Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Hvilke oplysninger vil jeg modtage fra myndighederne (for eksempel politi og offentlig anklagemyndighed), efter forbrydelsen har fundet sted, men før jeg anmelder forbrydelsen?

Politiet vil uden unødig forsinkelse oplyse dig om din ret til at modtage følgende oplysninger om:

 1. politistationen eller politikontoret, hvor du kan indgive din anmeldelse
 2. den form for støtte, du kan få, og af hvem, herunder, hvor det er relevant, grundlæggende oplysninger om adgang til lægehjælp, enhver specialisthjælp, herunder psykologhjælp, og alternativ indkvartering
 3. hvordan og på hvilke betingelser der ydes beskyttelse, herunder beskyttelsesforanstaltninger
 4. hvordan og på hvilke betingelser du kan kræve erstatning
 5. hvordan og på hvilke betingelser udgifter, der er afholdt i forbindelse med deltagelse i straffesagen, kan blive godtgjort
 6. hvordan og på hvilke betingelser du er berettiget til tolkning og oversættelse
 7. de muligheder, der er for at klage, hvis dine rettigheder ikke respekteres af det politikontor, som behandler din sag
 8. kontaktoplysninger til den betjent, der behandler din sag, til brug for kommunikationen med vedkommende.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen har fundet sted (EU-borgere og tredjelandsstatsborgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er bosiddende i en anden medlemsstat, så vil det cypriotiske politi indhente en vidneforklaring fra dig, straks efter du anmelder forbrydelsen, for dermed at begrænse problemer vedrørende tilrettelæggelse af proceduren.

Hvis forbrydelsen blev begået i Republikken Cypern, og du er bosiddende i en anden medlemsstat, så kan du indgive anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, dersom du ikke er i stand til eller — i tilfælde af en grov forbrydelse — er uvillig til at gøre det i Cypern.

Hvis du anmelder en forbrydelse begået i en anden EU-medlemsstat til det cypriotiske politi, så skal dette sende anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, når politiet ikke har kompetence til at rejse tiltale i sagen

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, vil du modtage følgende oplysninger afhængigt af hvilken fase af proceduren, din anmeldelse befinder sig i:

 1. kontaktoplysninger til den politibetjent, som behandler din sag
 2. enhver begrundet afgørelse om at afslutte eller ikke at fortsætte en efterforskning, eller om ikke at rejse tiltale mod gerningsmanden
 3. hvor og hvornår retssagen finder sted, samt karakteren af tiltalen mod gerningsmanden
 4. oplysninger, der bringer dig i stand til at blive orienteret om straffesagens forløb. I særlige tilfælde, hvor sagens korrekte behandling kan påvirkes negativt af videregivelsen af sådanne oplysninger, kan de blive tilbageholdt efter en begrundet udtalelse fra Republikken Cyperns kammeradvokat.
 5. Oplysninger om din ret til at blive informeret, hvis den person, der er varetægtsfængslet, tiltalt eller dømt for den forbrydelse, som vedrører dig, løslades eller er flygtet. Denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Er jeg berettiget til vederlagsfri tolkebistand eller oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ønsker at anmelde en forbrydelse, men ikke taler græsk, så kan du anmelde forbrydelsen på et sprog, du forstår, med den nødvendige sproglige assistance.

Politiet skal endvidere sikre, at du tilbydes:

 • vederlagsfri tolkebistand under efterforskningen, hvis du ikke forstår eller taler græsk
 • vederlagsfri oversættelse, på skriftlig anmodning, af alle oplysninger, der tilvejebringes under efterforskningen, i det omfang sådanne oplysninger er vigtige af hensyn til udøvelsen af dine rettigheder.

Hvordan sikrer myndighederne, at jeg forstår, og at jeg bliver forstået (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)?

