Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Det lokale og nationale politi

Justitsministeriet

Kommissionen For Finansiel Støtte Til Ofre For Bevidste Voldshandlinger

Psykosocial hjælpetjeneste

Sammenslutning af tjenester, der yder hjælp til parter i retssager

Socialpsykologisk Centrum

Børnecentre

Sammenslutningen Sos Børn

Børnehjælpstjenesten

Det lokale og nationale politi

Det lokale og nationale politi er underlagt indenrigsministeriet. Det lokale politi har ansvar for at varetage grundlæggende politiopgaver og fungere som nærpoliti. Det nationale politi har ansvar for mere specialiserede politiopgaver.

Det lokale og nationale politi

 • tager imod ofre på en høflig og respektfuld måde
 • giver praktisk hjælp til ofre for forbrydelser, informerer dem og henviser dem til de rette tjenester
 • sørger for, at forklaringer fra ofre registreres med korrekte oplysninger om deres identitet, og at det fremgår, om de ønsker at blive informeret om straffesagen
 • kan kontakte ofret igen, kort tid efter at anmeldelsen er modtaget.

KONTAKTOPLYSNINGER:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Justitsministeriet

Under justitsministeriet findes der en række afdelinger og udvalg, som varetager ofres interesser, herunder generaldirektoratet for lovgivning, grundlæggende rettigheder og friheder og generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer.

Generaldirektoratet for lovgivning, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

 • forbereder og udarbejder udkast til lovgivning
 • rådgiver justitsministeren og andre aktører, udarbejder udkast til svar på parlamentsforespørgsler og deltager i internationale forhandlinger
 • arbejder tæt sammen med andre afdelinger såsom generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer og med parter uden for institutionen.

Generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer

 • leder de 28 juridiske rådgivningskontorer (maisons de justice/justitiehuizen) under justitsministeriet (Flandern og Vallonien har hver 13 juridiske rådgivningskontorer, Bruxelles har to, et fransktalende og et nederlandsktalende)
 • ved hvert juridiske rådgivningskontor er der et modtagelseskontor for ofre med særligt uddannede medarbejdere.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Justitsministeriets websted: https://justitie.belgium.be

Kontaktoplysninger til de juridiske rådgivningskontorer fås ved at klikke her.

Kommissionen for finansiel støtte til ofre for bevidste voldshandlinger

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) blev oprettet ved lov af 1. august 1985. Den har som vigtig funktion at levere økonomisk hjælp fra staten til voldsofre.

Kommissionen

 • yder økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger og i visse tilfælde også til deres familier
 • administrerer en ordning med økonomisk hjælp til ofre for forbrydelser, der har fundet sted i en anden af EU's medlemsstater
 • kan yde bistand, også hvis overfaldsmanden er ukendt eller ikke kan holdes ansvarlig for sine handlinger
 • kan ikke yde bistand, hvis overtrædelsen skyldes skødesløshed eller uagtsomhed.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: https://justice.belgium.be/fr

Psykosocial hjælpetjeneste

I Flandern og Vallonien findes der 11 velfærdscentre (Centra Algemeen Welzijnswerk – CAW), som alle har en afdeling, der bistår ofre for forbrydelser.

Centrene

 • er via støtteorganet Steunpunt Algemeen Welzijnswerk medlem af Victim Support Europe
 • er åbne for alle, der har spørgsmål eller problemer
 • yder bistand til ofre i Flandern og Vallonien
 • tilbyder psykolog- og socialhjælp til ofre og deres familier, overlevende familiemedlemmer til personer, der har begået selvmord, katastrofeofre og deres familier samt ofre for trafikulykker og deres familier
 • yder psykologisk, praktisk og juridisk bistand til ofre.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://http://www.archipel.be/

Kontaktoplysninger til alle 25 velfærdscentre fås ved at klikke her.

Sammenslutning af tjenester, der yder hjælp til parter i retssager

I Vallonien yder ikkereligiøse borgerstøttecentre (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) hjælp til ofre, men også til f.eks. indsatte og tidligere indsatte.

Disse centre

 • er opdelt i fire lokalafdelinger, en i hver provins i Vallonien
 • finansieres af det fransktalende samfund
 • yder psykologisk, psykiatrisk og social bistand til mistænkte, som er på fri fod eller varetægtsfængslet, dømte lovovertrædere, ofre og familier til disse
 • har professionelle medarbejdere, som arbejder i tværfaglige teams.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://www.ulb.ac.be/

Kontaktoplysninger til de lokale afdelinger fås ved at klikke her.

Socialpsykologisk centrum

Social- og psykologcentret (Sozial-Psychologisches Zentrum – SPZ) er en organisation i den tysktalende del af landet, som tilbyder hjælp til ofre for forbrydelser.

Centret

 • er en ikkestatslig organisation, der arbejder i den tysktalende del af Belgien
 • har afdelinger i St. Vith og Eupen
 • tilbyder individuel behandling af alle ofre for en forbrydelse med et tværfagligt team bestående af psykologer, terapeuter, socialrådgivere og en psykiater.

KONTAKTOPLYSNINGER:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Børnecentre

Børnecentre (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) er specialcentre, der er oprettet af de flamske myndigheder, og hvis arbejde er målrettet børns sikkerhed og velbefindende.

Centrene

 • har en afdeling i hver flamsk provins og i Bruxelles
 • består af tværfaglige teams med psykosociale, uddannelsesmæssige og sociale funktioner
 • yder rådgivning og bistand i sager, hvor der er mistanke om misbrug af børn
 • yder gratis rådgivning og information
 • kan gribe ind i situationer, hvor et barn er offer for aktiv eller passiv fysisk, psykisk eller seksuel vold
 • tillader, at der udarbejdes anonymiserede rapporter i sager om børnemisbrug.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://www.kindinnood.org/

Kontaktoplysninger til centrene fås ved at klikke her.

Sammenslutning SOS Børn

Sammenslutningen af SOS-grupper for børn (Fédération des Équipes SOS-Enfants) yder specialhjælp til ofre for børnemisbrug i Vallonien.

SOS-grupperne for børn

 • arbejder med forebyggelse og behandling i sager om børnemisbrug
 • foretager en tværfaglig vurdering af barnet og dets miljø
 • yder psykiatrisk, psykologisk og social hjælp til børn og deres familie
 • søger løbende at formidle deres viden om behandling og forebyggelse af tilfælde af misbrug.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://www.federationsosenfants.be/

Børnehjælpstjenesten

Støttecentret for unge (Jugendhilfedienst– JHD) yder specialhjælp til mindreårige, der er ofre for forbrydelser i den tysktalende del af Belgien.

Centret

 • yder rådgivning og støtte i sager om børnemishandling
 • tilbyder hjælp til børn, unge og deres forældre i den tysktalende del af Belgien
 • kan om nødvendigt henvise sager til anklagemyndigheden eller ungdomsdomstolen.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/

Sidste opdatering: 20/02/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.