotčeném občanském řízení úlohu žalobce.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Jako svědek obžaloby jste povinen vypovídat před soudem, který věc projednává. Pokud jste uplatnili nárok na náhradu škody, můžete získat informace o svých právech a povinnostech od právníka, který váš případ projednává před občanskoprávními soudy.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Během jakéhokoli řízení, v němž jste svědkem obžaloby, můžete přečíst a potvrdit výpověď, kterou jste učinili na policii, nebo předložit důkaz, který jste poskytli policii v průběhu vyšetřování. Přejete‑li si učinit doplňující prohlášení nebo podat jakoukoli výpověď nad rámec své původní výpovědi nebo původního důkazu, jež jste poskytli policii, měli byste se obrátit na ředitele právního oddělení, který váš případ projednává před soudem.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Během soudního řízení vás státní zástupce informuje o tom, kdy a jakým způsobem se uskuteční slyšení, a o povaze obvinění vznesených vůči pachateli trestného činu. Můžete rovněž požadovat, abyste byli informováni o všech pravomocných rozhodnutích vydaných během řízení.

Budu moci získat přístup k soudním spisům?

Nemáte právo na přístup k žádnému soudnímu spisu.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Nemáte právo právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí vynesenému soudem prvního stupně. Právo na podání opravného prostředku má nejvyšší státní zástupce.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Rozsudek může váš právní zástupce využít, pokud vůči pachateli trestného činu podáte žalobu na náhradu škody.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení máte právo na podporu a/nebo ochranu po přiměřenou dobu, která se odvíjí od vašich potřeb v daném konkrétním okamžiku.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Na požádání můžete od policie obdržet informace o trestu, který soud pachateli uložil.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na požádání můžete být informováni:

a) že osoba zadržovaná, stíhaná či odsouzená pro trestný čin, který se vás týká, byla propuštěna nebo unikla z výkonu trestu nebo vazby,

b) o všech příslušných opatřeních přijatých na vaši ochranu v případě propuštění nebo úniku osoby zadržované, stíhané či odsouzené pro trestný čin, který se vás týká.

Je třeba uvést, že poskytnutí výše uvedených informací může být odepřeno, pokud existuje pravděpodobnost nebo skutečné riziko újmy pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například k tomu vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Nemáte právo podílet se na rozhodnutích o propuštění nebo přerušení trestu pachatele.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Máte právo popohnat k soudu pachatele trestného činu, kterého se na vás dopustil. Pro získání informací o svém právu na vymáhání škody se můžete rovněž obrátit na služby sociální péče.

Nezletilé osoby mladší 18 let mají právo podat žalobu na náhradu škody vůči všem odpovědným stranám v případech trestných činů stanovených v zákoně o prevenci a kontrole pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie a v případech porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu škody, pokud jde o všechny konkrétní nebo obecné škody vzniklé oběti/obětem.

Jakákoli osoba, která je obětí ve smyslu zákona o prevenci a kontrole obchodování s lidmi a vykořisťování a o ochraně obětí, má uplatňovat náhradu škody vůči všem odpovědným stranám, pokud jde o jakékoli trestné činy, které vůči ní byly spáchány podle výše uvedeného zákona, jakož i pokud jde o případy porušování lidských práv. Pachatel trestného činu nese příslušnou občanskoprávní odpovědnost za náhradu všech konkrétních nebo obecných škod vzniklých oběti/obětem, včetně případných nedoplatků, které pachatel dluží oběti/obětem v důsledku jejich nuceného zaměstnání.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody/odškodnění. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud vám pachatel nevyplatí náhradu škody stanovenou soudem, můžete se prostřednictvím svého právníka obrátit na soud, který vydá příkaz, aby pachatel zaplatil náhradu škody ve stanovené výši, a pokud se pachatel odmítne příkazu podrobit, bude okamžitě zatčen a uvězněn.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Zákon nestanoví zaplacení zálohy obětem ze strany státu.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Odškodnění může být přiznáno státem ve formě popsané v zákoně z roku 1997 o odškodnění obětí násilných trestných činů (Zákon 51(I)/97) obětem násilných trestných činů nebo osobám obětmi vyživovaným, pokud:

a) oběť nebo osoby obětí vyživované nejsou s to z jakéhokoli důvodu získat odškodnění od pachatele a

b) není k dispozici odškodnění z jiných zdrojů nebo je částka takového odškodnění nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně:

Odškodnění podle výše uvedeného zákona je třeba zaplatit i v případech, kdy pachatel nemůže být stíhán nebo odsouzen:

Pokud je odškodnění dostupné z jiných zdrojů nižší než částka stanovená ve výše uvedeném zákoně, stát příslušný rozdíl uhradí.

Zákon rovněž stanoví případy, kdy je odškodnění odepřeno, a dále stanoví, co dlužná částka odškodného zahrnuje.

„Násilným trestným činem“ se rozumí jakýkoli trestný čin úmyslně spáchaný v Kyperské republice, který zahrnuje násilí a jehož přímým důsledkem je smrt, těžká újma na zdraví nebo špatný zdravotní stav, včetně následujících trestných činů, za předpokladu, že způsobí uvedené následky:

Úkladná vražda: (články 203 a 204), pokus o vraždu: (článek 214), znásilnění: (článek 144), pokus o znásilnění: (článek 146), únos: (článek 148), únos osoby ženského pohlaví mladší 16 let: (článek 149), akty páchané s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví: (článek 228), těžká újma na zdraví: (článek 231), pokus o újmu na zdraví za použití výbušnin: (článek 232), zlovolné použití jedu: (článek 233), zranění: (článek 234), útok s následkem újmy na zdraví: (článek 243), jiné útoky: (článek 244), trestné činy proti osobní svobodě: (články 245–254), žhářství: (článek 315).

Žádost o odškodnění podle výše uvedeného zákona musí být předložena řediteli služeb sociálního zabezpečení v přiměřené lhůtě, tj. v každém případě do dvou let od způsobení újmy na zdraví / špatného zdravotního stavu / smrti.

K žádosti musí být přiložena policejní zpráva, lékařské potvrzení a případné další dokumenty, které mohou být užitečné pro její posouzení. Ředitel služeb sociálního zabezpečení si může vyžádat tyto doplňující doklady dle vlastního uvážení, včetně dokumentu, který doloží, že odškodné nebylo a nebude zaplaceno z žádných jiných zdrojů, a který bude zahrnovat čestné prohlášení žadatele.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Poskytnutí odškodní obětem není podmíněno odsouzením pachatele. Soud vynese rozsudek ve věci náhrady škody v rámci řízení, které se týká nároku na náhradu škody, přičemž tento rozsudek je jasně odlišený od výsledku trestního řízení.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Mimořádná platba vám nemůže být poskytnuta, neboť zákon takovou platbu nestanoví.

Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie 199/1460

Služby první pomoci státní nemocnice

Okresní služby sociální pomoci

Psychologické služby ve vzdělávání

Služby v oblasti duševního zdraví

Telefonní linka podpory pro oběti

Nevládní organizace

V Kyperské republice jsou k dispozici tyto linky pomoci:

1460 – Horká linka pro občany

1440 – Horká linka pro případy domácího násilí

1498 – Horká linka pro informování a pomoc týkající se drog

116111 – Linka pomoci pro podporu dětí a mladistvých

116000 – Kyperská horká linka pro pohřešované děti

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti poskytovaná vládními agenturami a nevládními organizacemi je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Od státních služeb můžete získat tyto druhy podpory:

 • zdravotní péče poskytovaná lékařskými službami,
 • psychologická podpora poskytovaná službami duševního zdraví a psychologickou službou ve vzdělávání,
 • ochrana poskytovaná službami sociální péče na základě soudního příkazu vydaného proti pachateli a/nebo soudního příkazu k zajištění ochrany oběti,
 • přijetí zvláštních policejních opatření během vyšetřování s cílem zabránit opakované viktimizaci,
 • účinná policejní ochrana s cílem zabránit zastrašování nebo odvetě ze strany pachatele trestného činu a/nebo jakýchkoli jiných osob,
 • soudní opatření během výslechu s cílem zajistit ochranu obětí se zvláštními potřebami ochrany (např. dětí, obětí s psychosociálními poruchami).

Jste-li obětí domácího násilí, dětskou obětí pohlavního zneužití nebo obětí obchodování s lidmi, služby sociální péče vás budou informovat o vašich právech a nabídnou vám podporu. Zprostředkují vám rovněž kontakt se všemi příslušnými státními agenturami a nevládními organizacemi, které se ujmou vašeho případu a nabídnou vám podporu. Pokud existuje střet mezi vašimi zájmy a zájmy vašich rodičů, ředitel služeb sociální péče přijme veškeré nezbytné kroky k zajištění vaší ochrany.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Od nevládních organizací můžete získat tyto druhy podpory:

 • psychologickou podporu,
 • ubytování ve střediscích poskytujících podporu obětem.
Poslední aktualizace: 02/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Lucembursko

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či zcizen váš majetek atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a posléze přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení v Lucembursku sestává ze dvou fází: vyšetřování a soudního řízení. Vyšetřování obvykle provádí policie a/nebo vyšetřující soudce. Poté, co vyšetřování skončilo, bude daná věc postoupena soudním senátům. Senáty rozhodnou, zda bude věc předána soudu, nebo ji v této fázi uzavřou.

Je-li věc předána soudu, uspořádá soud jednání za účelem přezkoumání nashromážděných důkazů, a rozhodne, zda je pachatel vinen, či nikoli. Je-li pachatel shledán vinným, soud jej odsoudí a uloží mu trest. Pokud nashromážděné důkazy nepostačují k tomu, aby byl obžalovaný shledán vinným, soud jej zprostí viny.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie nebo státní zastupitelství neprodleně informuje oběť v souladu s článkem 3 až 7 trestního řádu v jazyce, kterému oběť rozumí:

 • o druhu podpory, kterou může oběť získat, jakož i o tom, kdo ji poskytuje, kde získat příslušné základní informace o lékařské pomoci, odborné pomoci, včetně psychologické podpory, a náhradním ubytování;
 • o postupech souvisejících s podáním trestního oznámení a o úloze oběti v souvislosti s těmito postupy;
 • o způsobech a podmínkách získání ochrany;
 • o způsobech a podmínkách přístupu k advokátním službám a právní pomoci podle zákona a jakémukoli jinému druhu poradenství;
 • o způsobech a podmínkách získání odškodnění;
 • o způsobech a podmínkách uplatnění práva na tlumočení a překlad;
 • o dostupných postupech pro podání stížností v případě, že práva obětí nejsou respektována;
 • o kontaktních údajích pro předávání informací o jejím případu;
 • o možnostech mediace a restorativní justice;
 • o způsobech a podmínkách náhrady výdajů vzniklých oběti v důsledku její účasti v trestním řízení;
 • o právu oběti na individuální posouzení služby podpory pro oběti pro pomoc obětem (Service d’aide aux victimes) s cílem ověřit potřebu zvláštního zacházení, aby se zabránilo sekundární viktimizaci;
 • podle potřeby další informace, které budou případně oběti poskytovány v každé fázi řízení;
 • o právu oběti být doprovázena osobou, kterou si zvolí, neboť kvůli dopadu trestného činu potřebuje pomoc za účelem vzájemně srozumitelné komunikace.

Rady a pomoc Vám mimo to poskytne i služba pro péči a právní informace (Service d’Accueil et d’Information juridique), služba podpory pro oběti při ústřední službě sociální pomoci (Service d’Aide aux victimes du Service Central d’Assistance Sociale) a Ministerstvo spravedlnosti.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

V případě, že oběť je cizinec (občan Evropské unie nebo třetí země), může využít výše uvedených práv a je informována o způsobech uplatnění svých práv, pokud má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, tj. o svém právu podat trestní oznámení u lucemburských policejních orgánů.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Oběť má právo zejména:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zástupce o datu soudního jednání, při němž bude rozhodováno o jejím případu;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Jako oběť nebo účastník adhezního řízení, který nehovoří jazykem řízení nebo mu nerozumí, má oběť právo na bezplatnou pomoc tlumočníka a na bezplatný překlad všech písemností, které jí budou oznámeny nebo doručeny, případně na přístup k nimž má právo, do jazyka, kterému rozumí.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud oběť nerozumí jazyku řízení, má právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Pokud je oběť osobou se sluchovým postižením nebo vadou řeči, je jí k dispozici tlumočník do znakového jazyka nebo jakákoli kvalifikovaná osoba, která ovládá jazyk, metodu nebo zařízení umožňující s ní komunikovat.

Pokud je oběť nezletilá, má právo být doprovázena svým zákonným zástupcem nebo osobou dle své vlastní volby.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Oběť má nárok na pomoc různých úřadů poskytujících pomoc obětem trestných činů. Tuto podporu zajišťuje stát prostřednictvím ústřední asistenční služby Nejvyššího státního zastupitelství, která oběť přijme a poskytne jí bezplatnou sociální, psychologickou a právní pomoc. Existují rovněž nevládní organizace, které poskytují pomoc v případě, že je oběť žena nebo dítě, které se staly obětí násilí, zranitelná osoba atd.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Je povinností policie informovat oběť o jejích právech a snažit se fungovat jako prostředník pro sdružení na podporu obětí. Policie systematicky a povinně poskytuje brožuru „Informace a pomoc obětem“ („Informations et aide aux victimes“)(Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), která je dostupná v lucemburském, francouzském, německém, anglickém a portugalském jazyce a informační list  „Infodroit“ Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Jak je chráněno mé soukromí?

Soukromí oběti je chráněno lucemburskou Ústavou. V čl. 11 odst. 3 se uvádí, že „stát zaručuje ochranu soukromí s výhradou zákonem stanovených výjimek“.

Policie a soudní systém jsou povinny poskytnout oběti ochranu v případě vyhrožování nebo aktů pomsty, jichž se mimo jiné dopustí pachatel. Tato ochrana by měla být poskytována od začátku vyšetřování a po celou dobu jeho trvání. Oběť má také právo být chráněna proti veškerým zásahům do soukromí, a to v každém případě ihned poté, co byl trestný čin spáchán.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Služba pomoci obětem je určena všem obětem (dětem, dospívajícím i dospělým), které v důsledku spáchání trestného činu utrpěly fyzickou nebo psychickou újmu. Příslušný tým poskytuje následnou psychologickou a psychoterapeutickou péči, informuje oběti o jejich právech a může je doprovázet během soudního řízení. Tato služba rovněž nabízí terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí. Nabízí své služby také všem, kteří byli v důsledku svého vztahu k oběti nuceni sdílet její újmu, případně svědkům trestných činů. Dotčené osoby nemusí podat trestní oznámení, aby získaly přístup ke službě pomoci obětem.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Vzetí obviněného do vazby

 • pokud za daný trestný čin hrozí maximální trest odnětí svobody v délce nejméně dvou let;
 • pokud existuje riziko, že se obviněný dopustí opakování trestné činnosti;
 • pokud existuje riziko, že obviněný uprchne.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu oběti může zajistit policie velkovévodství.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Při rozhodování o případném vzetí pachatele do vazby se zohledňují různé okolnosti.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Podle článku 48-1 trestního řádu mají nezletilé oběti nárok na následující typy ochrany:

 • Výslech svědka, jakož i jakékoli nezletilé osoby, může být s povolením státního zástupce zaznamenán jako zvuková nebo audiovizuální nahrávka.
 • Tento záznam bude pořízen poté, co k tomu dá svědek nebo nezletilý souhlas, má-li k tomu potřebnou rozlišovací schopnost; jinak vydává souhlas zákonný zástupce nezletilé osoby. V případě, že existuje řádně odůvodněné riziko střetu zájmů mezi zákonným zástupcem nezletilé osoby a touto nezletilou osobou, lze takový záznam pořídit pouze se souhlasem kolizního opatrovníka, pokud byl nezletilému ustaven, a pokud kolizní opatrovník ustaven nebyl, pouze s výslovným a řádně odůvodněným souhlasem státního zástupce.
 • Odchylně od výše uvedených skutečností platí, že pokud se nezletilá osoba stala obětí činů uvedených v článcích 354 až 360, 364, 365, 372 až 379, 382-1 a 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 až 405, 410-1, 410-2 nebo 442-1 trestního zákoníku, případně pokud je nezletilá osoba svědkem činů uvedených v článcích 393 až 397 nebo 400 až 401a) trestního zákoníku, pořizuje se záznam povinně způsobem popsaným v odstavci 1, s výjimkou případů, kdy státní zástupce na základě námitky nezletilé osoby nebo jejího zákonného zástupce, případně jejího kolizního opatrovníka, proti pořízení takového záznamu rozhodne, že takový postup není na místě.
 • Tento záznam slouží jako důkazní prostředek. Originál je zapečetěn. Kopie jsou zaevidovány a přiloženy ke spisu. Tyto záznamy lze poskytnout bez jejich fyzického přemístění k poslechu nebo zhlédnutí stranám sporu a odborníkovi na základě povolení státního zástupce a na místě, které určí.
 • Každá nezletilá osoba uvedená v odstavci 3 má právo být při výslechu doprovázena dospělou osobou podle svého výběru, ledaže by státní zástupce ohledně této osoby důvodně rozhodl jinak v zájmu nezletilé osoby nebo v zájmu vyjevení pravdy.

Oběti obchodování s lidmi nebo domácího násilí mají za určitých podmínek nárok na zvláštní ochranu.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud je oběť nezletilá, má řadu dalších práv:

 • V případě trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění a obchodování s lidmi, sexuální vykořisťování, usmrcení člověka, které není kvalifikováno jako vražda, úmyslné ublížení na zdraví, zneužití omamné látky a její podání oběti, máte právo na to, aby promlčecí doba, tedy doba, po jejímž uplynutí již za tyto trestné činy nelze stíhat, počala běžet až dnem, kdy dovršíte 18 let;
 • Pokud není ochrana zájmů oběti v plném rozsahu zajištěna alespoň jedním z jejích zákonných zástupců, má právo na ustanovení zvláštního zástupce, tzv. kolizního opatrovníka, kterého určí státní zástupce nebo vyšetřující soudce. Tento zvláštní zástupce zajišťuje ochranu zájmů oběti a uplatňuje její práva jakožto účastníka adhezního řízení;
 • Být informována o zahájení trestního řízení a o právu vznést nárok v adhezním řízení prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo kolizního opatrovníka;
 • Se souhlasem státního zástupce a po obdržení souhlasu oběti nebo jejího zákonného zástupce či kolizního opatrovníka zhlédnout záznam svého výslechu pořízeného kamerou nebo přístrojem pro záznam zvuku, aby se vyhnula traumatu způsobenému tím, že by svou výpověď musela v průběhu řízení vícekrát opakovat. Pořízení záznamu je povinné u trestných činů, jako je sexuální obtěžování, znásilnění, prostituce, vykořisťování a obchodování s lidmi, vražda, úmyslné zabití a ublížení na zdraví, ledaže by státní zástupce v důsledku Vaší námitky nebo námitky Vašeho zástupce rozhodl, že takový záznam pořízen nebude.
 • Pro účely výslechu máte právo být doprovázeni svým zákonným zástupcem nebo jinou osobou dle vlastního výběru.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen Vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu a pokud se tím cítíte poškozen(a), máte právo podat trestní oznámení a uplatnit nárok v adhezním řízení před příslušným vyšetřujícím soudcem.