 • Politiet vil benytte et enkelt og forståeligt sprog til at kommunikere med dig, under hensyntagen til din personlige situation, herunder eventuelle handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Al kommunikation, både mundtlig og skriftlig, skal være i en form, der er tilgængelig for personer med handicap, herunder, hvor det er nødvendigt, punktskrift eller tegnsprog.
 • Hvis du er mindreårig under 18 år, så vil du blive evalueret på grundlag af din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer for at sikre, at du kan forstå og bliver forstået. Din forælder, værge eller anden juridisk repræsentant vil blive informeret om de rettigheder, der måtte vedrøre dig.
 • Ved din første kontakt med politiet kan du være ledsaget af en person efter eget valg. Dette gælder dog ikke, hvis dette er til skade for dine interesser eller sagens forløb. Hvis du er en person med et handicap, så kan en person efter dit eget valg bistå dig under sagens efterforskning.

Hvis du er mindreårig, så vil oplysningerne blive givet til dig af de sociale myndigheder (med tolkebistand hvor nødvendigt) på et sprog, som du forstår, og under behørig hensyntagen til din alder og modenhed. Hvis du er en person med et handicap, så vil du modtage oplysningerne på en måde, som du kan forstå (f.eks. på tegnsprog).

Støtte til ofre

Følgende organisationer yder støtte til ofre for forbrydelser:

 • Behandlingsinstitutioner
 • Socialforsorgen
 • Mentalforsorgen
 • undervisnings- og kulturministeriets pædagogiske psykologtjeneste
 • ikke-statslige organisationer

Beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg tilbyder støtte til særligt sårbare grupper, herunder ofre for kriminalitet, ved at:

 • støtte familien med henblik på at sætte familiemedlemmerne i stand til effektivt at opfylde deres roller og ansvar løse familiekonflikter, som truer familiens sammenhold beskytte børns sikkerhed og velfærd forebygge kriminel adfærd og vold i hjemmet samt tilskynde til rehabilitering af personer involveret i asocial adfærd og kriminalitet
 • støtte særligt sårbare grupper
 • bistå de sociale myndigheder med at bestemme og håndtere særligt udsatte gruppers specifikke behov
 • bringe ofre i kontakt med andre kompetente myndigheder og ikke-statslige organisationer, der er i stand til at yde yderligere tjenester og støtte.

Vil politiet automatisk henvise mig til støtte for ofre?

Politiet vil henvise dig til statslige eller andre støttetjenester, hvis dette skønnes nødvendigt, og vil endvidere oplyse dig om de eksisterende muligheder nævnt herover:

Hvordan er mine personlige oplysninger beskyttet?

Politiet skal opfylde bestemmelserne i forfatningen, den gældende lovgivning og politiets adfærdskodeks, der sikrer, at dit privat- og familieliv vil blive respekteret og dine personoplysninger tilstrækkeligt beskyttet.

Ifølge loven kan dit navn og indholdet i din vidneforklaring ikke under nogen omstændigheder offentliggøres eller videregives.

Behandling af personoplysninger er underlagt en særlig lovgivning, der sikrer beskyttelse af dine personoplysninger.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til støtte for ofre?

Ja. Efter du har anmeldt forbrydelsen til politiet, vil de sociale myndigheder sikre, at du tilbydes vederlagsfri støtte afhængigt af dine behov, herunder bistand fra ikke-statslige organisationer i stand til at tilbyde særlig støtte.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare.

Politiet vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, navnlig hvis særlige beskyttelsesbehov er blevet fastslået. Afhængig af forbrydelsens art og omstændighederne, din personlige situation og eventuelle andre særlige behov for beskyttelse, kan særlige beskyttelsesforanstaltninger blive truffet i forbindelse med de forskellige faser i straffesagens forløb:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende muligheder til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal dine afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Navnlig:

Hvis du er offer for vold i hjemmet:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • du kan blive henvist til et krisecenter, der drives af foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien
 • retten kan bestemme, at sagsøgte tilbageholdes, indtil sagen henvises til domstolen, eller den pågældende kan løslades med tilhold om ikke at besøge eller på nogen måde chikanere nogen af familiens medlemmer.

Hvis du er en mindreårig og offer for seksuelt misbrug:

 • dine personoplysninger må ikke offentliggøres i rapporten med din afhøring
 • beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, hvis dine interesser er i strid med dine forældres.

