Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Kan jeg appellere en dom, eller kan jeg appellere, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig?

Kan sagen appelleres yderligere?

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen træder i kraft?

Yderligere oplysninger

Kan jeg appellere en dom, eller kan jeg appellere, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig?

Hvis du har anlagt et civilt søgsmål i forbindelse med en straffesag (partie civile/burgerlijke partij), kan du appellere afgørelsen, hvis retten afviser dit erstatningskrav, eller hvis du mener, at erstatningen er for lille. Du kan ikke appellere en dom, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig, eller hvis du mener, at den dømte har fået en for mild straf. (Den offentlige anklager kan appellere afgørelsen på dette grundlag).

Du skal beslutte dig hurtigt, for en appel i en straffesag skal normalt være indgivet inden for 15 dage. Appellen skal indgives til justitskontoret (greffe/griffie) ved den domstol, som har afsagt den appellerede dom. Du kan få flere oplysninger på justitskontoret. Hvis en afgørelse appelleres, vil sagen blive behandlet ved en højere domstol. Du vil blive informeret om tidspunkt og sted. En appelsag afvikles i det store og hele som en retssag i første instans. Du behøver ikke anlægge et nyt civilt søgsmål i forbindelse med sagen, men du kan ikke anlægge et civilt søgsmål for første gang, når sagen behandles ved appeldomstolen.

En fuldstændig appel (appel/hoger beroep, dvs. både vedrørende realitets- og formalitetsspørgsmål) kan ikke indgives mod en dom afsagt af en nævningedomstol, men formalitetsspørgsmål kan indbringes for kassationsdomstolen (pourvoi/voorziening).

Kan sagen appelleres yderligere?

En dom i en fuldstændig appelsag (appel/hoger beroep) kan ikke appelleres.

En fuldstændig appel kan ikke indgives mod en afgørelse truffet af en nævningedomstol, men formalitetsspørgsmål kan indbringes for kassationsdomstolen.

Kassationsdomstolen behandler ikke sagens faktiske omstændigheder, men vil alene undersøge, om der er sket overtrædelse af proceduren, eller lovgivningen er anvendt eller fortolket forkert. Kassationsretten kan alene stadfæste eller omstøde dommen. Den kan ikke optage nye beviser eller afsige en ny dom. Hvis domstolen omstøder dommen, sendes sagen tilbage til fornyet prøvelse ved en anden domstol på samme niveau som den, der afsagde den omstødte dom. Kassationsdomstolens afgørelse er ikke bindende for den nye domstol.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen træder i kraft?

Det er vigtigt som udgangspunkt at være klar over, at man som offer ikke automatisk orienteres om rettens dom (medmindre du har anlagt et civilt søgsmål i forbindelse med straffesagen). Hvis du eller din advokat ikke var til stede, da dommen blev afsagt i retten, skal du selv kontakte myndighederne og bede personalet på det juridiske rådgivningskontor (maison de justice/justitiehuis) om at orientere dig om dommen.

Som offer har du under visse omstændigheder ret til at blive informeret eller hørt i forbindelse med straffastsættelsen, f.eks. vedrørende udgangstilladelse fra fængslet, delvis fængsling, elektronisk overvågning, midlertidig løsladelse med henblik på udvisning eller udlevering til et andet land eller prøveløsladelse.

Hvis du får medhold i dit civile krav, kan du under visse omstændigheder bede om at blive informeret eller hørt, hvis den dømte skal afsone sin straf på særlige vilkår.

Alternativt kan du bede om at blive anerkendt som offer ved at sende en anmodning til straffuldbyrdelsesdomstolen (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Din anmodning vil blive accepteret, hvis retten vurderer, at du har en berettiget interesse.

Under visse omstændigheder har du følgende rettigheder som offer:

  • at blive informeret om beslutninger vedrørende straffen (herunder udgangstilladelse fra fængslet, elektronisk overvågning, prøveløsladelse osv.)
  • at foreslå særlige betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt
  • at blive hørt i forbindelse med særlige betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt i din interesse.

Eksempler

  • Du kan bede om, at retten hører dig vedrørende afsoning af straffen og de eventuelle betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt, hvis der træffes en beslutning om elektronisk overvågning
  • Du kan blive hørt af domstolen i tilfælde af en betinget løsladelse.
  • Du kan bede om at blive orienteret, hvis justitsministeriet træffer afgørelse om prøveløsladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af disse rettigheder, skal du udfylde og underskrive en offererklæring og aflevere den på eller sende den til justitskontoret ved strafovervågningsdomstolen eller et juridisk rådgivningskontor.

Du kan altid få hjælp eller blive repræsenteret af en advokat i forbindelse med retsmøderne ved strafovervågningsdomstolen. Du kan også bede om hjælp fra en af de officielt anerkendte støtteorganisationer for ofre, en støttetjeneste for ofre eller rettens modtagelseskontor for ofre, f.eks. hvis du skal deltage i et retsmøde.

Du kan få flere oplysninger hos det juridiske rådgivningskontor, støtteorganisationerne for ofre eller din advokat.

Under og efter strafafsoningen kan du, uanset om gerningsmanden afsoner sin straf i fængsel eller ikke, altid benytte dig af retsmægling.

Yderligere oplysninger:

  • Lov om retlig status for varetægtsfængslede personer og rettigheder for ofre i forbindelse med afsoning af straf – på fransk eller hollandsk.
Sidste opdatering: 20/02/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.