Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. retssag, civilt søgsmål eller adhæsionsproces)

Efter specifikke bestemmelser har ofre for forbrydelser med en strafferamme på mindst fem års fængsel, som har været udsat for alvorlige psykiske og fysiske traumer, eller som er blevet alvorligt påvirket af forbrydelsen, ret til en bistandsadvokat, inden vedkommende afgiver forklaring i straffesager eller indgiver et erstatningskrav. Advokatens salær betales af det offentlige.

Erstatningskrav i straffesager kan indgives af personer, der har beføjelse til at indgive sådanne krav i civile søgsmål.

Ofre for forbrydelser, der indgiver et erstatningskrav, skal oplyse, om de har fået tildelt erstatning eller har indgivet et erstatningskrav.

Retten har bestemt, at gerningsmanden skal betale erstatning til mig. Hvordan sikrer jeg, at gerningsmanden betaler?

Når afgørelsen om et erstatningskrav er endelig og retskraftig, kan den forurettede part anmode den ret, der har truffet afgørelsen i første instans, om at udstede en certificeret kopi af afgørelsen med angivelse af, at afgørelsen er retskraftig.

Hvis der i afgørelsen ikke er fastsat en frist for overholdelsen, skal den forpligtelse, der er fastsat ved afgørelsen, opfyldes senest 15 dage, efter at afgørelsen er blevet endelig. Efter denne frist kan opfyldelsen af forpligtelsen gennemtvinges.

Kan staten betale mig et forskud, hvis gerningsmanden ikke betaler? På hvilke betingelser?

Et offer for en forsætlig forbrydelse kan modtage kompensation fra statsbudgettet efter særlig lovgivning. Hvis offeret er tilkendt erstatning, afhænger erstatningens størrelse af det tilkendte beløb. Den ret, der har afgjort erstatningssagen, træffer samme afgørelse, hvis offeret allerede har modtaget kompensation via statsbudgettet.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Ofre for forsætlige forbrydelser begået i Kroatien efter den 1. juli 2013 har ret til erstatning:

  • hvis de er statsborgere eller bosiddende i Kroatien eller en anden EU-medlemsstat
  • hvis de har været udsat for en forbrydelse, der har medført grov legemsbeskadigelse eller en alvorlig forværring af deres helbred
  • hvis forbrydelsen anmeldes til eller registreres af politiet eller statsanklageren senest seks måneder efter, at forbrydelsen er blevet begået, uanset om gerningsmanden er kendt eller ej
  • hvis de har indgivet en ansøgning på en officiel formular og den nødvendige dokumentation (formularen fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole samt i elektronisk form på de officielle websteder for justitsministeriet, indenrigsministeriet, Kroatiens offentlige anklager samt byretter og distriktsdomstole).

Offeret har ret til kompensation for:

  • udgifter til lægebehandling inden for de nationale maksimumsbeløb, såfremt disse udgifter ikke er dækket af en sundhedsforsikring
  • op til 35 000 HRK for tabt arbejdsfortjeneste.

Har jeg ret til erstatning, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Offeret kan tilkendes erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt, eller hvis en straffesag ikke er indledt.

Har jeg ret til en nødudbetaling, mens jeg afventer afgørelsen af mit erstatningskrav?

Der er ikke hjemmel for nødudbetalinger i kroatisk lovgivning.

Sidste opdatering: 08/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.