Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Jeg er blevet offer for en forbrydelse. Hvor kan jeg henvende mig for at få støtte og hjælp?

I henhold til § 66, stk. 2, i Strafprozessordnung (StPO, strafferetsplejeloven) har Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (forbundsministeriet for forfatning, reformer, deregulering og retsvæsen) ved en aftale bemyndiget godkendte egnede organer til at yde ofre retshjælp (Prozessbegleitung) i forbindelse med straffesager efter kontrol af, at de lovbestemte betingelser er opfyldt. Disse organer kan kontaktes via følgende link – sorteret efter delstater: Retshjælpsorganer

Offerstøtteorganisationens hotline

Sozialministeriumservice: 0043 158831 og generelt nødopkaldsnummer for ofre: 0800 112 112 (kan også kontaktes på 116 006, det fælleseuropæiske alarmnummer for ofre).

Er bistanden til ofre gratis?

Ja.

Hvilke typer støtte kan jeg få fra offentlige myndigheder eller tjenester?

Ofre for forbrydelser kan tildeles økonomisk kompensation i henhold til bestemmelserne i Verbrechensopfergesetz (VOG, lov om ofre for forbrydelser), BGBl. 288/1972.

Proceduren efter VOG er ens for alle ansøgere (østrigske og udenlandske statsborgere). Der er tale om en forvaltningsprocedure, hvor myndigheden skal fastslå de faktiske omstændigheder, der kan fungere som beslutningsgrundlag, og træffe afgørelse om den ansøgte bistand. Ansøgeren skal medvirke i proceduren og stille de påkrævede oplysninger til rådighed (bl.a. med henblik på fastlæggelse af skadens omfang).

Ansøgninger efter reglerne i VOG skal indsendes til Sozialministeriumservice, som tager stilling hertil.

Hvilke typer støtte kan jeg få fra en ikkestatslig organisation?

Krav på psykosocial og juridisk bistand har ofre, der har været udsat for en voldsforbrydelse, seksualforbrydelse eller farlig trussel, eller ofre, hvis personlige afhængighedsforhold kan være blevet udnyttet gennem en forsætligt begået forbrydelse

  • en ægtefælle eller livsledsager, slægtninge i lige linje, en bror eller søster eller andre, som har omsorgspligt over for en person, der har mistet livet som følge af en forbrydelse, samt andre pårørende, som har været vidne til drabet på en slægtning
  • ofre for terrorhandlinger.

Disse ofre skal efter anmodning ydes psykosocial og juridisk bistand, såfremt dette er nødvendigt for at varetage ofrenes processuelle rettigheder under størst mulig hensyntagen til deres personlige behov. Vurderingen af, om en sådan bistand er "nødvendig", påhviler retshjælpsorganerne. Ofre for en seksualforbrydelse, som endnu ikke er fyldt 14 år, har under alle omstændigheder krav på psykosocial bistand.

Psykosocial bistand

Inden for rammerne af den psykosociale bistand forberedes ofrene på sagens psykiske belastninger, og de støttes ved bearbejdningen af deres oplevelser (angst, fortvivlelse, sorg eller vrede) og ledsages desuden til afhøringer i forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen.

Juridisk bistand

Formålet med den juridiske bistand er at håndhæve de rettigheder, som et offer har i en straffesag, og den er navnlig hensigtsmæssig og nødvendig, hvis særlige forhold skaber tvivl om, hvorvidt offerets rettigheder i sagen overholdes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der er opstået en ikkeøkonomisk eller anden form for skade for offeret som følge af forbrydelsen, kan advokaten kræve erstatning til offeret, f.eks. for svie og smerte (indtræden som civil part).

Sidste opdatering: 03/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.