V tomto případě máte právo zejména:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnuti jen tehdy, pokud si to přejete;
 • být v případě potřeby konfrontováni s obviněným;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Třetí strana dotčená trestným činem spáchaným na členu své rodiny má právo:

 • požádat státní zastupitelství o kopii protokolu vztahujícího se k trestnému činu, který se týká této osoby jako třetí strany;
 • být automaticky informována státním zastupitelstvím o datu jednání, během něhož bude daná věc projednána;
 • požádat soudní kancelář senátu obvodního soudu, respektive policejního soudu, o rozsudek, který byl v dané věci vynesen.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v rámci trestního řízení představuje alternativu k trestnímu stíhání, která v zásadě umožňuje vyřešení sporu bez zásahu soudu. Mediace mezi pachatelem a Vámi je možná pouze před zahájením trestního řízení. Státní zástupce může rozhodnout o využití mediace, pokud se mu jeví, že takové opatření může zajistit nápravu způsobené škody, případně ukončit obtíže vyplývající z trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele. Mediace není možná, pokud je pachatel osobou, s níž oběť žije ve společné domácnosti. Tato alternativa vyžaduje souhlas pachatele trestného činu i oběti.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

V trestním řádu na stránkách Legilux.

Odkaz se otevře v novém okně.http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu oznámit trestný čin?

Oběť trestného činu může trestný čin oznámit (podat trestní oznámení):

 • policii velkovévodství (Police Grand-Ducale);
 • místně příslušnému státnímu zástupci.

Ačkoli trestný čin může oznámit kdokoli, pokud má oběť v úmyslu stát se účastníkem adhezního řízení, musí podat návrh za tímto účelem osobně nebo prostřednictvím svého právního zástupce.

Oběť může rovněž pachatele nechat předvolat přímo před policejní soud (tribunal de Police) nebo trestní senát okresního soudu (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement).

Trestní oznámení musí být podáno v jednom z úředních jazyků Lucemburska: lucemburštině, francouzštině a němčině. Pokud nehovoříte ani jedním z těchto tří jazyků, máte jako oběť právo na bezplatné služby tlumočníka. Trestní oznámení musí být podáno písemně, přičemž není stanovena žádná konkrétní forma, a musí obsahovat:

 • příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání a místo bydliště oznamovatele trestného činu;
 • skutečnost, jež vedla ke vzniku újmy;
 • povaha této újmy.

Lhůta, během níž musí oběť podat trestní oznámení, závisí zejména na zákonné promlčecí lhůtě pro daný trestný čin. Tato lhůta se pohybuje mezi jedním rokem a deseti lety.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Oběť má právo:

 • být automaticky informována o odložení případu a důvodu odložení;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována úřadem státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude její případ projednán;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Po předání trestního oznámení státnímu zástupci bude oběť do 18 měsíců od přijetí oznámení nebo od podání výpovědi státním zástupcem informována o vývoji případu, včetně případného odložení případu a příslušného odůvodnění.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

S cílem zajistit přístup k právům v případech, kdy oběť nedisponuje dostatečnými prostředky, zejména s ohledem na zaručený minimální příjem, má dotyčná osoba nárok na bezplatnou právní pomoc v plném rozsahu poskytovanou za účelem zajištění ochrany jejích zájmů. Tuto pomoc zajišťuje rada advokátní komory (Conseil de l’Ordre des avocats), pokud o tuto pomoc oběť požádá a pokud je:

 • lucemburským státním příslušníkem;
 • cizím státním příslušníkem s povolením k pobytu v této zemi;
 • státním příslušníkem členského státu Evropské unie (EU);
 • státním příslušníkem třetí země, který má stejný nárok na právní pomoc jako lucemburský státní příslušník na základě mezinárodní smlouvy.

Při určování finančních zdrojů je brán v úvahu celkový hrubý příjem a majetek, jakož i příjmy osob, které žijí s obětí trestného činu ve společné domácnosti. Kromě případu, kdy nemá dostatečné finanční zdroje, může oběť trestného činu získat právní pomoc tehdy, pokud existují závažné důvody týkající se její sociální, rodinné nebo hmotné situace, které zakládají příslušný nárok.

Žádost o poskytnutí právní pomoci se podává prostřednictvím dotazníku dostupného u Ústřední služby pro sociální pomoc (Service central d’assistance sociale) (Odkaz se otevře v novém okně.http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), který podepíšete a předáte předsedovi místně příslušné advokátní komory (Diekirch nebo Lucemburk).

Dotazník, který je třeba vyplnit, se týká zejména:

 • totožnosti (příjmení, jméno, místo a datum narození, povolání, bydliště, osobní stav, státní příslušnost) oběti;
 • povahy sporu, pro nějž je vyžadována právní pomoc;
 • rodinné situace oběti;
 • Odkaz se otevře v novém okně.majetkové situace oběti.

Oběť může rovněž uvést jméno právního zástupce nebo právních zástupců, jejichž služeb si přeje využít v rámci právní pomoci, nebo případně jméno právního zástupce, jehož služeb využívá v současnosti.

Doklady, které musí oběť předložit na vyžádání:

 • kopii svého průkazu totožnosti;
 • Odkaz se otevře v novém okně.osvědčení o pojištění u Společného střediska sociálního zabezpečení (Centre commun de la Sécurité sociale, CCSS), jakož i osvědčení o pojištění osob, které s ní sdílejí společnou domácnost;
 • pro dotčenou osobu a každého člena domácnosti: výplatní pásky (nebo osvědčení o příjmu od CCSS), doklad o zaručeném minimálním příjmu, podpoře v nezaměstnanosti nebo pobírání důchodu anebo obdobné dokumenty vztahující se k posledním třem měsícům a uvádějící hrubé částky (výpisy z bankovních účtů nestačí);
 • negativní osvědčení vydané Státním fondem solidarity (Fonds national de solidarité) pro každého člena domácnosti, pokud domácnost nepobírá od tohoto fondu žádné příspěvky;
 • pokud domácnost pobírá nebo vyplácí výživné, doklad upřesňující vyplácenou nebo přijatou částku (například bankovní výpisy za poslední tři měsíce);
 • osvědčení o vlastnictví nemovitosti nebo neexistenci vlastnictví vydávané Správou pro přímé příspěvky (Administration des contributions directes) pro každého člena domácnosti;
 • případně doklady o vlastnictví nemovitostí, jež se nacházejí v zahraničí;
 • dokumenty dokládající vlastnictví movitého majetku (peníze v hotovosti, úspory, akcie, dluhopisy atd.);
 • je‑li domácnost nájemcem, kopii nájemní smlouvy a potvrzení o úhradě nájemného za poslední 3 měsíce;
 • splácí‑li domácnost úvěr na nemovitost, doklad o úhradě měsíčních splátek;
 • dokumenty dokládající příjmy z nemovitého a movitého majetku;
 • dokumenty vztahující se k dotčenému případu.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Po ověření nedostatečnosti zdrojů oznámí předseda nebo člen místně příslušné advokátní komory, který byl předsedou za tímto účelem zmocněn, zda byl nárok na právní pomoc přiznán či zamítnut, a to prostřednictvím obyčejného dopisu v případě přiznání právní pomoci a doporučeného dopisu v případě jejího zamítnutí. Předseda přidělí oběti právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo – pokud si sama nezvolí nebo pokud předseda považuje volbu za nevhodnou – ustanoveného právního zástupce.

Notáři a soudní vykonavatelé jsou jmenováni z moci úřední soudem, který projednává věc v rámci právní pomoci.

Pokud je právní pomoc poskytnuta v průběhu řízení, náklady, které oběť vynaložila, jí budou proplaceny.

Nehrazené náklady

Jestliže oběť využívá právní pomoci a je jí uložena náhrada nákladů řízení, bude tyto náklady hradit stát.

V trestních věcech se právní pomoc nevztahuje na náklady a pokuty uložené odsouzeným osobám.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud je případ uzavřen, aniž byl předán soudu, oznámení upřesňuje podmínky, za nichž oběť může zahájit trestní stíhání prostřednictvím přímého předvolání nebo trestního oznámení s návrhem na účast v adhezním řízení.

Pokud jsou tresty ukládané zákonem z důvodu skutků tresty za trestný čin nebo přečin, oznámení obsahuje informaci, že se oběť může obrátit na vrchního státního zástupce, který má právo uložit státnímu zástupci, aby zahájil trestní stíhání.

Pokud vyšetřovací senát rozhodne, že daná trestní věc nebude postoupena soudu, může oběť proti rozhodnutí podat opravný prostředek u vyšetřovacího senátu odvolacího soudu (Chambre du conseil de la Cour d’appel). V takovém případě má právo předložit tomuto senátu dotazy a připomínky.

Pokud soudní senát věc odloží ze skutkových důvodů, a nikoli z právních důvodů, může se oběť za účelem získání náhrady škody, která jí byla způsobena, rovněž obrátit na občanskoprávní soud.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Stejně jako během vyšetřování/dokazování se oběť může zúčastnit řízení, aniž by měla zvláštní postavení, nebo se jej může zúčastnit jako strana uplatňující občanskoprávní nárok.

Oběť se může účastnit jak veřejných, tak neveřejných jednání, avšak pouze v případě, že je předvolána jako svědek. Může být rovněž předvolána jako svědek na jednání, během něhož jsou předneseny řeči účastníků řízení. Za tímto účelem obdrží od státního zástupce písemné předvolání a musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky právního zástupce protistrany. Během soudního řízení je oběť usazena v zadní části místnosti, aby se zabránilo jejímu přímému kontaktu s obžalovanými.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok obdrží písemné předvolání k jednání. Má rovněž právo účastnit se veřejných a neveřejných jednání a musí být přítomna pro předložení své žaloby. Předstupuje zpravidla po výslechu svědků. Kromě toho může nechat věc projednat, pokud jde o veškeré otázky týkající se jejích občanskoprávních zájmů, a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oficiální úlohou v soudním systému je úloha oběti bez konkrétního statusu. Oběť má právo uplatnit své občanskoprávní nároky v adhezním řízení.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Oběť má zejména právo:

 • na užívání jazyka, kterému rozumí; jinak může v případě trestního oznámení podaného na policejní služebně využit služeb tlumočníka;
 • bezplatně obdržet kopii svého trestního oznámení a podpůrných dokumentů;
 • obdržet potvrzení v jazyce, kterému rozumí, na němž je uvedena spisová značka a datum a místo podání výpovědi; obdržet potvrzení o přijetí trestního oznámení, které bylo podáno státnímu zástupci;
 • využít pomoc právního zástupce nebo jím být zastoupena;
 • být automaticky informována o odložení případu a odůvodnění takového rozhodnutí;
 • na požádání být informována o zahájení vyšetřování případu;
 • na požádání být informována o stavu trestního řízení;
 • být automaticky informována službami státního zastupitelství o datu jednání, během něhož bude v její věci vyneseno rozhodnutí;
 • na požádání obdržet informace o veškerých pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání;
 • požádat soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních, aby jí přiznal nárok na zálohu, za předpokladu, že existence povinnosti protistrany není závažně zpochybnitelná.

Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky má mimo jiné právo:

 • požadovat po obviněném náhradu škody;
 • účastnit se vyšetřování, které provádí vyšetřující soudce;
 • požádat vyšetřujícího soudce, aby nařídil další vyšetřovací úkony;
 • odvolat se k senátu soudu proti některým vyšetřovacím úkonům, které mají dopad na Vaše občanskoprávní zájmy;
 • být vyslechnut pouze, pokud si to přeje;
 • být konfrontován s obviněným, pokud je to nezbytné;
 • mít přístup ke spisu v kanceláři vyšetřujícího soudce po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc;
 • po ukončení vyšetřování si od vyšetřujícího soudce vyžádat kopii spisu;
 • požádat o znalecký posudek, o výslech svědků a o navrácení zabavených předmětů;
 • účastnit se ohledání na místě činu;

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Svědek se může účastnit soudních jednání a pod přísahou sdělit soudci vše, co ví o předmětných skutcích. Musí odpovědět jak na otázky soudu, tak na otázky položené právním zástupcem protistrany.

Účastník adhezního řízení může ve věci uplatňovat veškeré důvody týkající se jeho občanskoprávních nároků a může podat svědectví ohledně předmětných skutečností; právní zástupce této osoby může pokládat otázky znalcům a svědkům obhajoby.

Každý důkaz je v zásadě přijatelný za předpokladu, že lze na základě rozumné úvahy a zkušenosti učinit závěr, že může soudce přesvědčit. Důkazy lze předkládat za podmínky, že mohly být projednány v kontradiktorní diskusi zúčastněných stran.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Oběti budou sděleny následující informace:

 • na vyžádání: stav trestního řízení;
 • automaticky: datum jednání, během něhož bude věc projednána;
 • na vyžádání: veškerá pravomocná rozhodnutí o trestním stíhání.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Když je na policii podáno trestní oznámení, oznamovatel bezplatně obdrží jeho kopii, a to ihned nebo ve lhůtě jednoho měsíce poté, co toto trestní oznámení podal. Oznamovatel si rovněž může od soudu, který se případem zabývá, vyžádat konkrétní procesní písemnosti.

Pokud oznamovatel uplatní občanskoprávní nárok, má právo v kanceláři vyšetřujícího soudce nahlédnout do spisu po prvním výslechu obviněného a den před každým vyšetřovacím úkonem, u nějž je nezbytná právní pomoc.

Když je řízení uzavřeno, vyšetřující soudce předá spis státnímu zástupci. Jakožto strana uplatňující občanskoprávní nárok máte právo nahlížet do spisu nejpozději 8 pracovních dnů předtím, než bude věc přezkoumána soudním senátem.

Strana uplatňující občanskoprávní nárok nebo osoba, která doloží osobní legitimní zájem, má právo obdržet kopii spisu, s výjimkou zabavených dokladů a dokumentů, v rozumné lhůtě před datem stanoveným pro konání jednání. Za tímto účelem musí podat žádost státnímu zástupci.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu?

Každý pravomocný rozsudek, jakmile je vydán, zakládá překážku věci pravomocně rozsouzené. Z tohoto titulu se považuje za platný, dokud není zrušen podáním opravného prostředku stanoveného zákonem. Soud zpravidla rozhoduje v témže rozsudku o trestním stíhání i občanskoprávním nároku.

Z důvodu práva na spravedlivé řízení se tato překážka věci pravomocně rozsouzené vztahuje pouze na osoby, které byly účastníky trestního řízení, a na aspekty rozhodnutí, vůči nimž mohli tito účastníci uplatnit důvody na svoji obhajobu. Jako oběť můžete podat odvolání pouze v případě, že jste uplatnili své občanskoprávní nároky v rámci adhezního řízení.

Z tohoto titulu máte možnost podat odvolání, avšak pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky a pokud máte na podání opravného prostředku právní zájem, tj. jestliže soud zamítl vaši žádost o náhradu škody nebo domníváte‑li se, že výše přiznané částky je nedostatečná.

Nemůžete tedy podat odvolání z důvodu, že nesouhlasíte s uloženým trestem nebo se zproštěním obžaloby. Odvolání týkající se trestněprávního aspektu může podat pouze státní zástupce (Procureur d’Etat).

Poraďte se se svým právním zástupcem, zda je rozumné podat odvolání. Pokud ano, odvolání je třeba podat do 40 dnů v soudní kanceláři soudu, který rozsudek vydal.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po vydání rozsudku můžete obdržet jeho kopii.

Máte rovněž možnost podat odvolání, avšak pouze v případě, že jste byli účastníkem adhezního řízení, a pouze pokud jde o vaše občanskoprávní nároky (viz pododstavec 1).

Můžete informovat vrchního státního zástupce (Procureur général d’Etat), který je pověřen dohledem nad výkonem trestu, že vznášíte námitku, pokud se předpokládá podmínečné propuštění.

Můžete být nadále zastoupeni svým právním zástupcem.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Jakožto účastník uplatňující občanskoprávní nárok máte právo využít právní pomoc, pokud jde o veškeré otázky týkající se výkonu rozhodnutí.

Jako oběť úmyslně spáchaného trestného činu, který měl za následek újmu na zdraví, můžete za určitých podmínek podat žádost o odškodnění ze strany státu na Ministerstvu spravedlnosti, pokud nemůžete získat náhradu škody od pachatele trestného činu.

Policie a soud jsou povinni vám jakožto oběti zajistit ochranu. Každé rozhodnutí týkající se podmínečného propuštění odsouzeného může být doprovázeno zvláštními podmínkami, které se vztahují zejména k ochraně společnosti a k ochraně vaší osoby.

Jaké informace mi budou sděleny, pokud je pachatel odsouzen?

Máte právo obdržet na vyžádání informace o všech pravomocných rozhodnutích o trestním stíhání.

Pokud jde o to, jaký trest byl uložen pachateli trestného činu, vězte, že v odsuzujícím rozsudku musí být uvedena ustanovení zákona, která jsou uplatňována, aniž je reprodukován obsah, skutkové okolnosti trestného činu, které byly pachateli dokázány a uložený trest / uložené tresty (článek 195 trestního řádu). Pokud jde o jakékoli další otázky týkající se výkonu trestů, můžete kontaktovat oddělení výkonu trestů Nejvyššího státního zastupitelství (Parquet général).

Osoba pravomocně odsouzená v Lucembursku pravděpodobně nastoupí do výkonu trestu buď ve vězení v Schrassigu, nebo ve vězení v Givenichu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Na základě čl. 4 odst. 1 trestního řádu můžete být na svou výslovnou žádost podanou Nejvyššímu státnímu zastupitelství informováni o propuštění pachatele trestného činu na svobodu nebo o jeho útěku z věznice, pokud vám hrozí nebezpečí nebo konkrétní riziko újmy, s výjimkou případů, kdy s sebou toto oznámení nese riziko újmy rovněž pro pachatele trestného činu.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele trestného činu? (například trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Ve většině případů stanoví výši odškodného přiznaného oběti jakožto náhradu škody, která jí byla způsobena soud, který stíhá pachatele trestného činu, pokud obžalovaného shledá vinným .

