Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du er offer for en strafbar handling, kan du anmelde dette på en hvilken som helst politistation eller hos anklagemyndigheden.

Du kan både indgive anmeldelsen mundtligt og skriftligt. Din underskrift er påkrævet. Anmeldelsen kan også indgives af tredjemand. Det er ikke et krav, men det anbefales, at du angiver dine personlige oplysninger inkl. en adresse, hvor du kan kontaktes, samt tredjemandens personlige oplysninger.

Desuden anbefales det så vidt muligt at fremlægge beviser og oplysninger om den mistænkte person, da dette gør efterforskningen væsentligt nemmere.

Politiet bruger sin egen formular (normalt i digital form) ved registrering af oplysningerne. Dine oplysninger om forbrydelsen er fra dette tidspunkt en del af sagens akter.

Du kan foretage en anmeldelse på en vilkårlig politistation eller direkte hos anklagemyndigheden.

Din forklaring kan afgives på tysk samt på de officielle regionale sprog.

Hvis du ikke taler tysk eller et andet af de officielle sprog, har du ret til tolkebistand.

Ved bestemte forbrydelser (f.eks. volds- og seksualforbrydelser) kan du i forbindelse med indgivelse af anmeldelsen benytte dig af den retshjælp (Prozessbegleitung), som ydes af offerstøtteorganisationer.

Der er ingen officiel frist for indgivelse af en anmeldelse. Til trods herfor må politiet, anklagemyndigheden og retten efter udløbet af en bestemt frist, der er fastlagt i loven, ikke længere forfølge forbrydelsen. Længden af denne frist afhænger af den pågældende forbrydelse (forældelsesfrister).

De retshåndhævende myndigheder er forpligtet til at påbegynde efterforskningen, hvis de bliver bekendt med en angivelig overtrædelse af straffeloven [undtagelse: forbrydelser i forbindelse med private påtaler (Privatanklagedelikte)].

Hvordan kan jeg få oplyst, hvad der sker i sagen?

Når du har foretaget en anmeldelse, modtager du en skriftlig bekræftelse på din anmeldelse. Denne bekræftelse er forsynet med et sagsnummer. Hvis du på et senere tidspunkt kontakter den kompetente politistation med angivelse af dette sagsnummer, kan du komme i kontakt med den politiassistent, der har ansvaret for din sag.

Hvis du indgiver en skriftlig anmeldelse til politiet eller anklagemyndigheden, skal du først spørge efter sagsnummeret. I denne forbindelse kan offerstøtteorganisationerne være dig behjælpelige.

Som offer for en forbrydelse har du ret til at få indsigt i straffesagens akter. Adgangen til sagsakterne må kun nægtes eller begrænses, hvis dette risikerer at bringe efterforskningen i fare eller at få indflydelse på dit vidneudsagn.

Anklagemyndigheden informerer dig om vigtige sagsskridt. Du bliver således underrettet, hvis forbrydelsen ikke bliver forfulgt yderligere, hvis efterforskningen indstilles, eller hvis man påtænker at afvikle sagen på en alternativ måde (Diversion).

Har jeg krav på retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Du kan få bistand og lade dig repræsentere af en advokat, en medarbejder i en offerstøtteorganisation eller en anden egnet person.

Hvis du har krav på juridisk bistand, modtager du gratis bistand fra advokater i samarbejde med specialiserede offerstøtteorganisationer i forbindelse med håndhævelsen af dine rettigheder i straffesagen. Ret til psykosocial og juridisk bistand har:

 • personer, der i forbindelse med en forsætligt begået forbrydelse kan være blevet udsat for vold eller trusler om vold, hvis seksuelle integritet kan være blevet krænket, eller hvis personlige afhængighedsforhold er blevet udnyttet i kraft af en sådan forbrydelse
 • hvis en forbrydelse kunne have ført til en persons død, og du er medlem af den pågældende persons nærmeste familie, eller hvis du er nær pårørende til denne person og var vidne til handlingen
 • personer, der har været udsat for et terroristangreb
 • personer, der har været udsat for "hadangreb" på nettet, herunder vedholdende og gentagen chikane ved hjælp af telekommunikationsmidler eller ved hjælp af et IT-system ("cyberchikane"), og opfordringer til hadforbrydelser. Dette omfatter ligeledes lovovertrædelser i form af ærekrænkelse (üble Nachrede), anklager om lovovertrædelser, der endte med et tiltalefrafald, injurier (Beleidigung) og bagvaskelse (Verleumdung), såfremt der er holdepunkter for at antage, at lovovertrædelsen er blevet begået ved hjælp af et It-system
 • mindreårige, der har været vidne til vold i nærmiljøet (vold i familien, vold mod børn).