Hvis du er offer for menneskehandel og udnyttelse:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • Din sag skal anmeldes til de sociale myndigheder af en embedsmand, som er bekendt med din situation – de sociale myndigheder skal oplyse dig om dine rettigheder
 • Du har ret til beskyttelse uden forskelsbehandling, uanset din juridiske status eller ethvert samarbejde, du eventuelt har haft med politiet.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Politiet er primært ansvarlig for at tilbyde dig beskyttelse. Hvis nødvendigt, vil politiet samarbejde med andre kompetente organer i den offentlige eller private sektor for at sikre, at du beskyttes effektivt.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for, at skadevolderen kan forvolde mig yderligere skade?

Politiet vil vurdere din sag med henblik på:

a) at identificere særlige beskyttelsesbehov og

b) at bestemme, hvorvidt du skal nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med straffesagen på grund af din særlige sårbarhed over for sekundær og gentagen placering i offerrollen, intimidering og repressalier.

En individuel vurdering skal udføres i nært samarbejde med dig, og den skal tage højde for dine ønsker, også dit eventuelle ønske om ikke at nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for at lide yderligere skade gennem retssystemet (under efterforskning og retssag)?

Individuel vurdering omfatter en vurdering af din udsættelse for risikoen for sekundær og gentagen placering i offerrollen for dermed at udelukke muligheden for, at du udsættes for sekundær og/eller gentagen placering i offerollen i strafferetssystemets organer.

Hvilken beskyttelse ydes til meget sårbare ofre?

Meget sårbare ofre tilbydes følgende former for beskyttelse:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol.

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • de nødvendige lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal alle afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil dine bedste interesser blive vurderet fra sag til sag og under hensyntagen til din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer.

Som mindreårig har du nogle yderligere rettigheder:

 • under hele sagens forløb kan du være ledsaget af dine forældre eller en embedsmand fra de sociale myndigheder, hvis du er under socialforsorgen
 • hvis du er offer for vold i hjemmet, kan direktøren for de sociale myndigheder i socialforsorgen indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er offer for seksuelt misbrug, kan enhver offentlig embedsmand indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for at beskytte din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er uledsaget, vil du blive overdraget til de sociale myndigheder og vil have adgang til dine rettigheder, dvs. din ret til uddannelse, sundhedsvæsen og retten til familiesammenføring.
 • Retten til privatliv-Politiet vil træffe alle lovlige, nødvendige foranstaltninger for at forhindre offentlig udbredelse af enhver oplysning, der kan føre til din identifikation.
 • Særlige beskyttelsesbehov. Politiet:
  • skal sikre, at efterforskningen og strafforfølgelsesproceduren gennemføres, uanset om du eller din repræsentant har indgivet en formel anmeldelse, og at strafferetssagen kan fortsættes, selv i det tilfælde, at du trækker din anmeldelse tilbage
  • skal fortsætte retsforfølgelsen, også når du ikke længere er mindreårig
  • kan optage dine afhøringer som en del af efterforskningen.

Under afhøringen kan du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for denne person.

Afhøringerne skal foretages:

 • uden ubegrundet forsinkelse efter det tidspunkt, hvor hændelsen anmeldes til politiet
 • hvor nødvendigt i lokaler, som er specielt indrettet eller tilpasset til formålet
 • hvor nødvendigt af eller gennem en person, der har passende uddannelse til formålet
 • udelukkende i det omfang og antal, det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen og den strafferetlige procedure
 • i tilfælde af seksuelt mistrug vil afhøringerne blive foretaget af uddannede personer, som er af samme køn som barnet.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.
  • Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mit familiemedlem var offer for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Kan jeg få adgang til mæglingsydelser? På hvilke betingelser? Vil jeg være beskyttet under mægling?

På Cypern findes der ingen lovgivningsmæssige rammer for mæglingstjenester.

Hvor kan jeg finde den lovgivning, der er relevant for mine rettigheder?

Lovgivningen vedrørende dine rettigheder er

 • Lovene om vold i hjemmet 2000-2015 (Forebyggelse og beskyttelse af ofre).
 • Loven af 2014 om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel misbrug af børn og børnepornografi.

Du kan finde denne lovgivning vedrørende dine rettigheder på den cypriotiske advokatsammenslutnings hjemmeside: http://www.cylaw.org/

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.