K tomu, aby soud mohl rozhodnout o odškodnění, je nezbytně nutné, aby oběť vstoupila do trestního řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nárok v adhezním řízení. Tento krok může učinit kdykoli v průběhu vyšetřování. Oběť není povinna účastnit se soudního řízení. Může se nechat zastoupit právním zástupcem a předložit své návrhy písemně před zahájením řízení.

V případě, že oběť neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení a nepředloží žádné návrhy, soud jí nebude moci přiznat náhradu škody z moci úřední.

Oběť, která v rámci trestního řízení neuplatní občanskoprávní nárok v adhezním řízení, však přesto neztrácí nárok na odškodnění.

Stále totiž může podat k občanskoprávnímu soudu žalobu na pachatele trestného činu za předpokladu, že nepřekročí zákonné promlčecí lhůty platné pro občanskoprávní řízení a prokáže, že dotčené činy zakládají občanskoprávní zavinění.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Trestní soud má za úkol vyčíslit škodu, která oběti vznikla, nezabývá se však vymáháním přiznané náhrady škody.

Je na oběti, aby po vydání pravomocného rozsudku podnikla kroky k tomu, aby od pachatele získala náhradu škody.

Nejčastěji se postupuje tak, že je dohledem nad zaplacením náhrady škody pověřen právní zástupce oběti, který uplatní nejprve smírný postup, při němž spolupracuje s právním zástupcem odsouzeného, nebo dojde k nucenému výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudního vykonavatele.

Pokud soud uložil podmíněný trest zahrnující povinnost odškodnění, dohlíží vrchní státní zástupce (Procureur général d’Etat) pověřený dohledem nad výkonem trestů na to, zda odsouzený náležitě dodržuje svoji povinnost.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

V rámci řízení může soud přiznat zálohu například během čekání na výsledky znaleckého posudku. Pokud pachatel odmítá nebo není s to tuto zálohu zaplatit, může na sebe tuto povinnost převzít v případě, že je řádně prokázáno, že je to nezbytné, Ministerstvo spravedlnosti.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Novela zákona ze dne 12. března 1984 o odškodnění některých obětí, které utrpěly újmu na zdraví v důsledku trestného činu, přiznává některým obětem trestných činů právo na odškodnění ze státního rozpočtu. Jedná se důležité opatření ve prospěch obětí, které se uplatní v těchto případech:

totožnost pachatele násilného trestného činu nebyla zjištěna; jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel násilného trestného činu se zdržuje na neznámém místě; pachatel trestného činu je insolventní.

Oběť, která si přeje uplatnit nárok na odškodnění, musí žádost o odškodnění předložit Ministerstvu spravedlnosti, jež v dané věci rozhodne do šesti měsíců. Tato žádost musí být vyhotovena ve francouzštině, němčině nebo lucemburštině a musí uvádět datum, místo a přesnou povahu skutků. K žádosti je třeba přiložit podpůrné dokumenty týkající se předmětných skutků a škody, kterou oběť utrpěla.

Právo na odškodnění podléhá určitým podmínkám, které musí oběť nutně splnit:

Oběť buď musí mít oprávněný a obvyklý pobyt v Lucemburském velkovévodství, nebo být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo Rady Evropy. Kromě toho je nutné, aby oběť v době spáchání trestného činu oprávněně pobývala v Lucemburském velkovévodství nebo aby se jednalo o trestný čin uvedený v čl. 382-1 trestního řádu [obchodování s lidmi];

Způsobená újma musí být důsledkem úmyslného jednání, které má povahu trestného činu.

Musí se jednat o újmu na zdraví, nikoli o pouhou škodu na majetku (je tedy vyloučeno například odškodnění v případě pouhé krádeže).

Tato újma musí vést k závažným potížím, pokud jde o životní podmínky, přičemž tyto závažné problémy mohou vyplývat ze ztráty či snížení příjmů nebo ze zvýšení nákladů či výjimečných výdajů anebo z nezpůsobilosti k výkonu pracovní činnosti, ze zameškání školního roku, z fyzické nebo duševní újmy či z nemajetkové nebo estetické újmy, jakož i z fyzického či psychického utrpení. V případě, že se jednotlivec stane obětí trestného činu uvedeného v článcích 372 až 376 trestního zákoníku, je osvobozen od povinnosti předložit důkaz o fyzické nebo duševní újmě, ke které údajně došlo.

Stát je pověřen odškodněním pouze za situace, kdy oběť není s to získat z jakéhokoli titulu (například od pachatele, od úřadu sociálního zabezpečení nebo v rámci soukromého pojištění), účinnou náhradu škody v dostatečné výši.

Je důležité vzít na vědomí, že odškodnění může být zamítnuto nebo přiznáno v nižší výši z důvodu chování oběti za daných skutkových okolností nebo z důvodu jejích vztahů s pachatelem.

Pokud je oběť odškodněna státem, může tato osoba i tak požadovat po pachateli zaplacení dodatečné částky uplatněním svého občanskoprávního nároku v adhezním řízení, pokud se jí výše odškodnění zdá nedostatečná. V tomto případě má oběť povinnost informovat soud o tom, že předložila žádost o odškodnění státu, případně o tom, že takové odškodnění od státu obdržela.

Mám právo na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Oběť má právo na odškodnění, pokud pachatel není odsouzen, za podmínky, že je obětí trestného činu a že totožnost pachatele útoku nebyla zjištěna, nebo jestliže jeho totožnost sice zjištěna byla, avšak pachatel se zdržuje na neznámém místě nebo je insolventní.

Pokud se nekonalo soudní řízení a soud proto nestanovil odškodnění, může Ministerstvo spravedlnosti přiznat paušální částku a/nebo nařídit provedení znaleckého posudku na své vlastní náklady s cílem stanovit výši odškodného, jež bude oběti poskytnuto.

Mám v době, kdy čekám na rozhodnutí o mé žádosti o odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V případě, že je náležitě prokázáno, že je to nezbytné, může Ministerstvo spravedlnosti v průběhu posuzování žádosti poskytnout zálohu.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Stal jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

– Jako oběť trestného činu se můžete obrátit na následující hlavní služby pro poskytování pomoci obětem:

A. Vládní služba:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV (Ústřední služba sociální pomoci – Služba pomoci obětem) v Lucemburku

Druhy pomoci:

 • Psychologická a psychoterapeutická péče
 • Služba poskytování právních informací
 • Terapeutická skupina pro oběti partnerského násilí
 • Asistence během celého právního řízení

KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobilní telefon: (+352) 621 32 65 95

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.scas-sav@justice.etat.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevládní organizace (NGO):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité (Pomoc obětem trestných činů) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Druhy pomoci:

 • Služba právní konzultace
 • Psychická, finanční a hmotná podpora

KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.wrl@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Schválené služby pomoci obětem domácího násilí

Existují celkem tři:

– SAVVD v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Druhy pomoci:

 • Psychosociální konzultace
 • Právní informace a podpora
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy po vykázání pachatele trestného činu státním zastupitelstvím
 • Plánování právních kroků
 • Asistence u soudu, u právního zástupce, u lékaře atd.
 • Poradenství
 • Konzultace a ochranná opatření proti obtěžování
 • Vytvoření plánu na ochranu obětí

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@savvd.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– v Lucemburku zajišťovaná organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání
 • Psychologické služby pro děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí. Psychologická podpora pro děti a nezletilou i zletilou mládež, která je obětí domácího násilí, a jejich rodiny

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@psyea.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Služba pomoci dětem a mladistvým, kteří jsou přímými či nepřímými oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání.

Druhy pomoci:

 • Péče o děti a mladistvé, kteří jsou oběťmi domácího násilí, v rámci vykázání

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Schválené konzultační služby pro ženy, které jsou oběťmi násilí

Druhy pomoci:

 • Telefonické konzultace
 • Psychosociální konzultace
 • Informace a podpora právní, administrativní a sociální povahy
 • Plánování právních kroků
 • Poradenství při jednání s dalšími subjekty: právní zástupce, soud, policie
 • Pohovory za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro ženy
 • Vzdělávání a konference na téma domácího násilí
 • Semináře a skupinové terapie

Existují celkem čtyři:

– VISAVI (Vivre Sans violence) (Život bez násilí) v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační středisko pro ženy, které jsou oběťmi domácího násilí.

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.feminfo@visavi.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/visavi/

– F0YER SUD v Esch-sur-Alzette – středisko zřízené Národní radou lucemburských žen (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.foyersud@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centre OZANAM v Lucemburku

– Centre OZANAM Nord ve Wiltzu – středisko zřízené nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Konzultační střediska pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.ozanam@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.ozanam.nord@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange – středisko zřízené nadací Pro Familia

Konzultační středisko pro ženy v tísni, včetně obětí násilí.

KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.femmes@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cnfl.lu/

4. Schválené konzultační středisko pro děti a mládež, které jsou oběťmi násilí

Existují celkem čtyři:

– PSY EA v Lucemburku – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Psychologická služba pro děti a mládež ve věku od 3 do 21 let, které se staly oběťmi nebo svědky domácího násilí, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora pro děti a zletilou i nezletilou mládež, která se stala obětí nebo svědkem domácího násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax : (+352) 26 48 18 63

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@psyea.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange – služba zajišťovaná nadací Fondation Pro Familia

Konzultační služba pro děti a mládež ve věku od 0 do 27 let, které se staly oběťmi nebo svědky fyzického a psychického násilí, včetně domácího, a jejich rodiny.

Druhy pomoci:

 • Psychologická podpora poskytovaná dítěti a jeho rodině
 • Podpora vřelých rodinných vztahů založených na vzájemné úctě
 • Zvyšování povědomí a prevence násilí

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alternatives@profamilia.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange – středisko zřízené organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

Konzultační a informační středisko pro dívky a mladé ženy (12 až 21 let) v tísni, které jsou oběťmi fyzického, psychického nebo sexuálního násilí.

Druhy pomoci:

 • Individuální pohovory
 • Podpora při plnění správních formalit
 • Pomoc při hledání bydlení ve specializovaných zařízeních
 • Pomoc za účelem případného přijetí do ubytovacího střediska Foyer Meederchershaus

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.infofilles@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Lucemburku – středisko zřízené organizací Alupse

Služba psychologické konzultace a terapie pro děti od 0 do 21 let, které jsou obětí fyzického, psychického a sexuálního násilí, a jejich rodiny.

KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.alupse@pt.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Schválené středisko pro konzultace, informování a pomoc pro muže a chlapce v tísni, kteří jsou oběťmi násilí – infoMann v Lucemburku, provozované organizací actTogether

Druhy pomoci:

 • Psychologická a sociální podpora a konzultace
 • Informační a dokumentační služba
 • Osvěta a vzdělávání
 • Poradenství a podpora za účelem přijetí do ubytovacího střediska pro muže

KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@infomann.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.infomann.lu/

6. Schválené středisko poskytující konzultace a pomoc pachatelům násilí včetně domácího – Riicht eraus v Lucemburku, provozované Lucemburským červeným křížem

Druhy pomoci:

 • Služby konzultace, naslouchání, pomoci, asistence a poradenství poskytované pachatelům (mužům i ženám) domácího násilí v souvislosti s vykázáním na základě výkonu soudního rozhodnutí nebo na základě jejich dobrovolného rozhodnutí
 • Získání povědomí a přijetí odpovědnosti pachatelů
 • Krátkodobá ochrana obětí
 • Řízení konfliktů a sebedůvěra
 • Podpora osoby, která si přeje se změnit, v jejím úsilí
 • Pomoc při rozvoji praktických strategií, které umožňují trvale změnit postoj a chování pachatelů
 • Podpora osob, které si přejí změnit své násilné chování
 • Skupinová terapie

KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Poradenská linka („Helpline“) Červeného kříže: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55 5801

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.riichteraus@croix-rouge.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Schválená služba pomoci pro oběti obchodování s lidmi

Ambulanční a stacionární péče poskytovaná všem obětem obchodování s lidmi – ženám, mužům a dětem.

Existují dvě služby pomoci, které vzájemně spolupracují:

– SAVTEH v Lucemburku zřízená organizací Femmes en détresse (Ženy v tísni)

– COTEH v Lucemburku zřízená nadací Maison de la Porte Ouverte (Dům otevřených dveří)

Druhy pomoci:

 • Telefonické a individuální konzultace
 • Psychosociální pomoc a poradenství
 • Psychologická podpora a stabilizace
 • Zajištění lékařského dohledu a péče
 • Pomoc poskytovaná oběti při spolupráci se soudní policií za účelem zjištění totožnosti pachatele
 • Podpora při spolupráci oběti s policií a státním zastupitelstvím
 • Pomoc poskytovaná oběti při vyřizování formalit, zejména v právní, správní a sociální oblasti
 • Koordinace stacionární péče a zajištění ubytování oběti v ubytovacím středisku v závislosti na jejím pohlaví a věku
 • Hmotná a finanční pomoc
 • Informace o právech obětí obchodování s lidmi, právních a správních postupech a dávkách, které mají tyto oběti k dispozici
 • Navázání kontaktu s nevládními organizacemi v zemích původu obětí při jejich dobrovolném návratu

KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax : (+352) 26 48 26 82
Mobil: (+352) 621 316 919

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.traite.humains@visavi.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
Mobil: (+352) 621 351 884

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.coteh@fmpo.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policie:

Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)
Direction Générale (Generální ředitelství) 
L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Telefonní číslo pro naléhavé případy: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.contact@police.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Místní orgány:

Service d’accueil et d’information juridique (Středisko pro přijímání obětí a poskytování právních informací):

– DIEKIRCH

Justice de paix (smírčí soud)
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix (smírčí soud)
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

– LUCEMBURK

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba poskytování právních informací „Droits de la femme“ (Práva žen):

PARQUET GÉNÉRAL (NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ)

Cité judiciaire
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstva:

– Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mj.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mj.public.lu/

Oblast působnosti:

 • Občanské záležitosti
 • Trestní věci: Odškodňování obětí, právní pomoc, mediace v trestních věcech
 • Obchodní záležitosti
 • Soudní organizace
 • Obecná koordinace správních sporů před správními soudy
 • Vězeňská zařízení

– -Ministère de l’Intérieur (Ministerstvo vnitra)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@miat.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mi.public.lu/

Pravomoci v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Koordinace v oblasti záchranných služeb
 • Spolupráce s nevládními organizacemi

– Ministère de la Sécurité intérieure (Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.secretariat@msi.etat.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Pomoc obětem v souladu s vyhláškou Lucemburského velkovévodství ze dne 28. ledna 2015:

 • Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství), Inspection générale de la Police (Generální inspektorát policie), evropská politika v oblasti soudnictví a vnitřních věcí, politika mezinárodní policejní spolupráce

– Ministère de l’Égalité des Chances (Ministerstvo pro rovné příležitosti)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E‑mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@mega.public.lu
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Oblast působnosti:

 • Domácí násilí
 • Výbor pro spolupráci mezi odborníky v oblasti boje proti násilí
 • Partnerství a řízení s nevládními organizacemi schválenými ministerstvem pro rovné příležitosti v oblasti ambulanční a stacionární péče o oběti a pachatele domácího násilí, ženy a muže v tísni a v oblasti boje proti násilí na základě pohlaví a obchodování s lidmi
 • Partnerství a spolupráce schválených nevládních organizací se státem v oblasti péče o osoby v tísni, které jsou oběťmi násilí.

Telefonická linka důvěry určená pro pomoc obětem

– Police Grand-Ducale (Policie Lucemburského velkovévodství)

Horká linka: 113

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Croix-Rouge luxembourgeoise (Lucemburský červený kříž)

Horká linka: 2755

Od pondělí do neděle 7–22 h

– Fraenhaus (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do neděle 24 hodin denně

– Fraentelefon (Femmes en détresse, Ženy v tísni)

Horká linka: (+352) 44 81 81

Od pondělí do pátku 9–15 h

Je pomoc obětem bezplatná?

Jaké druhy pomoci mohu získat od státních útvarů nebo orgánů?

Ano, pomoc obětem je poskytována zdarma.

Jaké druhy pomoci mohu získat od nevládních organizací?

Viz odpověď na první otázku pod písmenem B.

Poslední aktualizace: 08/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Maďarsko

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám jednáním, které je podle maďarského práva trestným činem, způsobena újma – například jste utrpěli zranění nebo byl poškozen či odcizen váš majetek. Jako oběti trestného činu vám maďarské právní předpisy před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení přiznávají určitá práva. Informace o vašich právech a povinnostech v rámci trestního řízení vám na požádání poskytne vyšetřující orgán, státní zástupce nebo soud, v závislosti na stadiu řízení.

Trestní řízení v Maďarsku začíná vyšetřováním. Vyšetřování obvykle provádí policejní orgán pod dozorem státního zástupce. Po skončení vyšetřování buď státní zástupce rozhodne o podání obžaloby a věc je postoupena soudu, nebo se věc uzavře ve stadiu vyšetřování pro nedostatek důkazů či z důvodu, že je vyloučena trestní odpovědnost nebo ji již nelze uplatnit.

Pokud se věc dostane k soudu, soud posoudí shromážděné důkazy a rozhodne, zda je obžalovaný vinen, či nikoli. V maďarském trestním řízení (s výjimkou určitých typů řízení) může soud provést dokazování přímo při veřejném líčení. Můžete být tedy předvoláni k soudnímu líčení a vyslechnuti jako svědek. Je-li obžalovaný shledán vinným, je odsouzen. Není-li obžalovaný shledán vinným, je zproštěn obžaloby.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace získám od příslušného orgánu (např. policie, státní zástupce) poté, co došlo k trestnému činu, avšak ještě předtím, než trestný čin oznámím?

Zákon o trestním řízení vyžaduje, aby soud, státní zástupce a vyšetřující orgán informoval osoby, na něž se vztahují donucovací činnosti, o jejich právech a povinnostech před provedením jakéhokoli procesního úkonu.

Trestné činy lze oznámit státnímu zástupci nebo vyšetřujícímu orgánu ústně nebo písemně. Oznámení rovněž může být přijato jiným orgánem nebo soudem, který jej pošle vyšetřujícímu orgánu. Zákon nestanoví žádné formality pro oznámení trestného činu; trestné činy mohou být oznámeny dopisem, poštou, e-mailem, nebo je lze nahlásit osobně.