Retshjælp skal være nødvendig for beskyttelsen af ofrenes rettigheder, og den skal ydes af en offerstøtteorganisation. Ofre, hvis seksuelle integritet er blevet krænket, og som er under 14 år, vil under alle omstændigheder blive bevilget psykosocial bistand.

Hvis ikke du har krav på retshjælp, kan du indgive en ansøgning om gratis retshjælp til retten, såfremt du er indtrådt i sagen som civil part. Hvis retten vurderer, at juridisk bistand er nødvendig (først og fremmest for at undgå et efterfølgende civilt søgsmål), og din indtægt ikke er tilstrækkelig til, at du selv kan betale en advokat, uden at det vil true dit livsgrundlag, accepteres ansøgningen.

Kan jeg ansøge om godtgørelse af mine udgifter (deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Der sker godtgørelse af rejseudgifter til/fra anklagemyndigheden eller retten eller til/fra afhøringsstedet samt økonomisk kompensation for medgået tid, hvis der herved er lidt et formuetab. Hvis du som vidne overnatter på et sted og her skal indtage morgenmad, frokost eller middagsmad, godtgøres disse opholdsudgifter op til et bestemt beløb. Du skal gøre dit krav om godtgørelse gældende inden for 14 dage.

Kan jeg indgive en klage, hvis min sag indstilles, inden der rejses tiltale?

Hvis anklagemyndigheden indstiller sagen, skal du informeres herom. Derefter kan du inden for 14 dage kræve at få en begrundelse for indstillingen af sagen hos anklagemyndigheden. Derudover kan du også indgive en begæring om fortsættelse af sagen, hvis:

 • en lov blev overtrådt eller urigtigt anvendt
 • der hersker væsentlig tvivl med hensyn til rigtigheden af de omstændigheder, der blev lagt til grund for afgørelsen om at indstille sagen, eller
 • der fremlægges nye fakta eller beviser, som retfærdiggør en fortsættelse.

Begæringen skal indgives inden for 14 dage efter underretningen om anklagemyndighedens indstilling af sagen eller meddelelsen af begrundelsen for indstillingen. Hvis du ikke har modtaget nogen meddelelse om indstillingsafgørelsen inden for denne frist, forlænges fristen til tre måneder fra tidspunktet for afgørelsen. Begæringen om fortsættelse af sagen skal indgives til anklagemyndigheden.

Hvis anklagemyndigheden vurderer, at begæringen er berettiget, fortsættes sagen. I modsat fald skal den udarbejde en udtalelse og fremsende denne sammen med sagsakterne til retten, som tager stilling til din begæring. Tager retten begæringen til følge, skal anklagemyndigheden fortsætte sagen. Ellers bliver begæringen afvist.

Hvis anklagemyndigheden inden for rammerne af en alternativ afvikling frafalder sagen, er en begæring om fortsættelse ikke tilladt.

Hvis der blev rejst tiltale, og anklagemyndigheden derefter frafalder tiltalen, har du under visse omstændigheder ret til at opretholde tiltalen som subsidiær påtaleberettiget (Subsidiarankläger). Du skal forud herfor indtræde i sagen som civil part. Derefter bliver du med erklæringen om opretholdelse af tiltalen til subsidiær påtaleberettiget.

Kan jeg deltage i hovedforhandlingen?

Du kan deltage i hovedforhandlingen som offer. Du bliver kun indkaldt til retten, hvis du skal afhøres som vidne. Kun som vidne er et offer forpligtet til at efterkomme en indkaldelse til afhøring.

Hvis du får bevilget retshjælp, informerer den offerstøtteorganisation, som yder dig bistand, dig om tidspunkterne for retsmøderne.