Trestní řízení je vedeno v maďarštině, avšak oběť, která nehovoří maďarsky, má možnost používat svůj mateřský jazyk nebo jakýkoli jiný jazyk, který si zvolí. I v případech, kdy oběť hovoří maďarsky, může během trestního řízení používat svůj národní jazyk. Náklady na překlady a tlumočení se na oběť nepřenášejí a oběť není povinna hradit na tyto náklady zálohu nebo hradit samotné náklady.

Oběť trestného činu má právo na podporu poskytovanou službami podpory pro oběti v případě fyzických osob, na nichž byl spáchán trestný čin nebo trestný čin proti majetku na území Maďarska, a v případě všech fyzických osob, jimž byla způsobena újma jako přímý důsledek trestných činů nebo trestných činů proti majetku spáchaných na území Maďarska, zejména újma na zdraví nebo citová újma, duševní újma nebo ekonomická ztráta, za podmínky, že jsou: maďarskými občany, občany některého z členských států EU, občany některé ze zemí mimo EU zákonně pobývajícími na území Evropské unie, osobami bez státní příslušnosti zákonně pobývajícími na území Maďarska, obětmi obchodování s lidmi nebo jakýmikoli jinými osobami považovanými za způsobilé podle mezinárodních smluv uzavřených mezi státem, jehož jsou občany, a Maďarskem, nebo na základě vzájemnosti.

Stát poskytuje služby podpory pro oběti po posouzení jejich potřeb, přičemž tyto služby mohou zahrnovat: usnadnění ochrany zájmů obětí, poskytnutí okamžité peněžní pomoci, poskytnutí potvrzení o statusu oběti, ochranu svědků a poskytnutí bezpečného ubytování. Pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, oběť má rovněž nárok na odškodnění ze strany státu.

Kromě toho může být nařízena osobní ochrana oběti, pokud jsou plánovány nebo páchány násilné činy na osobách nebo trestné činy představující kolektivní nebezpečí pro osoby a pokud je jejich cílem je bránit účasti obětí na trestním řízení nebo mařit prosazování jejich práv a výkon jejich povinností, nebo pokud je takový trestný čin pravděpodobný. Žádosti mohou být podány nebo zaevidovány u soudu, státního zástupce nebo vyšetřujícího orgánu, který vede trestní řízení.

V zájmu zajištění prevence nebo přerušení trestných činů proti fyzické nedotknutelnosti nebo svobodě jedince osobní ochrana zahrnuje ochranu soukromého bydliště oběti nebo jiného místa pobytu, jakož i zajištění dopravních cest a bezpečné účasti na trestním řízení a další správní úkony.

Osobní ochrana je zajišťována zejména prostřednictvím pravidelných hlídek, technických prostředků, nepřetržitého komunikačního spojení, poskytnutí ochranného oděvu a – jsou-li ostatní metody osobní ochrany neúčinné – za pomoci personálu pověřeného ostrahou, jenž může být přidělen na místo řízené donucovacím orgánem, který je oprávněn nařídit a poskytnout osobní ochranu.

Pokud ochranu oběti účastnící se trestního řízení velmi závažného charakteru nelze zajistit prostřednictvím osobní ochrany a spolupracuje-li oběť s orgánem a nachází se v ohrožení, a je proto nezbytné přijmout zvláštní opatření na ochranu, oběť se rovněž může zapojit do programu na ochranu svědků, v jehož rámci jsou zajišťována zvláštní opatření na ochranu, pokud jsou splněny konkrétní dodatečné podmínky.

V některých případech má oběť právo na zastoupení v řízení jinou osobou, a pokud vystupuje jako náhradní soukromý žalobce, má nárok na právní pomoc. V zásadě platí, že podmínkou je situace, kdy oběť uvedená opatření potřebuje, tj. situace, v níž při zohlednění příjmu osob sdílejících stejnou domácnost měsíční čistý příjem oběti nepřekračuje příslušnou minimální výši starobního důchodu stanoveného na základě zaměstnaneckého vztahu (28 500 HUF v roce 2017) a oběť nedisponuje aktivy, jimiž by mohla pokrýt náklady na právní službu.

Oběť může mít právo připojit se k občanskoprávní žalobě směřující k získání náhrady škod vzniklých v důsledku trestného činu od obviněného či obžalovaného v jakékoli fázi trestního řízení. S cílem zajistit svou občanskoprávní žalobu může oběť podat návrh na obstavení majetku pachatele trestného činu, jež soud nařídí v případě, že existuje dostatečný důvod předpokládat, že uspokojení nároku bude ohroženo. Soud rozhodne ve věci občanskoprávní žaloby v rozsudku, v němž návrh přijme nebo zamítne. Pokud by se tím výrazně zpozdilo uzavření řízení nebo pokud je obviněný zproštěn obvinění či obžalovaný zproštěn obžaloby nebo pokud je soudní rozhodnutí o skutkové podstatě návrhu v rámci trestního řízení vyloučeno kvůli jiným podmínkám, soud nařídí nucený výkon občanskoprávního nároku jinými právními prostředky.

Oběť má právo účastnit se mediačního řízení s obviněným při splnění stanovených podmínek. Mediační řízení nemůže probíhat bez souhlasu oběti, a dokonce ani v případě jejího souhlasu není toto řízení automatické a závisí na řadě dalších podmínek.

Vlastní výdaje oběti a jejího zástupce vzniklé v dané věci jsou výdaji trestního řízení stejně jako výdaje oběti vzniklé v souvislosti s její přítomností jako svědkem. Zatímco první typ výdajů stát nehradí, druhý typ je po ukončení procesního opatření proplacen. Obžalovanému je nařízeno, aby uhradil náklady trestního řízení, pokud je shledán vinným.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí) Jak jsou má práva chráněna?

Zákon o trestním řízení stanoví ochranu práv souvisejících s řízením spadajícím do pravomoci Maďarska bez ohledu na státní příslušnost a místo pobytu. Služba podpory pro oběti poskytuje stejné služby státním příslušníkům jakéhokoli členského státu EU i maďarským občanům.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Oběť je individuálně informována o rozhodnutí zahájit vyšetřování trestného činu pouze v případě, že oznamovatelem trestného činu nebyla ona sama. Kromě toho zákon o trestním řízení definuje situace a rozhodnutí, o nichž oběť musí být informována.

Oběť má právo být na požádání v souvislosti s trestným činem, který se jí týká, informována o propuštění nebo úniku zadržované osoby, podmínečném propuštění, konečném propuštění nebo úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody v případě osoby odsouzené k trestu odnětí svobody, o propuštění nebo úniku osoby ze zajišťovací vazby, jakož i o přerušení zajišťovací vazby, o propuštění nebo úniku osoby podstupující nedobrovolnou léčbu, o propuštění, odchodu bez povolení a uvolnění za účelem adaptace osoby podstupující nedobrovolnou léčbu a v případě vzdělávání mladistvých pachatelů o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez povolení a přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů.

Oběť musí být informována zejména o těchto rozhodnutích: jmenování znalce, přerušení vyšetřování, uzavření vyšetřování, ukončení vyšetřování, obvinění či obžaloba, částečné opomenutí obžaloby, stažení obvinění a přijetí jakýchkoli rozhodnutí obsahujících ustanovení, která se přímo vztahují k oběti, jakož i přijetí konečného rozhodnutí.

Oběť musí být informována o místu a datu všech procesních úkonů, jichž se může účastnit. Tyto procesní úkony zahrnují slyšení znalce při vyšetřování, ohledání, rekonstrukce, dostavení se za účelem identifikace, jakož i líčení a veřejná jednání během soudních řízení.

V průběhu vyšetřování oběť může získat informace a za poplatek obdržet kopie všech znaleckých posudků a spisů týkajících se vyšetřovacích úkonů, jichž se může účastnit, a může získat kopie jiných dokumentů, pokud to není v rozporu se zájmy vyšetřování. Po uzavření vyšetřování má oběť možnost přezkoumat veškeré dokumenty vztahující se k trestnému činu, který byl na ní spáchán.

Během vyšetřování může oběť podat opravný prostředek nebo stížnost proti všem rozhodnutím obsahujícím ustanovení, která se jí přímo týkají. Oběť může mimo jiné podat stížnost proti rozhodnutím, kterými se zamítá její oznámení trestného činu, nebo rozhodnutím, kterými se odkládá nebo ukončuje vyšetřování.

Pokud je oznámení trestného činu odmítnuto nebo pokud je vyšetřování ukončeno a v některých případech pokud byla vznesena formální obvinění vztahující se k části obžaloby a stížnost oběti nepřinesla požadovaný výsledek, může oběť vystupovat v postavení náhradního soukromého žalobce ve lhůtě stanovené zákonem. Oběť může rovněž vystupovat jako náhradní soukromý žalobce v případě, že státní zástupce v rámci vyšetřování neprokáže existenci trestného činu, který lze stíhat úřadem státního zástupce, nebo pokud státní zástupce nepřevzal od soukromého žalobce zastoupení pro účely trestní stíhání. Oběť vystupující v postavení náhradního soukromého žalobce může prostřednictvím svého právníka podat návrh na trestní stíhání, a může tak sama vznést obžalobu proti obviněnému.

Během soudního řízení může oběť podat opravný prostředek pouze proti soudnímu rozhodnutí o skutkové podstatě občanskoprávního nároku, avšak nikoli proti skutkové podstatě rozhodnutí. Během soudního řízení může oběť vystupovat jako náhradní soukromý žalobce, pokud státní zástupce stáhl obžalobu.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Trestní řízení je vedeno v maďarštině, neznalost maďarského jazyka však nebude důvodem pro diskriminaci. V rámci trestního řízení můžete používat, jak ústně, tak písemně, svůj rodný, regionální nebo menšinový jazyk anebo jiný jazyk, který označíte za jazyk, kterým hovoříte. V těchto případech máte právo na tlumočníka a překlad úředních dokumentů, které vám jsou určeny, bezplatně.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Orgán se bude snažit s vámi komunikovat jednoduchým a srozumitelným způsobem, a to jak ústně, tak písemně. Informace o vašich právech a upozornění týkající se vašich povinností budou sdělovány snadno srozumitelným způsobem, přičemž bude brán v potaz váš stav a osobní schopnosti. Při verbální komunikaci je rovněž nutné, aby se orgán ujistil, zda jste rozuměli informacím, které vám byly sděleny, a pokud tomu tak není, orgán vám informace nebo upozornění vysvětlí. Jste-li nezletilý nebo máte-li zdravotní postižení, orgán musí při komunikaci s vámi vzít tyto skutečnosti náležitě v potaz. Pokud trpíte sluchovým postižením, jste hluchoslepí nebo máte vadu řeči, můžete požádat o služby tlumočníka znakového jazyka nebo můžete místo výslechu učinit písemné prohlášení.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Na státní úrovni vykonávají funkce ochrany obětí a právní pomoci vládní úřady hlavního města a 19 žup. Pokud jste se stali obětí trestného činu, vládní agentury vám poskytnou bezplatnou pomoc přizpůsobenou vašim potřebám, v jejímž rámci obdržíte:

 • informace o svých právech a možnostech,
 • emocionální podporu,
 • praktickou pomoc a právní poradenství v jednoduchých případech,
 • potvrzení o vašem statusu oběti,
 • můžete rovněž získat okamžitou peněžní pomoc na základě žádosti předložené do 5 dnů od spáchání oznámeného trestného činu.

Jako součást právní pomoci vám vládní úřady poskytnou bezplatné právní poradenství v případech, kdy jsou skutkové okolnosti případu relativně jednoduché, a pokud jste ve finanční nouzi, mohou vám být poskytnuty právní služby (například vypracování dokumentů) prostřednictvím právní pomoci mimo rámec trestního řízení a zastoupení prostřednictvím právního zástupce v rámci trestního řízení.

Kontaktní údaje vládních úřadů Budapešti a jednotlivých žup jsou uvedeny na Odkaz se otevře v novém okně.http://www.kormanyhivatal.hu/ a další informace o podpoře obětí a právní pomoci naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalatOdkaz se otevře v novém okně.http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Vedle státních organizací na podporu obětí se v případě, že jste se stali obětí trestného činu, můžete obrátit rovněž na řadu organizací občanské společnosti, například:

 • charitativní sdružení WHITE RING, které je členem organizace Victim Support Europe, poskytuje finanční, právní, psychologickou a jinou podporu, jakož i pomoc obětem trestných činů a jejich příbuzným, zejména těm, kteří tuto pomoc potřebují z důvodu své sociální situace (Odkaz se otevře v novém okně.http://fehergyuru.eu/),
 • Národní služba telefonických informací v krizových situacích (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) poskytuje pomoc obětem domácího násilí, dětem, které jsou obětí týrání, obětem prostituce a obchodování s lidmi a v případě potřeby může zprostředkovat ubytování (Odkaz se otevře v novém okně.http://bantalmazas.hu/),
 • Nevládní organizace Ambulance ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) poskytuje bezplatnou psychologickou pomoc a rehabilitaci pro děti a dospělé, kteří se stali obětí zneužití a kterým bylo způsobeno trauma, a poskytuje právní informace a poradenství (Odkaz se otevře v novém okně.http://eszteralapitvany.hu/),
 • Nevládní organizace NANE Sdružení za práva žen provozuje bezplatnou linku pomoci a poskytuje osobní právní pomoc, jakož i psychologické a sociální poradenství pro dospělé a nezletilé oběti domácího násilí (Odkaz se otevře v novém okně.http://nane.hu/).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Pokud se obrátíte na policii jako oběť trestného činu, obdržíte od policie písemné oznámení o příslušné službě podpory pro oběti a budete informováni o vašich možnostech využití podpory pro oběti a na požádání vám policie vydá nezbytné osvědčení, které bude předáno přímo vám, nebo bude zasláno službě podpory pro oběti.

Jak je chráněno mé soukromí?

Během trestního řízení musí být respektováno vaše právo na ochranu osobnosti a právo zúčastněných osob na úctu a jakékoli zveřejnění údajů o vašem soukromí, které není nezbytně nutné, je zakázáno. Za tímto účelem, pokud je nezbytná vaše výpověď jako svědka, můžete požádat, aby s vašimi údaji bylo nakládáno jako s důvěrnými, což znamená, že od tohoto okamžiku budou tyto údaje zpřístupněny pouze orgánu, který vede v daném případě trestní řízení.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Podání oznámení o trestném činu, kterým vám byla způsobena újma, není obecnou podmínkou způsobilosti pro získání služby podpory pro oběti; nicméně nárok na peněžní pomoc (odškodnění, okamžitá peněžní pomoc) budete mít pouze v případě, že disponujete písemným důkazem o zahájení trestního řízení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí.

Osobní ochranu můžete získat po zahájení trestního řízení. Pokud se v důsledku své účasti na trestním řízení nacházíte v ohrožení, můžete požádat orgán, který vede v daném případě trestní řízení, aby vám jako oběti nebo svědkovi, jakož i vašim rodinným příslušníkům a příbuzným, byla poskytnuta osobní ochrana. Osobní ochrana může být zahájena vyšetřujícím orgánem, který vede v daném případě řízení, státním zástupcem nebo soudem, a rozhodnutí bude vykonáno policií, která poskytuje osobní ochranu.

Jestliže máte být vyslechnut jako svědek a vaše výpověď se vztahuje k podstatným okolnostem obzvláště závažného případu, můžete být prohlášen za osobu požívající zvláštní ochrany, pokud důkazy očekávané od vaší výpovědi nelze nahradit nebo pokud by zveřejnění vaší totožnosti v souvislosti s vaší účastí v trestním řízení vážně ohrozilo život, zdraví nebo osobní svobodu vaší osoby nebo vašich příbuzných.

O prohlášení svědka za osobu požívající zvláštní ochrany rozhodne vyšetřující soudce, přičemž toto opatření může být navrženo státním zástupcem; tento druh ochrany tedy musíte zahájit u státního zástupce. Pokud jste prohlášeni za svědka s nárokem na zvláštní ochranu, můžete být dotazováni pouze vyšetřujícím soudcem a nemusíte být předvolán k hlavnímu líčení, vaše jméno, osobní údaje a místo bydliště budou zpracovávány důvěrně a nebudou zpřístupněny obviněnému či obžalovanému a jeho obhájci.

Ochrana vám rovněž může být poskytnuta v rámci zvláštního programu na ochranu. Jestliže se tohoto programu účastníte, můžete být předvoláni k procesním úkonům nebo o nich být informováni, anebo vám mohou být zasílány dokumenty pouze prostřednictvím orgánu odpovědného za vaši ochranu a adresa tohoto orgánu bude uvedena jako místo vašeho bydliště. Nikomu, včetně orgánů, nesmějí být poskytnuty kopie dokumentů obsahujících informace o vás, pokud to nepovolil orgán odpovědný za vaši ochranu. V tomto případě můžete odmítnout poskytnout výpověď uvádějící nebo naznačující informace o vaší nové totožnosti nebo místě bydliště.

Pokud byl na vás spáchán trestný čin, za který může být uložen trest odnětí svobody a který vám způsobil újmu, můžete k soudu podat návrh, aby nařídil obviněnému, aby se zdržel veškerého kontaktu s vámi po dobu 10 až 60 dnů.

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici? Kdo mi může ochranu poskytnout?

Během trestního řízení bude soud, státní zástupce a vyšetřující orgán neustále prověřovat, zda jste obětí, která potřebuje zvláštní ochranu, na základě skutečností a okolností charakteristických pro vaši osobnost a vaše životní podmínky a na základě povahy okolností trestného činu, a u níž lze prokázat, že má zvláštní potřeby po dobu trestního řízení. V takovém případě v zásadě soud, státní zástupce nebo vyšetřující orgán vedoucí trestní řízení může nařídit opatření k zajištění vaší osobní ochrany, přičemž osobní ochrana a program na ochranu stanovené v oddílu 7 jsou zajištěny policií, zatímco soud může nařídit zákaz kontaktu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ano. Je základní funkcí soudu, státního zástupce a vyšetřujícího orgánu zabránit obviněnému ve spáchání dalších trestných činů. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím donucovacích opatření zaměřených na obviněného a jeho osobní charakteristiku, jež zahrnují zbavení nebo omezení osobní svobody obviněného (např. zákaz kontaktu, zákaz vycházení z domu), a na straně druhé prostřednictvím opatření k zajištění náležité péče a ochrany vaší osoby, která jsou založena na zvláštním zohlednění vašich zájmů jakožto oběti.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. V rámci trestního řízení musí být procesní úkony, jichž se účastníte jako svědek, připraveny a prováděny soudem, státním zástupcem a vyšetřujícím orgánem tak, aby nebyly zbytečně opakovány a abyste se nemuseli setkávat s obviněným či obžalovaným, pokud to není nezbytně nutné. Za tímto účelem může být například od vaší konfrontace s obviněným či obžalovaným upuštěno na základě vaší žádosti nebo z moci úřední, obžalovaný může být vykázán ze soudní síně po dobu, kdy jste vyslýchán, a výslech s vámi může být prováděn prostřednictvím telekomunikačních technologií (s možností zkreslení vašich rysů obličeje nebo hlasu).

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Pokud jste obětí, která potřebuje zvláštní ochranu na základě skutečností a okolností charakteristických pro vaši osobnost a vaše životní podmínky nebo na základě povahy okolností trestného činu, trestní řízení bude vedeno s maximální pečlivostí s ohledem na vaši osobu a veškeré procesní úkony, které se vás dotýkají, budou (při zohlednění zájmů řízení) připraveny a prováděny s co největším ohledem na vaše potřeby.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

V souladu s Úmluvou o právech dítěte přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 20. listopadu 1989 považuje maďarský právní systém osobu za dítě, pokud je mladší 18 let.

V trestních řízeních dotýkajících se obětí, které jsou nezletilé, je obecným požadavkem kladeným na orgány a soudy, aby zajistily plné uplatňování práv dětí stanovených v mezinárodních úmluvách, zejména zásady prvotního zřetele na „nejvlastnější zájem dítěte“ v rozhodnutích dotýkajících se nezletilých.

V trestních řízeních mají nezletilé oběti oproti dospělým další práva a je jim poskytována důkladnější ochrana. Pokud je oběť v době zahájení trestního řízení mladší 18 let, bude považována za „oběť se zvláštními potřebami“, aniž je třeba za tímto účelem předložit samostatnou žádost.

Obecným pravidlem pro oběti se zvláštními potřebami je, že procesní úkony musí být připraveny a provedeny s maximální pečlivostí při zohlednění potřeb oběti v co největší míře.

Oběti mladší 18 let mají oproti dospělým další zvláštní práva:

 1. Rychlé trestní řízení musí být vedeno v případě trestných činů proti životu, zdraví nebo sexuální svobodě a v případě sexuálně motivovaných trestných činů, jakož i trestných činů proti zájmům dítěte a rodiny nebo násilných trestných činů proti jiným osobám, pokud zájmy dítěte odůvodňují uzavření trestního řízení co nejdříve. Rychlé trestní řízení je zejména odůvodněno v případech, kdy byl významně ohrožen tělesný, duševní nebo morální vývoj oběti, nebo v případech, kdy je obviněný či obžalovaný odpovědný za výchovu oběti, dohled nad ní nebo péči o ní v době řízení nebo jiným způsobem žije v prostředí oběti.
 2. Pečlivý přístup je zapotřebí při jakékoli ústní a písemné komunikaci s obětí. Nezletilí musí být informováni o svých právech a povinnostech způsobem, který je přiměřený jejich věku a vyspělosti, a je-li to nezbytné, musí jim být poskytnuto zvláštní vysvětlení.
 3. Nezletilá osoba v péči opatrovníka musí být uvědoměna o předvolání a oznámení musí být doprovázeno žádostí o zajištění přítomnosti nezletilého.
 4. Právní zástupce, živitel a opatrovník nezletilého se mohou účastnit výslechu nezletilého jakožto svědka. Osoba doprovázející svědka má nárok na nahrazení stejných výdajů jako svědek.
 5. Výpověď nezletilého nesmí být testována prostřednictvím nástrojového přezkumu věrohodnosti (detektor lži).
 6. Pokud zákon nestanoví povinnost osobní spolupráce, práva nezletilého může rovněž vykonávat jeho zákonný zástupce.
 7. Může být nařízeno, aby byl výslech proveden prostřednictvím uzavřeného komunikačního systému (videokonference). V tomto případě je oběť umístěna do samostatné místnosti a může komunikovat s osobami přítomnými na místě soudního řízení prostřednictvím zařízení, které souběžně přenáší obraz a hlas (videokonference).
 8. Soud může z moci úřední nebo na základě žádosti vyloučit ze soudního řízení veřejnost s cílem zajistit ochranu nezletilého, který se účastní řízení.
 9. Pokud si státní zástupce přeje dotazovat oběť se zvláštními potřebami jako svědka v trestním řízení, které se koná z důvodu trestného činu spáchaného proti sexuální svobodě, sexuálně motivovaného trestného činu nebo trestného činu proti osobě příbuzného, může být dotčená oběť vyslechnuta pouze osobou stejného pohlaví, pokud si to přeje a pokud to nepříznivě neovlivní zájmy trestního řízení.

Oběti mladší 14 let mají vedle výše uvedených práv další zvláštní práva:

 1. Oběť může být vyslechnuta jako svědek pouze v případě, že důkazy očekávané od výpovědi nelze nahradit. Oběť se musí účastnit konfrontace s obviněným pouze za předpokladu, že to pro ni nebude zdrojem úzkosti.
 2. Předvolání k soudu a oznámení o výslechu svědka musí být doručeno prostřednictvím opatrovníka oběti. O existenci předvolání k soudu a oznámení o výslechu musí být uvědoměn zákonný zástupce nezletilého.
 3. Před podáním obžaloby vyšetřující soudce vyslechne nezletilého s cílem posoudit, zda se lze důvodně domnívat, že dotazování v rámci veřejného projednání by nepříznivě ovlivnilo osobní rozvoj nezletilého. Výslech svědka vyšetřujícím soudcem může být navržen u státního zástupce právním zástupcem, opatrovníkem a advokátem jednajícím jménem svědka. Za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem, státní zástupce navrhne výslech nezletilého tímto způsobem. Obviněný a jeho obhájce se nemusí jednání vedeného vyšetřujícím soudcem účastnit.
 4. Místem výslechu svědků je místnost zvláště uzpůsobená pro výslech nezletilých. Odchylky od tohoto pravidla jsou povoleny pouze ve výjimečných případech. Výslech může být rovněž proveden prostřednictvím uzavřeného komunikačního systému (videokonference).
 5. Výslech svědka mladšího 14 let musí být zaznamenán za použití zařízení určených k pořizování obrazových a zvukových záznamů. V případě nezletilých starších 14 let je toto povoleno pouze za podmínky, že je na související náklady poskytnuta záloha.
 6. Nezletilý nemusí být předvolán k veřejnému projednání, pokud byl vyslechnut vyšetřujícím soudcem před podáním obžaloby.
 7. Pokud nezletilý nebyl vyslechnut vyšetřujícím soudcem před podáním obžaloby, avšak později bude jeho výslech jako svědka nezbytný, nezletilý může být vyslechnut pouze mimo rámec soudního řízení. Dosáhl-li nezletilý v době konání soudního řízení věku 14 let, může být rovněž ve zvláště odůvodněných případech vyslechnut soudem v rámci soudního řízení. V obou případech lze upustit od zaslání oznámení obviněnému a jeho obhájci.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Oběti, které zemřely buď před zahájením, nebo po zahájení trestního řízení, mohou být na základě dohody nebo právních předpisů nahrazeny příbuzným v přímé linii, manželem/manželkou, životním partnerem / životní partnerkou, bratrem či sestrou, zákonným zástupcem nebo vyživovanou osobou, kteří mohou vykonávat práva oběti.

V případě existence několika osob, které mají v tomto ohledu oprávnění, mohou dotčené osoby určit osobu, která bude práva oběti vykonávat. Pokud se jim nepodaří dosáhnout dohody, může práva oběti vykonávat osoba, která jednala v řízení jako první.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud zákon nestanoví povinnost osobní spolupráce, práva oběti může rovněž vykonávat jeho právní zástupce. Roli zástupce může na základě povolení plnit obhájce nebo příbuzný, který dosáhl zletilosti.

Pokud žalobce podá trestní oznámení ústně, zletilá osoba určená žalobcem může být přítomna u výslechu za účelem poskytnutí podpory (včetně jazykové) za předpokladu, že přítomnost této osoby nepříznivě neovlivní zájmy řízení.

V případě vyšetřovacích úkonů, na nichž je vaše přítomnost povinná nebo jichž se můžete účastnit, vás rovněž může doprovázet váš zástupce, živitel a, pokud to není v rozporu se zájmy řízení, vámi zvolená zletilá osoba. Výše uvedené pravidlo je použitelné na výslech oběti a výslech oběti jako svědka.

V případě smrti náhradního soukromého žalobce může být tato osoba na základě dohody nebo právních předpisů nahrazena příbuzným v přímé linii, manželem/manželkou, životním partnerem / životní partnerkou, bratrem či sestrou, zákonným zástupcem nebo vyživovanou osobou do 30 dnů.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Hlavním cílem mediačního řízení je zajistit odškodnění za následky trestného činu obviněným, a to způsobem, který je rovněž přijatelný pro oběť. V rámci mediačního řízení by proto mělo být vyvinuto úsilí k dosažení náležité dohody mezi obviněným a obětí, pokud jde o náhradu škody.

Za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky, může právní zástupce nebo – je-li případ projednáván před soudem – soudce odložit řízení o maximálně 6 měsíců a nařídit mediaci.

Mediace pro trestní řízení může být nařízena, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

 • je navržena obviněným či obžalovaným nebo obětí, nebo pokud se na ní tyto osoby vzájemně dohodly,
 • trestní řízení bylo zahájeno kvůli trestnému činu spáchanému proti životu nebo zdraví, lidské důstojnosti a dalším základním svobodám, dopravnímu přestupku nebo trestnému činu proti majetku anebo právům duševního vlastnictví a za předmětný trestný čin lze uložit trest odnětí svobody nepřesahující 5 let,
 • podle trestního zákoníku může být po úspěšném mediačním řízení trestní řízení ukončeno, nebo může být trest bez omezení zmírněn,
 • podezřelý přiznal svou vinu před podáním obžaloby a vyjádřil souhlas s poskytnutím odškodnění způsobem a v rozsahu schváleném obětí a je schopen toto odškodnění provést,
 • od trestního řízení lze upustit s ohledem na povahu trestného činu, způsob, jakým byl spáchán a osobní okolnosti obviněného, nebo existuje podložený důvod se domnívat, že by soud vzal v potaz odškodnění poskytnuté obviněným v rámci uložení trestu.

Oběť může navrhnout nařízení mediace v jakékoli fázi řízení. Nicméně mediační řízení lze nařídit v rámci každého případu jen jednou, tak, aby v případě, že mediace z jakéhokoli důvodu skončí neúspěchem, nemohlo být opakováno.

Za řádný průběh mediačního řízení je odpovědný mediátor pro tento účel vyškolený a zaměstnaný státem. V rámci mediačního řízení se oběť může rozhodnout, že se bude setkávat s obviněným výhradně v přítomnosti mediátora, a v tomto ohledu poskytuje osoba mediátora přiměřenou záruku osobní bezpečnosti oběti.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Zákon XIX z roku 1998 o trestním řízení,
 • zákon C z roku 2012 o trestním zákoníku,
 • zákon LXIV z roku 1991 o vyhlášení Úmluvy OSN o právech dítěte podepsané v New Yorku dne 20. listopadu 1989,
 • zákon CXXXV z roku 2005 o podpoře pro oběti trestných činů a náhradě škody od státu,
 • zákon LXXX z roku 2003 o právní pomoci,
 • zákon LXXXV z roku 2001 o programu na ochranu osob účastnících se trestního řízení a podporujících soudy,
 • zákon CXXIII z roku 2006 o mediační činnosti použitelné na trestné činy,
 • vyhláška č. 64/2015 ministra vnitra ze dne 12. prosince 2015 o úkolech policie týkajících se podpory pro oběti,
 • vládní vyhláška č. 34/1999 ze dne 26. února 1999 o pravidlech a podmínkách nařízení provádění osobní ochrany osob účastnících se trestního řízení a členů orgánů trestního řízení,
 • společná vyhláška č. 23/2003 ministra vnitra a ministra spravedlnosti ze dne 24. června 2003 o podrobných pravidlech pro vyšetřování prováděné vyšetřujícími orgány podléhajícími ministru vnitra a pravidlech pro zaznamenávání vyšetřovacích úkonů jinými prostředky než zápisem z jednání,
 • vyhláška č. 25/2016 ministra spravedlnosti ze dne 23. prosince 2016 o proplácení vlastních výdajů vzniklých obviněnému a jeho obhájci státem a o výdajích a poplatcích osob účastnících se trestního řízení,
 • vyhláška č. 14/2008 ministra spravedlnosti a prosazování práva ze dne 27. června 2008 o náhradě výdajů svědkům,
 • společná vyhláška č. 21/2003 ministra spravedlnosti, ministra vnitra a ministra financí ze dne 24. června 2003 o poskytování zálohy na náklady trestního řízení,
 • nařízení č. 2/2013 velitelství státní policie ze dne 31. ledna 2013 o úkolech policie týkajících se podpory pro oběti.
Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin může oznámit kdokoliv.

Trestné činy se obvykle oznamují státnímu zástupci nebo orgánu provádějícímu vyšetřování:

 • osobně (písemně nebo ústně) – ústní oznámení jsou zaznamenána zástupcem orgánu, který se vás zeptá na prvky a okolnosti trestného činu, který byl proti vám spáchán, na totožnost pachatele a na veškeré důkazy, které byste mohli mít,
 • telefonicky – policie provozuje rovněž bezplatnou horkou linku zvanou „telefonické svědectví“, prostřednictvím které mohou svědci a oběti oznamovat trestné činy anonymně. Číslo bezplatné horké linky je 003680555111, přičemž tato linka funguje 24 hodin denně a oznámení přijímají spolupracovníci policejního ředitelství v Budapešti. Více informací o horké lince je k dispozici v maďarském jazyce na oficiálních internetových stránkách maďarské policie Odkaz se otevře v novém okně.http://www.police.hu/en,
 • jakýmkoliv jiným komunikačním prostředkem, včetně vytočení evropského čísla tísňového volání: 112.

Oznámení mohou být rovněž přijata jinými orgány nebo soudy, které mají povinnost zaslat je orgánu provádějícímu vyšetřování. Pokud oznámení vyžaduje okamžitou akci, musí být přijata.

Všechna podaná oznámení jsou okamžitě zaregistrována.

Oznámení lze podat anonymně, což znamená, že není povinné oznámit vaši totožnost nebo kontaktní údaje. Vaše oznámení musí obsahovat podrobnosti týkající se trestného činu. Orgány pro oznamování trestných činů nevyžadují žádný zvláštní formulář.

Pro oznámení trestného činu není stanovena lhůta, orgány však vaše oznámení zamítnou, bude-li učiněno po určité době. Tato lhůta (tzv. promlčení lhůta) se obvykle rovná maximální délce trestu za daný čin a činí minimálně 5 let.

U některých trestných činů můžete předložit rovněž soukromý návrh, což je prohlášení, v němž výslovně požadujete potrestání pachatele, přičemž na předložení soukromého návrhu máte 30 dní ode dne, kdy zjistíte totožnost pachatele.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Stěžovatel, nebo pokud oznámení nebylo podáno obětí, ale je známa, jsou informováni o zahájení vyšetřování.

Stěžovatel a žalobce v občanskoprávní žalobě musí být informováni o zamítnutí oznámení.

Soud rozhodne a bude vás informovat o následujícím:

 • zamítnutí vaší žádosti stát se zástupným soukromým žalobcem,
 • ukončení řízení, pokud vyšetřování nařízené na základě vašeho oznámení podaného jako soukromý žalobce nebylo úspěšné.

Během vyšetřování vás policie nebo státní zástupce mohou informovat o:

 • úkonech vyšetřování,
 • jmenování znalce pro daný případ,
 • vydání soudního zákazu kontaktu určeného pachateli.

Jako oběť trestného činu máte několik výsadních práv, která vám umožní obdržet informace o vyšetřování:

 • můžete (není to však povinné) být přítomni u slyšení znalců, ohledání místa činu nebo předmětu, u důkazních experimentů a rekognice podezřelých, přičemž byste měli být o těchto úkonech informováni; od tohoto informování však může být upuštěno, je-li to odůvodněno naléhavostí úkonu vyšetřování, a od informování musí být upuštěno, pokud nelze jinak zaručit ochranu osob účastnících se řízení,
 • můžete nahlédnout do zápisů o úkonech vyšetřování, u nichž můžete být přítomni, do dalších spisů můžete nahlížet pouze tehdy, není-li to v rozporu se zájmy vyšetřování,
 • v případě úkonů vyšetřování, u nichž je vaše přítomnost povinná, nebo u nichž můžete být přítomni, mohou být spolu s vámi přítomni rovněž váš zástupce, podporující osoba, a pokud to neporušuje zájmy řízení, vámi určená zletilá osoba; v případě, že jste vyslýcháni jako svědek, může být spolu s vámi přítomna kromě právníka zastupujícího vaše zájmy rovněž vámi určená zletilá osoba,
 • v souvislosti s trestným činem, který se vás týká, máte právo být na vaši žádost informováni o:
  • propuštění nebo útěku obviněného z vyšetřovací vazby,
  • podmínečném propuštění nebo konečném propuštění či úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u osoby, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody,
  • propuštění nebo úniku osoby umístěné do zajišťovací vazby, jakož i o přerušení výkonu zajišťovací vazby,
  • propuštění nebo úniku osoby, jíž byla uložena dočasná nedobrovolná lékařská léčba,
  • propuštění, nedovoleném opuštění a adaptačním propuštění osoby, jíž byla uložena nedobrovolná lékařská léčba,
  • v případě vzdělávání pro mladistvé pachatele, o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez dovolení a o přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů,
 • můžete obdržet kopie odborných posudků a spisů o úkonech vyšetřování, u nichž můžete být ze zákona přítomni; ostatní kopie můžete obdržet pouze tehdy, není-li to v rozporu se zájmy vyšetřování, a až poté, co jste poskytli své svědectví; jakmile je řízení ukončeno, můžete na požádání obdržet kopie všech spisů vytvořených policí nebo státním zástupcem,
 • po ukončení řízení můžete nahlédnout do vyšetřovacích spisů, předkládat žádosti a vznášet připomínky.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Ano.

V rámci trestního řízení stát v rámci právní pomoci poskytuje následující pomoc:

 • osobní zproštění od nákladů na zástupného soukromé žalobce,
 • zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka pro poškozené strany, soukromé žalobce, soukromé strany a další zainteresované strany, jakož i pro zástupné soukromé žalobce.