Hvis du blev afhørt kontradiktorisk i forbindelse med efterforskningen, bliver du kun informeret om tidspunktet for hovedforhandlingen, hvis du selv anmoder herom. Som civil part, subsidiær påtaleberettiget eller privat påtaleberettiget informeres du rettidigt om de datoer, der er fastsat for retsmøderne. Uafhængigt af, om retsmødet er offentligt eller ej, har du som offer ret til at være til stede og lade dig ledsage af en betroet person – en advokat, en medarbejder i en offerstøtteorganisation eller en anden person. Du har ret til at stille spørgsmål til tiltalte eller til andre vidner og sagkyndige samt til at blive hørt vedrørende dine erstatningskrav.

Hvis du er civil part, kan du vælge ikke at være til stede under retsmøderne. Hvis du er privat påtaleberettiget og ikke møder op til retsmødet, er der imidlertid en uafkræftelig formodning for, at du ikke længere har nogen interesse i en domfældelse, og retten skal indstille sagen.

Hvis du ikke taler tysk (eller et andet af de officielle sprog), har du ret til gratis tolkebistand under retsmødet.

Hvilken formel rolle har jeg i retssystemet? Er min rolle fastlagt automatisk, eller kan jeg vælge mellem for eksempel at optræde som offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

Du er offer, hvis du opfylder de lovbestemte betingelser. Offerstilling har:

 • personer, der i kraft af en forsætligt begået forbrydelse kan være blevet udsat for vold eller trusler om vold, hvis seksuelle integritet kan være blevet krænket, eller hvis personlige afhængighedsforhold er blevet udnyttet gennem en sådan forbrydelse
 • en ægtefælle, registreret partner eller livsledsager, slægtninge i lige linje, en bror eller søster eller andre, som har omsorgspligt over for en person, hvis død kan være forårsaget af en forbrydelse, eller andre pårørende, som var vidner til handlingen, og
 • enhver anden person, der kan have lidt skade som følge af forbrydelsen eller på anden måde muligvis er blevet påvirket i sine strafferetligt beskyttede retsgoder.

Du er vidne, hvis du har gjort dig iagttagelser, der er relevante for straffesagen. Dette skal afgøres i forbindelse med politiets og anklagemyndighedens efterforskning. I forbindelse med hovedforhandlingen påhviler denne afgørelse retten.

Det er op til dig, om du vil indtræde i sagen som civil part.

Også beslutningen om, hvorvidt du i tilfælde af frafaldelse af tiltalen vil optræde som subsidiær påtaleberettiget, skal du selv træffe.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i denne rolle?

Som offer har du ret til, at alle myndigheder under sagen tager hensyn til din personlige værdighed og din interesse i at beskytte din privatsfære. Der skal i passende grad tages hensyn til dine rettigheder, interesser og særlige beskyttelsesbehov. Alle ofre skal så tidligt som muligt informeres om deres rettigheder og muligheden for at få bistand og erstatning.

På forlangende skal du have en bekræftelse af modtagelsen af anmeldelsen.

Ethvert offer har ret til at lade sig repræsentere og rådgive. Dette kan enten ske via en advokat, en offerstøtteorganisation eller en anden egnet repræsentant. Hvis du har krav på retshjælp, vil du blive repræsenteret af din juridiske rådgiver i sagen.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for juridisk bistand, vil du alligevel som civil part blive repræsenteret af en advokat, i hvilken forbindelse du under bestemte forudsætninger vil have mulighed for at ansøge om retshjælp.

Som vidne er du fritaget for din pligt til at udtale dig, hvis du ville belaste et familiemedlem ved at gøre det. Du kan ikke påberåbe dig denne ret, hvis du er voksen og samtidig i forbindelse med straffesagen har gjort krav om erstatning gældende som civil part.

Det er muligt at nægte at besvare enkelte spørgsmål:

 • hvis det ville være skamfuldt for dig eller en pårørende at besvare spørgsmålet, eller hvis du ville udsætte dig selv eller en pårørende for en umiddelbar og betydelig formueretlig ulempe
 • hvis svaret ville vedrøre din eller en anden persons privatsfære
 • hvis du anser spørgsmål vedrørende detaljer i en seksualforbrydelse for at være urimelige.