Na tuto pomoc máte nárok, jste-li v souladu s ustanoveními zákona o právní pomoci považováni za osobu v tísni, právo na zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka je však uděleno pouze obětem, soukromým žalobcům a dalším zainteresovaným osobám nacházejícím se v tísni, a to tehdy, pokud by z důvodu složitosti případu, absence právní odbornosti nebo jiných osobních okolností nebyli schopni účinně vymáhat svá procesní práva, pokud by postupovali samostatně.

Žádosti o pomoc mohou být předloženy službě právní pomoci a to tak, že vyplníte jednu kopii formuláře určeného k tomuto účelu, přičemž žadatelé musí přiložit dokumenty a/nebo oficiální potvrzení poskytující důkaz o způsobilosti pro poskytnutí pomoci, nebo musí předložit oficiální průkaz dokládající jejich způsobilost pro poskytnutí pomoci.

Žádosti o pomoc mohou být službě právní pomoci předloženy nejpozději během fáze před zahájením trestního řízení, konkrétně před okrskovým zasedáním soudu konaném za účelem přijetí kategorického rozhodnutí.

Pokud vám služba právní pomoci umožní využít právní pomoc, můžete si poskytovatele právní pomoci vybrat z registru poskytnutého za tímto účelem.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Ano.

Pokud se účastníte řízení jako oběť, soukromý žalobce, zástupný soukromý žalobce nebo žalobce v občanskoprávní žalobě, budou vám uhrazeny následující výdaje vzniklé vám nebo vašim zástupcům:

 • cestovní výdaje a výdaje na ubytování,
 • náklady na posudky odborníka, kterého jste si se souhlasem státního zástupce/soudu přizvali,
 • výdaje na celý nebo částečný audio nebo video záznam řízení / stenografický záznam,
 • výdaje na jednu kopii vyšetřovacích spisů,
 • výdaje na komunikaci (telefon, fax, pošta, další),
 • poplatek zástupců.

Vlastní výdaje a výdaje vašich zástupců, jakož i poplatky zástupců platíte předem sám/sama, bez ohledu na vaše možnosti v rámci řízení.

Výdaje vzniklé v důsledku vaší účasti na řízení v úloze svědka (cestovní výdaje, výdaje na ubytování, výdaje na stravu, výdaje související s nutností vzít si v zaměstnání volno) vám budou na požádání uhrazeny.

Cestovní výdaje: výdaje vzniklé v souvislosti s cestou z místa bydliště svědka na místo slyšení a cestou zpět.

Výdaje na ubytování: pokud výslech svědka započne v čase, který by znamenal, že cesta z místa bydliště do místa slyšení musela být započata v nočních hodinách, budou svědkovi uhrazeny výdaje na ubytování v komerčním ubytovacím zařízení nebo rodinném resortu.

Výdaje na stravu: výdaje na stravu budou svědkovi uhrazeny, pokud má nárok na uhrazení výdajů na ubytování, nebo pokud celá dobra trvání cesty z místa bydliště na místo slyšení a zpáteční cesta plus slyšení překračuje dobu 6 hodin za den.

Výdaje související s nutností vzít si v zaměstnání volno: svědek, který nemá nárok na platbu za dobu absence, v níž si vzal v zaměstnání volno z důvodu slyšení, má nárok na uhrazení 1,5 % minimální mzdy za hodinu, a to za dobu, během níž si vzal v zaměstnání volno včetně doby strávené na cestě.

Svědek, který byl přítomen na vyšetřování odborníků musí orgánu nebo soudu, který vyšetřování odborníků nařídil, zaslat podpůrné doklady dokládající výdaje, přičemž tento orgán nebo soud po obdržení odborného posudku stanoví výši úhrady.

Pokud uplatňujete občanskoprávní nároky jako žalobce v občanskoprávní žalobě, pak budou-li vaše občanskoprávní nároky potvrzeny rozhodnutím soudu, soud obžalovanému nařídí, aby uhradil vaše soukromé výdaje a soukromé výdaje a poplatky vašeho zástupce. Je-li nárok potvrzen částečně, obžalovaný bude povinen uhradit poměrnou část nákladů.

Jste-li zástupný soukromý žalobce, pak je-li žaloba zastoupena zástupným soukromým žalobcem a soud shledá obžalovaného vinným, soud obžalovanému nařídí, aby uhradil vaše soukromé výdaje a soukromé výdaje a poplatky vašeho zástupce.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Oběť může podat opravný prostředek v případě stanoveném zákonem, a to tehdy, pokud orgán provádějící vyšetřování nebo státní zástupce zamítnou oznámení nebo ukončí vyšetřování. V případě zamítnutí oznámení může oběť požadovat vyšetřování pouze tehdy, pokud oznámení podala.

Protest proti rozhodnutí zamítajícímu oznámení nebo rozhodnutí ukončujícímu vyšetřování mohou být podány do 8 dní od oznámení rozhodnutí. Pokud orgán provádějící vyšetřování nebo státní zástupce přijímající rozhodnutí protest nepodpoří, musí ho předat státnímu zástupci, který je oprávněn ho posoudit. Na rozhodnutí týkající se protestu přijaté státním zástupcem nelze uplatnit další opravné prostředky.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Po oznámení obvinění soud stanoví datum soudního řízení a přijme opatření potřebná pro toto řízení, jakož i pro předvolání a oznámení. Osoby, jejichž přítomnost u soudního řízení je povinná, jsou předvolány k účasti, a osobám, jejichž přítomnost u soudního řízení povoluje zákon, je zasláno oznámení.

O pořadí úkonů dokazování v rámci soudního řízení rozhoduje soud. Provádění dokazování se zahajuje výslechem obžalovaného a oběť je obvykle první ze svědků, kteří jsou vyslechnuti. Při výslechu svědka nesmí být přítomni žádní další svědci, kteří dosud nebyli vyslechnuti. Odchylka od tohoto pravidla je však povolena v případě, kdy je oběť vyslýchána jako svědek. Během soudního řízení může být přítomen právní zástupce oběti, aby mohla být oběť prostřednictvím svého zástupce informována o veškerém dokazování, ke kterému došlo během její nepřítomnosti.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oběť se může účastnit trestního řízení ve čtyřech úlohách stanovených procesním právem, a to v následujících:

 • svědek: osoba, která může mít vědomosti o skutečnosti, kterou je třeba prokázat,
 • účastník řízení uplatňující občanskoprávní nárok: oběť vymáhající občanskoprávní nárok (nejčastěji nárok na náhradu škody) v trestním řízení,
 • soukromý žalobce: v případě některých trestných činů stanovených zákonem může oběť sama představovat žalobce, a to v roli soukromého žalobce,
 • zástupný soukromý žalobce: v případě některých trestných činů, které jsou jinak předmětem veřejného trestního řízení, jak je stanoveno zákonem, může oběť zastupovat žalobce.

Je-li to pro dokazování považováno za nezbytné, je oběť v případech definovaných zákonem a definovanými prostředky povinna podat svědectví nebo jinými způsoby přispět k dokazování. Naopak vystupování v roli účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky, soukromého žalobce nebo zástupného soukromého žalobce je čistě na uvážení oběti.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

V každé fázi trestního řízení má oběť nárok na následující:

 1. být přítomna procesním úkonům a nahlédnout do dokumentů ovlivňujících ji v průběhu řízení (nestanoví-li zákon jinak),
 2. podávat návrhy a námitky v jakékoliv fázi řízení,
 3. obdržet informace od soudu, státního zástupce a orgánu provádějícího vyšetřování, které se týkají práv a povinností oběti během trestního řízení,
 4. v případech stanovených zákonem požádat o opravné prostředky,
 5. být na požádání v souvislosti s trestným činem, který se jí týká, informována o propuštění nebo útěku zadrženého obviněného či obžalovaného, obžalovaného, který byl odsouzen k trestu odnětí svobody nebo kterému byla uložena nedobrovolná lékařská léčba.

Je-li to pro provádění dokazování orgánem provádějícím vyšetřování, státním zástupcem nebo soudem považováno za nezbytné, je oběť v případech definovaných zákonem a definovanými prostředky povinna podat svědectví nebo jinými způsoby přispět k dokazování. To primárně znamená splnit povinnost podat svědectví, přičemž výjimku tvoří případy, kdy oběť vůbec nemůže být vyslechnuta jako svědek (např. zákonem stanovené profesní výsady, znalost zpovědního tajemství u duchovních), a případy, kdy oběť může podání svědectví odmítnout (např. příbuzní obžalovaného nebo oběti, které by vystavily trestnímu stíhání sebe nebo své příbuzné).

Oběť se jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky může účastnit trestního řízení a již v době oznámení trestného činu může uvést, že má v úmyslu uplatnit občanskoprávní nárok (nejčastěji nárok na náhradu škody). Na uplatňování občanskoprávních nároků se nevztahují poplatky. V tomto případě soud rozhodne o trestní odpovědnosti obžalovaného i o občanskoprávním nároku v rámci jednoho trestního řízení, což má pro účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky tu výhodu, že nemusí iniciovat občanskoprávní řízení. Během trestního řízení může účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky podat návrh na obstavení majetku obžalovaného, existují-li dostatečné důvody domnívat se, že uspokojení nároku bude zmařeno.

V případě trestných činů stanovených zákonem (napadení, narušení soukromí, porušení důvěrnosti korespondence, urážka na cti, pomluva a neúcta) může oběť jednat jako soukromý žalobce. V případě výše uvedených trestných činů musí oběť trestný čin oznámit do 30 dní ode dne, kdy zjistila totožnost pachatele. V oznámení musí oběť uvést veškeré důkazy týkající se trestného činu a musí výslovně uvést, zda požaduje potrestání obžalovaného.

Trestný čin může být soudu oznámen ústně nebo písemně. Soud nařídí vyšetřování v případě, že není známa totožnost obviněného, jeho osobní údaje nebo místo pobytu, nebo pokud je nutné lokalizovat důkazní prostředky. Soud řízení ukončí, pokud během vyšetřování nebylo možné určit totožnost pachatele.

Soud provede osobní slyšení, během kterého se pokusí nalézt mezi obětí a pachatelem smírné řešení. Je-li pokus o nalezení smírného řešení úspěšný, soud řízení ukončí; v opačném případě bude řízení pokračovat formou veřejného řízení.

Pokud oběť stáhne obvinění nebo od něho upustí, řízení bude ukončeno. Podobné důsledky nastanou, pokud se oběť nedostaví k osobnímu slyšení nebo k soudnímu řízení a předem nepředloží zásadní omluvu, nebo pokud nelze oběť předvolat, jelikož neoznámila změnu adresy.

Soukromý žalobce má plná práva, která s sebou nese zastupování žalující strany, a to včetně práv, která lze uplatňovat v průběhu řízení, a práva na opravné prostředky proti rozhodnutím soudu.

Po vyčerpání možností opravných prostředků dostupných během vyšetřování má oběť v některých případech možnost jednat jako zástupný soukromý žalobce a zastupovat takovéto případy u soudu sama. Kromě jiných případů můžete jednat jako zástupný soukromý žalobce tehdy, bylo-li oznámení trestného činu zamítnuto nebo vyšetřování ukončeno z důvodů, že daný čin nebyl trestným činem, nebo existují-li jakékoliv důvody pro vyloučení trestní postihnutelnosti (např. nátlak a útisk, chyba, zákonná sebeobrana nebo bezprostřední nebezpečí). Pokud je v konkrétním případu možné jednat podle zákona jako zástupný soukromý žalobce, státní zástupce rozhodující o protestu o tom oběť konkrétně informuje.

Pokud je protest zamítnut z důvodu odmítnutí oznámení nebo ukončení vyšetřování, bude oběti dovoleno přezkoumat v úředních prostorách kanceláře státního zástupce dokumenty týkající se trestného činu spáchaného proti oběti. Oběť jednající jako zástupný soukromý žalobce může úřadu státního zástupce první instance předložit návrh na stíhání, postupuje-li v dané věci do 60 dní od zamítnutí jejího protestu. Právní zastoupení zástupného soukromého žalobce (právníkem) je povinné. O přijet návrhu na stíhání rozhoduje soud.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Oběť má nárok být během trestního řízení slyšena. V souladu s ustanoveními zákona je oběť nejen povinna podílet se na provádění dokazování, ale má rovněž nárok podílet se na něm podle vlastního uvážení. Oběť může poskytnout svědectví a může rovněž předkládat důkazy i jinými způsoby (např. tak, že orgánům poskytne listinné důkazy). Oběť může podávat návrhy a námitky v jakékoliv fázi řízení. Obecně platí, že ze svědků je oběť vyslýchána jako první.

Poté, co žalobce promluví za žalující stranu, může oběť pronést řeč a uvést, zda požaduje stanovení trestní odpovědnosti a trestní postihnutelnosti obžalovaného. Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky může pronést řeč v souvislosti s občanskoprávním nárokem, který má v úmyslu vymáhat.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Před soudním řízením může svědek předvolaný k soudnímu řízení kontaktovat osobu pověřenou soudem k poskytování podpory svědkům, aby získal správné informace. Osoba pověřená soudem k poskytování podpory svědkům je soudní úředník, který svědkům poskytuje informace o podávání svědectví a usnadňuje jejich účast, která je pro podání tohoto svědectví nezbytná. Podpora svědků nezahrnuje informace o případu a nemůže tak svědka ovlivnit.

V rámci trestního řízení má oběť nárok na obdržení informací týkajících se jejích práv a povinností, jakož i případu, a není-li zákonem stanoveno jinak, také nárok být přítomna procesním úkonům a nahlédnout do dokumentů týkajících se trestného činu, který byl proti ní spáchán, a po uzavření vyšetřování obdržet kopie těchto dokumentů.

Oběť musí být informována o obvinění/obžalobě a musí jí být oznámena veškerá rozhodnutí týkající se její osoby, jakož i závěrečné rozhodnutí.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Oběť má nárok nahlédnout do dokumentů týkajících se trestného činu, který byl proti ní spáchán, a kdykoliv po uzavření vyšetřování obdržet kopie těchto dokumentů.

Soud musí zajistit právo na nahlížení do dokumentů takovým způsobem, aby se předešlo zbytečnému zveřejňování údajů týkajících se soukromí. Vydávání kopií dokumentů však může být omezeno pouze z důvodů lidské důstojnosti, osobnostních práv a práva na uctivé zacházení.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběť může proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek, pokud je rovněž zástupným soukromým žalobcem, soukromým žalobcem nebo účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nárok (poškozená osoba) nebo pokud rozhodnutí soudu obsahuje ustanovení umožňující podání opravného prostředku. Účastník řízení uplatňující občanskoprávní nárok může podat opravný prostředek proti ustanovení rozhodujícímu o věcné podstatě občanskoprávní žaloby. Je-li v soudním rozhodnutí týkajícím se oběti obsaženo jakékoliv jiné ustanovení, může oběť podat opravný prostředek i proti těmto ustanovením.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Pokud byl podán opravný prostředek proti rozsudku prvního nebo druhého stupně, má oběť nárok být přítomna u soudního řízení a veřejného slyšení pořádaného soudem druhého nebo třetího stupně, mít přístup k dokumentům předloženým v průběhu řízení, vznášet podněty a námitky a po závěrečné argumentaci státního zástupce oslovit soud.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Odpověď na tuto otázku je následující: co se týče podpory pro oběti, spadá tato otázka do kompetence státního zastupitelského úřadu pro spravedlnost a legislativu v oblasti soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti a státního zastupujícího tajemníka pro otázky řízení metodiky v oblasti justice při Ministerstvu spravedlnosti, zatímco co se týče ochrany obětí, spadá tato otázka do kompetence Ministerstva vnitra.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Rozsudek, z něhož se může oběť dozvědět o obsahu rozsudku, konkrétně o charakteru, druhu, rozsahu a náplni trestu nebo opatření uložených obžalovanému, musí být oběti předložen soudem.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Oběť, nebo v případě jejího úmrtí osoba, která uplatňuje její práva, má v souvislosti s trestným činem týkajícím se oběti nárok být na požádání informována o následujícím:

a) propuštění nebo útěk obviněného z vyšetřovací vazby;

b) podmínečném propuštění nebo konečném propuštění či úniku, jakož i o přerušení výkonu trestu odnětí svobody u osoby, která byla odsouzena k trestu odnětí svobody;

c) propuštění nebo úniku osoby umístěné do zajišťovací vazby, jakož i o přerušení výkonu zajišťovací vazby;

d) propuštění nebo úniku osoby, jíž byla uložena dočasná nedobrovolná lékařská léčba;

e) propuštění, nedovoleném opuštění a adaptačním propuštění osoby, jíž byla uložena nedobrovolná lékařská léčba; a

f) v případě vzdělávání pro mladistvé pachatele, o dočasném nebo trvalém propuštění, opuštění instituce bez dovolení a o přerušení vzdělávání mladistvých pachatelů.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu se například vyjádřit nebo podat opravný prostředek?

Poslední den odnětí svobody je stanoven nápravným zařízením a toho dne toto zařízení odsouzenou osobu propustí. Pokud nápravné zařízení podá návrh na podmínečné propuštění odsouzeného, uspořádá trestní soudce slyšení, o němž oběť nebude informována a jehož se nemůže účastnit. Oběť nemůže učinit vyjádření a nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu ve věci podmínečného propuštění.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Svůj občanskoprávní nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku činu, může oběť vymáhat primárně v rámci trestního řízení. V tomto případě se řízení pro vymáhání občanskosprávního nároku prováděné jako součást trestního řízení nazývá adhezním řízením. Občanskoprávní nároky mohou být vymáhány také jinými právními prostředky. Skutečnost, že oběť neuplatnila občanskoprávní nárok v trestním řízení, nevylučuje možnost vymáhání náhrady škody. Za podmínek uvedených v občanském soudním řádu může být občanskoprávní nárok vymáhán namísto oběti státním zástupcem.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Řízení o výkonu rozhodnutí může být zahájeno do 30 dní od vypršení povinnosti splnit závazky stanovené soudem. Soud v této souvislosti vydá exekuční příkaz založený na části rozsudku vyneseného v rámci trestního řízení, který se týká občanskoprávního nároku.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Stát vám nemůže vyplatit zálohu. Pokud však byl proti vám spáchán násilný trestný čin, v důsledku kterého jste utrpěli fyzickou újmu a došlo k poškození vašeho zdraví, můžete obdržet odškodnění od státu. Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano, na odškodnění od státu máte nárok, pokud byl proti vám spáchán úmyslný násilný trestný čin, který vedl k vážné tělesné újmě nebo újmě na zdraví.

Nárok na odškodnění od státu můžete mít také tehdy, jste-li blízkým příbuzným nebo vyživovanou osobou oběti, nebo pokud jste hradili pohřeb zesnulé oběti.

Pro odškodnění od státu jsou způsobilé pouze oběti, které se na základě své finanční situace nebo jiných podmínek stanovených zákonem nacházejí v tísni.

Vaši žádost o odškodnění od státu můžete podat na jakoukoliv službu podpory pro oběti (okresní státní kancelář). Při rozhodování o vaší žádosti orgán přezkoumá příčinnou souvislost mezi částkou, na niž je škoda vyčíslena, a trestným činem.

Žádosti o odškodnění mohou být běžně podávány do 3 měsíců ode dne, kdy došlo ke spáchání trestného činu, a maximální výše odškodnění činila v roce 2017 1 599 105 HUF.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li vaše trestní oznámení odloženo, vyšetřování zastaveno, nebo je-li obžalovaný zproštěn obžaloby z důvodů pro zproštění stanovených zákonem (konkrétně: jedná-li se o osobu nemají věk pro vznik trestní odpovědnosti nebo o osobu závažně nepříčetnou, o nátlak nebo útisk, chybu, zákonnou sebeobranu, krajní nouzi nebo příkaz nadřízeného), budete mít nárok na odškodnění.

Odškodnění od státu je nezávislé na občanskoprávním nároku, ale pokud jste byli do tří let od data, kdy se stalo rozhodnutí o meritu vaší žádosti o odškodnění pravomocné, za vaši újmu nebo škodu odškodněni z jiného zdroje (např. soudem nebo pojistitelem), bude po vás požadováno, abyste odškodnění vyplacené státem vrátili.

Pokud svůj občanskoprávní nárok uplatňujete mimo trestní řízení, pak od sebe budou záležitosti trestní odpovědnosti a odpovědnost za vznik škody odděleny, to znamená, že tato dvě řízení mohu vést k rozsudkům s rozdílným obsahem.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jako oběť trestného činu můžete mít nárok na platbu okamžité peněžité pomoci za účelem nápravy krizové situace, která ve velmi krátké době vyvstala v důsledku trestného činu. Vaši žádost můžete podat službě podpory pro oběti (v okresní státní kanceláři) a podmínkou pro získání odškodnění je oznámení trestného činu policii. O výplatě okamžité peněžní pomoci je rozhodováno na základě zásady spravedlnosti a tato pomoc může být obětem poskytnuta, aniž by bylo třeba posuzovat, zda se nacházejí v tísni. V průběhu řízení však musí být přezkoumáno, zda osobní situace oběti vyplývající z trestného činu ospravedlňuje tento druh finanční pomoci. Okamžitá finanční pomoc nepředstavuje odškodnění a není určena ke kompenzaci nebo zmírnění škody způsobené trestným činem. Může být poskytnuta na pokrytí výdajů, které oběti vzniknou v souvislosti s obživou, bydlením, cestováním, lékařskou péči nebo pohřbem. Výše okamžité finanční pomoci je stanovena na základě situace oběti vyplývající z trestného činu a délce doby, během níž oběť není schopna řešit své finanční problémy sama. Maximální výše pomoci činila v roce 2017 106 607 HUF.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete to oznámit na nejbližší policejní stanici nebo telefonicky na číslech tísňového volání 107 a 112.

Zaměstnanci státem provozované služby podpory pro oběti a služby právní pomoci vám mohou pomoci v nejbližší okresní státní kanceláři. Zaměstnanci bezplatné telefonní linky podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) poskytují v Maďarsku okamžitou telefonickou pomoc, a to 24 hodin denně.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat, OKIT, Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) poskytuje pomoc určenou specificky pro oběti domácího násilí, násilí mezi příbuznými, zneužívání dětí, jakož i prostituce a obchodování s lidmi, a to na telefonním čísle +36-80-205-520.

Horká linka podpory pro oběti

 • Policie: 107
 • Obecné číslo tísňového volání: 112
 • Telefonické svědectví (Telefontanú): +36-80-555-111 (prostřednictvím kterého můžete trestné činy oznámit anonymně)
 • Linka podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (bezplatné telefonní číslo, které lze v Maďarsku vytočit 24 hodin denně)
 • Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) +36-80-205-520
 • Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (linka pomoci pro zneužívané ženy a děti, lze volat bezplatně, a to i pomocí mobilního telefonu, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek mezi 18:00 a 22:00).
  • +36-40-603-006 (pro oběti sexuálního násilí, lze volat v pátek mezi 10:00 a 14:00 za místní sazby)
 • Sdružení Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (bezplatná telefonická služba právní pomoci v oblasti základních právních a psychologických otázek pro ženy žijící ve vztahu, kde jsou vystaveny zneužívání, lze volat ve středu mezi 16:00 a 18:00)

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je přístupná bez jakýchkoliv poplatků a je bezplatná. Pokud nehovoříte maďarsky nebo vzhledem ke zdravotnímu postižení ovlivňujícímu komunikaci potřebujete využít tlumočníka do znakové řeči, nese náklady na překlad a tlumočení stát.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Služba podpory pro oběti (ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat) vás může

 • informovat o vašich právech, povinnostech a možnostech,
 • poskytnout informace o sociálních službách, službách zdravotní péče a výhodách zdravotního pojištění,
 • poskytnout okamžitou finanční pomoc (do 5 dnů od spáchání souvisejícího trestného činu),
 • poskytnout emoční podporu (v případě potřeby včetně psychologické pomoci),
 • v jednoduchých případech poskytnout právní poradenství a praktickou pomoc,
 • potvrdit váš status oběti,
 • kromě výše uvedeného mohou vážně zraněné osoby a příbuzní osob zesnulých v důsledku násilného trestného činu požádat o odškodnění od státu.

Národní krizová telefonická informační služba (Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat) může

 • poskytnout okamžitou pomoc občanům (zejména ženám a dětem), kteří se v důsledku zneužívání nacházejí v závažné krizové situaci,
 • po konzultaci zajistit osobám v tísni okamžité bezpečné ubytování. Toto ubytování bude zajištěno v krizových domech, kde je pobyt zajištěn na dobu 30 dní, v odůvodněných případech však může být prodloužen o dalších 30 dní. Ubytování je poskytováno bezplatně a jako součást poskytované péče vám odborníci z krizového domu pomohou najít bezpečné, dlouhodobé řešení problému, přičemž tito odborníci jsou rovněž v kontaktu s rodinným asistentem příslušné služby na podporu rodin a péče o dítě.

Služba právní pomoci (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • poskytuje právní poradenství v případech, kdy je skutkový stav případu relativně jasný,
 • a, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 1. poskytuje mimosoudní služby (poradenství, editace dokumentů), a to bezplatně nebo za výhodných podmínek,
 2. poskytuje zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka u soudního řízení a ve fázi trestního řízení předcházející soudnímu řízení (je-li případ vyšetřován vyšetřujícím orgánem nebo státním zástupcem). Je-li zastoupení prostřednictvím procesního opatrovníka povoleno, je samotná právní služba poskytována právníky a právními firmami, které jsou ve smluvním vztahu se službou právní pomoci.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Můžete se obrátit primárně na následující nevládní organizace:

Dobročinná organizace Bílý kruh (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobní péče po trestném činu,
 • bezplatná právní pomoc,
 • bezplatná mediace,
 • bezplatná psychologická pomoc,
 • finanční podpora osobám v tísni (pouze je-li trestný čin oznámen policii),
 • pomoc při řízení jiných orgánů,
 • zprostředkování podpory poskytované jinými organizacemi a institucemi.

Nevládní organizace Sdružení za práva žen NANE (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • poskytování informací,
 • okamžitá praktická pomoc osobám nacházejícím se v krizové situaci (např. umístění do azylových domů pro ženy, oznámení orgánům, poradenství ohledně dalších kroků a možností),
 • skupinová sezení,
 • právní pomoc (v případě potřeby prostřednictvím právního poradenství).

Nevládní organizace Ambulance ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psychologická pomoc,
 • právní pomoc.

Sdružení Patent (Patent Egyesület):

 • informace a poradenství,
 • zajištění konzultací s psychologem nebo sociálním pracovníkem,
 • poskytování právní pomoci zneužívaným ženám, jakož i obětem násilí a diskriminace v důsledku pohlaví.

Nadace Anonymní cesty (Névtelen Utak Alapítvány):

 • bezpečné ubytování,
 • rehabilitace,
 • opětovné začleňování.

Poslední aktualizace: 09/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Malta

Za oběť trestného činu budete považováni tehdy, byla-li vám způsobena újma, byli jste například zraněni nebo byl poškozen či zcizen váš majetek atd., v důsledku události, která podle vnitrostátního práva představuje trestný čin. Jako oběti trestného činu vám právo před zahájením soudního řízení, v jeho průběhu a posléze přiznává určitá individuální práva.

Trestní řízení na Maltě začíná vyšetřováním trestného činu. V závislosti na daném trestném činu vede vyšetřování policie nebo vyšetřující soudce.

Méně závažné trestné činy (trestné činy, za něž je ukládána pokuta nebo trest odnětí svobody na dobu kratší než šest měsíců) vyšetřuje příslušník policie. Pokud proti pachateli existuje dostatek důkazů, předá příslušník policie věc smírčímu soudu za účelem soudního řízení a u soudu vystupuje jako státní zástupce. Během soudního řízení soudce přezkoumá důkazní prostředky a údajného pachatele uzná vinným, nebo jej zprostí viny. Je-li pachatel uznán vinným, týž soudce stanoví trest, který mu bude uložen.

Všechny ostatní trestné činy vyšetřují vyšetřující soudci. Existuje-li proti pachateli dostatek důkazů, předá vyšetřující soudce věc smírčímu soudu. Smírčí soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud existuje dostatek důkazů, předá věc nejvyššímu státnímu zástupci. Nejvyšší státní zástupce postoupí věc trestnímu soudu za účelem trestního stíhání. Během soudního řízení státní zástupce pachatele stíhá před soudcem a porotou. Porota rozhoduje, zda je pachatel vinen, či nikoliv. Je-li pachatel shledán vinným, stanoví soudce trest, který mu je uložen.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se zobrazí informace, které potřebujete

Odkaz se otevře v novém okně.1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 - Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 - Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mi orgány poskytnou poté, co byl trestný čin spáchán (například policie, státní zástupce), ale i před tím, než trestný čin oznámím?

Při svém prvním kontaktu s policií byste měli dostat tyto informace:

 1. druh podpory, kterou můžete získat, a od koho;
 2. postup pro oznámení trestného činu a role oběti v rámci souvisejících postupů;
 3. jak a za jakých podmínek můžete získat ochranu;
 4. jak a za jakých podmínek můžete vyhledat právní poradenství, právní pomoc a jakékoli další poradenství;
 5. jak a za jakých podmínek můžete získat odškodnění;
 6. jak a za jakých podmínek máte nárok na tlumočení a překlad;
 7. jakákoli opatření, prostupy nebo zvláštní ujednání, která máte v zájmu ochrany svých zájmů na Maltě k dispozici, pobýváte-li v jiném členském státě, než ve kterém došlo k trestnému činu;
 8. dostupné postupy pro podání stížnosti, pokud policie porušila vaše práva jako oběti,
 9. kontaktní údaje pro komunikaci týkající se vašeho případu;
 10. dostupné opravné prostředky.

jak a za jakých podmínek můžete získat náhradu výdajů, které jste vynaložili na účast v trestním řízení.

Nežiji v členském státě EU, v němž byl trestný čin spáchán (občané EU a občané třetích zemí). Jak jsou moje práva chráněna?

Žijete-li na Maltě, máte jako oběť trestného činu spáchaného v jiném členském státě právo trestný čin oznámit maltské policii. Jakmile čin oznámíte, má maltská policie povinnost bez prodlení poslat oznámení příslušnému orgánu členského státu, ve kterém byl trestný čin spáchán, ledaže již sama zahájila řízení.

Jaké informace dostanu, pokud oznámím trestný čin?

Když oznamujete policii trestný čin, měli byste obdržet písemné potvrzení o svém oznámení, v němž budou uvedeny základní skutkové okolnosti daného trestného činu. Dále máte nárok na požádání dostat informace o těchto skutečnostech:

 1. jakékoli rozhodnutí o přerušení nebo úplném zastavení vyšetřování či o nepodniknutí kroků proti pachateli;
 2. místo a čas konání trestního řízení a povaha obvinění vzneseného proti pachateli;
 3. vynesení jakéhokoli pravomocného rozsudku v řízení;
 4. informace o stavu trestního řízení;
 5. propuštění či útěk pachatele z vazby a informace o veškerých opatřeních přijatých k vaší ochraně v případě propuštění či útěku pachatele.

V případech uvedených v bodech a) a c) byste měli obdržet odůvodnění takového rozhodnutí, nebo jeho souhrn.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (při kontaktu s policií nebo jinými orgány, případně během vyšetřování a soudního řízení)?

Policie by měla zajistit, že rozumíte a je vám rozuměno. Pokud nerozumíte maltštině ani angličtině nebo těmito jazyky nemluvíte, máte právo na tlumočení a překlad do jazyka, kterému rozumíte.

Jak orgán zajistí, abych rozuměl a bylo mi rozuměno (pokud jsem nezletilý, pokud mám zdravotní postižení)?

Komunikace musí probíhat v jednoduchém a přístupném jazyce s tím, že by měly být zohledněny vaše osobní vlastnosti, včetně jakéhokoli zdravotního postižení, které by mohlo ovlivnit vaši schopnost rozumět a být vám rozuměno. Dále máte právo na doprovod jakékoli osoby, kterou si při prvním kontaktu s policií vyberete, pokud kvůli dopadům trestného činu potřebujete pomoc, abyste rozuměli nebo aby vám bylo rozuměno. Je-li obětí nezletilý či osoba se zdravotním postižení, policie vždy žádá o pomoc sociální pracovníky z agentury Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) a v případě potřeby může také zažádat o pomoc další odborníků v dané oblasti.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti? Poskytne mi policie služby podpory pro oběti automaticky?

Při prvním kontaktu s policií obdržíte informace o druhu podpory, kterou můžete získat, a od koho, včetně lékařské péče, psychologické podpory a dokonce i alternativního bydlení. Dále by vás policie měla bez prodlení odkázat na služby podpory pro oběti.

Jakým způsobem je chráněno mé soukromí?

Služby podpory jsou důvěrné.

Jsou služby podpory pro oběti dostupné až po oznámení trestného činu?

K těmto službám máte přístup i předtím, než trestný čin formálně oznámíte.

Osobní ochrana v případě nebezpečí.

Jaký druh ochrany mám k dispozici?

Policie by měla okamžitě zajistit, že jste v bezpečí, pokud na základě prvotního posouzení vyjde najevo, že vám hrozí nebezpečí. Pokud policie dojde k závěru, že je pachatel nebezpečný, může jej zatknout a předložit případ soudu ve zrychleném řízení a požádat soud o příkaz k uvalení vazby na pachatele.

Rovněž můžete požádat policistu, který má váš případ na starost, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Budete muset prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního řízení. Pokud se policista bude domnívat, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte, jsou pro případ důležité, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás umístil do programu na ochranu svědků. Do programu může být zařazena i vaše rodina a další příbuzní. Většinou spočívá v opatřeních k zajištění vaší osobní bezpečnosti a/nebo bezpečí vašeho majetku.

Kdo mi ochranu může nabídnout?

Policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi od pachatele stále hrozí nebezpečí?

Ano, toto posouzení provádí policie.

Bude někdo v mém případě posuzovat, zda mi hrozí jakékoli nebezpečí v rámci systému trestního soudnictví (během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud během řízení vyjde najevo, že nebezpečí stále existuje, může policie soud požádat o vydání ochranného příkazu pro vás a vaši rodinu.

Jaký druh ochrany mají k dispozici zvláště zranitelné oběti?

V případě domácího násilí jsou oběti umisťovány do zvláštního chráněného bydlení.

Jsem nezletilá osoba – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste nezletilí, může trestný čin místo vás oznámit váš rodič nebo opatrovník.

Jste-li nezletilí a váš rodič nebo opatrovník vás z důvodu střetu zájmů nemůže zastupovat, nebo pokud jste nezletilá osoba bez doprovodu nebo jste od své rodiny odloučeni, soud z vlastního podnětu jmenuje advokáta pro nezletilou osobu nebo advokáta poskytujícího právní pomoc při zastupování vašich zájmů.

V důsledku trestného činu mi zemřel rodinný příslušník – jaká mám práva?

Jste považováni za oběť a máte stejná práva jako oběti trestných činů.

Můj rodinný příslušník se stal obětí trestného činu – jaká mám práva?

Jste-li manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník oběti, můžete trestný čin oznámit místo ní.

Mohu získat přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude během mediace zajištěna moje bezpečnost?

Mediace mezi obětí a pachatelem bude během trestního řízení umožněna, pokud se pachatel k trestnému činu přizná nebo bude shledán vinným z tohoto trestného činu. Dojde-li k přiznání viny nebo odsuzujícímu rozsudku, existují různé způsoby, jak prostřednictvím soudů (Qrati tal-Ġustizzja) můžete získat přístup k mediaci. Přístup k mediačním službám můžete získat podáním žádosti soudu, prostřednictvím příslušných právních kroků, od státního zástupce a/nebo obhájce a/nebo probačního úředníka, a následně může být věc předána k mediaci.

Pokud soud žádost příjme, předá věc výboru pro mediaci mezi obětí a pachatelem (dále jen výbor) v rámci oddělení pro podmíněné tresty a propuštění. Výbor na základě prostudování veškerých příslušných informací rozhodne o tom, zda lze daný případ řešit mediací. Pokud se výbor rozhodne nařídit mediaci, bude k případu přiřazen mediátor. Mediátor zkontaktuje oběť i pachatele a s každým z nich se sejde jednotlivě, aby zorganizoval třetí schůzku, které se zúčastní obě strany. V zájmu pokračování mediačního řízení musí mediátor zajistit, že řízení bude prospěšně pro obě dvě strany a neexistuje žádné riziko sekundární viktimizace.

Kde najdu právní předpisy upravující moje práva?

Právní předpis upravující vaše práva je Zákon o obětech trestných činů (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) - Odkaz se otevře v novém okně.Kapitola 539 Zákonů Malty

V souvislosti s mediací je příslušný právní předpis Zákon o restorativní justici (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) - Odkaz se otevře v novém okně.Kapitola 516 Zákonů Malty

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete ho oznámit na policii. Vaším jménem může trestný čin rovněž oznámit váš manžel, rodič, dítě, sourozenec nebo opatrovník. Policii můžete rovněž informovat, pokud jste se o nějakém trestném činu dozvěděli, i když nejste jeho obětí.