Til trods herfor kan du imidlertid være forpligtet til at udtale dig, hvis din udtalelse har særlig betydning for sagens genstand.

Hvis der er andre personer til stede under din afhøring, skal det sikres, at dine personoplysninger ikke offentliggøres. Du er ikke forpligtet til at oplyse din bopælsadresse. I stedet har du mulighed for at angive en anden adresse, hvor myndighederne kan komme i kontakt med dig.

Du har ret til at få indsigt i sagens akter, såfremt dine interesser er berørt. Mod betaling af et gebyr kan du også kræve at få kopier af akterne. Hvis du har fået bevilget retshjælp, eller hvis de pågældende akter er rapporter om konstaterede forhold og udtalelser fra sagkyndige, myndigheder, tjenester og organisationer, skal du ikke betale for kopierne.

Hvis en tiltalt løslades fra varetægtsfængsel, skal du informeres herom, såfremt du som følge af en forsætligt begået forbrydelse har været udsat for vold eller trusler om vold, hvis din seksuelle integritet er blevet krænket eller hvis et personligt afhængighedsforhold er blevet udnyttet ved en sådan forbrydelse, eller hvis du er et offer med særligt behov for beskyttelse. Hvis du har været offer for en anden forbrydelse, skal du oplyse, at du gerne vil informeres om gerningsmandens løsladelse.

Du skal informeres om sagens indstilling og fortsættelse og om anklagemyndighedens afbrydelse af efterforskningen. Ved en påtænkt alternativ afvikling af sagen skal du informeres fyldestgørende om dine rettigheder. Du kan på visse betingelser anmode om en fortsættelse af sagen, hvis anklagemyndigheden har indstillet den.

Hvis du ikke behersker tysk i tilstrækkelig grad, er døv eller stum, har du ret til tolkebistand. Derudover er du berettiget til at deltage i kontradiktoriske afhøringer, rekonstruktioner og hovedforhandlingen. Her har du ret til at stille spørgsmål og nedlægge påstande.

Kan jeg afgive en erklæring eller udtalelse i forbindelse med retsforhandlingerne? På hvilke betingelser?

Som offer kan du inden for rammerne af en udtalelse eller anden deltagelse i et retsmøde eller en afhøring afgive erklæringer i forbindelse med dine offerrettigheder. Du kan eksempelvis erklære, at du indtræder i sagen som civil part, og kræve tilkendelse af erstatning. Du kan også stille spørgsmål til tiltalte samt til vidner og sagkyndige.

Du kan afgive en udtalelse, hvis du indkaldes til en afhøring eller et retsmøde.

Såfremt du er vidne, er du forpligtet til at efterkomme indkaldelser og afgive en korrekt og fuldstændig udtalelse.

Hvilke oplysninger får jeg under retsmødet?

Under retsmødet bliver du ved afhøringens begyndelse informeret om dine rettigheder.

Du har ret til at deltage i hele retsmødet.

Ved retsmødets afslutning afsiges dommen. Du kan erfare dommens indhold ved at blive indtil retsmødets afslutning eller ved at få indsigt i rettens akter.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, er retten forpligtet til også at tage stilling til dit krav i dommen. Hvis det i dommen angives, at du tilkendes erstatning, udgør dommen et civilretligt eksekutionsgrundlag, og du har mulighed for at ansøge det offentlige om et forskud på erstatningsbeløbet. Dette forskud er imidlertid knyttet til den forudsætning, at den dømte på grund af afsoningen af en (friheds)straf ikke kan opfylde betalingsforpligtelsen med det samme.

Endvidere kan retten beslutte, at genstande, der tilhører offeret, men som befinder sig blandt tiltaltes ejendele, skal leveres tilbage til offeret.

Får jeg indsigt i sagens akter?

Du har ret til at få indsigt i straffesagens akter. Adgangen til sagsakterne må kun nægtes eller begrænses, hvis dette risikerer at bringe efterforskningen i fare eller at få indflydelse på dit vidneudsagn.

Sidste opdatering: 03/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.