Trestný čin můžete oznámit ústně na nejbližší policejní stanici, nebo zavoláním na nouzové číslo 112 v případech vyžadujících okamžitou pomoc, nebo podáním oznámení na policejní stanici nebo jeho zasláním poštou. Pokud se rozhodnete podat písemné oznámení, můžete jej napsat sami nebo požádat o pomoc právníka. Neexistuje žádná jednotná forma, kterou byste museli dodržet. Zpravidla se oznámení podává v angličtině nebo maltštině, ale pokud těmto jazykům nerozumíte nebo jimi nemluvíte, máte právo oznámení podat v jazyce, kterému rozumíte, nebo využít služeb tlumočníka. Je třeba v něm uvést své osobní údaje. Anonymní oznámení jsou v zásadě přijímána, ale policie zahájí vyšetřování na základě takového oznámení jen v případě zvlášť závažných trestných činů.

Pro oznamování trestných činů neexistuje žádná lhůta. Uběhne-li však od okamžiku spáchání trestného činu jistá doba, podle zákona již nemůže být pachatel stíhán. Tato lhůta se liší podle druhu trestného činu a pohybuje se od tří měsíců u nejméně závažných trestných činů (např. ústní urážka) do dvaceti let u zvlášť závažných trestných činů (např. zabití). Oznámení můžete podat i po uplynutí této lhůty, ale policie nebude trestný čin vyšetřovat. I kdyby policie případ vyšetřovala, soud pachatele osvobodí.

U některých méně závažných trestných činů musíte na policii podat zvláštní stížnost, konkrétně v případech, kdy policie zahájí vyšetřování pouze na základě podané stížnosti. Stížnosti se zpravidla, ale ne nutně, podávají písemně. Při psaní stížnosti můžete požádat o pomoc právníka. Stížnost musí obsahovat tyto informace: vaše osobní údaje (jméno, bydliště, číslo průkazu totožnosti), informace o pachateli, popis události a seznam svědků, které má podle vás policie vyslechnout, včetně jejich adres. Také se doporučuje, ale není to povinnost, uvést odkaz na právní ustanovení, které podle vás pachatel porušil.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při oznámení trestného činu dostanete referenční číslo. Toto číslo pak můžete použít, abyste se dozvěděli informace a aktuálním stavu svého případu. V praxi si tento stav také můžete zkontrolovat pomocí data, kdy jste oznámení podali. Informace o vyšetřování dostanete na policejní stanici nebo po telefonu.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti trestných činů mají nárok na právní pomoc.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Ano, můžete žádat o náhradu vynaložených nákladů.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se policie po vyšetřování rozhodne věc odložit, aniž by bylo zahájeno soudní řízení, můžete se proti takovému rozhodnutí odvolat u magistrátního soudu (Qorti tal-Maġistrati, soud první instance). Magistrátní soud vás požádá, abyste pod přísahou potvrdili informace, které jste poskytli ve svém oznámení a prohlásili, že jste připraveni svědčit před soudem. Také budete muset zaplatit jistou částku stanovenou soudem jako záruku, že váš záměr stíhat pachatele je vážný. Magistrátní soud přezkoumá důkazy, a pokud je shledá dostatečnými, nařídí policii, aby v řízení pokračovala.

Mohu se účastnit soudního řízení?

V řízení můžete vystupovat jako poškozený. Abyste se do řízení mohli zapojit jako poškozený, musíte podat žádost soudu. Soud vaši žádost přezkoumá a rozhodne, zda vám dovolí účastnit se řízení jako poškozený. Jako poškozený se můžete účastnit všech soudních jednání, včetně neveřejných, i jednání, během nichž budete v rámci řízení svědčit.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Řízení se můžete účastnit jako svědek nebo poškozený, jak je vysvětleno výše.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Vaše práva a povinnosti v průběhu trestního řízení před trestním soudem závisí na soudu, který vaši věc projednává:

 • Pokud ji projednává policista před magistrátním soudem, máte téměř stejná práva jako obviněný: vy nebo váš právník můžete předkládat důkazy, křížově vyslýchat svědky (pokládáním otázek prostřednictvím projednávajícího policisty) atd.
 • Pokud ji projednává nejvyšší státní zástupce, zástupce nejvyššího státního zástupce nebo státní zástupce před trestním soudem, můžete se zúčastnit jednání a předkládat argumenty související s trestem pouze v případě, že porota shledá pachatele vinným.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

V průběhu trestního řízení budete pravděpodobně kontaktováni, abyste svědčili, protože soud bude chtít vyslechnout vaše svědectví jakožto oběti trestného činu.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Budete mít právo být informováni o aktuálním stavu soudního řízení i o pravomocném rozsudku.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jakožto poškozený budete mít přístup k soudním rozhodnutím a dokumentům.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Jednání před soudem končí soudním rozhodnutím, kterým soud obviněného odsoudí, nebo zprostí všech obvinění. Pokud je obviněný shledán vinným, vynese soudce rozsudek. Podle maltských zákonů mají právo na odvolání proti odsuzujícímu/zprošťujícímu rozsudku a/nebo rozsudku soudu před trestním odvolacím soudem pouze obviněný a nejvyšší státní zástupce.

Pokud však bylo podáno odvolání a vy jste se prvního jednání účastnili jako poškozený, váš právník bude mít možnost přezkoumat veškeré dokumenty týkající se odvolacího řízení.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jakmile rozsudek vstoupí v platnost, máte právo obdržet soudní rozhodnutí. Pokud soud pachatele odsoudí k trestu odnětí svobody, máte právo být informováni o jeho propuštění, případně útěku.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Právo na podporu a ochranu máte v průběhu soudního řízení a po přiměřenou dobu po jeho skončení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Dostanete kopii pravomocného rozsudku.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, budete informování v případě, že bude pachatel propuštěn nebo uteče.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Do těchto rozhodnutí zapojeni nebudete, ale budete o nich informování.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Chcete-li po pachateli vymáhat náhradu škody, můžete proti němu podat občanskoprávní žalobu o náhradu škody, ledaže trestní soud již vydal příkaz, aby pachatel škodu oběti nahradil.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Pokud existuje soudní příkaz, máte právo na jeho výkon, jako kdyby občanskoprávní soud rozhodl ve váš prospěch: následně můžete dokonce zažádat o vydání příkazu k zabavení nebo k zajištění.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud pachatel nezaplatí, může stát oběti zaplatit předem za určitých podmínek, které může stanovit dle svého uvážení nejvyšší státní zástupce.

Mám nárok na oškodnění od státu?

Ano, máte právo zažádat si o odškodnění od státu z programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu.

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulář je k dispozici zde: Odkaz se otevře v novém okně.https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Právo na odškodnění máte i v případě, že pachatel nebyl odsouzen nebo je neznámý.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ve výjimečných případech mohou být vyplaceny mimořádné platby před vydáním konečného rozhodnutí v řízení o náhradu škody/odškodnění.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Policie
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Národní agentura sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Appoġġ
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Soudní odbor – pro pomoc týkající se odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu
Kontakty:
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info.justicedepartment@gov.mt
Telefon: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltská agentura pro právní pomoc
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Telefonní linka podpory pro oběti

Linka podpory 179

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Máte právo na tyto služby podpory:

 1. informace a poradenství týkající se práv obětí, včetně přístupu do programu odškodňování za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu, a informace o své úloze v trestním řízení, včetně přípravy na účast v trestním řízení;
 2. informace o jakýchkoli příslušných službách podpory, nebo přímé doporučení na tyto služby;
 3. emocionální, případně psychologická podpora, je-li dostupná;
 4. poradenství týkající se finančních a praktických záležitostí;
 5. poradenství týkající se rizika a prevence sekundární či opakované viktimizace, zastrašování a odplaty.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Organizace Victim Support Malta vám může poskytnout emocionální podporu při překonávání traumatu, které jste utrpěli v důsledku trestného činu, právní informace o postupech v trestním řízení týkající se oběti trestného činu a praktickou podporu, například pomoc při komunikaci s policií.
Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://victimsupport.org.mt/
Odkaz se otevře v novém okně.St Jeanne Antide Foundation

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Práva obětí trestných činů v trestním řízení - Rakousko

Za oběť trestného činu jste považováni, pokud jste utrpěli škodu nebo mohly být vaše právní zájmy chráněné trestním právem poškozeny v jiných ohledech, např. jestliže jste byli zraněni nebo byl poškozen či odcizen váš majetek, a tento čin je podle rakouského práva trestným činem. Zákon zaručuje, že jako oběť trestného činu máte určitá individuální práva před soudním řízením, během něj a po jeho skončení.

V Rakousku začínají trestní řízení, jakmile kriminální policie (Kriminalpolizei) nebo státní zastupitelství (Staatsanwaltschaft) zahájí v reakci na počáteční podezření vyšetřování. Po skončení tohoto vyšetřování se státní zástupce může rozhodnout řízení ukončit, nařídit alternativní opatření k běžnému trestnímu řízení nebo podat obžalobu k soudu. Některé trestné činy jsou souzeny pouze na žádost oběti, která musí v takovém případě podat žalobu, respektive obžalobu sama (Privatanklagedelikt). V takových případech se neprovádí žádné vyšetřování.

Během hlavního řízení soud prověřuje důkazy. V závislosti na závažnosti trestného činu rozhoduje o věcech

 • samosoudce*, nebo
 • soudní senát, který se v závislosti na dotčeném trestném činu skládá z jednoho nebo dvou soudců z povolání a dvou přísedících, kteří rozhodnou o vině obžalovaného a výši trestu, nebo
 • porotní soud, který se skládá ze tří soudců z povolání a osmi přísedících (porotců). Porotci rozhodnou o vině obžalovaného. Rozhodnutí o výši trestu přijímají společně porotci a tři soudci z povolání.

Jako oběť můžete mít v trestní řízení velmi významnou úlohu. Máte rovněž řadu práv. Můžete se řízení účastnit jako oběť bez zvláštního právního postavení nebo se stát účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky, subsidiárním žalobcem či soukromým žalobcem a využívat dalších práv a možností.

Po kliknutí na následující odkazy naleznete požadované informace:

Odkaz se otevře v novém okně.1 – Má práva jako oběti trestného činu

Odkaz se otevře v novém okně.2 – Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.3 – Má práva po skončení soudního řízení

Odkaz se otevře v novém okně.4 – Náhrada škody

Odkaz se otevře v novém okně.5 – Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 03/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. od policie, státního zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Než ohlásíte trestný čin, můžete získat informace o svých právech z internetových stránek spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz) (Odkaz se otevře v novém okně.zde), z internetových stránek horké linky pro oběti nebo jejím prostřednictvím (Opfernotruf) (0800 112 112 nebo Odkaz se otevře v novém okně.zde).

Jako oběť trestného činu máte právo obdržet od úřadů informace o svých právech. Tyto informace by v zásadě měly být poskytnuty na začátku vyšetřování. Máte-li právo na přístup ke službám pomoci obětem poskytovaným organizací na podporu obětí, budete o tom informováni před prvním jednáním. Předvolání k jednání bude obsahovat také informace o službách pomoci a adresy příslušných organizací na podporu obětí. Kromě toho budete informováni, že máte právo na to, aby vás doprovázel důvěrník.

Jste-li obětí sexuálního trestného činu nebo domácího násilí nebo jste nezletilí, jste považováni za zvláště zranitelnou oběť. To znamená, že vám jsou poskytnuta další práva; zejména musíte před vašim jednáním a výpovědí být informováni, že:

 • kdykoli to bude možné, vyslechne vás osoba stejného pohlaví,
 • můžete odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností trestného činu, např. v případě sexuálního trestného činu, pokud je považujete za nepřiměřené. Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědectví zvláště důležité pro předmět řízení,
 • během vyšetřování a hlavního líčení máte právo na ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi,
 • můžete požádat, aby z hlavního líčení byla vyloučena veřejnost,
 • budete informováni, pokud pachatel uprchne a bude znovu dopaden, nebo bude propuštěn z vazby,
 • během jednání vás může doprovázet důvěrník.

Další informace lze nalézt v brožurách vydaných organizacemi na podporu obětí, které vám policie poskytne. Můžete se také rozhodnout, že se spolehnete na informace o svých právech, které vám budou poskytnuty ústně.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, zaručuje, že oběti mají ve všech členských státech EU srovnatelná práva. Tato práva platí bez ohledu na to, jakou státní příslušnost jako oběť máte.

Aby se usnadnilo ohlašování trestných činů v případech, kdy byl trestný čin spáchán v jiném členském státě EU, ohlášení týkající se takového trestného činu, jež jsou podány v zemi pobytu oběti, předá žalobce příslušnému orgánu v druhém členském státě EU.

Existuje také nárok na bezplatné překladatelské služby v průběhu trestního řízení.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Jako oběť trestného činu musíte být neprodleně informováni o svých právech. Tyto informace zahrnují:

 • vaše práva v průběhu trestního řízení,
 • kontaktní údaje organizací na podporu obětí a informace o jimi poskytovaných službách,
 • možnost požadovat po obviněném odškodné,
 • možnost obdržet odškodné od státu

Máte-li právo na přístup ke službám pomoci obětem poskytovaným organizací na podporu obětí, budete o tom informováni před prvním jednáním. Předvolání k jednání bude obsahovat také informace o službách pomoci a adresy příslušných organizací na podporu obětí. Kromě toho budete informováni, že máte právo na to, aby vás doprovázel důvěrník. Další informace lze nalézt v letácích či brožurách vydaných organizacemi na podporu obětí, které vám policie poskytne. Můžete se také rozhodnout, že se spolehnete na informace, které vám budou poskytnuty ústně.

Pokud byla porušena vaše sexuální integrita, jste obětí domácího násilí nebo jste nezletilí, máte před vašim jednáním a výpovědí nárok na informace o těchto právech:

 • právo, aby vás, kdykoli to bude možné, vyslechla osoba stejného pohlaví,
 • právo odmítnout odpovídat na otázky týkající se podrobností např. sexuálního trestného činu, pokud je považujete za nepřiměřené. Můžete však mít povinnost na ně odpovědět, je-li vaše svědectví zvláště důležité pro předmět řízení,
 • právo na ohleduplné vyslechnutí vaší výpovědi v průběhu vyšetřování a hlavního líčení,
 • právo požádat, aby z hlavního líčení byla vyloučena veřejnost,
 • budete informováni, pokud pachatel uprchne a bude znovu dopaden, nebo pokud bude propuštěn z vazby,
 • Možnost, aby vás během jednání doprovázel důvěrník.

Když oznámíte trestný čin, obdržíte o tomto oznámení písemné potvrzení. Potvrzení bude obsahovat číslo jednací. Jestliže zavoláte na příslušnou policejní stanici a uvedete dané číslo jednací, můžete hovořit s policistou, který má na starosti váš případ. Policejní číslo jednací můžete použít také ke kontaktování státního zástupce, který se vaším případem zabývá.

Státní zastupitelství vás bude informovat o významném vývoji v řízení. Budete například informováni, pokud se příslušné orgány rozhodnou, že nebudou pokračovat v trestním stíhání, nebo zda zvažují nařízení alternativních opatření k běžnému trestnímu řízení. Máte také právo nahlížet do spisu.

Soud vás bude informovat o čase a místě konání jednání, pokud jste o tyto informace předem požádali nebo pokud jste se k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Pokud jste byli vystaveni násilí nebo nebezpečnému vyhrožování v důsledku úmyslného trestného činu, byla porušena vaše sexuální integrita, byla zneužita vaše osobní závislost při spáchání takového trestného činu nebo jste zvláště zranitelní, budete příslušnými orgány automaticky informováni, pokud bude obviněný propuštěn, nebo uprchne z vyšetřovací vazby a bude znovu dopaden. V ostatních případech budete o takovém vývoji informováni, pokud jste o to požádali. Informace, které vám poskytne policie nebo státní zástupce, musí zahrnovat relevantní důvody pro propuštění a uvádět, zda byl obviněný podroben mírnějším opatřením jako alternativě k vazbě.

Na vaši žádost budete také neprodleně informováni, pokud pachatel uprchne, nebo bude propuštěn z vězení, a také tehdy, když bude pachateli poprvé povoleno opustit vězení bez dohledu. Bude vám rovněž oznámeno, jakmile bude pachatel, který utekl, dopaden. Pokud byly pachateli při propuštění uloženy podmínky, které mají chránit oběť, budete o nich taktéž informováni.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Nemluvíte-li německy na dostatečné úrovni, máte právo na bezplatné tlumočnické služby. Tyto služby vám budou poskytnuty během výslechu nebo jednání. Máte také právo na písemný překlad důležitých částí spisu (písemné potvrzení oznámení, oznámení o ukončení vyšetřování a jeho odůvodnění, kopie rozsudku a trestní rozhodnutí).

Služby pomoci obětem zahrnují také překladatelskou podporu a financuje je spolkové ministerstvo spravedlnosti.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Právní pokyny musí být vždy poskytovány tak, aby byly srozumitelné. To samé platí pro vedení výslechů. Úřad tedy musí přizpůsobit své pokyny a dotazy potřebám a schopnostem oběti. Po vydání pokynů budete dotázáni, zda jste všemu rozuměli.

Nemluvíte-li německy na dostatečné úrovni, máte právo na bezplatné tlumočnické služby. Tyto služby vám budou poskytnuty během výslechu nebo jednání. Máte také právo na písemný překlad důležitých částí spisu (písemné potvrzení oznámení, oznámení o ukončení vyšetřování a jeho odůvodnění, kopie rozsudku a trestní rozhodnutí).

Na pomoc neslyšícím nebo němým osobám musí být přítomen tlumočník znakového jazyka. V případě nutnosti je možné komunikovat také písemně nebo jiným vhodným způsobem.

Při posuzování toho, zda by oběť měla být považována za zvláště zranitelnou, což je postavení spojené se zvláštními právy, jsou zvažována všechna postižení. Tato postižení mohou být kompenzována prostřednictvím nároku na právní pomoc.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Můžete kontaktovat organizaci na podporu obětí. Existují speciální organizace pro oběti domácího násilí a pronásledování, oběti obchodování s lidmi a mladistvé oběti. Na pomoc obětem s kontaktováním vhodné organizace byla založena horká linka pro oběti financovaná spolkovým ministerstvem spravedlnosti (0800 112 112 a Odkaz se otevře v novém okně.http://www.opfer-notruf.at/), která zajišťuje bezplatnou podporu 24 hodin denně.

Některé oběti mají právo na psychosociální a právní pomoc.

Jste-li obětí domácího násilí nebo pronásledování, poskytnou vám podporu specializované organizace jako Intervenční středisko proti násilí v rodině (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) nebo střediska ochrany proti násilí (Gewalt